Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmakingen Gemeente Leusden

Datum nieuwsfeit: 14-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leusden

B E K E N D M A K I N G E N / 15-05-01

verleende vergunningen

bouwvergunningen


- Tarweland 9, tuinhuis


- Leusbroekerweg 7, vogelverblijf


- Maten 121, uitbreiden woning


- Claverenbladstraat 32, uitbreiden woning


- Azuriet 2, uitbreiden hal


- Clarenburg 26 en 28, dakopbouw op woning


- Pater Stormstraat 38, dakkapel


- Mariënhove 23, twee vensters in zijgevel en wijzigen pui garage

- Rosmolenstraat 140, tuinhuis

sloopvergunning

Hessenweg 197 B, schuur

kapvergunningen

particulieren


- Waterlooweg 2, 1 beuk in de achtertuin


- Berkenlaan 1, 1 grove den in de voortuin


- Ravenhorst 20, 2 esdoorns (knotten) in de achtertuin

- Rozengaarde 38, 1grove den in de voortuin

- Landweg 197, 1 wymouthden en 1 atlasceder in de achtertuin

- Boekweitland 27, 1 sierkers in de achtertuin

- Hamersveldseweg 112, 1 kastanje in de achtertuin en 1 atlasceder in de voortuin

diverse vergunningen

* Winkeliersvereniging De Biezenkamp: vergunning voor voorjaars- en geraniummarkt d.d. 19 mei 2001, afgegeven 08-05-01
* Winkeliersvereniging De Biezenkamp: vergunning voor houden jaarlijkse braderie d.d.13 juni 2001 en plaatsen van aankondigingsborden en spandoeken van 1 t/m 15 juni 2001, afgegeven 02-05-01

* Winkeliersvereniging De Biezenkamp: vergunning vaderdag-kinderwinkel d.d. 16 juni 2001, afgegeven 02-05-01
* Organisatie- en Evenementenbureau Jo-Jo: vergunning voor het houden van een snuffelmarkt bij De IJsbreker d.d. 24 mei 2001, afgegeven 08-05-01

* Activiteitencentrum De Korf, vergunning voor het houden van de "Nacht van Leusden" .d. 25-26 mei 2001 (Bridge) en 1-2 juni 2001 (Bowling), afgegeven 15-5-01

* Driehoek Buitenreclame Benelux BV: vergunning voor het plaatsen van 20 riehoekbuitenreclameborden t.b.v. Stots Optiek van 5 t/m 14 juni 2001, afgegeven 01-05-01

* Driehoek Buitenreclame Benelux BV: vergunning voor het plaatsen van 20 riehoekbuitenreclameborden t.b.v. S.B.B.O. i.v.m. open dag, afgegeven 09-05-01

* Driehoek Buitenreclame Benelux BV: vergunning voor het plaatsen van 2 x 15 driehoekbuitenreclameborden van 18 juni t/m 28 juni 2001 t.b.v. ROC Amerlanden t.b.v. ICT-Lyceum en informatie-avond Economie; afgegeven 9-5-01

* Driehoek Buitenreclame Benelux BV; vergunning voor plaatsen van 15 riehoekbuitenreclameborden van 25 juni t/m 3 juli 2001 t.b.v. ROC Amerlanden i.v.m. open dag Educatie versie 1a, afgegeven 9-5-01
* Driehoek Buitenreclame Benelux BV; vergunning voor plaatsen 2 x 15 borden van 27 augustus t/m 4 september 2001 t.b.v. ROC Amerlanden i.v.m. open dag Educatie versie 2a en ECHO + OLIT, afgegeven 9-5-01

* Melody/ Symfonie: vergunning voor plaatsenaankondigingsborden t.b.v. opruiming, afgegeven 08-05-01.

informatie en bezwaren

U kunt nadere informatie vragen.

Bouwvergunningen: afdeling Wonen en Werken, telefoon 496 17 56

Kapvergunningen: afdeling Groen, telefoon 49 617 54

Diverse vergunningen: afdeling Bestuurszaken, telefoon 496 17 07

Bent u van mening dat u door een besluit rechtstreeks in uw belangen wordt getroffen? In dat geval kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

Ingediende bezwaarschriften zijn in principe openbaar. De belanghebbenden moeten hiervan namelijk kennis kunnen nemen en zo de mogelijkheid krijgen om ze te weerleggen. Hierop zijn twee uitzonderingen: als de persoonlijke levenssfeer van de indiener van het bezwaarschrift in het geding is en als de bedrijfsvoering in ernstige mate te lijden zou hebben van openbaarmaking.

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden:


- uw naam en adres;


- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

- een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken

- de reden waarom er bezwaar wordt gemaakt

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen?

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een bouwvergunning, een uitwegvergunning of een andere vergunning betekent niet dat het besluit wordt geschorst. Als u dat wél wilt, moet u zich wenden tot de president van de Arrondissementsrechtbank, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Hier kunt u een "voorlopige voorziening" aanvragen. Op het gemeentehuis van Leusden is een folder beschikbaar met als titel 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'. Hierin vindt u informatie over de behandeling van een bezwaarschrift.wet milieubeheer

Ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van Leusden hebben op 20 september 2000 een aanvraag voor een milieuvergunning krachtens de Wet milieubeheer ontvangen van J.H. Keijzer voor het oprichten en in werking hebben van een opslag voor 3000 kg vuurwerk op het perceel Hamersveldseweg 66 te Leusden.

Zij zijn van plan de gevraagde vergunning te weigeren voor zover het betreft de opslag van 3000 kg vuurwerk. De opslag van 1000 kg vuurwerk blijft, zoals in voorgaande jaren, op grond van het Besluit opslag vuurwerk milieubeheer toegestaan.

Indien u bezwaar hebt tegen de weigering van de vergunning voor de opslag van 3000 kg vuurwerk, kunt u tot en met 15 juni 2001 schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp inbrengen bij het gemeentebestuur (adres: Gemeente Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden). Een ieder kan bedenkingen inbrengen.

Uw brief wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Als u wilt dat daarbij uw persoonlijke gegevens niet worden vermeld, moet u dat in uw brief of in een apart briefje aangeven.

Indien u mondeling bedenkingen wilt inbrengen of over een ontwerp-beschikking een gedachtenwisseling wilt hebben, dan kan dat. U kunt dit verzoek doen tot 8 juni 2001, maar het liefst zo snel mogelijk omdat de aanvrager in de gelegenheid moet worden gesteld daarbij aanwezig te zijn.

De ontwerp-beschikking en de andere relevante stukken, waaronder de aanvraag liggen vanaf 16 mei 2001 op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur ter inzage in het gemeentehuis, 't Erf 1 te Leusden, balie 8. Bovendien bestaat, na telefonische afspraak, de mogelijkheid om de stukken in te zien op iedere vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur (telefoon 033-4961759).

Wij adviseren u om, indien u prijs stelt op inhoudelijke, danwel technische informatie, eerst een afspraak te maken met de heer H.H. Aalderink.

Wij wijzen u erop dat tegen ons definitieve besluit in principe alleen beroep mogelijk is door degenen die tegen het ontwerp bedenkingen hebben ingebracht.


milieuvisiebijeenkomst 2001

Sinds 1998 voeren de afdeling Milieu van de gemeente Leusden en lokale organisaties samenwerkprojecten uit, met als doel milieubewustwording en draagvlak voor het milieubeleid te bereiken. Dit jaar voeren we gezamenlijk vier samenwerkprojecten, één milieuonderzoek en minimaal één spontane actie uit. Hierover kunt u meer lezen in de nieuwsbrief Milieuvisie die u kunt aanvragen. De projecten kenmerken zich alle doordat ze concreet en kortlopend zijn en een meetbaar eindresultaat hebben.

We willen graag met u verder praten over hoe deze projecten verlopen én over nieuwe samenwerkprojecten voor 2002. Dit willen wij doen tijdens de milieuvisiebijeenkomst op:

dinsdag 26 juni van 19.15 tot 22.00 uur

in de kantine van de Gemeentewerf, Hamersveldseweg 105. Aan de hand van de ideeën die op de bijeenkomst naar voren komen worden nieuwe samenwerkprojecten voor 2002 geformuleerd en wordt rekening gehouden bij het opstellen van ons milieubeleidsplan voor 2002-2005.

Ook reiken wij tijdens deze bijeenkomst de Milieuprijs 2001 uit. Als u iemand kent die zich op een bijzondere wijze inzet voor een beter milieu kunt u deze persoon hiervoor aanmelden.

Voor aanmeldingen, nominaties voor de milieuprijs, aanvragen van de nieuwsbrief Milieuvisie en overige vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Judith Groenewegen,

Afdeling milieu, telefoon 033-4961737.bouwaanvragen

bouwaanvragen ter inzage

Koningin Julianalaan 37, uitbreiden woning

Bruggeschans 7, uitbreiden woning

Ruige Velddreef 92, uitbreiden woning

Doornseweg 32, stal

Anna van Saksenlaan 10, erker en uitbreiden woning achterzijde

W. van Pruisenlaan 8, erker en uitbreiden woning achterzijde

Wiggeruslaan 5, erker

Doornseweg 32, garage/berging

Maanweg 31, geitenstal

L. de Colignylaan 13, uitbreiden woning

De bouwplannen liggen ter inzage van donderdag 17 mei tot en met woensdag 13 juni 2001 op werkdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur op de afdeling Wonen en Werken van het gemeentehuis balie 8 of 9. Voor zover van toepassing ligt tevens de ontwerp-uitwerking ex. art. 11 WRO ter inzage.

Gedurende deze termijn kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Leusden, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

Degenen die bedenkingen hebben ingebracht kunnen de bedenkingen eventueel mondeling toelichten.

ontvangen bouwaanvragen

Zwarteweg 22, garage/berging

Emelaarseweg 5, uitbreiden woning en nieuwbouw garage/berging
Ruige Velddreef 92, uitbreiden woning

Kloosterhof 16, tuinhuis

W. van Amersfoortstraat 27, twee dakkapellen

Melafier 20, tuinhuis

Ruige Velddreef 44 en 46, uitbreiden schuren

't Jannendorp 7, dakkapel

Doornseweg 32, stal

Clarenburg 34, dakkapel

Rosmolenstraat 21 23 25 27, berging

Hessenweg 169, tuinhuis

Rosmolenstraat 164, tuinhuis (ter vervanging van bestaand)
Van Eijdenhof 49, uitbreiden woning

Koningin Beatrixlaan 34, uitbreiden woning

Arnhemseweg 67, nieuwbouw woning met garage

Koningin Julianalaan 37, uitbreiden woning

Deze publicatie vindt plaats op grond van het bepaalde in artikel 41 van de woningwet en is bedoeld om bekendheid te geven aan het feit dat genoemde aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend. Deze aanvragen liggen niet ter inzage.

Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Wonen en Werken (tel. 496 17 56).verkeer

Parkeerverbodzone Toermalijn en Lepelaar

De rijbaan in de woongedeelten van zowel Toermalijn als Lepelaar is maximaal 5 meter breed.

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid te kunnen waarborgen hebben burgemeester en wethouders besloten het parkeren in deze woonstraten te reguleren en beide straten als parkeerverbodzone aan te wijzen. Dit gebeurt door plaatsing van verkeersborden model E 10 uit bijlage I van het RVV 1990. Voortaan mag uitsluitend nog op de aangegeven parkeerplaatsen worden geparkeerd. Dit besluit treedt op 1 juni 2001 in werking.

Als u van mening bent door dit besluit rechtstreeks in uw belangen te zijn getroffen kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leusden.

Voorts bestaat de mogelijkheid om bij de President van de Arrondissementsrechtbank (sector bestuursrecht) een verzoek in te dienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen wanneer u daarvoor of gelijktijdig een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Het adres van de Arrondissementsrechtbank is Postbus 13023, 3507 LA Utrecht.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis (kamer 2.19).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie