Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Koersbepaling voor het verkeersbeleid Zuid-Holland

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

15-05-2001

Mobiliteit met beleid
Koersbepaling voor het verkeers- en vervoerbeleid Zuid-Holland

Mobiliteit kan niet onbeperkt worden toegestaan, daarvoor is de provincie Zuid-Holland te vol. Gedeputeerde Staten kiezen daarom in hun nota Mobiliteit met beleid voor een strategisch mobiliteitsbeleid met als hoofdlijnen:

* goede bereikbaarheid is noodzakelijk, maar wel selectief. De Zuidvleugel van de Randstad bijvoorbeeld vergt een andere benadering dan de landelijke gebieden;

* bij het maken van keuzes in de ruimtelijke ordening wordt nadrukkelijker gelet op de effecten die zij hebben op de ontwikkeling van de mobiliteit;

* meer kwaliteit in openbaar vervoer;

* meer aandacht voor fiets en ketenmobiliteit (dat wil zeggen dat reizigers slim gebruik kunnen maken van op elkaar aansluitende vervoerwijzen);

* duurzame oplossingen krijgen voorrang.
Hiermee geeft Zuid-Holland uitvoering aan het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP), maar wel op een eigen manier; Zuid-Holland wil de mobiliteitsbehoefte minder voortvarend bedienen dan het NVVP.

Mobiliteit met beleid is de basis voor het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP). Gedeputeerde Staten hebben het koersdocument Mobiliteit met beleid op 8 mei vastgesteld als voorstel voor overleg. De Statencommissie REV bespreekt het plan op 23 mei.

Beheerste groei
De versnippering van het landschap neemt toe door verstedelijking en infrastructuur. Dit vraagt om zuinig ruimtegebruik en extra aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Volgens GS is er dan ook weinig ruimte voor nieuwe wegen of extra verkeersstromen. Hiermee leggen GS een ander accent dan het Nationaal Verkeers- en Vervoerplan (NVVP). GS willen niet zonder meer tegemoet komen aan de mobiliteitsbehoeften. Zij kiezen voor beheerste groei van de mobiliteit en voor een grotere rol voor openbaar vervoer en de fiets. Bijzondere aandacht zal worden geschonken aan alternatieven van voldoende kwaliteit voor de mobilist en aan goede aansluitingen van verschillende reisvormen op elkaar (ketenmobiliteit).
GS leggen een sterke relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Zij kiezen voor verbetering van de bereikbaarheid van steden en economische centra en voor verkeersluw houden van gebieden waar verstedelijking ongewenst is. Dit bevordert het behoud van groene ruimte en landschappelijke kwaliteit.
Duurzame oplossingen krijgen voorrang: het voorkómen van onnodige (auto)mobiliteit door een goede spreiding en menging van wonen, werken, voorzieningen en recreatie, het bieden van concurrerend openbaar vervoer, en het beter benutten van bestaande infrastructuur.

Wat doet de provincie?
De provincie is van oudsher wegbeheerder en toetser van plannen. Volgens Mobiliteit met beleid richt de provincie zich voortaan ook op gebiedsgerichte regie en mobiliteitsmanagement. Met gebiedsgerichte regie wil de provincie per gebied samenhang en samenwerking tussen overheden en maatschappelijke partijen organiseren en realiseren. Mobiliteitsmanagement moet reizen van deur tot deur met verschillende systemen veel makkelijker maken. Dat betekent betere afstemming tussen fiets, weg en rail en betere aansluiting tussen nationale, regionale en lokale netwerken.
Samenwerking
Overheden moeten hun samenwerking onderling goed regelen. Vooral de provincie kan die samenwerking organiseren door gebiedsgericht verschillende partijen bij elkaar te roepen. De nota "Mobiliteit met beleid" vormt de basis voor afstemming en afspraken hierover, in het bijzonder met de Stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden.

Hoe nu verder?
Het provinciale mobiliteitsbeleid wordt de komende maanden besproken met maatschappelijke partijen en geïnteresseerde inwoners en mobilisten. Dit leidt in de nazomer tot een definitief koersdocument. Het Provinciaal Verkeers- en Vervoerplan (PVVP) wordt afgerond in 2002. Bij de herziening van streekplannen wordt de samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening verder vormgegeven.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie