Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college van B&W van gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 15 mei 2001

Oosterheide en Slotjes-Midden krijgen buurtnetwerk voor jeugdzorg

De wijken Oosterheide en Slotjes-Midden krijgen ieder de beschikking over een eigen buurtnetwerk. Binnen zon netwerk werken organisaties en instellingen op het gebied van jeugdzorg met elkaar samen. Doel van de netwerken is het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen tot en met twaalf jaar en het voorkomen van zulke problemen.

In de netwerken hebben zitting hulpverleners en werkers die voor en met kinderen in de buurt werken. Gedacht kan dan worden aan de coördinator leerlingenzorg van de basisschool, de leidster van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, wijkverpleegkundige consultatiebureau, jeugdverpleegkundige/jeugdarts GGD, maatschappelijk werker, wijkagent, huisarts en GGD. De problemen die in het netwerk aan de orde kunnen komen, kunnen heel divers zijn: van achterstanden in lichamelijke ontwikkeling tot opvoedingsproblemen.

Het netwerk zal zulke problemen moeten signaleren en, als het gaat om "lichte" gevallen, hulp kunnen bieden. Als dat nodig mocht blijken, kan via het netwerk specialistische hulp worden ingeroepen. Andere taken van het netwerk zijn het verzorgen van preventieactiviteiten en het geven van voorlichting. Het netwerk kan zich zowel richten op individuele gevallen als op collectieve preventie.

Zowel in Oosterheide als in Slotjes-Midden is de behoefte aan een dergelijk netwerk geconstateerd.

De gemeente Oosterhout zal de kosten van coördinatie - 13.576 ( 6.156) per netwerk per jaar - voor haar rekening nemen. Hiervoor is geld beschikbaar binnen het budget voor de uitvoering van de nota jeugdbeleid. Vooralsnog zal worden gestart met een experiment voor een periode van twee jaar. De GGD zal vervolgens het voortouw nemen in het bijeenroepen van de deelnemers aan de netwerken.

Pleidooi voor doortrekken zweefbaan Groningen-Utrecht in zuidelijke richting

Minister Pronk moet in zijn Vijfde nota ruimtelijke ordening de mogelijkheid openhouden voor het doortrekken van de zweefbaan tussen Groningen en Utrecht in zuidelijke richting. Er zou dan een tracé naar Breda ontstaan, waardoor ook Oosterhout - eindelijk - kan worden aangesloten op het landelijk net van openbaar vervoer.

Dat stellen b. en w. in hun inspraakreactie op het concept van de Vijfde Nota, waarin het kabinet de contouren aangeeft van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

In de reactie geven burgemeester en wethouders aan dat Oosterhout nog steeds de grootste gemeente zonder personenspoorstation is. Minister Netelenbos heeft, ondanks druk van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties, aangegeven dat de aanleg van zon spoor binnen afzienbare termijn niet aan de orde is. "Vandaar", schrijft het college, "dat wij een open oog blijven houden voor andere mogelijkheden om Oosterhout een gepaste aansluiting te geven op het landelijke openbaar-vervoernet. In dat verband biedt het vanuit Noord-Nederland geopperde idee tussen Groningen en Utrecht een zweefbaan te realiseren, wellicht goede kansen. In die zin dat overwogen zou kunnen worden die zweefbaan in zuidelijke richting door te trekken naar Breda en bij Oosterhout een aansluitpunt te geven".

Verder bepleit het college het belang van het aanbrengen van een directe kortsluiting, tussen de A16 en de A17, van het westelijk deel en oostelijk deel van de A59. Dat is van essentieel belang voor een goede ontsluiting van de industrieterreinen aan de noordwest-kant van Oosterhout. In de huidige situatie is er slechts sprake van een indirecte kortsluiting van beide delen van de A59, via A16 en A17.

Tenslotte breken b. en w. een lans voor de biologische landbouw. "Ten onrechte is in de nota geen plaats voor - een pleidooi voor - deze vorm van landbouw ingeruimd, laat staan dat er sprake is van het creëren van stimulansen om hierin te investeren", schrijft het college.

De Oosterhoutse reactie moet worden gezien als een aanvulling op de eerder reeds verstuurde gezamenlijke reactie van achttien West-Brabantse gemeenten, waaronder Oosterhout, en een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties.

Oosterhout gaat werken aan digitaal beheer gemeentelijke documenten

De gemeente Oosterhout gaat werken aan een systeem waarbij gemeentelijke documenten in de toekomst digitaal beheerd gaan worden. Dat betekent dat documenten op papier - zoals inkomende en uitgaande post, collegevoorstellen en besluitenlijsten, commissie- en raadsstukken en notas en rapporten - worden omgezet in digitale documenten. Die zijn vervolgens via het (Intra)net te raadplegen voor mensen die daartoe geautoriseerd zijn. Openbare stukken kunnen dan via het Internet geraadpleegd worden.

Op termijn worden alleen de originele papieren documenten met historische en/of juridische waarde nog gearchiveerd. Het huidige dynamische "papieren" archief zal geleidelijk kleiner worden en grotendeels worden vervangen door een digitaal archief.

Digitalisering heeft een groot aantal voordelen. De kwaliteit van de informatievoorziening neemt toe. De aanwezige informatie is ieder moment van de dag - en gelijktijdig door meerdere personen op verschillende locaties - te raadplegen. Bovendien zal het inwinnen van informatie sneller gaan en worden er geen "schaduwarchieven" meer bijgehouden. Tenslotte levert het een besparing op op het gebied van papier en huisvestingskosten (minder vierkante meters nodig voor het archief).

Een gemeentelijke projectgroep zal in februari 2002 met een afgerond voorstel moeten komen over de organisatiebrede invoering van digitaal documentenbeheer. Vervolgens kan dan in maart 2002 een start gemaakt worden met de daadwerkelijke invoering.

Klacht Bestuurscommissie over college deels gegrond, deels ongegrond

Burgemeester en wethouders hebben de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Oosterhout in haar klacht over de gang van zaken rond de renovatie/nieuwbouw van basisschool Loevenstein gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

De bestuurscommissie had een klacht ingediend over het feit dat zij vindt dat het college geen uitvoering geeft aan het besluit van de raad over doordecentralisatie van het openbaar onderwijs uit september 1999. Daarin ligt volgens de bestuurscommissie besloten dat de raad zich tevens uitspreekt tot renovatie van deze school. Het college heeft evenwel inmiddels aangegeven voorstander te zijn van nieuwbouw op een locatie nabij De Biëncorf.

Op dit inhoudelijke verschil van mening heeft de gemeentelijke klachtenregeling geen betrekking, constateert het college. Daarom moet de klacht op dit onderdeel niet-ontvankelijk worden verklaard.

B. en w. hebben wel gekeken naar de termijn van afhandeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de periode tot 11 oktober 2000 - waarin de wethouder BCOO meedeelde dat er onvoldoende bestuurlijk draagvlak was voor renovatie - en de periode daarna. In die eerste periode is er weliswaar meermalen bestuurlijk overleg over de kwestie geweest, maar besluitvorming heeft niet plaatsgevonden binnen de in die overlegrondes afgesproken termijnen. Voor deze periode vindt het college de klacht over trage afhandeling gegrond.

Over de periode daarna constateren b. en w. dat er weer enkele malen overleg gevoerd is, maar dat dat overleg alleen niet geleid heeft tot vooruitgang bij het oplossen van het inhoudelijk probleem. En omdat daarover geen overeenstemming is bereikt met BCOO, kan de gemeente geen verdere procedurele stappen ondernemen. De klacht over de trage afhandeling oordelen burgemeester en wethouders voor de periode na oktober 2000 ongegrond.

College verzoekt raad borg te staan voor geldlening SCO

Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad aan voetbalvereniging SCO borgstelling te verlenen voor een geldlening ter waarde van 98.500 ( 44.697). SCO heeft het geld nodig voor de aankoop van de kantine. SCO heeft in 1990 met de gemeente afgesproken dat ze de kantine eerst tien jaar zou huren van de gemeente, maar dat ze vervolgens verplicht is de kantine te kopen.

SCO vraagt de gemeente nu om borgstelling, omdat ze voor de aankoop van de kantine geen hypotheek kan afsluiten als gevolg van het feit dat de ondergrond in eigendom van de gemeente is. De bank wil nu slechts een lening verstrekken als de gemeente zich borg stelt.

B. en w. besluiten tot verwijderen publiekstelefoons uit gymzalen

Burgemeester en wethouders hebben besloten met ingang van 2002 de publiekstelefoons uit de gemeentelijke gymzalen te verwijderen. Deze toestellen zijn namelijk niet aan te passen voor de invoering van de euro. Vervanging zou 1.645 ( 746) per toestel gaan kosten. Mede tegen de achtergrond van het inmiddels brede gebruik van mobiele telefoons achten b. en w. een dergelijke investering niet verantwoord. Voor noodgevallen kan worden uitgeweken naar de telefoons in de kantoortjes bij de gymzalen.

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de tien zonnehemels in zwembad Arkendonk, waarvan het gebruik nu één gulden per keer kost. Ombouwen naar euros vergt een investering van 9.000 ( 4.084) in totaal. Gezien de hoogte van deze investering in relatie tot de opbrengst is besloten niet tot aanpassing over te gaan. De bedoeling is dat straks nog steeds met guldens kan worden betaald, die dan na 1 januari 2002 bij de kassa van Arkendonk - tegen betaling van euros - kunnen worden aangeschaft. Na het legen van de apparaten komen de guldens opnieuw voor verkoop beschikbaar.

Subsidie voor rijvaardigheidstest oudere verkeersdeelnemers

Burgemeester en wethouders hebben besloten een subsidie van 2.102,50 ( 954) te verstrekken in de kosten van de organisatie van een "Broem"-dag voor 50-plussers. Broem staat voor Breed overleg ouderen en mobiliteit. Het is een initiatief van het Ouderenplatform Oosterhout in samenwerking met ANWB, BOVAG en 3VO.

De Broem-dag omvat een veiligheidstest voor 50-plussers, die onder andere bestaat uit een praktijk- en theoriedeel, een ogentest, een verkeersinstructievideo en bewegingsleer.

Raad krediet gevraagd voor bestrijding "witte fraude"

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in zijn vergadering van juni een bedrag van 42.000 ( 19.059) ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het Sofi-project over het belastingjaar 1999. Het sofi-project heeft tot doel "witte fraude" te bestrijden door vergelijking van door de belastingdienst aangeleverde cliëntgegevens met die van de afdelingen Sociale Zekerheid van de gemeente. Het gaat hier om een wettelijk verplichte uitvoeringstaak, waarvoor extra capaciteit nodig is.

College vraagt raad woon-/werkkavel op De Wijsterd te verkopen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een woon- en werkkavel op bedrijventerrein De Wijsterd -circa 1.000 m² groot - te verkopen aan K.G. Products. Dit is een kleinschalig metaalverwerkend bedrijf, gespecialiseerd in de vervaardiging van designontwerpen in met name roestvrij staal. Te denken valt dan aan tafelpoten, kapstokken, trappen en balustrades. De verkoopprijs bedraagt 250 ( 113,45) per m².

Oosterhout, 17 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...