Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst college van B&W van gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 15 mei 2001

Oosterheide en Slotjes-Midden krijgen buurtnetwerk voor jeugdzorg

De wijken Oosterheide en Slotjes-Midden krijgen ieder de beschikking over een eigen buurtnetwerk. Binnen zon netwerk werken organisaties en instellingen op het gebied van jeugdzorg met elkaar samen. Doel van de netwerken is het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen tot en met twaalf jaar en het voorkomen van zulke problemen.

In de netwerken hebben zitting hulpverleners en werkers die voor en met kinderen in de buurt werken. Gedacht kan dan worden aan de coördinator leerlingenzorg van de basisschool, de leidster van peuterspeelzaal/kinderdagverblijf, wijkverpleegkundige consultatiebureau, jeugdverpleegkundige/jeugdarts GGD, maatschappelijk werker, wijkagent, huisarts en GGD. De problemen die in het netwerk aan de orde kunnen komen, kunnen heel divers zijn: van achterstanden in lichamelijke ontwikkeling tot opvoedingsproblemen.

Het netwerk zal zulke problemen moeten signaleren en, als het gaat om "lichte" gevallen, hulp kunnen bieden. Als dat nodig mocht blijken, kan via het netwerk specialistische hulp worden ingeroepen. Andere taken van het netwerk zijn het verzorgen van preventieactiviteiten en het geven van voorlichting. Het netwerk kan zich zowel richten op individuele gevallen als op collectieve preventie.

Zowel in Oosterheide als in Slotjes-Midden is de behoefte aan een dergelijk netwerk geconstateerd.

De gemeente Oosterhout zal de kosten van coördinatie - 13.576 ( 6.156) per netwerk per jaar - voor haar rekening nemen. Hiervoor is geld beschikbaar binnen het budget voor de uitvoering van de nota jeugdbeleid. Vooralsnog zal worden gestart met een experiment voor een periode van twee jaar. De GGD zal vervolgens het voortouw nemen in het bijeenroepen van de deelnemers aan de netwerken.

Pleidooi voor doortrekken zweefbaan Groningen-Utrecht in zuidelijke richting

Minister Pronk moet in zijn Vijfde nota ruimtelijke ordening de mogelijkheid openhouden voor het doortrekken van de zweefbaan tussen Groningen en Utrecht in zuidelijke richting. Er zou dan een tracé naar Breda ontstaan, waardoor ook Oosterhout - eindelijk - kan worden aangesloten op het landelijk net van openbaar vervoer.

Dat stellen b. en w. in hun inspraakreactie op het concept van de Vijfde Nota, waarin het kabinet de contouren aangeeft van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland.

In de reactie geven burgemeester en wethouders aan dat Oosterhout nog steeds de grootste gemeente zonder personenspoorstation is. Minister Netelenbos heeft, ondanks druk van gemeenten, provincie en maatschappelijke organisaties, aangegeven dat de aanleg van zon spoor binnen afzienbare termijn niet aan de orde is. "Vandaar", schrijft het college, "dat wij een open oog blijven houden voor andere mogelijkheden om Oosterhout een gepaste aansluiting te geven op het landelijke openbaar-vervoernet. In dat verband biedt het vanuit Noord-Nederland geopperde idee tussen Groningen en Utrecht een zweefbaan te realiseren, wellicht goede kansen. In die zin dat overwogen zou kunnen worden die zweefbaan in zuidelijke richting door te trekken naar Breda en bij Oosterhout een aansluitpunt te geven".

Verder bepleit het college het belang van het aanbrengen van een directe kortsluiting, tussen de A16 en de A17, van het westelijk deel en oostelijk deel van de A59. Dat is van essentieel belang voor een goede ontsluiting van de industrieterreinen aan de noordwest-kant van Oosterhout. In de huidige situatie is er slechts sprake van een indirecte kortsluiting van beide delen van de A59, via A16 en A17.

Tenslotte breken b. en w. een lans voor de biologische landbouw. "Ten onrechte is in de nota geen plaats voor - een pleidooi voor - deze vorm van landbouw ingeruimd, laat staan dat er sprake is van het creëren van stimulansen om hierin te investeren", schrijft het college.

De Oosterhoutse reactie moet worden gezien als een aanvulling op de eerder reeds verstuurde gezamenlijke reactie van achttien West-Brabantse gemeenten, waaronder Oosterhout, en een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties.

Oosterhout gaat werken aan digitaal beheer gemeentelijke documenten

De gemeente Oosterhout gaat werken aan een systeem waarbij gemeentelijke documenten in de toekomst digitaal beheerd gaan worden. Dat betekent dat documenten op papier - zoals inkomende en uitgaande post, collegevoorstellen en besluitenlijsten, commissie- en raadsstukken en notas en rapporten - worden omgezet in digitale documenten. Die zijn vervolgens via het (Intra)net te raadplegen voor mensen die daartoe geautoriseerd zijn. Openbare stukken kunnen dan via het Internet geraadpleegd worden.

Op termijn worden alleen de originele papieren documenten met historische en/of juridische waarde nog gearchiveerd. Het huidige dynamische "papieren" archief zal geleidelijk kleiner worden en grotendeels worden vervangen door een digitaal archief.

Digitalisering heeft een groot aantal voordelen. De kwaliteit van de informatievoorziening neemt toe. De aanwezige informatie is ieder moment van de dag - en gelijktijdig door meerdere personen op verschillende locaties - te raadplegen. Bovendien zal het inwinnen van informatie sneller gaan en worden er geen "schaduwarchieven" meer bijgehouden. Tenslotte levert het een besparing op op het gebied van papier en huisvestingskosten (minder vierkante meters nodig voor het archief).

Een gemeentelijke projectgroep zal in februari 2002 met een afgerond voorstel moeten komen over de organisatiebrede invoering van digitaal documentenbeheer. Vervolgens kan dan in maart 2002 een start gemaakt worden met de daadwerkelijke invoering.

Klacht Bestuurscommissie over college deels gegrond, deels ongegrond

Burgemeester en wethouders hebben de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Oosterhout in haar klacht over de gang van zaken rond de renovatie/nieuwbouw van basisschool Loevenstein gedeeltelijk niet-ontvankelijk, gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond verklaard.

De bestuurscommissie had een klacht ingediend over het feit dat zij vindt dat het college geen uitvoering geeft aan het besluit van de raad over doordecentralisatie van het openbaar onderwijs uit september 1999. Daarin ligt volgens de bestuurscommissie besloten dat de raad zich tevens uitspreekt tot renovatie van deze school. Het college heeft evenwel inmiddels aangegeven voorstander te zijn van nieuwbouw op een locatie nabij De Biëncorf.

Op dit inhoudelijke verschil van mening heeft de gemeentelijke klachtenregeling geen betrekking, constateert het college. Daarom moet de klacht op dit onderdeel niet-ontvankelijk worden verklaard.

B. en w. hebben wel gekeken naar de termijn van afhandeling, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de periode tot 11 oktober 2000 - waarin de wethouder BCOO meedeelde dat er onvoldoende bestuurlijk draagvlak was voor renovatie - en de periode daarna. In die eerste periode is er weliswaar meermalen bestuurlijk overleg over de kwestie geweest, maar besluitvorming heeft niet plaatsgevonden binnen de in die overlegrondes afgesproken termijnen. Voor deze periode vindt het college de klacht over trage afhandeling gegrond.

Over de periode daarna constateren b. en w. dat er weer enkele malen overleg gevoerd is, maar dat dat overleg alleen niet geleid heeft tot vooruitgang bij het oplossen van het inhoudelijk probleem. En omdat daarover geen overeenstemming is bereikt met BCOO, kan de gemeente geen verdere procedurele stappen ondernemen. De klacht over de trage afhandeling oordelen burgemeester en wethouders voor de periode na oktober 2000 ongegrond.

College verzoekt raad borg te staan voor geldlening SCO

Het college van b. en w. vraagt de gemeenteraad aan voetbalvereniging SCO borgstelling te verlenen voor een geldlening ter waarde van 98.500 ( 44.697). SCO heeft het geld nodig voor de aankoop van de kantine. SCO heeft in 1990 met de gemeente afgesproken dat ze de kantine eerst tien jaar zou huren van de gemeente, maar dat ze vervolgens verplicht is de kantine te kopen.

SCO vraagt de gemeente nu om borgstelling, omdat ze voor de aankoop van de kantine geen hypotheek kan afsluiten als gevolg van het feit dat de ondergrond in eigendom van de gemeente is. De bank wil nu slechts een lening verstrekken als de gemeente zich borg stelt.

B. en w. besluiten tot verwijderen publiekstelefoons uit gymzalen

Burgemeester en wethouders hebben besloten met ingang van 2002 de publiekstelefoons uit de gemeentelijke gymzalen te verwijderen. Deze toestellen zijn namelijk niet aan te passen voor de invoering van de euro. Vervanging zou 1.645 ( 746) per toestel gaan kosten. Mede tegen de achtergrond van het inmiddels brede gebruik van mobiele telefoons achten b. en w. een dergelijke investering niet verantwoord. Voor noodgevallen kan worden uitgeweken naar de telefoons in de kantoortjes bij de gymzalen.

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij de tien zonnehemels in zwembad Arkendonk, waarvan het gebruik nu één gulden per keer kost. Ombouwen naar euros vergt een investering van 9.000 ( 4.084) in totaal. Gezien de hoogte van deze investering in relatie tot de opbrengst is besloten niet tot aanpassing over te gaan. De bedoeling is dat straks nog steeds met guldens kan worden betaald, die dan na 1 januari 2002 bij de kassa van Arkendonk - tegen betaling van euros - kunnen worden aangeschaft. Na het legen van de apparaten komen de guldens opnieuw voor verkoop beschikbaar.

Subsidie voor rijvaardigheidstest oudere verkeersdeelnemers

Burgemeester en wethouders hebben besloten een subsidie van 2.102,50 ( 954) te verstrekken in de kosten van de organisatie van een "Broem"-dag voor 50-plussers. Broem staat voor Breed overleg ouderen en mobiliteit. Het is een initiatief van het Ouderenplatform Oosterhout in samenwerking met ANWB, BOVAG en 3VO.

De Broem-dag omvat een veiligheidstest voor 50-plussers, die onder andere bestaat uit een praktijk- en theoriedeel, een ogentest, een verkeersinstructievideo en bewegingsleer.

Raad krediet gevraagd voor bestrijding "witte fraude"

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in zijn vergadering van juni een bedrag van 42.000 ( 19.059) ter beschikking te stellen voor de uitvoering van het Sofi-project over het belastingjaar 1999. Het sofi-project heeft tot doel "witte fraude" te bestrijden door vergelijking van door de belastingdienst aangeleverde cliëntgegevens met die van de afdelingen Sociale Zekerheid van de gemeente. Het gaat hier om een wettelijk verplichte uitvoeringstaak, waarvoor extra capaciteit nodig is.

College vraagt raad woon-/werkkavel op De Wijsterd te verkopen

Het college van b. en w. gaat de gemeenteraad vragen een woon- en werkkavel op bedrijventerrein De Wijsterd -circa 1.000 m² groot - te verkopen aan K.G. Products. Dit is een kleinschalig metaalverwerkend bedrijf, gespecialiseerd in de vervaardiging van designontwerpen in met name roestvrij staal. Te denken valt dan aan tafelpoten, kapstokken, trappen en balustrades. De verkoopprijs bedraagt 250 ( 113,45) per m².

Oosterhout, 17 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie