Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

GS-besluitenlijst Provincie Drenthe

Datum nieuwsfeit: 15-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 15 mei 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.16/LG Ja Vaststelling landinrichtingsplan RAK Zuidwolde-Noord/Beneden Egge.

1. Het landinrichtingsplan voor de RAK Zuidwolde-Noord/Beneden Egge vaststellen.

2. Besluiten tot het houden van een stemming over deze ruilverkaveling op 28 juni 2001.

Conform.
6.17/RW Ja Vastgesteld bestemmingsplan Diermedisch centrum Klijndijk; gemeente Borger-Odoorn. Het bestemmingsplan goedkeuren met uitzondering van:

* artikel 3, eerste lid, de doeleinden: dierencrematorium, sport- en speelvoorzieningen, helihaven en dierenpension.
* artikel 3, eerste lid, de opmerking: In de bestemming is detailhandel in paardensportbenodigdheden begrepen, als qua bedrijfsomvang ondergeschikt aan de overige in het eerste lid, toegestane bedrijfsactiviteiten

* artikel 3, eerste lid, "met de daarbijbehorende aanverwante bedrijvigheid".

Conform.
6.23/RW Ja Onderzoek grondwaterwinning Gasselte.
1. Een totale bijdrage van f 270.000,--/§ 122.520,-- beschikbaar stellen voor het onderzoek Waterwinning Gasselte.
2. Dit bedrag ten laste brengen van het Grondwaterfonds.
3. De Statencommissie Milieu, Water en Groen om advies vragen.

Conform.
6.24/CW Ja Ontwikkeling van hospice-zorg in Drenthe. De Statencommissie Cultuur en Welzijn voorstellen:
1. f 220.000,--/§ 99.831,-- in te zetten ter stimulering van de ontwikkeling van drie initiatieven op het terrein van hospice-zorg in Drenthe.

2. f 30.000,--/§ 13.613,-- te bestemmen voor de ondersteuning van het Werkcomitť Palliatieve Zorgvoorzieningen Drenthe.

Conform.
6.25/MB Ja Eindrapport van de Commissie Opberging Radioactief Afval (CORA).

* Wijs de regering en de Commissie ILONA nogmaals op de passages in het POP en in de PMV over proefboringen en opslag van afvalstoffen in de diepe ondergrond van Drenthe.

* Informeer de leden van provinciale staten over het eindrapport van CORA en de acties die vervolgens door uw college zijn ondernomen.
* Geef via een persbericht aan dat het eindrapport van CORA geen enkele aanleiding geeft om het standpunt van de provincie over proefboringen en opslag van afval in de diepe ondergrond te herzien en geef bekendheid aan de acties die vervolgens door uw college zijn ondernomen.

Conform.
6.26/RW Ja Te sluiten Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) tussen Rijk en IPO.

1. Stem in met de BLOW die voorziet in een actieve, gezamenlijke provinciale inzet voor 1.500 MW windenergie per 2010 op landlocaties.

2. Stem in met het Drentse aandeel in de BLOW van 15 MW.
Conform.
6.27/CW Ja Concept-Actieprogramma Jeugdzorg 2002. Stel het concept-Actieprogramma Jeugdzorg 2002 vast. Conform. 6.28/BJC Ja Wijziging IPO-begroting 2001 en meerjarenraming 2002-2005. De staten voorstellen in te stemmen met de wijzigingen van de IPO-begroting 2001 en meerjarenraming 2002-2005. Conform. 6.29/Ec Ja Evaluatie Promotor "Versterking landbouw in verwevingsgebieden". Instemmen met de voortzetting van het project Versterking landbouw in verwevingsgebieden voor nog twee jaar onder de aangegeven voorwaarden. Conform.
6.30/Ec Ja Voorzieningen voor de recreatietoervaart te Noordscheschut. Aan het Recreatieschap Drenthe een financiŽle bijdrage verstrekken ad f 15.000,--/§ 6.806,--, voor de realisatie van
aanlegvoorzieningen recreatietoervaart te Noordscheschut. Conform. 6.31/RW Ja Concept-Nota wonen Drenthe.

1. Instemmen met de voorgestelde procedure van ter visie leggen.
2. Het advies van de PCSW en de opmerkingen van de Statencommissie RIM betrekken bij de beantwoording van de reacties in augustus 2001.

Conform.
6.32/BJC Ja Brief voorzitters statencommissies inzake evaluatie Provincies-van-de-toekomst aan Statencommissie Bestuur, FinanciŽn en Economie. Voor kennisgeving aannemen. Conform.
6.34/RW Ja Afgifte verklaring mini-camping Anderen.
1. Verklaring van geen bezwaar afgeven.

2. De gemeente nieuwe situatie laten vastleggen in een bestemmingsplan.

Conform.

Akkoordstukken

LG/7.3 (Convenantsregelingen; garantieverklaring 2001) in handen van Edelenbosch.

Mededelingen

Geen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie