Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste reactie PvdA-fractie op jaarverslagen 2000

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 16 mei 200

!!! EMBARGO TOT WOENSDAG 16 MEI 2001, 16.00 uur !!!

Eerste reactie PvdA-fractie op jaarverslagen 2000:

Vooruitgang, maar ernstige tekortkomingen financieel beheer baren zorgen

De PvdA-fractie is over het algemeen tevreden over de wijze waarop de operatie Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB) wordt uitgevoerd. Het doel van de VBTB-operatie dat naast de rechtmatigheid vooral inzicht gaat ontstaan in de doelmatigheid van de uitgaven is echter nog niet bereikt. Hierdoor is de Tweede Kamer onvoldoende in staat vast te stellen of er werkelijk sprake is dat er 'waar voor je geld' wordt geleverd. Het uitgangspunt dat er een koppeling wordt gelegd tussen oorspronkelijke beleidsdoelstellingen, benodigde middelen én de geleverde prestaties is nog niet uit de verf gekomen.

Nader onderzoek defensie en justitie gewenst

De fractie van de PvdA constateert dat de Algemene Rekenkamer (ARK) heeft vastgesteld dat met uitzondering van het ministerie van economische zaken alle departementen vooruitgang hebben geboekt in het financieel beheer. Dat is van betekenis omdat alleen dan door de Tweede Kamer kan worden vastgesteld of de beschikbare gelden ook daadwerkelijk rechtmatig zijn uitgeven. Ondanks deze verbetering moet worden geconcludeerd dat niet alle departementen erin geslaagd zijn om de in 2000 vastgestelde 'ernstige tekortkomingen' in het financieel beheer weg te werken. Sterker nog: er zijn door de ARK nieuwe ernstige tekortkomingen geconstateerd. De PvdA acht het noodzakelijk dat de Tweede Kamer nader onderzoek gaat doen om na te gaan waarom de reeds bestaande ernstige tekortkomingen door de verantwoordelijke ministeries niet zijn weggenomen en hoe het heeft kunnen gebeuren dat er nieuwe zijn bijgekomen. Dit nader onderzoek zal moeten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Commissie van de Rijksuitgaven en de verantwoordelijke Vaste Kamercommissie. De uitkomsten dienen bij te dragen aan een verdieping van het algemeen overleg met de betreffende ministers over de financiële rapportage van hun departementen.

De zorg van de PvdA-fractie en de vraag om nader onderzoek richt zich vooral op de ernstige tekortkomingen in het financieel beheer die zijn geconstateerd bij de ministeries van Defensie en Justitie.

Al in de zomer van 1999 heeft de PvdA gepleit voor een forse herstructurering van het ministerie van Defensie. De ernstige tekortkomingen in het financieel beheer die zich in 2000 bij de Koninklijke Luchtmacht en Materieelbeheer voordeden zijn de uitdrukking van een slechte organisatie. Nu blijkt niet alleen dat de problemen bij Luchtmacht en Materieelbeheer nog steeds voortduren, maar dat er zelfs een nieuwe ernstige tekortkoming in het financieel beheer is bij gekomen: bij de Marechaussee. Voor de PvdA-fractie reden om aan te dringen op nader onderzoek naar mogelijke structurele oorzaken.

Ook het ministerie van Justitie wordt al in een lange reeks van jaren gekenmerkt door ernstige organisatorische problemen. De verwachting dat deze binnen de huidige kabinetsperiode zouden worden opgelost lijkt niet gerechtvaardigd. De ernstige tekortkomingen in het financieel beheer van het vorig jaar (Stichting Reclassering Nederland en de personele uitgaven) bestaan nog steeds en ook hier is door de ARK een nieuwe ernstige tekortkoming vastgesteld. Hierbij gaat het om het financieel beheer van de Directie Rechtspleging en het openbaar Ministerie (OM). Deze directie is verantwoordelijk voor de ingrijpende organisatorische veranderingen die binnen de rechterlijke macht moeten worden doorgevoerd. De PvdA vraagt zich met de ARK af in hoeverre deze directie gezaghebbend leiding kan geven aan een noodzakelijk veranderingsproces als zij zelf niet in staat is leiding te geven aan het financieel beheer.

Onvoldoende controle EU-gelden

Bijzondere aandacht en zorg gaat uit naar het toezicht en de controle op de EU-geldstromen. Al eerder heeft de ARK aangetoond dat er zich problemen voordoen bij de controle en het toezicht op de rechtmatige besteding van de Europese middelen. Nu stelt de ARK een achteruitgang vast bij het toezicht door het ministerie van Economische Zaken op de rechtmatige besteding van EFRO-gelden en kwalificeert dit als een nieuwe ernstige tekortkoming. Dat is verbazingwekkend omdat in 1999 de minister van Economische Zaken de Kamer heeft toegezegd bij de behandeling van het Jaarverslag EZ zich in te spannen om verbeteringen aan te brengen in het toezicht op de controle en het beheer van de EFRO-gelden over het subsidiejaar 2000. De PvdA-fractie constateert dat de minister haar toezeggingen aan de Kamer niet heeft waargemaakt. De PvdA betreurt het dat de regering pas in 2001 is gekomen met twee wetsvoorstellen die moeten leiden tot verbetering van controle en toezicht: de Wet Toezicht Europese Subsidies en de 8e wijziging van de Comptabiliteitswet. Ook de aangekondigde rapportage over de besteding van de EU-structuurfondsen, inclusief een overzicht van de cofinanciering, komt wat de PvdA-fractie betreft veel te laat.

Bij andere departementen is er bij het toezicht en de controle op de EU-gelden sprake van 'tekortkomingen'. Dat gaat dan om het achterblijven van de controle op de naleving van de Europese regelgeving - bijvoorbeeld door de provincies - en het toezicht daarop vanuit de departementen. De PvdA is van mening dat het hier om een ernstige situatie gaat. Juist in het kader van de VBTB-operatie dient het parlement haar controletaak te kunnen uitoefenen, maar dit is door de gebrekkige informatie niet mogelijk. Hierdoor blijven de prestaties zoals de effecten van subsidies onderbelicht. Bovendien loopt de Staat hier een groot financieel risico omdat zij aansprakelijk is voor misstanden indien die ontstaan door onvoldoende toezicht vanuit de departementen.

Terugkerend probleem

Er is sprake van een terugkerend probleem als het gaat om het financieel beheer van het ministerie van VWS inzake de jeugdzorg. Ook in 2000 bleek dat ministerie in strijd met gemaakte afspraken nog steeds geen zicht te hebben op de betrouwbaarheid van de gedane opgaven uit de 12 provincies en de drie grootstedelijke regio''s. De PvdA-fractie vindt dat een zorgwekkende situatie. Het probleem met de door provincies en grootstedelijke regio''s aangeleverde financiële verantwoording is dat nog steeds geen verklaring is vereist over de rechtmatigheid van de uitgaven. Reden voor de PvdA-fractie om er bij de regering op aan te dringen om de procedure inzake het aangekondigde wetsvoorstel waarin een verplichte rechtmatigheidverklaring is opgenomen, dat per 1 januari 2004 van kracht moet worden, te versnellen.

Wel levert het ministerie van Justitie een voorbeeld van hoe de VBTB-operatie in de toekomst zou moeten gaan werken. De minister laat hier daadwerkelijk zien wat de geleverde prestaties zijn bij de justitiële kinderbescherming. Daar is de doelstelling dat kinderen binnen zes tot negen maanden voor de kinderrechter moeten verschijnen. In de praktijk blijkt het meer dan een jaar te duren voordat er een uitspraak is, reden waarom de daarin opgenomen behandeling ook onnodig wordt uitgesteld.

Ook het toezicht van het ministerie van OC&W op de rechtmatigheid van de bestedingen van de specifieke uitkeringen voor het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOA) en het onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT) baart zorgen. Dat onderstreept eens te meer het belang van een toereikende controle- en toezichtsstructuur waarbij de minister van betrouwbare informatie wordt voorzien om inzicht te krijgen in de besteding van rijksgelden. De PvdA-fractie heeft er bij de bewindslieden van onderwijs herhaalde malen op aangedrongen om in hun beleid heldere prestatienormen op te nemen, niet alleen richting gemeenten maar ook richting scholen.

Weglekeffect meevallers uitgavenkader

In het Regeerakkoord is overeengekomen dat alle financiële ruimte onder het uitgavenkader - inclusief uitgavenmeevallers - beschikbaar is voor investeringen in knelpunten in de samenleving. Uit de cijfers in het Financieel Jaarverslag van het Rijk blijkt nu dat de uitgaven in 2000 ruim 2 miljard onder het uitgavenkader zijn gebleven. Het gaat hier om een saldo van een overschrijding bij het Rijk en een forse onderschrijding in de sector Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt. Feitelijk is hier sprake van een 'weglekeffect' waardoor het beschikbare geld niet kan word en geïnvesteerd in maatschappelijke knelpunten.

Afwijkingen van de ramingen deden zich eveneens voor in 1998 en 1999 en zijn eerder aan de orde gesteld. De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het gewenst dat de minister van financiën hierover opheldering verschaft vóór het debat over het Financieel Jaarverslag 2000 van het Rijk. Wat was de totale omvang van de uitgavenruimte die na afloop van het kalenderjaar aanwezig bleek? Waarom kan die ruimte niet eerder zichtbaar worden? Was er sprake van incidentele of structurele meevallers? Hier lijkt sprake van een systeemfout. De PvdA heeft dit in debatten met het kabinet herhaaldelijk aan de orde gesteld. Uitgangspunt moet worden dat alle meevallers beschikbaar blijven voor maatschappelijke knelpunten.

Invoering euro problematisch voor lage inkomens

Zorgelijk is de constatering van de Algemene Rekenkamer over de risico's die zich kunnen voordoen bij de invoering van de euro. Volgens de ARK zijn de ministeries van SZW en VROM en in het verlengde daarvan de gemeenten en woningcorporaties voor wat betreft de Algemene Bijstands en de Huursubsidiewet onvoldoende voorbereid op de komst van de euro. De PvdA vindt het niet aanvaardbaar wanneer de betrokken kwetsbare groepen problemen zouden ondervinden als gevolg van de invoering van de euro.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...