Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Visserijraad van 25 april 2001 te Luxemburg

Datum nieuwsfeit: 16-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/3142
datum
16-05-2001

onderwerp
Verslag van de Visserijraad van 25 april 2001 te Luxemburg TRC 2001/4435 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

De Raad van Visserijministers is op woensdag 25 april te Luxemburg bijeengeweest. De volgende onderwerpen zijn besproken.

up

datum
16-05-2001

kenmerk
Viss. 2001/3142

bijlage

1. Groenboek (COM (2001) 135)
Commissaris Fischler heeft het Groenboek gepresenteerd. Hij heeft daarbij aangegeven dat voor het toekomstig beleid vier zaken van belang zijn. Het betreft het werken met biologisch goede en verantwoorde systemen, het betrekken van de visserijsector bij het beleid, het versterken van de economische levensvatbaarheid en het zorgen voor duurzaamheid ook buiten de Gemeenschapswateren. Van mijn zijde is geïntervenieerd langs de lijnen zoals uiteengezet in mijn aan u gerichte brief (Viss. 2001/2602) van 12 april jl. Ik heb daarbij waardering voor de heldere en compacte analyse van het huidige Gemeenschappelijk Visserijbeleid uitgesproken. Dit geldt ook voor de openheid van de Europese Commissie om het gebrekkige functioneren van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid ter discussie te stellen.
Meer in het bijzonder heb ik mij aangesloten bij de constatering van de Europese Commissie dat het communautaire vlootinstrument van de MOP's niet adequaat gewerkt heeft. Een grondige herziening van het Europees vlootbeleid is derhalve noodzakelijk. Ik heb daarbij opgemerkt dat dit beleid altijd gebaseerd zal moeten zijn op een combinatie van
i. het sturen op de omvang van de vloot (de capaciteit) en ii. op de inzet van de vloot (de tijd op zee doorgebracht).

De Commissie legt naar mijn mening teveel de nadruk op vlootdoelstellingen die gedefinieerd zijn in termen van de fysieke omvang van de vloot.
Voor vele visserijtakken vormt echter ook de tijd die een schip doorbrengt op zee een belangrijke graadmeter voor de visserijdruk. Deze beide onderdelen van een vlootbeleid vullen elkaar aan. Afsluitend heb ik geconcludeerd dat het Groenboek op verschillende terreinen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid goede aanknopingspunten biedt om het visserijbeleid in de door ons gewenste richting te wijzigen.
Duitsland achtte het Groenboek een uitstekend uitgangspunt voor verdere discussie. Ook Denemarken was deze opvatting toegedaan en liet zich positief uit over de aandacht voor het milieubeleid in het Groenboek. Oostenrijk, Finland en Luxemburg spraken steun uit voor het Groenboek, terwijl Italië en Griekenland aandacht vroegen voor de specifieke situatie in de Middellandse Zee. Het Verenigd Koninkrijk wees onder meer op de noodzaak tot afbouw van subsidies in het GVB, terwijl België met name inging op de toegangsregelingen in het GVB en de Haagse Preferenties. Portugal was weliswaar lovend over de inhoud van het Groenboek, maar wees op een aantal controversiële punten zoals vlootbeleid, steunbeleid, extern beleid en het besluitvormingsproces. Spanje reageerde kritisch op het Groenboek. In de gekozen aanpak komen de belangen van de visserijsector te weinig aan bod. Er kan naar Spaans oordeel meer geharmoniseerd worden. Frankrijk liet zich op een aantal punten positief uit over het Groenboek, maar achtte op enkele onderdelen het Groenboek ernstig tekort schieten. Het betreft hier het ontbreken van aandacht voor de verwerkende industrie en de niet goed doordachte passages over het extern beleid. Ernstige kritiek uitte Frankrijk op de passages over het vlootbeleid. De Meerjarige Oriëntatie Programma's hebben niet gewerkt, terwijl de Commissie aangeeft deze te willen voortzetten. Naar Frans oordeel is het TAC/Quotumbeleid het primaire instrument in het GVB.
De voorzitter heeft voorgesteld in de Visserijraad van juni a.s. op basis van dit Groenboek een oriënterend debat te voeren. 1. Strategie ter integratie van milieubeschermingseisen en duurzame ontwikkeling in het gemeenschappelijk visserijbeleid a. Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement inzake elementen voor een strategie met betrekking tot integratie van milieuoverwegingen in het visserijbeleid (COM (2001) 143)
b. Verslag van de Raad aan de Europese Raa Aanneming van conclusies van de Raad.
De Raad heeft overeenstemming bereikt over de door het Voorzitterschap voorgestelde conclusies.
De conclusie over het toekomstige vlootbeleid is mede op mijn verzoek aangepast in die zin dat niet wordt vooruitgelopen op de discussies in het kader van het Groenboek. De conclusies zullen worden voorgelegd aan de Europese Raad te Göteborg. 2. Mededeling van de Commissie over de toepassing van het voorzorgsbeginsel en meerjarenregelingen voor vaststelling van de TAC's (COM (2000) 803)

Aanneming van conclusies van de Raad
De Raad heeft overeenstemming bereikt over de ontwerpconclusies. 3. Biodiversiteit plan van aanpak (COM (2001) 162) Commissaris Fischler heeft het plan van aanpak gepresenteerd. De Raad heeft hiervan kennisgenomen. Het actieplan zal tijdens de Raad van juni a.s. worden besproken.
4. Herstelplan kabeljauw en heek
Commissaris Fischler heeft de Raad mondeling geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de herstelplannen. De kabeljauwnoodmaatregelen achtte de Commissie een absolute noodzaak. Binnenkort zullen ook voor het heekbestand noodmaatregelen van kracht worden. Met Noorwegen wordt momenteel overleg gevoerd over de technische maatregelen die - in aansluiting op het noodplan - voor de rest van het jaar voor kabeljauw vastgesteld moeten worden. De Europese Commissie hoopt reeds in juni een kader voor een Raadsverordening met betrekking tot de definitieve herstelplannen voor kabeljauw en heek te kunnen presenteren. Definitieve voorstellen zullen pas in de loop van het jaar na wetenschappelijke advisering worden gepresenteerd. Terugblikkend op de genomen maatregelen stelde commissaris Fischler dat de Europese Commissie uiterste voorzichtigheid wilde betrachten door het zuidelijke deel van de Noordzee ook na 1 april gesloten te houden. De Commissie heeft voorts afgezien van een stilligregeling omdat de meeste lidstaten simpelweg tegen waren; overigens zou een stilligregeling voor een periode van vier weken, naar de mening van de Commissie, absoluut ontoereikend zijn geweest.
Ik heb gesteld dat de kabeljauw helaas onvoldoende gebaat bij de getroffen noodmaatregelen.
Ik heb geconstateerd dat verlaging van de visserijdruk op de rondvis in de komende discussies voorop moet staan. Het is hierbij van groot belang dat alle vloten naar rato van hun impact op het kabeljauwbestand bij moeten dragen aan het herstel van de soort in de Noordzee. Ten aanzien van het structurele herstelplan zal dit moeten inhouden dat de visserijdruk op kabeljauw verlaagd wordt door onder meer:
+ Technische maatregelen die gericht zijn op het verhogen van de selectiviteit;
+ Het mogelijk maken van het sluiten van gebieden waar veel jonge kabeljauw wordt aangetroffen door 'Real time closures'; + Het verminderen van de visserij-inspanning gedurende de paaiperiode.

De Europese Commissie heb ik gewezen op de noodzaak om te komen tot uniforme communautaire afspraken ten aanzien van waarnemers aan boord van vissersvaartuigen. Op dit punt verwees commissaris Fischler naar het Groenboek.
Ik heb tenslotte aangegeven dat toekomstige maatregelen gebaseerd moeten zijn op gefundeerde biologische gegevens. Ook mijn Belgische en Deense collega's hebben zich kritisch uitgelaten ten aanzien van de kabeljauwnoodmaatregelen. 5. Ratificatie VN-verdrag grensoverschrijdende en migrerende visbestanden
Aan de orde is geweest de stand van zaken met betrekking tot de ratificatie van het onderhavige Verdrag. De Europese Commissie heeft op spoed aangedrongen. Ik heb Commissie en Raad geïnformeerd dat in Nederland binnenkort een ontwerp goedkeuringswet bij het parlement zal worden ingediend. Lidstaten die nog niet hebben geratificeerd, hebben verklaard het Verdrag eind dit jaar te zullen ratificeren.
6. Marokko
De Raad heeft geconcludeerd dat onder de huidige omstandigheden het niet mogelijk is een visserijakkoord met Marokko af te sluiten.
De Raad heeft conform de conclusies van de Europese Raad te Nice de Europese Commissie verzocht om zo spoedig mogelijk een specifiek actieprogramma voor te leggen, gericht op herstructurering van de Gemeenschapsvloot, die in het kader van de oude overeenkomst met Marokko heeft gevist. Van mijn kant heb ik uitdrukkelijk aangegeven dat de financiële perspectieven naar Nederlandse opvatting moeten worden gerespecteerd. Concreet betekent dit dat de voor het Marokko-akkoord gereserveerde middelen niet mogen worden overgeheveld naar de structuurfondsen.
7. Mededeling van Commissie betreffende criteria toewijzing vangstmogelijkheden in ICCAT (Internationale Commissie voor de instandhouding van tonijn in de Atlantische Oceaan) De Raad heeft overeenstemming bereikt over een Gemeenschappelijk standpunt inzake de komende besprekingen in ICCAT-kader over de toe te passen criteria met betrekking tot de verdeling over de Verdragsluitende Partijen van de jaarlijks overeengekomen vangsthoeveelheden. Een belangrijk discussiepunt vormde de positie van de ontwikkelingslanden bij de ICCAT-verdeling van vangsthoeveelheden voor tonijn. Het voorstel van de Commissie met betrekking tot het door de Gemeenschap in te nemen standpunt heb ik op hoofdlijnen gesteund. Van mijn zijde is aangegeven dat de ontwikkelingslanden een reële kans moet worden geboden hun visserij te ontwikkelen. Ook het toestaan van verhandelbaarheid van visquota door ontwikkelingslanden zou daaraan een bijdrage leveren. De voorgestelde Gemeenschapspositie houdt naar Nederlands oordeel ten aanzien van dit punt onvoldoende rekening met de soevereine rechten en belangen van ontwikkelingslanden. Een aantal lidstaten ondersteunde mijn pleidooi om rekening te houden met de belangen van de ontwikkelingslanden. Aan de door mij bepleite verhandelbaarheid van quota door ontwikkelingslanden werd zowel door Europese Commissie als de overige lidstaten geen steun gegeven.
8. Diversen
Er zijn geen punten onder dit agendapunt besproken.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faberreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...