Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen


Wekelijkse actualiteiten

Gemeentelijke Actualiteiten

* Kermis Geldermalsen

* Wet Milieubeheer - Katijdeweg

* Wet Milieubeheer - verandering inrichtingen
* Vrijstelling bestemmingsplan 't Hooge Huys 1986'en 't Hooge Huys (perceel Dr. A. Kuyperweg)

* Proefalarm sirenenet

* Eerste prijs op weekmarkt

* Betuweroute

* Activiteiten

* Tijdelijke wegafsluiting in verband met diverse activiteiten
* Circusvoorstellingen vervallen

* Oprichting winkel/kantoor/appartement

* Wie mag bouwen

* Wie wil bouwen

* Kapvergunningen

* Bericht van inzet veiling bouwgrond te Deil
.

Gemeentelijke Actualiteiten

Kermis Geldermalsen

In verband met de jaarlijkse kermis in Geldermalsen zal er weer een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen. Het betreft het volgende:

* afsluiting van het parkeerterrein Kostverlorenkade vanaf dinsdag 22 mei a.s. tot en met zaterdag 26 mei a.s.
* het instellen van eenrichtingverkeer op de Kostverlorenkade (vanaf Rijksstraatweg richting Rijnstraat) vanaf woensdag 23 mei tot en met zaterdag 26 mei a.s.

De in de omgeving van het kermisterrein aanwezige bedrijven zullen bereikbaar blijven. Omleidingsroutes zullen ter plaatse worden aangegeven.

De kermis zal over twee locaties verspreid worden. Ook op een gedeelte van het parkeerterrein Achter 't Veer zullen enkele attracties worden geplaatst. De kermis duurt van woensdagmiddag 23 mei, 13.00 uur t/m zaterdagavond 26 mei, 24.00 uur.

Wet Milieubeheer - Katijdeweg

Vanaf vrijdag 18 mei 2001 ligt ter inzage:

Ontwerp-besluit op verzoek wijziging vergunning
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek ontvangen om de voorschriften verbonden aan de milieuvergunning voor de inrichting aan de Katijdeweg 11 te Beesd (veehouderij L. Versteegh) aan te scherpen of te laten vervallen. Het voornemen is om het verzoek af te wijzen, behalve voor zover het verzoek enkele voorschriften met betrekking tot afvalstoffen betreft. Deze zullen worden ingetrokken.

Bedenkingen : tot en met 14 juni 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Inzage stukken: Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 17 mei 2001.

Wet Milieubeheer - verandering inrichtingen

Vanaf donderdag 17 mei 2001 liggen ter inzage:

Melding verandering inrichting art. 8.19 Wet Milieubeheer

De volgende veranderingen van (de werking van) bedrijven zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen gemeld:


1. Het wijzigen van een machine/voederopslagruimte bij Gebroeders Verbeek gevestigd aan de Nieuwendijk 7-9 te Rumpt.
2. Het wijzigen van een werkplaats in een kantine-gedeelte bij Gemeente Geldermalsen gevestigd aan de Industrieweg 30 te Beesd.

De veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende milieuvergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. De melding is aangemerkt als een melding op grond van artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer, omdat de voorgenomen veranderingen niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De voorgenomen veranderingen geven geen aanleiding tot wijziging van de voorschriften of intrekking van de vergunning op grond van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Inzage stukken: Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen gedurende zes weken ter inzage.

Bezwaar: Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen (een deel van) het genoemde besluit binnen 6 weken na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, tel. 0345-586611. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het voor het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel); het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; d. een duidelijk omschrijving van uw bezwaar (wat is het bezwaar en waarom).

De verklaring van acceptatie van de melding treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking, tenzij gedurende deze periode een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage, tel. 070-3624871. De verklaring treedt dan pas in werking als het verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen.

Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u griffierecht betalen. Voor natuurlijke personen (individuen) is dit ¦ 225,--.

Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 17 mei 2001

Vrijstelling bestemmingsplan 't Hooge Huys 1986'en 't Hooge Huys (perceel Dr. A. Kuyperweg)

Ter inzage : aanvraag bouwvergunning met bijbehorende stukken. Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van G. van den Heuvel, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "'t Hooge Huys 1986" en "'t Hooge Huys (perceel aan de Dr. A. Kuyperweg)" om het oprichten van een carport op het perceel Dr. A. Kuyperweg 16a te Beesd, mogelijk te maken. Bedenkingen : door belanghebbenden, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie : 12 april 2001.

Proefalarm sirenenet

Het landelijke sirenenet wordt met regelmaat getest. Eén keer per jaar is er sprake van een zogenaamd luid alarm. U hoort op dat moment dus daadwerkelijk de sirene gaan.

Dit jaar vindt deze luide beproeving van het waarschuwingsstelsel plaats op woensdag 6 juni a.s., om 12.00 uur, 12.05 uur en 12.10 uur.

Het proefalarm is er voor bedoeld om u op het moment van een echte ramp ook zo snel en goed mogelijk te kunnen waarschuwen. In dat geval geldt het inmiddels alom bekende advies: 'Als de sirene gaat, ga direct naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of TV aan'.

Eerste prijs op weekmarkt

Gedurende twee marktdagen organiseren de kooplieden op de weekmarkt te Geldermalsen een verloting met als hoofdprijs een prachtige fiets. Op vrijdag 11 mei j.l. werd door de marktmeester het eerste winnende lot getrokken: 25436. De gelukkige winnaar kan contact opnemen met de marktmeester via telefoonnummer 06-51993042. Op vrijdag 18 mei is de tweede actiedag en volgt na afloop omstreeks 13.00 uur de tweede trekking.

Betuweroute

In dit artikel informeert de Projectorganisatie Betuweroute de omwonenden over de aanleg van de Betuweroute in en rondom de gemeente Geldermalsen. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mevrouw M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.

Woensdagavond 30 mei: informatiemarkt over de aanleg van de Betuweroute in Meteren

De Projectorganisatie Betuweroute organiseert op woensdagavond 30 mei aanstaande een informatiemarkt over de aanleg van de Betuweroute ter hoogte van Meteren. De bijeenkomst vindt plaats in het Dorpshuis van Meteren en begint om 20.00 uur. Tijdens deze avond is informatie te verkrijgen over de werkzaamheden aan de verdiepte ligging onder de Rijksstraatweg door, de sanering van het voormalige Ascotterrein, transportroutes, bouwschade en andere werken waaronder de verbindingsbogen met het bestaande spoor Utrecht-'s-Hertogenbosch. Daarnaast vindt er een geluidsdemonstratie plaats. Hier kunt u de toekomstige geluidsproductie van de Betuweroute ervaren.

Genodigden: Alle inwoners van de gemeente Geldermalsen en Neerijnen

Datum: woensdag 30 mei 2001

Tijd: De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open.

Plaats: Dorpshuis Meteren (Achtersteweg 17)

Onderwerp: Informatie over de aanleg van de verdiepte ligging ter hoogte van de Rijksstraatweg en bijbehorende werkzaamheden.

Naast deze informatiebijeenkomst kunt u ook altijd gebruik maken van het wekelijks inloopspreekuur op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in de keet aan de Lageveldweg 1a in Rumpt.

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Café 'De Notenboom' voor het plaatsen van een feesttent en voor het ten gehore brengen van live muziek op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni a.s. tot 1.00 uur te Beesd (i.v.m. de jaarmarkt en kermis).

* Buurtvereniging van 'Spoor tot Spoor' voor het houden van de Nationale Straatspeeldag op woensdag 20 juni a.s. waarbij het Laageinde in Geldermalsen (gedeelte wat ligt tussen de twee spoorwegovergangen) van 10.00 tot 18.00 uur wordt afgesloten.
* Mevrouw Udo en mevrouw Kingma voor het houden van de Nationale Straatspeeldag op woensdag 20 juni a.s. waarbij de gehele Sleedoornstraat te Geldermalsen wordt afgesloten van 9.00 tot 17.00 uur.

* Bewoners van de Lange Akker (127-185) voor het houden van een barbecue op zaterdag 7 juli a.s. op het plein aan de Lange Akker te Geldermalsen.

* Openbare School 'De Malsenburg' voor het houden van een fancy-fair op zaterdag 14 juli a.s. te Buurmalsen van 11.00 tot 15.00 uur.
* Spelweek Beesd voor het houden van de jaarlijkse spelweek van 20 tot en met 24 augustus a.s. op het voetbalterrein Molenzicht te Beesd.

* Spelweek Tricht/Buurmalsen voor het houden van de jaarlijkse spelweek van 27 tot en met 31 augustus a.s. in en om het Dorpshuis te Tricht.

* SVG Geldermalsen voor het houden van de jaarlijkse spelweek van 27 tot en met 31 augustus op het terrein (t.o. het rouwcentrum) aan de Groen van Prinstererstraat te Geldermalsen.
* Buurtvereniging Laageinde/Tuindorp voor het houden van een buurtfeest op 31 augustus a.s. van 20.00 tot 24.00 uur en op 1 september van 10.00 tot 24.00 uur op het grasveld in de Lelystraat te Geldermalsen.

Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Tijdelijke wegafsluiting in verband met diverse activiteiten
Zoals gebruikelijk worden er met name in het voorjaar in diverse kernen tal van acvtiviteiten georganiseerd. In verband daarmee is het soms nodig bepaalde wegen tijdelijk voor het verkeer af te sluiten.

Buurmalsen
Vanwege de rommelmarkt op zaterdag 19 mei a.s. zal de Kerklaan die dag worden afgesloten van 06.00 tot 18.00 uur. Op donderdag 24 mei a.s. volgt de braderie en curiosamarkt. Hiervoor is het nodig De Brink (tussen de Groeneweg en de Rijksstraatweg) af te sluiten van 08.00 tot 18.00 uur.

Beesd
Ook Beesd heeft een rommelmarkt en wel op zaterdag 26 mei a.s.. Hiervoor wordt een gedeelte van de Voorstraat ter hoogte van de NH kerk afgesloten van 06.00 tot 17.00 uur.

Circusvoorstellingen vervallen

De eerder aangekondigde circusvoorstellingen van het circus Pauwels op 29 en 30 mei gaan in verband met de MKZ problematiek niet door.

Oprichting winkel/kantoor/appartement

Bekendmaking : artikel 19a, lid 4 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage : verzoek met bijbehorende stukken Inzagetermijn : vier weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie Toelichting : het plan heeft betrekking op het oprichten van één winkel, één kantoor en één appartement op het perceel Herman Kuijkstraat 52 te Geldermalsen ten behoeve van Duyts Bouwbedrijf en Projectontwikkeling B.V. te IJsselsteijn. Genoemde activiteiten zijn in strijd met het geldende bestemmingsplan, maar in overeenstemming met het toekomstige bestemmingsplan.
Zienswijzen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders Inlichtingen : vakbalie Bouwen en Wonen, tel. 0345-586686 Datum publicatie : 17 mei 2001

Wie mag bouwen

Ter inzage:de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

1. W. Willemse, Willem de Zwijgerweg 76 te Geldermalsen, veranderen/vergroten woning (17 mei 2001);

2. P. Pelt, Kampsedijk 14 te Enspijk, veranderen woning (17 mei 2001);

3. BV Nuon Zuid Gelderland, Stationsweg (ong.) te Beesd, oprichten middenspanningsruimte (17 mei 2001);

4. J.C. Olthoff, Deilsedijk 24a te Deil, veranderen woning (17 mei 2001);

5. Peuterspeelzaal 't Beldertje, Raamweg 71a te Tricht, vergroten berging (17 mei 2001);

6. W.J.D. van Kessel, Tunnelweg 42 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (17 mei 2001);

7. F. de Waal, Prins Bernhardlaan 6 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (17 mei 2001);

8. L.A.W. van Kuijk, Lingedijk 94 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (17 mei 2001);

9. K. van Doorn, Schoresteijnstraat 72 te Deil, vergroten woning (17 mei 2001);

10. L. Witteveen, Nieuwsteeg 35 te Tricht, vergroten woning (17 mei 2001);

11. RWS DAS Nijmegen, Boutensteinseweg 4 te Rumpt, oprichten tanks (17 mei 2001);

12. Aannemersbedrijf Gebr. Blokland, W.J. van der Hooftstraat (ong.) te Meteren, oprichten 5 woningen (17 mei 2001);
13. Aannemersbedrijf gebr. Blokland, J.A.L. van Meertenstraat/W.J. van der hoofstraat/C. van Holthestraat en J.H. Derksenstraat (ong.) te Meteren, oprichten 56 woningen (17 mei 2001).
Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 17 mei 2001.

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

1. A.A. Idema en E. van Zeijl, Lingedijk 30 te Acquoy, veranderen/vergroten woning (7 mei 2001);

2. Dijkhuizen Oliehandel BV, Bosmansnkamp 47 te Geldermalsen, oprichten washal (7 mei 2001);

3. A.O. Thijssen, Deilsedijk 50 te Deil, vergroten woning (8 mei 2001);

4. A.M. Elserman, Emmalaan 14 te Geldermalsen, oprichten dakkapel (8 mei 2001);

5. F.H. Vreugdenhil, Ds. R. Lomalaan 9 te Geldermalsen, vergroten prakijkruimte (14 mei 2001);

6. C.A.J. van Laarhaven, Achterweg 15 te Rumpt, veranderen/vergroten dakkapellen (14 mei 2001);

7. H. Hofman, Zeven Kastelenlaan 18 te Deil, oprichten tuinhuisje (11 mei 2001);

8. H. Littel, Emmalaan 47 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (14 mei 2001);

9. R. van Eck en W.M. Mol, Moerkensgaard 28 en 26 te Tricht (10 mei 2001).

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.

Datum publicatie: 17 mei 2001.

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. J. Bijker, Achtersteweg 67 Meteren, het kappen van 1 den ( 17 mei 2001);

2. P. van Schriek, van Limburg Stirumstraat 18 Geldermalsen, het kappen van 1 den (17 mei 2001);

3. Gemeente Geldermalsen, Marijkeweg Geldermalsen, nabij fietscrossbaan, het kappen van 4 populieren 17 mei 2001);
4. H.C. Biesters, Koningsweg 11 Geldermalsen,het kappen van 1 berk (17 mei 2001);

5. Blom, Wilhelminazijstraat 8 Meteren,het kappen van 1 wilg en 1 es (17 mei 2001);

6. Gemeente Geldermalsen, begraafplaats Bredestraat Meteren, het omvormen van 2 wilgen tot knotwilgen (17 mei 2001);
7. Gemeente Geldermalsen, basisschool J. Harmenshof, Koninginnelaan 2, Geldermalsen, het kappen van 1 iep (17 mei 2001) met toestemming tot direct vellen in verband met de iepziekte;

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.

Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.

Datum publicatie: 17 mei 2001

Bericht van inzet veiling bouwgrond te Deil

Notaris Mr C.A.M. Kleipool te Rumpt bericht dat:

het perceel bouwgrond met de daarop staande voormalige peuterspeelzaal aan de Palmesteynstraat 14 te Deil, kadastraal bekend gemeente Deil sectie L, nummer 663, groot 380 m²

is ingezet op ¦ 350.000,=

Afslag: Dinsdag 29 mei 2001 om 11.00 uur in het Duifhuis te Deil

Bezichtiging: Zaterdag 26 mei 2001 van 11.00 tot 13.00 uur.

Nadere inlichtingen: Gemeente Geldermalsen, Afdeling Ruimtelijk Beleid, mevrouw J. Hollander; Telefoon: 0345-586687 of Notaris Mr C.A.M. Kleipool, Middenstraat 2 te 4156 AH Rumpt Telefoon: 0345-681363 of 0345-681924 Telefax: 0345-681204.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie