Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 17 mei 2001

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Raadscommissies vergaderen

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting c.a.

Vanavond komt de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda is als volgt:


-eindverslag inspraak- en overlegprocedure ontwerp-bestemmingsplan Middeldijkerplein-Noord.

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Grondgebied, de heer P. Timmer, tel. 698 320.

Financiën en Welzijn c.a.

De commissie Financiën en Welzijn vergadert op woensdag 23 mei in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

Agendapunten zijn:


-Jaarrekening 2000

De Gemeente Barendrecht heeft het jaar 2000 afgesloten met een positief resultaat van f. 298.000,--. Voorgesteld wordt dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve. In de vergadering geeft de accountant van Deloitte en Touche een toelichting op zijn bevindingen bij de controle van de jaarrekening.


-Lening aan de Stichting Gebouwen Beheer

Ter goedkeuring ligt een voorstel om aan de Stichting Gebouwen Beheer een lening van f. 18 mln. te verstrekken ter financiering van de verbouw van het gemeentehuis.


-Ontwerpbegroting 2002 Stadsregio Rotterdam
De stadsregio biedt haar begroting voor 2002 ter goedkeuring aan. De bijdrage die de Gemeente Barendrecht per inwoner moet betalen gaat fors omhoog, echter hiermee is in de Barendrechtse begroting rekening gehouden.


-Jongeren Ontmoetingsplek aan de Leedeweg

Voorstel om ter vermindering van de jeugdoverlast in Buitenoord een ontmoetingsplek voor jongeren te realiseren aan de Leedeweg.

De secretaris van deze raadscommissie is de chef van de afdeling Beheer en Administratie, de heer J.M. Duine, toestel 698 416.

Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden/Financiën en Welzijn c.a./Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting c.a.

Op maandag 21 mei vergaderen bovengenoemde commissies gezamenlijk in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:


-Behandeling van het advies inzake de plaatsing van noodlokalen voor het voortgezet onderwijs.


-Behandeling van het advies inzake de aanpassing van de verordening leerlingenvervoer.


-Behandeling van het advies inzake de uitbreiding van de huisvesting RMPI.


-Behandeling van het advies inzake de permanente uitbreiding van Cluster I.

De secretaris van deze raadscommissie is de directeur van de sector Samenlevingszaken, de heer G.J. Bravenboer, tel. 698 240.

Ter inzage

De stukken voor deze vergaderingen liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. U kunt een set opvragen bij de secretaris van de commissie.

Spreekrecht

U kunt tijdens een commissievergadering inspreken naar aanleiding van een agendapunt. De maximale spreektijd is vijf minuten. Een verzoek tot spreken dient uiterlijk vóór 16.00 uur van de dag waarop de vergadering plaatsvindt te worden ingediend bij de secretaris van de commissie, zulks onder vermelding van het punt of de punten van de agenda van de openbare vergadering waarover men wil spreken.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Bakkersdijk 13 (MB 2001-88), voor het vergroten van de dakkapel (10-5-'01);


-van Brakelvliet 39 (MB 2001-91), voor het plaatsen van een blokhut (11-5-'01);


-Gaatkensoog bouwnummer 147 (BA 2001-187), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (7-5-'01);


-Hoeker 28 (BA 2001-188), voor het plaatsen van een dakkapel (7-5-'01);


-Kreeftwater 8 (MB 2001-90), voor het plaatsen van een berging (10-5-'01);


-Pruimentuin 12 (BA 2001-192), voor het vergroten van de woning (10-5-'01);


-Tjalk 129 (MB 2001-89), voor het plaatsen van een schuur (10-05-'01);

-Vioolhof 36 (BA 2001-193), voor het plaatsen van twee dakkapellen (10-5-'01);


-IJsselmondse Randweg (BA 2001-190), voor het oprichten van een kantoorruimte met showroom (8-5-'01);


-Zuidlaardermeer (BA 2001-191), voor het plaatsen van een speelvoorziening (9-5-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van een brug ten behoeve van de bus, fietsers en voetgangers als verbinding tussen de Noordersingel en de wijk Riederhoek (Carnisselande) (BA2001-96). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-het oprichten van 3 bedrijfspanden tussen de Hamburg en Rijksweg A29 ten noorden van Ikea in bedrijventerrein Vaanpark 2 te Carnisselande (BA2001-119). Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 18 mei tot en met donderdag 14 juni 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 1 en 2. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 14 juni 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend, dat verzoeken om vrijstelling zijn ontvangen voor de aanleg van 2 tracédelen van de TramPluslijn in de wijk Carnisselande.

Door de RET zijn namens de Stadsregio Rotterdam twee verzoeken om vrijstelling ingediend voor de aanleg van twee tracédelen van de TramPluslijn in Carnisselande. Het betreft:


-een verzoek voor het tracédeel vanaf de brug over de Noordersingel tot de eerste toekomstige trambrug aan de zuidzijde van de (toekomstige) wijk Vrijenburg en


-een verzoek voor het tracédeel vanaf de eerste toekomstige trambrug in de wijk Vrijenburg tot aan het zuidelijke talud van het viaduct over de Carnisser Baan.

De verzoeken om vrijstelling zijn in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar passen binnen het Regionaal Structuurplan Midden IJsselmonde en de voorontwerpbestemmingsplannen die voor de betreffende gebieden zijn opgesteld.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze verzoeken vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 18 mei 2001 tot en met donderdag 14 juni 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket RO 021 / 022 (Ruimtelijke Ordening). Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 14 juni 2001schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken bekend, dat een verzoek om vrijstelling is ontvangen ten behoeve van het oprichten van een reclamemast.

Door de IKEA Beheer B.V. is een verzoek om vrijstelling ingediend voor:


-het oprichten van een reclamemast met een hoogte van 27,5 meter aan de Hamburg nabij Rijksweg A29.

Het bouwplan is echter in strijd met het nog geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986. De locatie waarvoor vrijstelling is aangevraagd behoort tot een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Carnisselande-Midden" in voorbereiding is. Een reclamemast zoals aangevraagd past in dit bestemmingsplan.


-het bouwrijp maken van het gebied Vrijheidsakker.
Door de afdeling Openbare Werken/ Nieuwe Werken is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het bouwrijp maken van het gebied Vrijheidsakker. Het betreft diverse werkzaamheden zoals het dempen van sloten, ophogen van het terrein, aanbrengen voorbelasting, aanleg van de infrastuctuur en het omleggen van leidingen. De te verrichten werkzaamheden zijn echter in strijd met het nog geldende bestemmingsplan Buitengebied 1986. De Vrijheidsakker behoort tot het gebied Carnisselande-Noord waarvoor een structuurschets is opgesteld en een bestemmingsplan in voorbereiding is.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze verzoeken vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) teneinde bovengenoemde oprichting van de reclamemast mogelijk te maken.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 18 mei tot en met donderdag 14 juni 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 1 en 2. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak berecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 14 juni 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA te Barendrecht.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Beltmolen 15 (MB 2001-86), voor het plaatsen van een blokhut (11-5-'01);


-t.h.v. de Devel (passerelle) (BA 2001-69), voor het tijdelijk oprichten van een voetgangers-/langzaamverkeersbrug over de spoorbaan (11-5-'01);


-Emmastraat 1a (BA 2001-145), voor het vergroten van de woning (7-5-'01);


-'t Fruit 33 (BA 2001-141), voor het bouwen van een dakopbouw (11-5-'01);


-van Hulststraat 20 (BA 2001-161), voor het plaatsen van twee dakkapellen (11-5-'01);


-Karveel 6 (BA 2001-152), voor het plaatsen van een dakkapel (11-5-'01);


-Korianderhof 49 (MB 2001-59), voor het plaatsen van een dakkapel (8-5-'01);


-Meerwedesingel 65 (MB 2001-77), voor het plaatsen van een berging (11-5-'01);


-Middeldijk 85 (MB 2001-40), voor het plaatsen van een blokhut (11-5-'01);


-Cornelis de Mooystraat 18 (BA 2001-158), voor het plaatsen van twee dakkapellen (11-5-'01);


-Cornelis de Mooystraat 22 (MB 2001-83), voor het plaatsen van een dakkapel (11-5-'01);


-van Pallandtvliet 35 (MB 2001-82), voor het plaatsen van een blokhut (11-5-'01);


-Pottenbakkerij 10 (MB 2001-51), voor het plaatsen van een berging (7-5-'01);


-Rottumeroog 4 (MB 2001-78), voor het plaatsen van een berging (7-5-'01);


-Stationsweg 134, volkstuinencomplex tuinnummer 57 (MB 2001-80), voor het plaatsen van een blokhut (11-5-'01);


-Tjalk 1 (BA 2001-174), voor het plaatsen van een dakkapel (11-5-'01);

-Zuideinde 37 (BA 2001-89), voor het vergroten van de kantoorruimte (11-5-'01).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Wet Milieubeheer/ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders hebben op 9 oktober 2000 een verzoek om aanpassing van de vergunningvoorschriften op grond van 8.24 van de Wet Milieubeheer ontvangen van:


-BUVA Rationele Bouwproducten BV, voor het aanpassen van de op 10 november 1998 verleende vergunning voor een inrichting voor de opslag en assemblage van onder meer (ventilatie)roosters en uitzet-, draai- en klapramen aan de Bremen 5 te Barendrecht.

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen de gevraagde vergunning te wijzigen, overeenkomstig het verzoek.

Inzage

U kunt alle stukken van donderdag 17 mei tot en met woensdag 13 juni 2001 tijdens de werkuren inzien op het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565, 3119 XT Schiedam en in het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1. Buiten kantooruren kunt u terecht op telefonische afspraak: kantoor DCMR (010) 2468402, gemeentehuis (0180) 698 332.

Bedenkingen

Bedenkingen kunt u schriftelijk tot en met woensdag 13 juni 2001 kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Barendrecht, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, postbus 843, 3100 AV Schiedam. Indien u daarom in een aparte brief verzoekt, kunnen uw persoonlijke gegevens geheim worden gehouden. U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen indien u bedenkingen hebt ingebracht tegen de ontwerpbeschikking, of indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het kenbaar maken van bedenkingen in staat bent geweest.

Mondeling

Indien u behoefte hebt aan een gedachtenwisseling of mondeling uiten van bedenkingen, kunt u daarom telefonisch verzoeken bij de DCMR. Zo'n verzoek kan gedurende de inzagetermijn worden ingediend, bij voorkeur op z'n laatst een week voor het einde van de termijn.

Inlichtingen

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de DCMR, tel. (010) 2468501 (de heer N.A. de Waal). Voor vragen over de vergunningprocedure, terinzagelegging en verzoeken om copieën (tegen betaling) kunt u contact opnemen met Bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, tel. (010) 2468402.

Wet Milieubeheer/beschikkingen

Burgemeester en Wethouders van Barendrecht hebben op 5 oktober 2000 een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van het:


-Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een
afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) voor de inrichting aan de Achterzeedijk ongenummerd (nabij 64) te Barendrecht.

Hierbij zijn een aantal processen te onderscheiden:


- het ontvangen van afvalwater;


-de verwijdering van grove delen;


-de biologische reiniging van afvalwater in tanks;

-de afvoer van zuiveringsslib door middel van gesloten leiding;

-het lozen van effluent.

De minister van Verkeer en Waterstaat, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland heeft op 4 december 2000 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater van de Oude Maas.

Deze aanvragen zijn gecoördineerd behandeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de coördinatie verzorgd.

Burgemeester en Wethouders van Barendrecht en de minister van Verkeer en Waterstaat, de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland hebben op grond van de artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer en op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren de gevraagde vergunningen verleend. Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden voor de bescherming van het milieu.

Inzage

U kunt de beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 17 mei 2001 tot en met 27 juni 2001 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:


-het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht;

-het kantoor van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat,
Boompjes 200 te Rotterdam;


-het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam.

De stukken kunnen ook buiten de kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis van Barendrecht, in het kantoor van Rijkswaterstaat in het kantoor van de DCMR.

Beroep

Binnen zes weken na de begindatum van ter inzage legging van de beschikkingen kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:


-degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking;


-de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de desbetreffende ontwerpbeschikking;


-belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de desbetreffende ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een beschikking wordt in dit geval niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn.

Indien voor het oprichten van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de gemeente de bouwvergunning heeft verleend.

Inlichtingen

Voor informatie over de aanvragen en de beschikkingen kunt u zich wenden tot de heer N.A. de Waal, van de DCMR (Wet milieubeheer) telefoonnummer 010 - 2468 501 en Rijkswaterstaat (Wet verontreiniging oppervlaktewateren), telefoonnummer 010 - 4026 200.

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR (telefoonnummer 010 - 2468 402).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum:

Artiest(en)

Voorstelling:

Prijs:

Pashouders:

Vr. 18-5

Jeugdtheater Hofplein

Danse Jochie Danse

(familievoorst.)

15,00

12,50 (10,00 <12 jr.)

Aanvang: 19.30 uur

Za. 19-5

idem

Aanvang: 19.30 uur

Zo. 20-5

idem

Aanvang: 15.00 uur

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 615 958

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Afsluiting kruispunt 2e Barendrechtseweg - Jaagpad - Buitenlandse Baan

In verband met de aanleg van een rotonde op het kruispunt 2e Barendrechtseweg - Jaagpad - Buitenlandse Baan is er geen doorgaand verkeer op dit kruispunt mogelijk.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd van 7 mei t/m 19 juli, of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk.

Het (brom)fietsverkeer kan normaal passeren, maar kan enig hinder ondervinden.

Een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer wordt door middel van gele tekst- en routeborden aangegeven.

Wijziging busroutes 184, 267 en de Nachtbus N8

In verband met deze afsluiting worden de buslijnen die dit kruispunt passeren omgeleid.

Buslijn 184 en Nachtbus N8:

J.G. Oemvliet - 2e Barendrechtseweg - Middeldijk - Leedeweg - Ziedewijdse Baan - Buitenlandse Baan v.v.

Buslijn 267:

Evertsenstraat - Schaatsbaan - Hoefslag - Bussluis Jaagpad - Torenmolen - J.G. Oemvliet - 2e Barendrechtseweg - Heinenoord v.v.

In verband met deze afsluiting vervallen de volgende haltes:

Buslijn 184 en Nachtbus N8:


-Buitenlandse Baan t.h.v. 2e Barendrechtseweg en Lindehoevelaan;

-Buitenlandse baan t.h.v. Bark;

Vervangende haltes zijn:


-J.G. Oemvliet;


-2e Barendrechtseweg t.h.v. Middeldijk;


-Ziedewijdse Baan t.h.v. Punter;


-Buitenlandse Baan t.h.v. sporthal "De Driesprong".
Buslijn 267:


-2e Barendrechtseweg t.h.v. de parallelweg (nabij fa. Onnink);

-Buitenlandse Baan t.h.v. 2e Barendrechtseweg;

-Binnenlandse Baan t.h.v. het Postkantoor;

Vervangende haltes zijn:


-Torenmolen t.h.v. Grondmolen;


-J.G. Oemvliet.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer H. Koene (0180-616009), inlichtingen over de omleiding worden verstrekt door de heren J.L. Dijker (0180-698364) en M. Scholtemeijer (0180-698386) van de afdeling openbare werken.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

Voordijk naast nummer 349 (Gemeente Barendrecht) 9 Salix (wilg)

2 Prunus (japanse sierkers)

3 Fraxinus (es)

2 Populus (populier)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 643 163.

Herstraten Lekstraat

Op dinsdag 14 mei is er gestart met het hertegelen van de trottoirs van de Lekstraat. Op maandag 21 mei zal gestart worden met het herstraten van de rijbaan. Vanaf deze datum zal de straat worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. De werkzaamheden zullen afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer 3 weken duren.

Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer H.C. Vlot (tel. 698 388) van de afdeling Openbare Werken.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 26/5,30/6,28/7,25/8,29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 30/5,27/6,25/7,29/8,26/9,31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Wijziging huisvuilophaal

Op hemelvaartsdag (donderdag 24 mei) wordt geen huisvuil opgehaald en zal het afvalaanbiedstation aan de Londen 15 gesloten zijn. De route van donderdag verschuift naar woensdag 23 mei.

Voor wat betreft vrijdag 25 mei verandert er niets.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen en organisaties zijn op zoek naar onder andere:


-voor de Speel-o-theek in het Trefpunt te Barendrecht dringend enthousiaste medewerkers(sters) gevraagd. Heel leuk en vele handen maken licht werk.


-Inviduele begeleiding van bewoners met een verstandelijke of meervoudige handicap, voor het Wooncentrum Banjohof. Wandelen, winkelen, begeleiden naar voetballen e.d.

Tijden: in onderling overleg.

De Vrijwilligers Vacaturebank is geopend op maandag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom gerust langs aan de Dorpsstraat 150 of bel naar 0180-626437 voor een afspraak op een tijdstip dat u schikt.

Collecte

Voor de periode 20 mei tot en met 26 mei is een collectevergunning verleend aan de Stichting Woord en Daad.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Sluiting gemeentehuis

Op hemelvaartsdag (donderdag 24 mei), vrijdag 25 mei en tweede pinksterdag (maandag 4 juni) is het gemeentehuis de gehele dag gesloten. Het afvalaanbiedstation is op vrijdag 25 mei wel geopend.

Bekendmaking aanwijzing rijksmonumenten.

Per brief van 7 mei 2001 heeft de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen meegedeeld dat de volgende objecten zijn aangewezen als rijksmonument:


-Dorpsstraat 152,


-Dorpsstraat 177,


-Dorpsstraat-oost 27 en


-Voordijk 464.

De aanwijzingsbeschikkingen liggen vanaf 18 mei 2001 ter inzage in het gemeentehuis, kamer 021/22 (ruimtelijke ordening). De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit is verzonden (7 mei 2001) een bezwaarschrift indienen bij genoemde Staatssecretaris. U dient het bezwaarschrift te adresseren aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Cfi/FJZ t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

gevraagd voor sporthal de Driesprong, Marijkesingel 20:

oproepkracht

functie-inhoud


* Toezicht houden in de sporthal tijdens gebruik van scholen en sportverenigingen


* Het gereedmaken van de hal en kleedkamers voor gebruik

* Het assisteren van scholen en sportverenigingen bij het klaarzetten van benodigd materiaal

functie-eisen:


* leefdtijd is minimaal 18 jaar


* opleiding minimaal V.M.B.O.


* beschikbaar op diverse tijden, met name in de avonden en zaterdagen

* bij voorkeur in het bezit van het EHBO-diploma
Wij bieden:


* minimum loon op basis van leeftijd


* vakantiegeld en afkoop van verlof

Inlichtingen:

Nadere inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Olaf Struik, beleidsmedewerker sport, tel. 0180-698 262.

Sollicitatie:

Belangstellenden kunnen binnen 8 dagen schriftelijk reageren. U kunt uw brief richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Open huis Barendrechtse jongerenaccommodaties

Op zaterdag 19 mei organiseren The Wave, Scoutinggroep Jhr. Beelaerts van Blokland en De Beuk in samenwerking met de gemeente van 14.00 tot 17.00 uur een jeugdestafette onder de naam `3 4 U' (three for youth). De jongerencentra openen gezamenlijk de deuren voor het publiek. Bezoekers kunnen kennismaken met de activiteiten en medewerkers van de 3 verenigingen:


-De beuk:

Vanaf 14.00 uur: officiële opening en receptie

Vanaf 15.00 uur: caféspelen

Vanaf 16.00 uur: barbecue en expositie


-Scoutinggroep:

Van 14.00 - 17.00 uur doorlopend inloopprogramma's voor de diverse leeftijden


-The wave:

Van 14.00 - 17.00 uur doorlopend diverse inloopactiviteiten (caféspelen, buitenterras, rondleiding).

Iedereen kan op 19 mei gebruik maken van een gratis pendeldienst tussen de drie locaties.

17 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie