Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reconstructie J.F. Kennedylaan Doetinchem

Datum nieuwsfeit: 17-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Doetinchem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Doetinchem

Reconstructie J.F. Kennedylaan

De J.F. Kennedylaan vormt als ontsluitingsweg een belangrijke schakel in het Doetinchemse wegennet. Dagelijks maken ruim 12.000 personenauto's en ruim 800 vrachtwagens gebruik van de weg. De gemiddelde gemeten snelheid van autoverkeer ligt rond de 50 km/uur. Verder wordt de J.F. kennedylaan gebruikt door het openbaar vervoer; stads- en regiobussen hebben de J.F. Kennedylaan op hun route liggen. Het wegbeeld van de J.F. Kennedylaan is wisselend; er zijn vele kruisingen en erfontsluitingen, de weg heeft afwisselend een smal en dan weer een breed profiel en fietsers rijden zowel op fietsstroken als op vrijliggende fietspaden.

De problemen op de J.F. Kennedylaan draaien met name om de verkeersonveiligheid. Het gaat dan over de oversteekbaarheid, de hoge snelheid en het ontbreken van een scheiding tussen fietsers en autoverkeer.

De volgende maatregelen zijn in overleg met o.a. betrokken wijkraden en bewoners opgesteld:

·
T-aansluiting met brede middengeleiders Julianaplein;

·
T-aansluiting met brede middengeleiders Holterweg;

·
Verbeteren voetgangersoversteek van Hogendorplaan;

·
Fietsoversteek bij Graafschapcollege;

·
T-aansluiting Nieuweweg;

·
Vrijliggend fietspad Ds. van Dijkweg - Hofstraat;

·
Extra linksafvakken Haareweg;

·
Verbreden fietsstroken en in rood uitvoeren.

Voordat deze maatregelen uitgevoerd kunnen worden, moet nog een aantal procedures doorlopen worden; het gaat hierbij om verkeersbesluiten, een kapvergunning en een bestemmingsplanvrijstelling. Wanneer deze procedures voorspoedig verlopen, zal begin 2002 gestart worden met het uitvoeren van de maatregelen.

Verkeersbesluiten

Om de verkeersveiligheid op de J.F. Kennedylaan te verbeteren heeft het college besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen:

1. de aansluiting van de Nieuweweg (centrumzijde) op de J.F. Kennedylaan, met behulp van infrastructurele. maatregelen, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

2. de verplichte rijrichting op het kruispunt Nieuweweg - J.F. Kennedylaan opheffen;

3. de aansluiting van de Holterweg (oostzijde) op de J.F. Kennedylaan, met behulp van infrastructurele maatregelen, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

4. de aansluiting van het Julianaplein (westzijde) op de J.F. Kennedylaan, met behulp van infrastructurele maatregelen, af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer;

5. de op de J.F. Kennedylaan aanwezige fietsstrook tussen de Ds. Van Dijkweg en de Hofstraat te verwijderen (ingesteld bij besluit van 23 januari 1979 onderdeel X en XI en gewijzigd bij besluit van 10 december 1999 onderdeel 2 sub a);

6. het nieuw aan te leggen vrijliggende fietspad aan de zuidzijde van de J.F. Kennedylaan, tussen de Ds. Van Dijkweg en de Hofstraat, aan te wijzen als verplicht fietspad;

Iedere belanghebbende kan binnen 6 weken na de datum van deze publicatie een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Damen, tel. 377493 of mevrouw A. Klein Robbenhaar, tel. 377402.

Kapvergunning acacia Kennedylaan/Julianaplein

Burgemeester en wethouders hebben een kapvergunning verleend voor 1 beeldbepalende acacia aan de Kennedylaan ter hoogte van het Julianaplein in Doetinchem.

Ter plaatse zal de verkeerssituatie worden aangepast, waardoor de Kennedylaan uitgebogen gaat worden. De betreffende boom verkeert in een matige gezondheidstoestand en heeft een zodanig beperkte levensverwachting (± 15 jaar), dat investeringen in geld en verminderde veiligheid door een onoverzichtelijke inpassing van de boom in de verkeerssituatie het behoud van de boom niet rechtvaardigen.

Aan de vergunning is een herplantplicht verbonden voor 1 nieuwe markante boom (maat 30-35) op het Julianaplein en minimaal 5 bomen aan de Kennedylaan.

Uitsluitend belanghebbenden (met name zij die zicht hebben op de boom) kunnen tot 22 juni 2001 tegen het verlenen van de vergunning schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders. Een bezwaar schorst de vergunning niet.

Indien bezwaar is ingediend kan de president van de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE te Zutphen om schorsing van de vergunning worden verzocht.

De stukken liggen ter inzage in de informatiecentrum van het stadhuis. Inlichtingen bij de heer J. Thomassen, tel. (0314) 377428.

Inspraak reconstructie J.F. Kennedylaan hoek Haareweg

Het plan tot reconstructie/aanpassing van de J.F. Kennedylaan hoek Haareweg met daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing ligt in het kader van de inspraak vanaf 17 mei 2 weken in het informatiecentrum in het stadhuis ter inzage.

Voor dit plan wordt een zogenaamde zelfstandige projectprocedure als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de ruimtelijke ordening opgestart.

In het kader daarvan kunnen ingezetenen en in de gemeente en belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling hun inspraakreactie over dit plan aan burgemeeester en wethouders kenbaar maken.

Nadere informatie verkrijgbaar bij het loket bouwen en wonen, stadhuisvleugel, kamer 1.07, tel. 377465.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie