Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persmededeling van de Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 18 MEI 2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering keurt haar standpunt goed m.b.t. een aantal opmerkingen van het Rekenhof m.b.t. de ontwerp decreten tot aanpassing van de Vlaamse begroting 2001. De amendementen zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

* * *

Nadat Vlaams minister Bert Anciaux vorige week reeds de bevoegdheid voor sport werd toegewezen, wordt nu ook zijn titel aangepast. Dhr. Anciaux wordt nu Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering stemt na advies van de Raad van State definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Akte tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

* * *

De Vlaamse regering stemt na advies van de Raad van State definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van het Verdrag betreffende het verbod op en onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In de zomer van vorig jaar werd het wegdek van het viaduct van Vilvoorde kant Buitenring volledig vernieuwd. In augustus 2001 zal hetzelfde moeten gebeuren aan de kant Binnenring. Deze werken zullen gegund worden op basis van een beperkte offerteaanvraag.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering beslist tot een aanpassing van de regelgeving inzake de financiële tegemoetkomingen voor mensen met een handicap, en keurt daartoe principieel een voorontwerp van decreet goed. Voortaan zal het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap in alle gevallen waar het financieel kan tussenkomen, deze tussenkomst ook moeten verlenen aan wie dat vraagt in afwachting dat een derde die een vergoeding moet uitbetalen dat ook daadwerkelijk doet (bijv. een verzekeringsmaatschappij die moet betalen aan iemand die aan een verkeersongeval een handicap overgehouden heeft). Door de betaling van deze voorschotten treedt het Fonds ook automatisch in de plaats van de vorderingsrechten van de gehandicapte ten aanzien van de derde. Voorheen moest de houder van het vorderingsrecht uitdrukkelijk zijn akkoord geven aan het Fonds om in zijn plaats te treden. Het voorontwerp van decreet zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

In het kader van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de social-profitsector 2000-2005 keurt de Vlaamse regering een wijziging goed van het besluit van 8/12/2000 tot toekenning van een niet- gereglementeerde subsidie aan wie personeel tewerk stelt in een gewezen DAC-statuut.

* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat uitvoering geeft aan het recente Decreet Opvoedingsondersteuning. Het regelt de subsidiëring van bepaalde opvoedingsondersteunende activiteiten. Deze activiteiten hebben tot doel gezinnen en families en iedereen die met de opvoeding van kinderen begaan is, in staat te stellen kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven m.b.t. de opvoeding van kinderen en jongeren. Er is voor 2001 een budget van 19,7 miljoen fr. (488.650 euro) voor beschikbaar.Op voorstel van de Vlaamse ministers Mieke VOGELS en Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed met een aantal bepalingen die betrekking hebben op het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding. Ze zijn het gevolg van de omvorming van de PMS- en MST-centra tot centra voor leerlingenbegeleiding. Het besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de SERV en de Vlaamse Onderwijsraad keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed dat een aantal verbeteringen aan het systeem van de vervangingspools in het onderwijs aanbrengt. Het voorontwerp van decreet, dat een eerste keer al principieel goedgekeurd was door de Vlaamse regering op 20/4/2000, zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

In afwachting van een voorontwerp van decreet dat nog vòòr de zomervakantie aan de Vlaamse regering voorgelegd zal worden, keurt de Vlaamse regering twee omzendbrieven goed betreffende het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002. De maatregelen geven uitvoering aan de recent afgesloten Onderwijs-CAO 2001-2002. De personeelsomkadering m.b.t. het ondersteunend personeel zal nog slechts van één nieuwe berekeningswijze van de puntenenveloppe uitgaan, waarbij de sinds '98 geldende besparing stopgezet wordt. Het aantal ambten wordt beperkt, en er wordt een mogelijkheid tot bevordering tot een hogere weddeschaal gecreëerd. De scholen in een scholgengemeenschap kunnen door een voorafname van hoogstens 5 % op hun puntenenveloppe pedagogische ondersteuning voorzien. En ook voor de scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, is er een waarborgregeling uitgewerkt.

* * *

Voor de uitvoering van het onderwijsvoorrangsbeleid in Brussel in 2001 wordt opnieuw een overeenkomst gesloten met vzw Voorrangsbeleid Brussel.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het Onderwijsdecreet XIII goed. Het zal ingediend worden bij Het Vlaams Parlement.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. de federale beleidsinitiatieven van minister Onkelinx inzake de valorisatie van verworven vaardigheden en competentieontwikkeling. De Vlaamse regering erkent het maatschappelijk belang van het herkennen en valoriseren van verworven competenties en heeft daartoe trouwens zelf al concrete stappen gezet. Eerst dient er echter een duidelijk werkkader te zijn dat de bevoegdheden van de betrokken overheden respecteert. De erkenning en valorisatie van vaardigheden en het opstellen van competentiebilan maken immers deel uit van het vormingsbeleid, en dat is duidelijk een bevoegdheid van de gemeenschappen. Daarom wenst de Vlaamse regering een samenwerkingakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten tot stand te zien komen, waarin de gemeenschappelijke doelstellingen duidelijk omschreven worden, met respect voor de bevoegdheden van de betrokken regeringen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering beslist het openbaar onderzoek betreffende het nieuw ontwerp-milieubeleidsplan met een jaar uit te stellen. Dit uitstel zal het planningsteam toelaten verder te werken aan een financieringsplan voor de volgende planperiode, integratie en dynamisering van de Vlaamse milieu-overheden, de operationalisering van de geformuleerde voorstellen, de verdere hervorming van de begroting en de budgettering voor de volgende planperiode, en de optimalisering van het databeheersysteem zodat het geschikt wordt als opvolgings- en rapporteringssysteem.* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt t.o.v. de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de inplanting van GSM-masten.

* * *

De samenstelling van het comité van toezicht en het managementcomité voor het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (periode 2000-2006) wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist de definitieve vaststelling van het gewestplan Kortrijk voor wat een aantal bedrijventerreinen en het wetenschapspark van Kortrijk betreft voor advies voor te legen aan de Raad van State.

* * *

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening keurt de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat de nadere regels bepaalt voor het aanvragen en afleveren van uittreksels van resp. het plannenregister en het vergunningenregister.* * *

Aan de vzw Internationaal Filmfestival van Vlaanderen wordt voor 2001 een subsidie van 20 miljoen fr. (495.787 euro) toegekend.

* * *

De Vlaamse regering stelt het gewestplan Limburgs Maasland definitief vast voor wat het Mijnterrein van Eisden betreft.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt de regels goed voor de subsidiëring van vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren. Er zal binnen de Vlaamse administratie een Vormingscentrum voor Lokale Besturen opgericht worden, met voor elk der drie doelgroepen van de vorming telkens een adviescollege. Deze drie adviescolleges zullen advies uitbrengen bij de subsidieaanvragen. Zij zullen ook beleidsadviezen of concrete voorstellen in het kader van de evaluatie van het bestaande vormingsaanbod formuleren.

* * *

M.b.t. de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse regering wordt beslist een pool van voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de hele raad van beroep en niet langer een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor elke kamer apart te benoemen.


einde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie