Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persmededeling van de Vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 18-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 18 MEI 2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

De Vlaamse regering keurt haar standpunt goed m.b.t. een aantal opmerkingen van het Rekenhof m.b.t. de ontwerp decreten tot aanpassing van de Vlaamse begroting 2001. De amendementen zullen ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

* * *

Nadat Vlaams minister Bert Anciaux vorige week reeds de bevoegdheid voor sport werd toegewezen, wordt nu ook zijn titel aangepast. Dhr. Anciaux wordt nu Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering stemt na advies van de Raad van State definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Akte tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

* * *

De Vlaamse regering stemt na advies van de Raad van State definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van het Verdrag betreffende het verbod op en onmiddellijke actie voor de uitbanning van de ergste vormen van kinderarbeid. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

In de zomer van vorig jaar werd het wegdek van het viaduct van Vilvoorde kant Buitenring volledig vernieuwd. In augustus 2001 zal hetzelfde moeten gebeuren aan de kant Binnenring. Deze werken zullen gegund worden op basis van een beperkte offerteaanvraag.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering beslist tot een aanpassing van de regelgeving inzake de financiële tegemoetkomingen voor mensen met een handicap, en keurt daartoe principieel een voorontwerp van decreet goed. Voortaan zal het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap in alle gevallen waar het financieel kan tussenkomen, deze tussenkomst ook moeten verlenen aan wie dat vraagt in afwachting dat een derde die een vergoeding moet uitbetalen dat ook daadwerkelijk doet (bijv. een verzekeringsmaatschappij die moet betalen aan iemand die aan een verkeersongeval een handicap overgehouden heeft). Door de betaling van deze voorschotten treedt het Fonds ook automatisch in de plaats van de vorderingsrechten van de gehandicapte ten aanzien van de derde. Voorheen moest de houder van het vorderingsrecht uitdrukkelijk zijn akkoord geven aan het Fonds om in zijn plaats te treden. Het voorontwerp van decreet zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

In het kader van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Voorakkoord voor de social-profitsector 2000-2005 keurt de Vlaamse regering een wijziging goed van het besluit van 8/12/2000 tot toekenning van een niet- gereglementeerde subsidie aan wie personeel tewerk stelt in een gewezen DAC-statuut.

* * *

De Vlaamse regering keurt een besluit goed dat uitvoering geeft aan het recente Decreet Opvoedingsondersteuning. Het regelt de subsidiëring van bepaalde opvoedingsondersteunende activiteiten. Deze activiteiten hebben tot doel gezinnen en families en iedereen die met de opvoeding van kinderen begaan is, in staat te stellen kennis, inzichten en vaardigheden te verwerven m.b.t. de opvoeding van kinderen en jongeren. Er is voor 2001 een budget van 19,7 miljoen fr. (488.650 euro) voor beschikbaar.Op voorstel van de Vlaamse ministers Mieke VOGELS en Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel een besluit goed met een aantal bepalingen die betrekking hebben op het personeel van de centra voor leerlingenbegeleiding. Ze zijn het gevolg van de omvorming van de PMS- en MST-centra tot centra voor leerlingenbegeleiding. Het besluit zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Na onderhandelingen met de vakbonden en advies van de SERV en de Vlaamse Onderwijsraad keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het voorontwerp van decreet goed dat een aantal verbeteringen aan het systeem van de vervangingspools in het onderwijs aanbrengt. Het voorontwerp van decreet, dat een eerste keer al principieel goedgekeurd was door de Vlaamse regering op 20/4/2000, zal nu voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

In afwachting van een voorontwerp van decreet dat nog vòòr de zomervakantie aan de Vlaamse regering voorgelegd zal worden, keurt de Vlaamse regering twee omzendbrieven goed betreffende het ondersteunend personeel in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2001-2002. De maatregelen geven uitvoering aan de recent afgesloten Onderwijs-CAO 2001-2002. De personeelsomkadering m.b.t. het ondersteunend personeel zal nog slechts van één nieuwe berekeningswijze van de puntenenveloppe uitgaan, waarbij de sinds '98 geldende besparing stopgezet wordt. Het aantal ambten wordt beperkt, en er wordt een mogelijkheid tot bevordering tot een hogere weddeschaal gecreëerd. De scholen in een scholgengemeenschap kunnen door een voorafname van hoogstens 5 % op hun puntenenveloppe pedagogische ondersteuning voorzien. En ook voor de scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, is er een waarborgregeling uitgewerkt.

* * *

Voor de uitvoering van het onderwijsvoorrangsbeleid in Brussel in 2001 wordt opnieuw een overeenkomst gesloten met vzw Voorrangsbeleid Brussel.

* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief het Onderwijsdecreet XIII goed. Het zal ingediend worden bij Het Vlaams Parlement.

Op voorstel van de Vlaamse ministers Marleen VANDERPOORTEN en Renaat LANDUYT :

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. de federale beleidsinitiatieven van minister Onkelinx inzake de valorisatie van verworven vaardigheden en competentieontwikkeling. De Vlaamse regering erkent het maatschappelijk belang van het herkennen en valoriseren van verworven competenties en heeft daartoe trouwens zelf al concrete stappen gezet. Eerst dient er echter een duidelijk werkkader te zijn dat de bevoegdheden van de betrokken overheden respecteert. De erkenning en valorisatie van vaardigheden en het opstellen van competentiebilan maken immers deel uit van het vormingsbeleid, en dat is duidelijk een bevoegdheid van de gemeenschappen. Daarom wenst de Vlaamse regering een samenwerkingakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen en gewesten tot stand te zien komen, waarin de gemeenschappelijke doelstellingen duidelijk omschreven worden, met respect voor de bevoegdheden van de betrokken regeringen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering beslist het openbaar onderzoek betreffende het nieuw ontwerp-milieubeleidsplan met een jaar uit te stellen. Dit uitstel zal het planningsteam toelaten verder te werken aan een financieringsplan voor de volgende planperiode, integratie en dynamisering van de Vlaamse milieu-overheden, de operationalisering van de geformuleerde voorstellen, de verdere hervorming van de begroting en de budgettering voor de volgende planperiode, en de optimalisering van het databeheersysteem zodat het geschikt wordt als opvolgings- en rapporteringssysteem.* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt t.o.v. de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de inplanting van GSM-masten.

* * *

De samenstelling van het comité van toezicht en het managementcomité voor het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (periode 2000-2006) wordt goedgekeurd.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering beslist de definitieve vaststelling van het gewestplan Kortrijk voor wat een aantal bedrijventerreinen en het wetenschapspark van Kortrijk betreft voor advies voor te legen aan de Raad van State.

* * *

Ter uitvoering van het nieuwe Decreet Ruimtelijke Ordening keurt de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, definitief een besluit goed dat de nadere regels bepaalt voor het aanvragen en afleveren van uittreksels van resp. het plannenregister en het vergunningenregister.* * *

Aan de vzw Internationaal Filmfestival van Vlaanderen wordt voor 2001 een subsidie van 20 miljoen fr. (495.787 euro) toegekend.

* * *

De Vlaamse regering stelt het gewestplan Limburgs Maasland definitief vast voor wat het Mijnterrein van Eisden betreft.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

De Vlaamse regering keurt de regels goed voor de subsidiëring van vormingsinitiatieven voor lokale mandatarissen, ambtenaren en topambtenaren. Er zal binnen de Vlaamse administratie een Vormingscentrum voor Lokale Besturen opgericht worden, met voor elk der drie doelgroepen van de vorming telkens een adviescollege. Deze drie adviescolleges zullen advies uitbrengen bij de subsidieaanvragen. Zij zullen ook beleidsadviezen of concrete voorstellen in het kader van de evaluatie van het bestaande vormingsaanbod formuleren.

* * *

M.b.t. de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de raad van beroep bij de diensten van de Vlaamse regering wordt beslist een pool van voorzitters en plaatsvervangend voorzitters voor de hele raad van beroep en niet langer een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter voor elke kamer apart te benoemen.


einde

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...