Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afscheidsrede President Centrale Raad Beroep

Datum nieuwsfeit: 21-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Actueel

Afscheidsrede van de President van de Centrale Raad van Beroep, mr. H. Bekker, gehouden op 18 mei 2001 te Utrecht

Bron: Centrale Raad van Beroep Utrecht

Datum actualiteit: 21-05-2001

Afscheidsrede van de President van de Centrale Raad van Beroep, uitgesproken tijdens een buitengewone zitting, gehouden op 18 mei 2001 in de Nicolaïkerk te Utrecht (zakelijk deel).

(..)

Eerst iets over de Raad.

Wat mij daar van het begin af aan is opgevallen, is de sterke motivatie waarmee leden en medewerkers zich steeds voor hun werk inzetten om weerstand te bieden aan de werkdruk waaronder (ook) de Raad in de loop der jaren in verhoogde mate is komen te staan, door onder andere een toenemend aantal te behandelen zaken en toenemende complexiteit daarvan, zonder dat daar tijdig een voldoende adequate versterking van zijn middelen tegenover kon worden gesteld.

Vastgesteld moet ook worden, dat men er bij de Raad steeds van doordrongen is -en dat ook praktiseert-, dat organisatie en werkwijzen voortdurend tegen het licht van voortschrijdende ontwikkelingen moeten worden gehouden en waar nodig moeten worden bijgesteld.

En terdege wordt ook beseft, dat de Raad in het geheel van de rechterlijke organisatie niet op een eiland leeft, en zodoende onder meer ook niet altijd alles helemaal op eigen wijze en eigen kracht behoeft te doen.

De Raad heeft zich daarom ook niet afzijdig willen houden van de op gang zijnde "moderniseringsbeweging" in de rechterlijke organisatie, welke onder meer gestalte heeft gekregen in het zogenaamde programma Versterking Rechterlijke Organisatie, het pVRO.

Hij heeft daarbij wèl steeds een gezond kritische houding bewaard ten opzichte van bepaalde "centraal" voorgestane ontwikkelingen. Vanzelfsprekend zijn en blijven voor de Raad allereerst richtinggevend en grensbepalend zijn bijzondere aard en positie als hoogste rechter op belangrijke deelgebieden van het bestuursrecht (in hoofdzaak het ambtenarenrecht en het sociale zekerheidsrecht).

Projecten van de Raad in het kader van of in samenhang met het pVRO vormen in wezen de versterking van wat eerder al bij de Raad gebeurde aan het op hoog peil houden en waar nodig verbeteren van zijn organisatie en functioneren, en het bevorderen van het welzijn van zijn medewerkers.

Deze projecten -zoals werkprocessen, procesregeling, klachtenregeling, personeelsbeleid en communicatie- hebben deels al concrete resultaten opgeleverd en geven goede verwachtingen voor de toekomst.

Met de Raad zit het dus wel goed.

Het streven naar "modernisering" van de rechterlijke organisatie, althans de wijze waarop men heeft gemeend dat meer algemeen te moeten aanpakken, heeft echter in bepaalde opzichten ook schaduwkanten.

In het kader van het "moderniseringsstreven" is onder meer ook het een en ander in de maak aan wetgeving met betrekking tot de herstructurering van het bestuur en beheer van en binnen de rechterlijke organisatie.
Bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ligt hierover een tweetal wetsvoorstellen.

Ik stel voorop dat de met die voorstellen gekozen opzet niet de mijne zou zijn geweest. Naar mijn mening heeft men een kans gemist. Het zou een mooie gelegenheid zijn geweest om, vanuit een hedendaagse benadering van de verhouding tussen de verschillende staatsmachten in een democratische rechtsstaat als de onze, met voorstellen te komen voor een fundamenteel nieuwe regeling, wettelijk en grondwettelijk, ter zake van de positie van de derde staatsmacht in ons bestel. Een positie waarin onder meer geen plaats is voor ministeriële verantwoordelijkheid voor de wijze waarop de rechtsprekende macht haar organisatie bestuurt en beheert, en dus ook niet voor de wijze waarop zij de haar verstrekte middelen aanwendt.

Maar een positie ook, die anderzijds niet meebrengt dat er geen controlemechanisme zou mogen zijn ter zake van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de gedane uitgaven. Die controle zou evenwel in handen moeten zijn van een orgaan dat onafhankelijk is van de beide andere staatsmachten. Zoals een Algemene Rekenkamer.

De opzet van de ingediende wetsvoorstellen is echter nu eenmaal een andere, en kan in beginsel ook wel worden gevolgd. In beginsel, omdat er zeker de nodige ernstig kritische kanttekeningen bij moeten worden gemaakt.
Ik zeg dat met alle respect en waardering voor het vele werk dat, bovendien onder grote tijdsdruk, in de voorbereiding en uitwerking van de voorstellen is gestoken.

De voorgestelde wetgeving is toegesneden op de rechtbanken en de hoven, maar het nieuwe regiem wordt vrijwel onverkort van overeenkomstige toepassing verklaard op de Raad. Héél kort gezegd wordt er allereerst mee beoogd te voorzien in zogenaamd integraal management bij de gerechten. In dat verband zullen onder meer algemene leiding, organisatie en bedrijfsvoering bij de gerechten worden opgedragen aan een bestuur. De bestuursvoorzitter, met de titel president, en de overige bestuursleden op één na, zullen worden benoemd uit de kring van rechters. Het bestuurslidmaatschap vormt echter geen deel van hun rechterlijk ambt.
Een directeur bedrijfsvoering zal als niet-rechter deel uitmaken van het gerechtsbestuur.

Verder komt er -volgens de wetsvoorstellen- een Raad voor de rechtspraak. Deze zal vooral belangrijke taken en bevoegdheden krijgen op het gebied van begroting en bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie. Zijn taak zal verder faciliterend zijn. Ook de Raad voor de rechtspraak zal bestaan uit leden die tevens rechter zijn, en leden die geen rechter zijn.

De leden van de gerechtsbesturen en van de Raad voor de rechtspraak zullen als zodanig worden benoemd door de regering. De benoemingen zijn tijdelijk; voor zes jaar met de mogelijkheid van herbenoeming. Eventueel tússentijds ontslag gebeurt door de regering.

Zoals de wetsvoorstellen zijn opgezet krijgt de Minister van Justitie ten aanzien van de gerechten direct en indirect bevoegdheden waarvan de uitoefening ook invloed kan hebben ten aanzien van de uitoefening van de rechterlijke functie.

Dat kan, bij ontbreken van wettelijke waarborgen die dat risico voldoende beperken, problemen geven met betrekking tot de rechterlijke onafhankelijkheid. In dit verband is van belang vast te stellen dat bedrijfsvoering en (het voeren van) rechterlijk beleid niet als volstrekt te scheiden kunnen worden gezien, en ook niet in alle gevallen helder te ònderscheiden zijn.
Ook de indieners van de wetsvoorstellen onderkennen dat.

Iets dergelijks valt ook op te merken waar het betreft de bevoegdheidsuitoefening door de Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbesturen. Deze zijn immers organen die, door samenstelling, wijze van benoeming en ontslag en benoemingsduur, als zodanig niet voldoen aan de eis van onafhankelijkheid die aan de rechter en de uitoefening van diens functie moet worden gesteld.

Veeleer zijn (ook) zij als organen van de uitvoerende macht te karakteriseren. Dat zij zijn gepositioneerd binnen de rechterlijke organisatie, maakt dat niet anders.

De wetsvoorstellen zouden daarom ten minste moeten voorzien in een instrumentarium dat de mogelijkheid biedt de rechterlijke onafhankelijkheid zódanig effectief te waarborgen, dat ontsporingen bij de bevoegdheidsuitoefening door de minister en de zojuist bedoelde organen, zo niet achterwege blijven, dan toch in elk geval op daartoe geëigende wijze kunnen worden gecorrigeerd.
Anders gezegd:
Wetgeving als nu voorgenomen raakt aan de grondslagen van onze democratische rechtsstaat.
Het is in dat verband een dwingende eis dat (ook) de wetgever buiten twijfel stelt, dat organen die niet tot de rechtsprekende macht zijn te rekenen en in ieder geval niet voldoen aan de eisen die uit een oogpunt van onafhankelijkheid ten aanzien van de rechter moeten worden gesteld, elke vorm van met de rechterlijke onafhankelijkheid strijdig handelen, hoe dan ook, moeten vermijden.
Daarbij mag ter zake van mogelijke bevoegdheidsoverschrijding een toetsings- en correctiemogelijkheid door de onafhankelijke rechter zelf niet ontbreken. Ik denk hierbij aan de Hoge Raad. Het rechterlijk domein is des rechters, evenals het eindoordeel ter zake van -onverhoopt- inbreuken daarop. De "politiek" en de "bureaucratie" dienen buiten dat domein te blijven. En terzijde merk ik hierbij op dat dat ook geldt voor medezeggenschapsgremia.

Er valt zeker méér te zeggen over de wetsvoorstellen. Het zou echter te ver voeren dat nu te doen.
Een uitzondering maak ik vanwege de gelegenheid, kort, voor één punt: de positie van de president.

Op dat punt is, àfgezien van de onafhankelijkheidskwestie, bijvoorbeeld óók om de volgende reden de in de wetsvoorstellen gekozen constructie -eufemistisch gezegd- geen goede zaak.

In die constructie zal het presidentschap niet langer een rechterlijk ambt zijn, ik zei het al.
Zoals -tussen twee haakjes- ook de betrokken gerechten niet langer rechterlijke colleges zullen zijn, wat op zichzelf en uit grondwettelijk oogpunt minst genomen verbazingwekkend is.

De president zal, naar de opzet van de wetsvoorstellen, als zodanig een met bestuurs- en managementtaken belaste functionaris zijn, ingebed in een bureaucratisch en hiërarchisch opgezette structuur. In die opzet zit bepaald niet de gedachte voor, dat hij zich tijdens zijn presidiaat daarnaast, in zijn rechterlijk ambt, nog substantiëel inhoudelijk met recht-
spraak en rechterlijk beleid zal bezighouden.

Het slagen van die opzet zal echter sterk afbreuk doen aan het gezag van de president en in belangrijke mate eraan in de weg staan dat hij, waar het de uitoefening van de rechterlijke functie betreft, nog kan blijven fungeren als de gezaghebbende representant van zijn college.

De "aloude" positie van de president zal ook dààrom in de wetsvoorstellen moeten worden hersteld. Dat is eenvoudig te doen, zonder de grondslagen van de voorgenomen nieuwe structuur aan te tasten.
Tevens zouden dan ook de gerechten in ere moeten worden hersteld als wat zij, ook volgens de grondwet, behoren te zijn: rechterlijke colleges.

Dit herstel is des te meer van belang voor een met bestuursrechtspraak in hoogste instantie belast college als de Centrale Raad van Beroep en voor diens president. Wat de laatste betreft wijs ik in dit verband bijvoorbeeld op de belangrijke rol die hem toekomt in de inhoudelijke afstemming van de rechtspraak zowel binnen zijn college als in het overleg met de andere hoogste rechterlijke colleges.

Overigens zou wat de Raad betreft de nieuwe structuur niet zo op hem van overeenkomstige toepassing moeten worden.
De Raad ziet dat als een onnodige ingreep, die onvoldoende rekening houdt met zijn bijzondere positie en leidt tot onnodige verspilling, wat slechts nadeel kan opleveren voor zijn taakvervulling. Dat klemt te meer, omdat ook in meer algemene zin de realisering van de voorstellen zoals zij er nu liggen, niet een noodzakelijke voorwaarde is voor verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak en het functioneren van de rechterlijke organisatie.

Wat de Raad betreft is er dus geen grond om niet te volstaan met het aanbrengen van slechts enkele essentiële wijzigingen -zoals een wettelijke basis voor integraal management en een financieringssysteem-, wat met een eenvoudige daarop gerichte aanpassing van de Beroepswet kan worden bewerkstelligd.

Hierop aansluitend tot slot van mijn algemene beschouwing ook kort nog een opmerking over de zogenaamde derde fase Herziening Rechterlijke Organisatie. Het gaat daarbij onder andere om kwesties als vormgeving van het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken en rechtseenheid. Daarover zal een discussienota naar de Tweede Kamer gaan. De invalshoek daarbij zal zijn dat deze kwestie niet moet worden benaderd vanuit een modelmatig denken, zoals dat bij velen eerder op de voorgrond heeft gestaan, maar vanuit de maatschappelijke behoefte aan snelle, kwalitatief hoogwaardige rechtspraak op maat. Het is bepaald winst dat nu dus een inhoudelijke en op de doelstellingen van de bestuursrechtspraak gerichte benadering voorop staat.

Ik liet zojuist al blijken dat wat de Raad betreft onnodige, verspillende ingrepen achterwege moeten blijven. Dat geldt ook voor dit onderwerp.
Het is verheugend te kunnen vaststellen dat de voor de discussienota gekozen invalshoek datzelfde uitgangspunt impliceert.

Die benadering kan naar mijn overtuiging vooralsnog tot weinig anders leiden dan tot de conclusie, dat nu vooral en allereerst verder moet worden gewerkt aan optimalisering van de coördinatie op het hoogste niveau van de bestuursrechtspraak.
Nog steeds is immers naar ik meen een gegeven, dat -zoals ik het bij het afscheid van mijn ambtsvoorganger uitdrukte- de behandeling van geschillen die uit de bijzondere rechtsverhouding burger-overheid ontstaan, vanuit hun speciale achtergrond vragen om een speciale rechterlijke behandeling volgens speciale regels van procesrecht, waarbij een zo groot mogelijke mate van rechtseenheid gewaarborgd is. En met name op het laatste punt wordt kritiek gehoord, al was het maar omdat niet altijd duidelijk is waarom soms verschillen in jurisprudentie tussen verschillende hoogste bestuursrechters bestaan.

Men zal er daarom goed aan doen op korte termijn te bevorderen dat er als aanvulling op de nu al bestaande informele coördinatiemechanismen een wettelijke snel werkende "rechtseenheidsvoorziening" komt. Daarbij valt allereerst te denken aan een stelsel waarin door de hoogste rechterlijke colleges prejudiciële vragen kunnen worden voorgelegd aan een gemeenschappelijke "rechtseenheidskamer". Zo'n voorziening zou goed en snel kunnen werken, zowel voor rechtsvragen op het gebied van het algemene bestuursrecht als voor rechtsvragen die dat rechtsgebied overstijgen.

Naast het treffen van een voorziening als zojuist bedoeld, is het zinvol op korte termijn te streven naar enige herverkaveling van rechtsmacht binnen de bestuursrechtelijke kolom.

Verdergaande concentratie van de appélrechtspraak in bestuursrechtelijke zaken lijkt vooralsnog niet opportuun. Op wat langere termijn zou echter de wenselijkheid ervan zich, bijvoorbeeld op het gebied van het financiële bestuursrecht, wel kunnen doen gevoelen.

Ik rond af.

De rechtspraak in Nederland heeft een goede naam. Dat is terecht, al valt er best het een en ander te verbeteren. Laat men zich er echter voor hoeden bij het streven naar verbetering in bepaalde opzichten het doel voorbij te schieten en het kind met het badwater weg te gooien.
Ik heb zojuist enkele minimale maar dringende suggesties gedaan hoe eraan bij te dragen dat laatste te voorkomen.
Het komt er, héél kort nog eens gezegd, op neer:
- sta pal voor de rechterlijke onafhankelijkeid en bouw daarvoor de nodige wettelijke waarborgen met een toetsings- en correctiemechanisme in;

- laat president en gerecht in hun "oude" waarde;
- laat de CRvB buiten de werkingssfeer van de thans voorliggende wetsvoorstellen, maar tref een op de Raad toegesneden regeling in de Beroepswet;

- laat (ook) wat de inrichting van het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken betreft onnodige operaties achterwege; volsta (vooralsnog) met enige herverkaveling van rechtsmacht binnen de bestuursrechtelijke kolom;

- tref op korte termijn een "rechtseenheidvoorziening" (gemeenschappelijke "rechtseenheidskamer").

Ik zou wensen dat aan deze suggesties op enigerlei wijze gehoor wordt gegeven. Dat kan helpen ons schip van (rechts)staat op rechte koers te houden.

(..)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...