Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Drenthe 22 mei 2001

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 22 mei 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.1/FC Ja Voorjaarsnota 2001/3e wijziging begroting 2001. De staten voorstellen:

1. de ontwerp-Voorjaarsnota 2001, inclusief de daarin genoemde voorstellen, vast te stellen;

2. het ontwerp van de 3e wijziging van de begroting 2001 vast te stellen.

Conform.
6.2/RW Ja Fonds intensivering gebiedsgericht beleid Hunzeproject. De staten voorstellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van f 390.000,--/ 176.974,-- voor het vormen van een bestemmingsreserve waarmee de volgende projecten worden uitgevoerd.
1. Dorpen 2000anno (f 150.000,--).

2. Aanleg fietspad langs de Annermond (f 60.000,--).
3. Stimuleren bouw/renovatie dorpshuizen (f 180.000,--).

Conform.
6.5/RW Ja Verklaring van geen bezwaar ex artikel 19 van de Wet op Ruimtelijke Ordening en artikel 50.5 van de Woningwet; bouw werktuigberging te Emmer-Compascuum. De verklaring van geen bewaar niet afgeven. Conform.
6.6/RW Ja Bestemmingsplan recreatieterrein Ermerstrand 1999; gemeente Coevorden.

1. Goedkeuring onthouden aan bouwmogelijkheid dertien recreatiebungalows en regeling permanente bewoning in de voorschriften.

2. Voor het overige het plan goedkeuren.

Conform.
6.8/RW Ja Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State; bezwaren van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en NAM BV tegen het POP.

1. Kennisnemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het geding tussen het Ministerie van EZ, de NAM BV en provinciale staten (PS), waarbij het beroep (tegen de eerdere niet-ontvankelijkverklaring door PS) van het Ministerie van EZ niet en van de NAM BV wl gegrond is verklaard.
2. Openbare kennisgeving doen van de uitspraak, waarbij de bestreden passages ten aanzien van ondergrondse gasopslag en het opslaan van afvalstoffen in de diepe ondergrond en proefboringen zijn aangemerkt als concrete beleidsbeslissingen. Daarbij een ieder attenderen op de bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen deze passages en overigens tegen andere passages van het POP, waarbij men van mening is dat sprake is van een concrete beleidsbeslissing.

3. Provinciale staten informeren door middel van bijgaande brief.

Conform.
6.9/CW Ja Actieprogramma cultuur, welzijn en zorg 2002. De staten voorstellen in te stemmen met de inhoud van het Actieprogramma 2002, zijnde een eerste uitwerking van de prioritaire beleidsthema's uit de Nota schaduwen vooruit. Conform.
6.11/MB Ja Financiering NOMO-secretariaat.

1. Voor afrekening secretariaat NOMO 2000 en 2001 f 27.200,--/ 12.342,82 beschikbaar stellen door verlaging van de post Onvoorziene uitgaven.
2. Kosten secretariaat NOMO voor 2002 en volgende jaren aanmerken als preprioriteit.

3. Een en ander verwerken in de eerstvolgende begrotingswijziging.
Conform.
6.12/BJC Ja Agenda vergadering provinciale staten op 30 mei 2001. De agenda voor de statenvergadering van 30 mei 2001 voor kennisgeving aannemen. Conform.
6.13/Ec Ja Van Gogh Logement. Instemmen met conceptstatenbesluit om f 400.000,--/ 181.512,-- uit de middelen voor het flexibel beleid te bestemmen voor de uitbouw van het Van Gogh Logement. W.t.t. 6.14/BJC Ja Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel. Instemmen met bijgevoegd statenstuk en dit ter bespreking op 11 juni 2001 voorleggen aan de Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit. Conform. 6.15/PO Ja Wijziging Regeling vergoeding statenfracties. De percentages als genoemd in de overgangsregeling met 10% verhogen en voorleggen aan de Statencommissie Bestuur, Financin en Economie en vervolgens aan provinciale staten op 4 juli 2001. Conform.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie