Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Drenthe presenteert voorjaarsnota 2001

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

Meevallers in 2000; tekorten vanaf 2002

College presenteert voorjaarsnota 2001

Assen, 22 mei 2001
Persberichtnummer 01-048De provincie Drenthe noteert over het jaar 2000 enkele grote meevallers. Dit komt omdat de algemene uitkering van het Rijk en de opcenten Motorrijtuigenbelasting hoger zijn dan verwacht. Dat schrijft het college in de voorjaarsnota 2001 die gedeputeerde Weggemans van Financiën vandaag bekend heeft gemaakt. Het voorlopige rekeningsaldo over 2000 is 13.075.000 gulden (5.933.000 euro). Hiervan is vrij te bestemmen 7.113.000 gulden (3.228.000 euro). De resterende 5.962.000 gulden (2.705.438 euro) is reeds door de provinciale staten bestemd voor kredietoverheveling van kredieten uit 2000.
Structureel is de resterende ruimte voor de jaren 2002 tot en met 2004 negatief. In de najaarsnota zullen Gedeputeerde staten met voorstellen komen om het structurele perspectief te verbeteren.

De Voorjaarsnota geeft het financiële resultaat over het jaar 2000 en bevat voorstellen voor de besteding van het saldo. Ook geeft de Voorjaarsnota een actuele kijk op de begroting. Daarnaast doen gedeputeerde staten in deze begrotingsronde voorstellen voor de besteding van gelden uit het de ruimte in de begroting en het Fonds flexibel beleid.

De Jaarrekening over 2000 laat een aanzienlijk hoger saldo zien dan verwacht. Dit is met name te danken aan de grotere uitkering uit het provinciefonds van 1.706.000 gulden (774.149 euro). Verder valt de motorrijtuigenbelasting hoger uit dan geraamd. De provincie ontvangt een deel daarvan van het Rijk. Er is 860.000 gulden (390.251 euro) meer binnen gekomen dan begroot. Dit is veroorzaakt door een groter aantal auto's en een groter gemiddeld gewicht van deze auto's dan aangenomen. Daarnaast is de dividenduitkering van Essent 1.229.000 gulden (558.000 euro) hoger uitgevallen.

De voorjaarsnota geeft ook een vooruitblik op de komende jaren. Structureel is de resterende ruimte voor de jaren 2002 tot en met 2004 negatief. In de najaarsnota zullen Gedeputeerde staten met voorstellen komen om het structurele perspectief te verbeteren.

Bestedingen
De extra ruimte in de huidige begroting wordt onder meer gebruikt voor de financiering van projecten, onder andere:

Verkeer en Vervoer

GS willen structureel meer geld voor Verkeer en Vervoer. De statencommissies RIM (Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit) en BFE (Bestuur, Financiën en Economie) hebben in hun gezamenlijke vergadering van 11 september 2000 in principe ingestemd met de benodigde investeringsruimte voor de sector Verkeer en Vervoer van 148 miljoen gulden (67 miljoen euro) tot 2010. Tevens hebben de commissies ermee ingestemd dat in de voorjaarsnota 2001 aan wordt gegeven waaruit de resterende benodigde dekking zal bestaan. Het college stelt voor het nog te dekken bedrag van structureel 5,8 miljoen gulden ten laste te laten komen van de ruimte in de begroting.

Geld voor provinciale festivals

Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de ondersteuning van provinciale festivals ter bevordering van bestaande en nieuwe culturele evenementen en festivals. Daartoe wordt eenmalig 450.000 gulden (204.201 euro) beschikbaar gesteld. De provincie hecht veel waarde aan een goed festivalklimaat. Het bevordert de uitwisseling van culturele groepen, vergroot de mogelijkheden voor kunstenaars, bereikt nieuwe publieksgroepen en versterkt toeristische attracties en het economisch vestigingsklimaat.

Encyclopedie van Drenthe
Er komt een Encyclopedie van Drenthe. Aanleiding voor de bijzondere uitgave is het 400-jarig bestaan van provinciaal bestuur in Drenthe in 2003. GS zullen het Erfgoedhuis Drenthe opdracht geven de encyclopedie samen te stellen, zowel in boekvorm als in een digitale versie. De onderwerpen die in het naslagwerk worden beschreven zullen van maatschappelijk dan wel cultuurhistorisch belang zijn. In dat verband moet worden gedacht aan zaken als politiek, economie, geestelijk leven, stedenbouw, landschap, archeologie en sport. De encyclopedie levert tevens een bijdrage aan de promotie van de provincie, te meer de digitale versie jaarlijks wordt geactualiseerd. Het provinciebestuur stelt 310.000 gulden (140.672 euro) beschikbaar voor de uitgave. Het bedrijfsleven wordt door middel van sponsoring bij het project betrokken.

Geld voor aanpak achterstand basisonderwijs

GS trekken geld uit voor een kwaliteitsverbetering van leerkrachten in het basisonderwijs. Op die manier moet de onderwijsachterstand worden teruggedrongen, die bij recente onderzoeken in de drie noordelijke provincies aan het licht is gekomen. De achterstand vertaalt zich in een lagere instroom van leerlingen op het niveau van HAVO en VWO. Als gevolg daarvan blijft ook de deelname aan HBO en universitair onderwijs achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De provincie trekt 465.000 gulden (211.008 euro) uit voor een driejarig project (Argonaut), dat als doel heeft het scholingsniveau in Drenthe te verhogen. De uitvoerders van het Argonautproject zijn Onderwijsvoorrang Drenthe (OVB), de Schooladvies en Begeleidingsdienst (SABD) en drie Pedagogische Academies (PABO's) van de Hogeschool Drenthe.

Uitbreiding van netwerk openbare bibliotheken

Met een éénmalige financiële investering maken GS een vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het openbaar bibliotheekwerk in Drenthe mogelijk. De Openbare Bibliotheek Emmen (OBE) heeft besloten tot aansluiting bij het netwerk van de Provinciale Bibliotheekcentrale, waardoor een netwerk van tien gemeenten met in totaal 355.000 inwoners ontstaat. De bijdrage van de provincie, ter hoogte van 395.000 gulden (179.243 euro), is nodig voor de integratie van systemen, collecties, logistiek en personeel van beide instellingen. De vorming van een provinciaal netwerk van openbare bibliotheken is een lang bestaande wens van het provinciebestuur, onder meer om beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van ICT. De bibliotheken van Assen en Hoogeveen maken nog geen deel uit van het netwerk.

Steun voor bestuurders dorpshuizen en speeltuinwerk Gedeputeerde staten hebben ingestemd met financiële steun voor het project "Ondersteuning van vrijwilligersbesturen van dorpshuizen en speelplaatsen". Vrijwillige bestuurders krijgen steeds grotere verantwoordelijkheden en moeten aan steeds hogere eisen voldoen. Zij hebben vaak het gevoel alleen te staan. De vraag naar ondersteuning is groot. Volgens GS past het project in de provinciale welzijnsnota "Schaduwen vooruit". Daarnaast sluit het goed aan bij het Internationale Jaar van de Vrijwilligers, waartoe de Verenigde Naties 2001 heeft uitgeroepen. GS stellen eenmalig (t/m 31 december 2002) een bedrag van 416.400 gulden (188.954 euro) beschikbaar. Voor de periode daarna wordt onderzocht of het ondersteunen van vrijwilligerswerk in noordelijk verband kan worden georganiseerd.

Meer geld voor SOS-Telefonische hulpdiensten
De subsidie aan twee telefonische hulpdiensten wordt aanzienlijk vergroot. De jaarlijkse bijdrage aan de SOS-Telefonische hulpdienst Groningen/Drenthe wordt met 63.000 gulden ( 29.000 euro) verhoogd en aan de SOS-Telefonische hulpdienst Oost-Nederland met 27.000 gulden (12.000 euro). Met dit besluit van GS worden de bijdragen van de subsidiërende provincies Groningen, Overijssel en Drenthe aan de telefonische hulpdiensten eerlijker verdeeld. Nu betaalt Overijssel 57 cent per inwoner, Groningen 35 cent en Drenthe 16 cent. De SOS-hulpdiensten konden de afgelopen jaren hun begroting alleen nog maar sluitend krijgen door te bezuinigen op de begeleiding en scholing van vrijwilligers en de reiskostenvergoeding. De drie provincies vinden de verhoging van de subsidies noodzakelijk, te meer omdat de 24-uurs bereikbaarheid van de diensten een belangrijke schakel zijn in de hulp- en dienstverlening.

Fonds Flexibel beleid

Het Fonds flexibel beleid is ingesteld om slagvaardiger te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen die zich voordoen. De structurele storting in het Fonds Flexibel beleid is jaarlijks 4.000.000 gulden (1.800.000 euro). Per 1 juni 2001 bedraagt het saldo van het fonds, exclusief de storting van 4.000.000 gulden van dit jaar, 13.158.000 gulden (5.970.840 euro). In het kader van de besteding van de eerste tranche uit dit fonds flexibel beleid hebben GS bestedingsvoorstellen gedaan, onder andere:

Kwaliteitsverbetering in de toeristische sector Het college stelt provinciale staten voor om 147.000 gulden uit het fonds Flexibel beleid beschikbaar te stellen voor de toeristische sector. Het geld moet gaan naar een project van het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) om kwaliteitsverbetering in de toeristische sector te stimuleren. De bedoeling van het project is om drie consulenten zo'n 600 bedrijven in het Noorden te laten bezoeken. De consulenten wijzen ondernemers op mogelijkheden om bijvoorbeeld te investeren in duurzaamheid, kwaliteit van de omgeving of accommodaties, vernieuwende technologie, kwaliteitszorgsystemen of trainingen voor professioneel ondernemersschap. Ook moedigen de consulenten ondernemers aan om verschillende projecten actief mee vorm te geven. Dergelijke projecten en investeringen kunnen de ondernemers vaak een aantrekkelijke subsidie opleveren binnen het Kompas voor het Noorden. Met dit project krijgt de aanjaag - en adviesfunctie die het NNBT in het kader van het Kompas gekregen heeft, daadwerkelijk vorm. Het NNBT opent een website waar ondernemers via één loket alle informatie kunnen vinden over investeren in kwaliteit. Het project kost in totaal ruim 2 miljoen gulden. Het NNBT gaat er vanuit dat het project voor 9 miljoen gulden aan investeringen in de sector oplevert.

Geld voor Drents Landleven

GS stellen voor om 225.000 gulden (102.100 euro) beschikbaar te stellen voor het project concepting en ketenvorming dat door het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme wordt uitgevoerd en nog eens 123.666 gulden (56.117 euro) voor DrentsGoed streekproducten dat door de vereniging DrentsGoed Streekproducten wordt uitgevoerd. Met het geld willen GS een impuls geven aan het toeristisch bedrijfsleven en aan de stimulering van verbrede landbouw in Drenthe. De verwachting is dat met dit project de interesse van een andere groepen toeristen wordt gewekt. Met het geld dat is bestemd voor de streekproducten verwachten GS dat aan het eind van de driejarige projectperiode de organisatie van Drentse streekproducten op eigen krachten de markt kan bedienen.

De voorjaarsnota gaat nu naar de statencommissies. Die buigen zich er in de eerste helft van juni over. Finale besluitvorming volgt in de staten van 4 juli a.s..Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie