Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering commissies gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HAVENS, OPENBARE WERKEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN VAN ENKHUIZEN D.D. 22 mei 2001

Aanwezig: voorzitter
secretaris
leden
N. Dol
N. Kegelaar
D. van Pijkeren(RPF/SGP)
J. Verjaal (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
W. Haentjens (VVD)
D. Wiersma (CDA)

Verder aanwezig:
G. van der Kruk, brandweer Enkhuizen
P. Gelderloos, havenmanager

Afwezig: J. Kiss (VL/GL)
H. Weijens (CDA, vervangen door D. Wiersma)
Insprekers: De heer Kinneging vraagt de gemeente (naar aanleiding van het verslag van de adviesgroep milieu) namens de Stichting kritisch boombeheer om de gemeentelijke lijst van waardevolle houtopstanden nu snel te completeren en aan de politiek voor te leggen.
AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening

De voorzitter opent de vergadering.


2
Aantekeningen van de vergadering van 24 april 2001

blz.7
De heer Franx stelt dat hij de kwestie nooduitgangen RSG meer in vragende vorm aan de orde heeft gesteld.
De heer Verjaal vraagt of al met de gedeputeerde is gesproken over bodemsaneringszaken. De voorzitter antwoordt dat dat helaas alleen telefonisch is gebeurd zonder resultaat. Er wordt nu langs andere wegen getracht alsnog een afspraak te maken.
blz.8
De heer Verjaal vraagt of er meer bekend is over het overleg met de aannemer inzake het uitstel van de Gependam. De voorzitter antwoordt dat zodra er meer bekend is de commissie zal worden geïnformeerd. De heer van Pijkeren vraagt inzake de brug over de Vest of er, ondanks de toelichting, toch een zijafscherming kan komen. De heer Haentjens vindt dat dat uit het oogpunt van veiligheid eigenlijk bij het werk hoort. De voorzitter kan zich vinden in deze wens maar stelt dat er mogelijk wel een extra krediet voor nodig is.
blz.10
De heer Domburg gaat er van uit dat het zwarte asfalt waar het rode asfalt mee is hersteld een noodoplossing betreft. Vraagt naar de stand van zaken abri; er zou nog geen antwoord zijn op de brief van Anbo-pcob. De voorzitter antwoordt dat de zaak nu onder de portefeuille van wethouder Van Doornik valt. Zal achter de brief aangaan.
De heer Verjaal vraagt naar de behandeling van de sportnotitie. De voorzitter antwoordt dat er naar wordt gestreefd de notitie in juni in de commissie te hebben.

3a

subsidieaanvraag sportbevordering Enkhuizer Tennisclub

De commissie stemt in met het voorstel.
3b
beleidsnotitie voor- en vroegschoolse educatie / plan van aanpak

De heer Verjaal adviseert voortaan een verklarende woorden- en afkortingenlijst op te nemen in beleidsstukken; het stuk was nu te onduidelijk. De heer Langbroek wijst op het probleem dat de doelgroep vaak moeilijk is te bereiken.
3c

besluitenlijst van de vergadering d.d. 18 april 2001 van de adviesgroep milieu

De heer Haentjens vraagt hoe het zit met de baggerproblematiek in de havens. De voorzitter zegt toe dit voor een volgende keer aan de orde te stellen. Er is een recente peiling. De heer Domburg vraagt naar de bomenlijst n.a.v. de inspraak. De voorzitter zegt dat tot nu toe sprake was van tijdgebrek; hoopt voor einde van het jaar een definitieve lijst voor te kunnen leggen.


4a

havenwerkplan 2001

De commissie ziet graag meer concrete informatie over het havengebeuren in het plan zoals aantal ligplaatsen, passanten, formatie, ziekteverzuim, werktijden/arbeidstijdenwet, elektragebruik en een jaaractiviteitenplan.

De voorzitter stelt dat dit soort gegevens zeker in het beleidsplan opgenomen zullen worden maar als de commissie dit graag in het werkplan wil kan dat als bijlage bij dit werkplan een volgende keer in de leesmap worden gedaan.
De heer Haentjens pleit ervoor om dit soort plannen in het algemeen binnen de gemeente volgens een vast stramien op te stellen. 4b

stroomvoorziening Nieuwe Harlingersteiger

De voorzitter legt het volgende voorstel aan de commissie voor:
a. nagaan hoe snel de stroomvoorziening is aan te passen
b. bij de reserveringen voor dit najaar rekening houden met de situatie; mogelijk dat sommige schepen dan niet kunnen overnachten

c. streven is om schepen in ieder geval 's nachts op walstroom te laten draaien
De commissie heeft de volgende opmerkingen: Voordat er geïnvesteerd wordt in het verzwaren van de walstroom moet eerst nagegaan worden of dat voldoende rendement heeft. Hoe is het mogelijk dat memo's van een havendienstmedewerker niet ter inzage hebben gelegen en kennelijk ook niet bij de besluitvorming zijn betrokken.
Het is niet juist om offerte te vragen bij maar 1 leverancier die ook nog eens zelf de enquête heeft uitgevoerd. Alternatieven: aggregaat op de wal; schepen aan Gependam; eventueel totaal andere locatie.
De heer Franx vindt wat gebeurd is ontoelaatbaar; de raad is misleid; de brief van de fractie EB met 32 vragen over het functioneren van de havendienst is nog steeds niet beantwoord. Hij vindt dat de voorzitter zijn conclusies moet trekken. De voorzitter legt dit laatste naast zich neer. Naar alternatief Gependam wordt nog gekeken. Memo's zullen ter inzage worden gelegd.

4c

communicatieapparatuur Havendienst

De heer Gelderloos licht toe hoe de aanschaf van de nieuwe apparatuur tot stand gekomen is. De commissie is van mening dat het een knullige zaak is. Ook al kan de apparatuur nog voor een ander doel gebruikt worden; daar heeft de raad geen geld voor beschikbaar gesteld. De oude (afgeschreven) apparatuur is nog bruikbaar maar er kan niet worden aangegeven hoe lang nog.
4d

brief d.d. 27 maart 2001 van ligplaatsgebruikers c.a. met betrekking tot veiligheid ligplaatsen aan Gependam etc.

De heer van der Kruk gaat in op de vragen die in de vorige ABOZ vergadering zijn gesteld en geeft een toelichting op hetgeen op dit moment in lokale en regionale werkgroepen over veiligheid in havens wordt uitgewerkt. Voor de bestaande havens zijn er calamiteitenplannen; voor de Gependam wordt daar aan gewerkt. Deze plannen zullen tzt. ter inzage worden gelegd via de leesmap. De voorzitter voegt hier aan toe dat aan Rijkswaterstaat is gevraagd om op korte termijn een onderzoek naar de veiligheid uit te voeren. Als dit niet lukt wordt overwogen hiervoor een extern bureau in te schakelen. De lokale werkgroep is al vrij ver. Hopelijk is men voor de volgende commissievergadering gereed.
De commissie benadrukt het belang van oefenen. De heer Franx wijst op een potje hiervoor bij het ministerie. Hij noemt als optie om de veiligheid te verhogen om de dam in het Krabbersgat te verwijderen. Overigens heeft EB nog geen antwoord gehad op haar brief. De heer Haentjens heeft gemerkt dat de nieuwe havenwerken nog niet zijn verwerkt in de nieuwste waterkaarten. De hydrografische dienst dient hierover geïnformeerd te worden.

5

Jaarverslag 2000

De heer Verjaal vraagt naar de niet doorberekende kosten elektra Oosterhaven. De voorzitter antwoordt dat dat door technische gebreken komt; kosten zullen voor zover mogelijk nog verhaald worden; ook de leverancier zal er op worden aangesproken.
De heer Domburg:

- vraagt hoe het zit met achterstallig onderhoud terwijl er een systeem van rationeel wegbeheer is; is dat systeem wel goed.
- heeft niets over baggeren gelezen; is daar niet net een plan voor opgesteld ?

- vraagt naar de overschrijding bij sociale voorzieningen (blz. 130 taakveld 611.30)

- vraagt hoe het zit met `onderuitputting' terwijl er een overschrijding is (blz. 137)
De voorzitter zegt toe dat de vragen via de raadstukken worden beantwoord.
De heer Haentjes noemt als voorbeeld de openbare verlichting die als "onbeheersbare begrotingspost" staat; dit komt niet erg bedrijfsmatig over.

6
Plan nieuwe basisscholen 2002-2004

De commissie stemt in met het voorstel.

7
Herstel kleed- en doucheruimtes gymnastieklokaal Meeuwenlaan

De commissie stemt in met het voorstel.


8

Rondvraag

De heer Langbroek:

a. proef verhard talud N. Boerenvaart is positief; mag uitgebreid worden.b. klopt het dat het arbeidsbureau naar Heerhugowaard gaat

c. arbeidsbureau behandelt aanvragen voor bijscholingscursussen niet adekwaat
De voorzitter antwoordt als volgt:

a. zal worden nagevraagd maar het is een dure voorziening
b. het arbeidsbureau is gesplitst in CWI en KLIK; het KLIK gaat naar Heerhugowaard. Gevolgen voor cliënten zijn nog niet duidelijk.

c. hier zal via de begeleidingsgroep CWI aandacht voor gevraagd worden


9
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

N.Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie