Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering commissies gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HAVENS, OPENBARE WERKEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN VAN ENKHUIZEN D.D. 22 mei 2001

Aanwezig: voorzitter
secretaris
leden
N. Dol
N. Kegelaar
D. van Pijkeren(RPF/SGP)
J. Verjaal (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
W. Haentjens (VVD)
D. Wiersma (CDA)

Verder aanwezig:
G. van der Kruk, brandweer Enkhuizen
P. Gelderloos, havenmanager

Afwezig: J. Kiss (VL/GL)
H. Weijens (CDA, vervangen door D. Wiersma)
Insprekers: De heer Kinneging vraagt de gemeente (naar aanleiding van het verslag van de adviesgroep milieu) namens de Stichting kritisch boombeheer om de gemeentelijke lijst van waardevolle houtopstanden nu snel te completeren en aan de politiek voor te leggen.
AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening

De voorzitter opent de vergadering.


2
Aantekeningen van de vergadering van 24 april 2001

blz.7
De heer Franx stelt dat hij de kwestie nooduitgangen RSG meer in vragende vorm aan de orde heeft gesteld.
De heer Verjaal vraagt of al met de gedeputeerde is gesproken over bodemsaneringszaken. De voorzitter antwoordt dat dat helaas alleen telefonisch is gebeurd zonder resultaat. Er wordt nu langs andere wegen getracht alsnog een afspraak te maken.
blz.8
De heer Verjaal vraagt of er meer bekend is over het overleg met de aannemer inzake het uitstel van de Gependam. De voorzitter antwoordt dat zodra er meer bekend is de commissie zal worden geïnformeerd. De heer van Pijkeren vraagt inzake de brug over de Vest of er, ondanks de toelichting, toch een zijafscherming kan komen. De heer Haentjens vindt dat dat uit het oogpunt van veiligheid eigenlijk bij het werk hoort. De voorzitter kan zich vinden in deze wens maar stelt dat er mogelijk wel een extra krediet voor nodig is.
blz.10
De heer Domburg gaat er van uit dat het zwarte asfalt waar het rode asfalt mee is hersteld een noodoplossing betreft. Vraagt naar de stand van zaken abri; er zou nog geen antwoord zijn op de brief van Anbo-pcob. De voorzitter antwoordt dat de zaak nu onder de portefeuille van wethouder Van Doornik valt. Zal achter de brief aangaan.
De heer Verjaal vraagt naar de behandeling van de sportnotitie. De voorzitter antwoordt dat er naar wordt gestreefd de notitie in juni in de commissie te hebben.

3a

subsidieaanvraag sportbevordering Enkhuizer Tennisclub

De commissie stemt in met het voorstel.
3b
beleidsnotitie voor- en vroegschoolse educatie / plan van aanpak

De heer Verjaal adviseert voortaan een verklarende woorden- en afkortingenlijst op te nemen in beleidsstukken; het stuk was nu te onduidelijk. De heer Langbroek wijst op het probleem dat de doelgroep vaak moeilijk is te bereiken.
3c

besluitenlijst van de vergadering d.d. 18 april 2001 van de adviesgroep milieu

De heer Haentjens vraagt hoe het zit met de baggerproblematiek in de havens. De voorzitter zegt toe dit voor een volgende keer aan de orde te stellen. Er is een recente peiling. De heer Domburg vraagt naar de bomenlijst n.a.v. de inspraak. De voorzitter zegt dat tot nu toe sprake was van tijdgebrek; hoopt voor einde van het jaar een definitieve lijst voor te kunnen leggen.


4a

havenwerkplan 2001

De commissie ziet graag meer concrete informatie over het havengebeuren in het plan zoals aantal ligplaatsen, passanten, formatie, ziekteverzuim, werktijden/arbeidstijdenwet, elektragebruik en een jaaractiviteitenplan.

De voorzitter stelt dat dit soort gegevens zeker in het beleidsplan opgenomen zullen worden maar als de commissie dit graag in het werkplan wil kan dat als bijlage bij dit werkplan een volgende keer in de leesmap worden gedaan.
De heer Haentjens pleit ervoor om dit soort plannen in het algemeen binnen de gemeente volgens een vast stramien op te stellen. 4b

stroomvoorziening Nieuwe Harlingersteiger

De voorzitter legt het volgende voorstel aan de commissie voor:
a. nagaan hoe snel de stroomvoorziening is aan te passen
b. bij de reserveringen voor dit najaar rekening houden met de situatie; mogelijk dat sommige schepen dan niet kunnen overnachten

c. streven is om schepen in ieder geval 's nachts op walstroom te laten draaien
De commissie heeft de volgende opmerkingen: Voordat er geïnvesteerd wordt in het verzwaren van de walstroom moet eerst nagegaan worden of dat voldoende rendement heeft. Hoe is het mogelijk dat memo's van een havendienstmedewerker niet ter inzage hebben gelegen en kennelijk ook niet bij de besluitvorming zijn betrokken.
Het is niet juist om offerte te vragen bij maar 1 leverancier die ook nog eens zelf de enquête heeft uitgevoerd. Alternatieven: aggregaat op de wal; schepen aan Gependam; eventueel totaal andere locatie.
De heer Franx vindt wat gebeurd is ontoelaatbaar; de raad is misleid; de brief van de fractie EB met 32 vragen over het functioneren van de havendienst is nog steeds niet beantwoord. Hij vindt dat de voorzitter zijn conclusies moet trekken. De voorzitter legt dit laatste naast zich neer. Naar alternatief Gependam wordt nog gekeken. Memo's zullen ter inzage worden gelegd.

4c

communicatieapparatuur Havendienst

De heer Gelderloos licht toe hoe de aanschaf van de nieuwe apparatuur tot stand gekomen is. De commissie is van mening dat het een knullige zaak is. Ook al kan de apparatuur nog voor een ander doel gebruikt worden; daar heeft de raad geen geld voor beschikbaar gesteld. De oude (afgeschreven) apparatuur is nog bruikbaar maar er kan niet worden aangegeven hoe lang nog.
4d

brief d.d. 27 maart 2001 van ligplaatsgebruikers c.a. met betrekking tot veiligheid ligplaatsen aan Gependam etc.

De heer van der Kruk gaat in op de vragen die in de vorige ABOZ vergadering zijn gesteld en geeft een toelichting op hetgeen op dit moment in lokale en regionale werkgroepen over veiligheid in havens wordt uitgewerkt. Voor de bestaande havens zijn er calamiteitenplannen; voor de Gependam wordt daar aan gewerkt. Deze plannen zullen tzt. ter inzage worden gelegd via de leesmap. De voorzitter voegt hier aan toe dat aan Rijkswaterstaat is gevraagd om op korte termijn een onderzoek naar de veiligheid uit te voeren. Als dit niet lukt wordt overwogen hiervoor een extern bureau in te schakelen. De lokale werkgroep is al vrij ver. Hopelijk is men voor de volgende commissievergadering gereed.
De commissie benadrukt het belang van oefenen. De heer Franx wijst op een potje hiervoor bij het ministerie. Hij noemt als optie om de veiligheid te verhogen om de dam in het Krabbersgat te verwijderen. Overigens heeft EB nog geen antwoord gehad op haar brief. De heer Haentjens heeft gemerkt dat de nieuwe havenwerken nog niet zijn verwerkt in de nieuwste waterkaarten. De hydrografische dienst dient hierover geïnformeerd te worden.

5

Jaarverslag 2000

De heer Verjaal vraagt naar de niet doorberekende kosten elektra Oosterhaven. De voorzitter antwoordt dat dat door technische gebreken komt; kosten zullen voor zover mogelijk nog verhaald worden; ook de leverancier zal er op worden aangesproken.
De heer Domburg:

- vraagt hoe het zit met achterstallig onderhoud terwijl er een systeem van rationeel wegbeheer is; is dat systeem wel goed.
- heeft niets over baggeren gelezen; is daar niet net een plan voor opgesteld ?

- vraagt naar de overschrijding bij sociale voorzieningen (blz. 130 taakveld 611.30)

- vraagt hoe het zit met `onderuitputting' terwijl er een overschrijding is (blz. 137)
De voorzitter zegt toe dat de vragen via de raadstukken worden beantwoord.
De heer Haentjes noemt als voorbeeld de openbare verlichting die als "onbeheersbare begrotingspost" staat; dit komt niet erg bedrijfsmatig over.

6
Plan nieuwe basisscholen 2002-2004

De commissie stemt in met het voorstel.

7
Herstel kleed- en doucheruimtes gymnastieklokaal Meeuwenlaan

De commissie stemt in met het voorstel.


8

Rondvraag

De heer Langbroek:

a. proef verhard talud N. Boerenvaart is positief; mag uitgebreid worden.b. klopt het dat het arbeidsbureau naar Heerhugowaard gaat

c. arbeidsbureau behandelt aanvragen voor bijscholingscursussen niet adekwaat
De voorzitter antwoordt als volgt:

a. zal worden nagevraagd maar het is een dure voorziening
b. het arbeidsbureau is gesplitst in CWI en KLIK; het KLIK gaat naar Heerhugowaard. Gevolgen voor cliënten zijn nog niet duidelijk.

c. hier zal via de begeleidingsgroep CWI aandacht voor gevraagd worden


9
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.

N.Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...