Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Langdurig verblijf psychiatische patiënten in politiecel

Datum nieuwsfeit: 22-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Langdurig verblijf van psychiatische patiënten in politiecel

Via de onderstaande brief beantwoordt de minister - mede namens de minister van Justitie - een vraag van het kamerlid Dittrich over het langdurig verblijf van psychiatrische patiënten in een politiecel, die verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief
Internetadres:
www.minvws.nl

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag GVM-2181012 22 mei 2001
Onderwerp Bijlage(n) Uw brief

Langdurig verblijf van psychiatrische patiënten in een politiecel

Hierbij bied ik u aan - mede namens mijn ambtgenoot van Justitie - mijn antwoord op een vraag van het lid Dittrich (D66) gesteld tijdens het wetgevingsoverleg op 23 april jl. van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten om-trent de toepassing van maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere onder-werpen (Kamerstukken II 2000-2001, 26 983, nr. 11).

Bij gelegenheid van het wetgevingsoverleg op 23 april jl. inzake bovenvermeld wetsvoorstel van de Minister van Justitie heeft het Tweede Kamerlid Dittrich (D66) de Minister van Justi-tie en ondergetekende gevraagd om een schriftelijke reactie inzake langdurig verblijf van psychiatrische patiënten in een politiecel, die verdacht worden van het plegen van een straf-baar feit (Kamerstukken II 2000-2001, 26 983, nr. 11 p. 20).

De aanleiding van dit verzoek vormt kennelijk een brief van de Vereniging Ypsilon aan de ge-meenteraad van Amsterdam. In deze brief vraagt Ypsilon aandacht voor de omstandigheid dat het in Amsterdam vrijwel dagelijks voorkomt dat psychiatrische patiënten langer dan 6 uur in een politiecel verblijven.

In deze brief zal ik - mede namens de Minister van Justitie - ingaan op het verzoek van het Tweede Kamerlid Dittrich.

De verantwoordelijkheid voor het bieden van directe hulpverlening aan en opvang van per-sonen in een crisissituatie ligt bij de betrokken lokale organisaties: de GG & GD, de politie, de zorgverzekeraars en instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg. De gemeenten heb-ben daarbij een coördinerende en regisserende rol om deze gezamenlijke verantwoordelijk-heid in de praktijk op een adequate wijze gestalte te geven. De taak en de verantwoordelijk-heden van de rijksoverheid in dezen bestaan uit het scheppen van de juiste randvoorwaar-den, zoals het beschikbaar stellen van toereikende financiële middelen en het ontwerpen van de benodigde wettelijke kaders. Deze rol van de rijksoverheid bij hulpverlening aan mensen in een crisissituatie is verwoord in de brief die ik begin 2000 aan de Tweede Kamer zond (Kamerstukken II 1999-2000, 25 424, nr. 25).

Mijn reactie naar aanleiding van deze problematiek in Amsterdam moet dan ook in de con-text van deze brief worden bezien.

De afgelopen jaren hebben zich in Amsterdam regelmatig problemen voorgedaan bij de plaat-sing van psychiatrische patiënten die in een acute crisissituatie verkeren. Deze problemen bestaan uit het langer verblijven in een politiecel dan strikt noodzakelijk en uit het plaatsen van psychiatrische patiënten uit Amsterdam in ggz-instellingen elders in het land. Om aan de hiervoor geschetste problemen een einde te maken, hebben de gemeente Amsterdam, de ggz-instellingen, de politie, de GG & GD, de lokale huisartsen vereniging, het maatschappelijk werk en woningbouwcorporaties, in oktober 2000 het zogeheten Amstel-zorgakkoord ondertekend. Dit mede in vervolg op diverse overleggen die ik met de Amster-damse ggz-instellingen heb gevoerd en waaruit bleek dat de betrokken problematiek in be-langrijke mate wordt veroorzaakt door onvoldoende samenwerking tussen de verantwoor-delijke organisaties en een niet toereikende organisatie van de acute zorgverlening.

Het Amstelzorgakkoord ziet op verbetering van deze samenwerking en organisatie, niet al-leen op het terrein van de ggz, maar ook op het terrein van de maatschappelijke opvang. Een aantal onderdelen van het Amstelzorgakkoord is gerealiseerd, waaronder een eerste screening die de GG & GD sedert februari 2001 uitvoert bij aanmeldingen door de politie van personen in acute crisissituatie. Het komt echter nog steeds voor dat psychiatrische pa-tiënten langer dan strikt noodzakelijk in een politiecel verblijven. Volgens de betrokken par-tijen van het Amstelzorgakkoord houdt dit verband met de omstandigheid dat er onvoldoen-de crisisbedden beschikbaar zijn. Ik merk daar het volgende over op.

In het kader van de wachtlijstproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg is er begin 2001 f 82,5 mln. beschikbaar gesteld voor de aanpak van wachtlijsten. Hiervoor dienden de zorgaanbieders met het zorgkantoor productie-afspraken te maken. Daarnaast hebben op initiatief van de Taskforce Aanpak Wachtlijsten de zorgkantoren in overleg met de aanbie-ders regionale wachtlijstplannen opgesteld, waarin wordt aangegeven welke afspraken er in aanvulling op de gemaakte afspraken uit de f 82,5 mln. in 2001 nodig zijn om de wachtlijs-ten aan te pakken. Voor die aanvullende afspraken is in 2001 f 90 mln. beschikbaar. Ik heb daarbij expliciet aangegeven dat deze middelen ook kunnen worden aangewend voor crisis-opvang. De Amsterdamse regio heb ik nog eens nadrukkelijk gewezen op deze mogelijkheid. Om aanspraak te kunnen maken op de beschikbare middelen, dient het Zorgkantoor Amster-dam een aanvraag in te dienen bij het College Tarieven Gezondheidszorg. Inmiddels hebben het Zorgkantoor Amsterdam en de betrokken ggz-instellingen om het tekort aan crisisplaat-sen weg te werken, reeds bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een re-gionaal wachtlijstplan ingediend.

Dit plan is geheel gewijd aan de problemen die zich voordoen in Amsterdam op het gebied van de acute psychiatrie. Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van het aantal crisis-plaatsen en het realiseren van een zogeheten 'voorportaal', waarin psychiatrische patiënten geplaatst kunnen worden, als alternatief voor het verblijf in een politiecel, in afwachting van de opname in een ggz - of andere instelling. In dit plan hebben alle betrokken partijen (de ggz-instellingen en het zorgkantoor) gegarandeerd dat geen enkele persoon die in een acute crisis verkeert, onnodig lang in een politiecel meer behoeft te verblijven in afwachting van plaatsing in een geschikte instelling, mits de daarvoor vereiste financiële middelen beschik-baar worden gesteld.

De besluitvorming op de aanvraag van het Zorgkantoor Amsterdam en de andere aanvragen in het kader van de wachtlijstmiddelen vindt plaats door het College Tarieven Gezondheids-zorg. Naar verwachting zal deze besluitvorming omstreeks medio juni plaatsvinden. Gelet op het bovenstaande bestaat er thans geen aanleiding om op rijksniveau aanvullende maatregelen te treffen in Amsterdam inzake verblijf van psychiatrische patiënten in een poli-tiecel.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...