Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws gemeente Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

23 mei 2001

* Nog drie kavels te koop in villapark Beatrix *
* Voor zorgvragen eerst naar het Lokaal Loket *
* Raadsvergadering *

* Commissie Financiën *

* Commissie EZ *

* Spreekuren wethouders gaan niet door *

* Ruimen graven *

* Oldtimers op Markterrein *

* Dat óók op www.hoogeveen.nl *

* Steun cultuur en natuur bij u in de buurt *
* Kaarten voor vrijwilligersvakbeurs *

* Hoogeveense Vrijwilligersdag op 15 september *
* Inspraak Stedenbouwkundige Visie Krakeel *
* Mededelingen *

* Vergunningaanvraag technisch klussenbedrijf Stephensonstraat *
* Vergunningaanvragen tuincentrum Nijstad en staalbedrijf A. Philipsstraat *

* Bouwplannen varkensstal Alteveer en woningen Hollandscheveld *
* Bouw- en sloopaanvragen en bouwmeldingen *
* Verleende kapvergunningen De Wulp en Het Krakeel *
Nog drie kavels te koop in villapark Beatrix

Waar vroeger bejaardencentrum Huize Beatrix stond, verrijzen nu huizen in de stijl van de jaren twintig en dertig. Huize Beatrix verhuisde in 1996 naar Hollandscheveld, waarmee de weg vrijkwam voor woningbouw op een toplocatie. De ligging is aan de Zuiderweg, even ten zuiden van het stadscentrum, in een parkachtige omgeving.

Het gebied omvat elf kavels, waarvan de gemeente er inmiddels zeven heeft verkocht. Nog drie zijn er te koop. Het gaat om kavels van 1100, 1235 en 1335 vierkante meter. De prijs is f. 362,50 per vierkante meter, exclusief BTW. Op één kavel is een optie genomen.

De gemeente wil dat Plan Beatrix iets bijzonders wordt. Dus heeft ze een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het plan stelt grenzen aan hoe er gebouwd mag worden, zodat voorkomen wordt dat het gebied aan de Zuiderweg een ratjetoe van bouwstijlen wordt. Foto: Gerrit Boer.

Centraal punt voor zorg & dienstverlening

Voor zorgvragen eerst naar het Lokaal Loket

Sinds begin vorig jaar heeft Hoogeveen een centraal punt voor zorg & dienstverlening: het Lokaal Loket. In het Lokaal Loket is zoveel mogelijk informatie beschikbaar over allerlei diensten die worden aangeboden voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. U kunt er terecht met al uw vragen en verzoeken op dit terrein. Het loket verstrekt de gewenste informatie of bemiddelt zo nodig naar de gevraagde dienst.

Veel instellingen en instanties bieden diensten aan voor ouderen, chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. Zoveel zelfs, dat soms moeilijk te vinden is waar u het best terecht kunt voor zorg of dienstverlening.

Eerst naar Lokaal Loket

In het Lokaal Loket zijn veel diensten direct verkrijgbaar of aan te vragen. U kunt eens rustig praten over wat er te kiezen valt of direct op het goede spoor worden gezet, met informatie over of aanmelding bij de juiste instantie.

Alle diensten op een rij

U kunt bij het Lokaal Loket onder meer een beroep doen op de volgende diensten en voorzieningen:

* verpleging en verzorging

* voorzieningen in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten
* ouderenadviseur

* maaltijdvoorziening

* klussendienst

* steunpunt mantelzorg (voor mensen met vragen/knelpunten in de zorg voor anderen in de naaste omgeving)

* gezondheidswijzer

* Centraal Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (o.a. oppas, sociaal contact, rouwbegeleiding, thuishulp bij stervenden)
* Meer Bewegen voor Ouderen (gymnastiek, volksdansen, sport & spel, T'ai Chi)

* individuele hulpverlening

* opbouwwerk en cultureel werk

* informatie & advies (o.a. over belastingen, uitkeringen, leren, wonen, invullen formulieren)

Meer weten?

Het Lokaal Loket is geopend van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur. Telefonisch ook bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur. Het adres is Lokaal Loket, Het Haagje 119, 7902 LE Hoogeveen, telefoon 231313, fax 265850, e-mail zorgloket@welzijnswerk-hoogeveen.nl .

Raadsvergadering

De gemeenteraad van Hoogeveen vergadert donderdag 31 mei. De vergadering, die om 19.30 uur begint, is openbaar. De agenda vermeldt onder meer de vragenronde, de 'Klaagmuur' van de heer Guichelaar uit Elim, de vervanging van de parkeerautomaten in het centrum van Hoogeveen, de 5e nota Ruimtelijke Ordening, de 2e wijziging Legesverordening 2001, aanvullend voorbereidingskrediet Buitenvaart II, fase 1a van het Stationsgebied en begrotingswijziging(en) van de algemene dienst 2001.

Commissie Financiën

De commissie Financiën, Personeel en Organisatie vergadert maandag 28 mei in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Op de agenda staat onder meer: de Jaarrekening 2000, het Tussenbericht 2001-2 en Personele zaken.

Commissie EZ

De commissie voor Algemene, Bestuurlijke, Economische Zaken en Informatisering vergadert woensdag, 30 mei 2001 in commissiekamer I van het gemeentehuis. De vergadering, die openbaar is, begint om 19.30 uur. Voorzitter is mevrouw H. Mastwijk-Beekhuijzen. Op de agenda staat onder meer: toelichting beleidsvelden Economische Zaken, aanpassing verordeningen aan de Euro, onkostenvergoeding bestuurders, jaarrekening 2000, tussenbericht 2001-2, startnotitie financiële planning 2002-2005 en de jaarverslagen 1999 en 2000 van de Ombudscommissie.

Spreekrecht

Voor het begin van de raadscommissievergadering kunt u gebruik maken van het spreekrecht. Alle insprekers hebben samen ten hoogste 30 minuten de tijd opmerkingen te maken over de genoemde agendapunten. Per persoon is maximaal 5 minuten beschikbaar.

Indien u van het spreekrecht gebruik wilt maken, moet u dit voor het begin van de vergadering meedelen aan de voorzitter. Nadat de commissie één keer over het agendapunt heeft gesproken, kunt u nog een korte nadere informatieve toelichting geven.

Inzage in stukken

De stukken voor deze vergadering liggen gedurende twee werkdagen, voorafgaande aan de vergadering, ter inzage in het voorlichtingscentrum

Spreekuren wethouders gaan niet door

De spreekuren op maandag 28 mei van de wethouders Leistra en Punt komen te vervallen. De burgemeester en wethouders houden elke maandag spreekuur van 13.30 uur tot 14.30 uur. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen met 291253. Voor een afspraak met één van de wethouders kunt u bellen met 291255.

Ruimen graven

De gemeente ruimt de komende zomer op de Algemene Begraafplaats, oude kom, aan de Zuiderweg in Hoogeveen de volgende graven: Deel V, algemene graven, grafnummers 1 t/m 146.

Op dit deel van de begraafplaats is van 22 mei 1968 tot en met 5 juli 1977 begraven. Informatie over de procedure en het ruimen kunt u krijgen bij de beheerder van de begraafplaats de heer H. Mulder, telefoon 277681 of bij de afedling groenvoorzieningen, de heer E. Scheffers, telefoon 291660.
Morgen, Hemelvaartsdag, haalt de gemeente geen vuil op. De zaterdag 26 mei. Deze wijzigingen gelden ook voor de Restgoedwagen (van kringloopbedrijf Het Goed).
Oldtimers op Markterrein
Morgen, Hemelvaartsdag, en overmorgen wordt een gedeelte van het evenementengedeelte van het Marktterrein aan de Willemskade in gebruik genomen door old-timervoertuigen die zich aan het publiek presenteren. Daardoor is op het Marktterrein die dagen minder parkeergelegenheid.

Dat óók op www.hoogeveen.nl

Discussiëren over zaken die leven in Hoogeveen? Dat kan via de website van de gemeente. U kunt meediscussiëren onder de thema's Over het leven, Over Hoogeveen en Over het gemeentelijk beleid. U kunt reageren maar ook zelf een nieuwe discussie starten. Aanmelden is eenvoudig en hoeft maar eenmaal: een korte handleiding vindt u op de site. De discussiepagina's staan onder het hoofdstuk Uw mening in het digitaal gemeentehuis.

Volgende week Anjeractie

Steun cultuur en natuur bij u in de buurt

Evenals voorgaande jaren komen leden van culturele verenigingen volgende week weer met een collectebus bij u langs voor een gift voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe (voorheen het Anjerfonds). Mede dankzij uw gift kan het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe jaarlijks vele projecten ondersteunen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van instrumenten en kleding van muziekverenigingen, drumbands, koren en orkesten. Verder wordt de opleiding van korpsmuzikanten door de muziekscholen financieel mede mogelijk gemaakt.

Maar ook toneelverenigingen en popcollectieven krijgen bijdragen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe voor o.a. de aanschaf van een lichtinstallatie, respectievelijk geluidsinstallatie.

Subsidies worden daarnaast verstrekt voor bijzondere boekuitgaven, tentoonstellingen, museale activiteiten en projecten op het gebied van natuurbehoud.

Festivals en concerten

Met ingang van dit jaar bestaat er bij het fonds een speciale regeling voor festivals en bijzondere concerten. Het geld dat door het fonds beschikbaar wordt gesteld, is afkomstig uit de opbrengsten van landelijke loterijen en de collectes.

De landelijke verdeelsleutel hiervoor is de collecte-opbrengst per provincie. Daarom is het van groot belang dat er in onze gemeente zoveel mogelijk geld bijeen gebracht wordt. Bovendien mag de vereniging die bij u aan de deur komt van elke ingezamelde gulden al meteen 33 cent houden.

Kaarten voor vrijwilligersvakbeurs

Het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk houdt een busreis naar de vrijwilligersvakbeurs 'Innovestatie' op woensdag 30 mei in Den Bosch. Op de beurs kunnen organisaties onder meer tal van contacten leggen, kennis opdoen over het binnenhalen van nieuwe vrijwilligers en in contact komen met eventuele sponsoren. De vakbeurs is bedoeld voor iedereen die zich professioneel bezighoudt met vrijwilligerswerk, zoals medewerkers van welzijnsinstellingen en kaderleden van vrijwilligersorganisaties.

Organisaties die nog gebruik willen maken van het aanbod om gratis mee te gaan naar deze vrijwilligersvakbeurs kunnen nog tot dinsdag 29 mei contact opnemen met Maaike Schaafsma (tel. 291465 of e-mail: (m.schaafsma@hoogeveen.nl)). Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.

Oproep om ideeën voor programma

Hoogeveense Vrijwilligersdag op 15 september

In het kader van het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger houdt het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk zaterdag 15 september een Hoogeveense Vrijwilligersdag. De organisatie roept u op ideeën aan te leveren voor een geslaagd programma die dag.

De Vrijwilligersdag staat in het teken van het zichtbaar maken en promoten van het lokale vrijwilligerswerk. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een vrijwilligersmarkt, waarop
vrijwilligersorganisaties zich kunnen presenteren aan het publiek.

Speerpunt

Naast het onder de aandacht brengen van het vele vrijwilligerswerk in onze gemeente is één van de speerpunten het laten kennismaken van jongeren met vrijwilligerswerk. Hiervoor zoekt het Lokaal Comité nog naar een creatieve vorm.

Denkt u met uw organisatie een bijdrage te kunnen leveren aan een geslaagde Hoogeveense Vrijwilligersdag, neem dan contact op met Maaike Schaafsma (291465, e-mail (m.schaafsma@hoogeveen.nl)) of Yvonne Geuzinge (278855). Alle ideeën over de invulling van deze dag zijn welkom.

Inspraak Stedenbouwkundige Visie Krakeel

Voor woonwijk Krakeel ligt nu een concept Stedenbouwkundige Visie klaar. Dit is de ruimtelijke vertaling van het wijkontwikkelingsplan (WOP Krakeel). In het WOP staat het programma voor de herstructurering van Krakeel. De visie is een globaal plan, bedoeld om de ontwikkeling van de verschillende deelplannen in de wijk in onderlinge samenhang mogelijk te maken.

Ook u kunt reageren op het concept van de Stedenbouwkundige Visie voor Krakeel. De visie ligt met ingang van maandag 28 mei 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Ook in het informatiecentrum Krakeel in buurthuis De Magneet ligt de visie ter inzage.

Gedurende de genoemde periode kunt u als belanghebbende uw zienswijze op de visie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen.

Inspraakbijeenkomst

Op dinsdag 5 juni 2001 om 19.30 uur houdt de gemeente in Buurthuis De Magneet (Orion 2) een inspraakbijeenkomst over de visie. Tijdens deze bijeenkomst is er een presentatie over de visie en kunt u uw mening mondeling naar voren brengen.
Vergunningaanvraag technisch klussenbedrijf Stephensonstraat dat zij op 14 mei 2001 een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer hebben verleend naar aanleiding van de aanvraag van de heer J.C. Schelhaas te Nieuwlande voor het oprichten en in werking hebben van een technisch klussenbedrijf voor het maken van procesonderdelen, gelegen aan de Stephensonstraat 96a te Hoogeveen.

Het besluit is ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerp niet gewijzigd. Aan het besluit zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Het besluit en andere op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen vanaf 28 mei 2001 tot en met 9 juli 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-inspectie en -vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein).
Bestuursrecht staat tot en met 9 juli 2001 beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

a. Degenen die overeenkomstig de artikelen 3:24 of 3:25 van de b. De adviseurs die overeenkomstig artikel 3:23 van de Algemene Wet Bestuursrecht advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit.
c. Degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het geven van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.
d. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij Indien het besluit tevens betrekking heeft op het oprichten of in de zin van de Woningwet, dan wordt het besluit ingevolge het Vergunningaanvragen tuincentrum Nijstad en staalbedrijf A. Philipsstraat

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen, maken met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 13.4 van de Wet Milieubeheer, jo. 3:19, lid 2 en 3:20, lid 1 van de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat zij van plan zijn om naar aanleiding van de aanvragen van:
* De heer R. Daling, voor het oprichten en in werking hebben van een tuincentrum, gelegen aan Nijstad 11 te Hoogeveen;
* Buigcentrale Steenbergen International B.V., voor het veranderen c.q. de verandering van de werking van een inrichting voor het verwerken van betonstaal, gelegen aan de Dr. Anton Philipsstraat 15 te Hoogeveen. Het bedrijf wordt uitgebreid met de opslag van 16 gasflessen met elk een inhoud van 50 l inert gas. Daarnaast wordt het bestaande gasflessenpakket verplaatst.

vergunningen ingevolge de Wet Milieubeheer te gaan verlenen onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De aanvragen, ontwerp-besluiten en andere op deze zaken betrekking hebbende stukken liggen vanaf maandag 28 mei 2001 tot en met maandag 25 juni 2001 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu-Inspectie en -Vergunningen, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen (Compagnieshuis). Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Op verzoek kunnen de stukken op dinsdagen ook buiten kantooruren worden ingezien. De stukken zullen dan van 16.00 tot 19.00 uur ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis (bodekamer, Raadhuisplein). Na deze periode zijn de stukken uitsluitend tijdens kantooruren op genoemde afdeling in te zien. Deze regeling geldt gedurende de gehele procedure, dat wil zeggen tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen onze besluiten op de aanvragen.

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen schriftelijk door een ieder tot en met 25 juni 2001 bij ons college worden ingediend. Degene, die schriftelijk zijn bedenkingen tegen het ontwerp inbrengt, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Een verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met zijn bedenkingen bij ons college worden ingediend.

Indien u daaraan behoefte heeft, kan tot het einde van de ter inzage legging gelegenheid worden geboden tot een gedachtewisseling over de aanvragen en ontwerp-besluiten tussen onder andere vertegenwoordigers van de gemeente, de aanvrager en u zelf. Tijdens dit gesprek bestaat ook de mogelijkheid tot het mondeling inbrengen van bedenkingen. Om praktische en organisatorische redenen verzoeken wij u een dergelijk gesprek ten minste twee weken voor het verstrijken van de termijn, waarbinnen bedenkingen kunnen worden ingebracht, eventueel telefonisch, aan te vragen. Telefoonnummer 0528-291615 of 291616 (doorkiesnummers).

Tot slot vestigen wij er uw aandacht op, dat alleen zij, die bedenkingen hebben ingebracht op de vorenomschreven wijze, alsmede zij, aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, naar aanleiding van onze besluiten te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep kunnen instellen.

Bouwplannen varkensstal Alteveer en woningen Hollandscheveld

Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen hebben het voornemen om: - met toepassing van een vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan Buitengebied vrijstelling te verlenen aan R.G. van der Vinne voor de bouw van een varkensstal aan de Hendrikus Zomerweg 7 te Alteveer;
- met toepassing van een vrijstellingsbepaling van het bestemmingsplan Hollandscheveld-Oost vrijstelling te verlenen aan W. en G. Investments V.O.F. voor de bouw van vijf woningen aan het Rechtuit te Hollandscheveld.

De bouwplannen liggen met ingang van 24 mei 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen tegen het verlenen van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen. Verleende bouwvergunningen


* Tellegen, voor het uitbreiden van de woning Zuideropgaande 4 te Hollandscheveld;

* H.J. Kodden, voor het uitbreiden van de woning Groenland 7 te Hoogeveen;

* H.G. Koops, voor het plaatsen van een dakkapel op de woning Klijnsmastraat 2 te Hoogeveen;

* G. Kroesen, voor het uitbreiden van de woning Carstenswijk 9 te Elim;

* H.J. van Egten, voor het uitbreiden van de woning De Waring 3 te Hoogeveen;

* Aannemersbedrijf Hoco B.V., voor het bouwen van een voetbalkantine en kleedruimten aan de Molenweg te Tiendeveen;
* A.F. de Geus, voor het bouwen van een paardenstal aan de Kerkhoflaan 9 te Hollandscheveld;

* Helanco B.V., voor het bouwen van winkelpanden aan de Griendtsveenweg te Hoogeveen.

Nadere informatie over deze verleende bouwvergunningen is verkrijgbaar bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.
Tegen deze verleende bouwvergunningen kan binnen zes weken na dagtekening van de brief behorende bij de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.
Bouw- en sloopaanvragen en bouwmeldingen


* A.J. Temmink, bouwen van een woning met garage, Het Hoosvat 26
* H. Zuidema, uitbreiden van een woning, Dotterbloem 19
* R.G.L. Everts , verbouwen van een berging en garage, Modderwijk 15
* T.B. Kwant, wijzigen van gevels van een woning, Deneb 13
* J.K. Alberts, wijzigen van gevels van een woning, Deneb 11
* Brummelhuis Bouwcoördinatie, bouwen van een dubbele woning met garage, Zwembadweg

* J. Sieders, bouwen van een dakkapel, De Helling 29
* Z.J. Heuver, vervangen van een schuur, Calkoenswijk 22
* G. Uiterwijk, wijzigen van de voorgevel van een woning, Boekweitlaan 24

* J. Tahlen , uitbreiden van een woning en het bouwen van een dakkapel, Bentinckslaan 96

* Domesta Woonstichting, bouwen van zes vrije sector woningen en vier aanleunwoningen, Het Hoosvat

* H.W. Post, bouwen van een schuur, Wethouder Robaardstraat 53
* J.S. Groeneveld, bouwen van twee dakkapellen, Landsteinerhof 40
* R. de Boer, uitbreiden van een woning, Klaverkamp 3
* H.M. Tuls, bouwen van een distributiehal, Europaweg
Sloopaanvragen:

* Strijker Beleggingen b.v., slopen van een showroom, magazijn en kantoren, Stephensonstraat 21

* F. Tichelaar, slopen van een woning, Ritmeesterweg 3
* Ziekenhuis Bethesda, slopen van een deel van een ziekenhuis, Dr. G.H. Amshoffweg 1

* H.B. Brand, uitbreiden van een woning, Fluitenbergseweg 60
* G. Hofman, bouwen van een tuinhuisje, Noorddreef 10
* J.G. Veuger, uitbreiden van een woning, D. ten Heuvelstraat 2
* R.H. Pietersen, bouwen van een tuinhuisje, Merwede 22
* Morgenlandcollege , interne verbouwing van een schoolgebouw, Voltastraat 25

* R. Feeleüs, bouwen van een tuinhuisje, De Schokker 19
* M. te Kamp, uitbreiden van een woning, Roggekamp 7
* A. Prakken, bouwen van een berging, Van Leeuwenhoekstraat 14
* P.J. Post, bouwen van een tuinhuisje, Sloutersverlaat 15 Verleende kapvergunningen De Wulp en Het Krakeel

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* Sector Milieu en Openbare Werken voor twee eiken staande achter het pand De Wulp 38;

* Sector Milieu en Openbare Werken voor een eik ter hoogte van de inrit van de handelskwekerij Pieter van der Linden, het Krakeel. Gemotiveerde bezwaren kunnen binnen zes weken na deze publicatie ingediend worden bij Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie