Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Laatste nieuws gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

nieuws | officiële publicaties
Eindhoven Actueel

Eindhoven, 23 mei 2001

Horeca-exploitatievergunning
Openbare vergadering wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt

Afvalkalender

Inloopavond 30-km gebieden Stratum
Wet Milieubeheer
Horeca-exploitatievergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de burgemeester op 7 mei 2001 de navolgende beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van artikel 2.3.1.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven (exploitatievergunning voor horecabedrijven) heeft vastgesteld. Deze beleidsregels zijn ook gepubliceerd in gemeenteblad 2001, nummer 47.

Beschikken over een horeca-exploitatievergunning
* Een ondernemer, die vanaf 1 februari 2000 een nieuwe horeca-inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.1 Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven (APV) gaat exploiteren, dient te beschikken over een horeca-exploitatievergunning op grond van artikel 2.3.1.2 APV. De feitelijke invoeringsdatum van deze vergunningsplicht is gesteld op 1 juni 2001.
* Een ondernemer van een bestaande horeca-inrichting, die vóór 1 februari 2000 over een rechtsgeldige vergunning op grond van de Drank- en Horecawet of over een rechtsgeldig verlof op grond van de Drank-en Horecaverordening beschikt en voor zover deze niet is vervallen of ingetrokken, dient op 1 februari 2003 aan de vergunningplicht ingevolge artikel 2.3.1.2 van de APV te voldoen, tenzij er eerder een wijziging in de exploitatie plaatsvindt. Van een wijziging van de exploitatie is sprake indien er:
+ een wijziging in de persoon van de ondernemer plaatsvindt;
+ een wijziging in de rechtsvorm van de onderneming plaatsvindt;

+ een nieuwe leidinggevende optreedt;
+ drank verstrekt gaat worden in een andere tot dezelfde inrichting behorende lokaliteit;

+ een functiewijziging plaatsvindt binnen de inrichting;
+ een wijziging plaatsvindt in de inrichting van het terras.
* Een houder van een rechtsgeldige vergunning op grond van de Drank- en Horecawet of een rechtsgeldig verlof op grond van de Drank- en Horecaverordening voor een onderneming, bij wie een wijziging in de exploitatie plaatsvindt, dient met ingang van 1 juni 2001 een exploitatievergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 APV aan te vragen.
* Ten aanzien van inrichtingen met een verhoogd risico met betrekking tot de openbare orde en veiligheid kan een veiligheidsplan worden gevraagd en/of kunnen voorschriften worden gesteld.

* Een horeca-exploitatievergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Horeca-exploitatievergunning en terrassen

* De exploitatie van terrassen, gesitueerd in woonwijken, mag plaatsvinden tussen 08.00 uur en 23.00 uur. Als woonwijk wordt aangemerkt een gebied waarvan de functie in overwegende mate wonen is. Niet als woonwijk wordt in ieder geval beschouwd het gebied dat wordt begrensd door Emmasingel, Keizersgracht, Wal, P. Czn. Hooftlaan, Hertogstraat, Vestdijk, en het 18 Septemberplein, alsmede het gebied Stationsplein, Dommelstraat, Wilhelminaplein, Kleine Berg en Grote Berg en het gebied Trudoplein, Woenselse Markt en Stratumsedijk.

Horeca-exploitatievergunning en coffeeshops

* Een horeca-exploitatievergunning voor een coffeeshop wordt geweigerd indien:
a. door de vestiging van een nieuwe coffeeshop het totale aantal van 15 coffeeshops in Eindhoven wordt overschreden; b. een coffeeshop wordt gevestigd in een gebied binnen de gemeente Eindhoven, dat is aangewezen als Impulsgebied in het kader van het Grote Stedenbeleid en in het kader van de Integrale Veiligheid;
c. de coffeeshop is gevestigd in de directe nabijheid van een terrein waarop een school of een jongerencentrum is gevestigd;
d. de coffeeshop is gevestigd in de onmiddellijke nabijheid van andersoortige horecabedrijven of winkels met een dusdanig andere bezoekersgroep, dat tengevolge van vestiging van de coffeeshop de ontmoeting van de betrokken bezoekersgroepen openbare ordeproblemen tot gevolg heeft of tot gevolg dreigt te hebben;
e. er sprake is van een concentratie van coffeeshops of andere handelsplaatsen in softdrugs in een bepaald gebied, waardoor het gevaar van aantasting van de openbare orde en/of het woon- en leefklimaat cumulatief toeneemt.
* Een coffeeshop, die in een woonwijk is gelegen, mag niet exploiteren tussen 00.00 uur en 08.00 uur.

* Een coffeeshop mag geen terras exploiteren.
755/01 Van Oldenbarneveltlaan 42, uitbreiden van een berging met carport 10.05.2001
754/01 Languedoclaan 58 en 60, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.05.2001
1649/00 Habsburglaan 49, bouwen van een berging 10.05.2001 763/01 Picardiehof 1, bouwen van een berging 11.05.2001 762/01 Victor Hugolaan 12, plaatsen van een tuinhuisje 11.05.2001 761/01 Melkweg 64, uitbreiden van een woning door middel van een serre 10.05.2001
766/01 President Reitzlaan 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 14.05.2001
767/01 Koudenhovenseweg Noord 70, plaatsen van een container ten behoeve van tennismateriaal 14.05.2001
780/01 Krabbestraat 8, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 15.05.2001
787/01 Alard du Hamelstraat 24, verbouwen van een woning 15.05.2001 785/01 Schweitzerlaan 16, plaatsen van een tuinhuisje 15.05.2001 775/01 nabij Hofstraat 65a, bouwen van een schakelapparatuurkast 15.05.2001
776/01 Gebroeders Ganslaan 7, bouwen van een schakelapparatuurkast 15.05.2001
261/01 Merckthoef 1, uitbreiden van een woning 09.05.2001 1113/99 Luchthavenweg 47-49, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van kantoorruimte bij bedrijfsruimten 09.05.2001 749/01 Mathildelaan 81, bouwen van een toegangspoort noord-oosthoek Philipsstadion 09.05.2001
273/00 De Schakel, bouwen van een bedrijfsgebouw 10.05.2001 113/01 Treurenburgstraat 17, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.05.2001
281/01 Sedanlaan 16, uitbreiden van een woning 10.05.2001 884/99 De Vriesstraat 75, uitbreiden van een woning 10.05.2001 1363/00 Kuilenstraat 10, verbouwen en uitbreiden van een woning tot kantoor/woning 10.05.2001
760/01 Van Beethovenlaan 119, uitbreiden van een woning 10.05.2001 759/01 Tongelresestraat, bouwen van het atriumcomplex 10.05.2001 753/01 Lavendelplein/1e Kruizemuntstraat, bouwen van een fotozuil/kunstwerk 10.05.2001
2036/00 Maasstraat 50, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.2001
245/01 Ruwenberg 5, verbouwen van een woning 11.05.2001 1975/00 De Witbogt 17, verbouwen van een opslagruimte tot kantoor/opslagruimte 11.05.2001
385/01 De Witbogt 20, uitbreiden van een bestaande accommodatie 11.05.2001
837/00 Meerhoven aan de Grasrijk, bouwen van 324 woningen 11.05.2001 764/01 Ganserd 2, bouwen van een garage 14.05.2001 765/01 Bourgognelaan 19, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 14.05.2001
769/01 Benny Goodmanlaan 3, uitbreiden van een woning 14.05.2001 771/01 Mathildelaan 1, verbouwen van een bedrijfsrestaurant tot kantoorruimte 14.05.2001
146/01 Hooge Zijde 14, plaatsen van een erfafscheiding 15.05.2001 236/01 Kasteellaan 68, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 15.05.2001
779/01 Samuel Richardsonlaan 18, uitbreiden van een woning 15.05.2001 781/01 Diamantring 61, uitbreiden van een woning 15.05.2001 772/01 Generaal Chasselaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woonhuis 15.05.2001
782/01 Florapark 88, verbouwen van een woning 15.05.2001 773/01 Eeuwig Licht 55, uitbreiden van een woning 15.05.2001 783/01 Normandiëlaan 56, uitbreiden van een woning 15.05.2001 774/01 Aanschotpark, bouwen van een zitgelegenheid met overkapping in een wijkpark 15.05.2001
784/01 Normandiëlaan 54, uitbreiden van een woning 15.05.2001 604/01 Gelaarsde Kat 38, uitbreiden van een garage tot garage/berging 15.05.2001
786/01 Meerhoven-Zuid aan de Grasrijk, bouwen van 40 twee onder een dakwoningen 15.05.2001
778/01 Rechtestraat 35, verbouwen van een winkel 15.05.2001 830/00 Meerhoven-Zuid aan de Grasrijk, bouwen van rijenwoningen type A t/m E en appartementen 15.05.2001
777/01 Winkelcentrum Woensel 62, plaatsen van lichtreclames 15.05.2001 Ingekomen sloopaanvraag
SL01/0050 Het Schaapsdijk 76, slopen van een woning en schuren 09.05.2001

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvraag zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.
Van 24 mei 2001 tot en met 6 juni 2001 liggen bij de dienst Stedelijke
* bouwen van een schutting, Opera 88 (193/01). 4.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan III Blixembosch.
gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot dit voornemen schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en
* bouwen van een tijdelijk kinderdagverblijf voor buitenschoolse opvang, Mortierlaan (1798/00);

* bouwen van een tijdelijke kleedaccommodatie ten behoeve van voetbalveld, Philips High Tech Campus (566/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Van 24 mei 2001 tot en met 20 juni 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en), alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:

* bouwen van woningen, winkelruimte en parkeerkelder, Gagelstraat/Frederiklaan (839/99).
plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 24 mei 2001 tot en met 20 juni 2001 liggen op bovengenoemde locaties tevens voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een overkapping binnenplaats, Schootsestraat 26c (772/00);

* bouwen van een voetgangersbrug over de Dommel, bij Hooidonk 8 (1855/00);

* bouwen van een carport, Aanschot 76 (1519/00);
* plaatsen van een erfafscheiding, Hooge Zijde 14 (146/01). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen: Toegestane meldingen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 390/01 Alzira 11, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 11.05.2001
572/01 Zandhagedis 66, plaatsen van een tuinhuisje 10.05.2001 578/01 Armagnaclaan 18, plaatsen van een tuinhuisje 10.05.2001 582/01 Heesakkerstraat 3, bouwen van een tuinhuisje 10.05.2001 594/01 Sartenelaan 56, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 10.05.2001
679/01 Urkhovenseweg 65, bouwen van een serre 15.05.2001 290/01 Tafelbergstraat 16, bouwen van een berging 15.05.2001 Niet in behandeling genomen meldingen
Zaaknumemr Adres/omschrijving Datum verzending 511/01 Hurksestraat 2, wijzigen entree 14.05.2001 585/01 Roosendaalstraat 19, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 10.05.2001
Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending 683/01 Puthof 23, plaatsen van een tuinhuisje 15.05.2001 635/01 Louis Armstronglaan 11, plaatsen van een tuinhuisje en erfafscheiding 15.05.2001
648/01 Ettelbruckhof 2, verbouwen en uitbreiden van een garage tot tuinkamer/garage 15.05.2001
621/01 Zandhaai 22, plaatsen van een tuinhuisje 15.05.2001 612/01 Scheldestraat 4c, plaatsen van een tuinhuisje 15.05.2001 Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1746/00 Roelantlaan 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 10.05.2001
219/01 Reuselstraat 14, plaatsen van 2 dakkapellen in voor- en achtergevel 10.05.2001
1343/00 Meerhoven, aan de Zandgolf, kavel 212, bouwen van een woning 11.05.2001
263/01 Ehrenstein 7, uitbreiden van een woning 11.05.2001 1497/00 Dr Poletlaan 1, bouwen van een multifunctioneel centrum (mfc) 11.05.2001
16/01 Oldengaarde 11, verbouwen en uitbreiden van een woning 11.05.2001
1684/00 Groot Bijgaardenlaan 12, uitbreiden van de dakopbouw 14.05.2001
912/00 Mispelhoefstraat, bouwen van een bedrijfspand 14.05.2001 320/01 plantsoen Dr Willem Dreesstraat, plaatsen van een kunstwerk 14.05.2001
1255/00 Orionstraat 3, verbouwen en uitbreiden van gezondheidscentrum 'De Orion' 14.05.2001
22/01 Hastelweg 50, bouwen van een garage/berging 15.05.2001 1877/00 Tongelresestraat 558, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 15.05.2001 1688/00 Meerhoven, aan de Zandhagedis, kavel 221.219, bouwen van een woning met garage 15.05.2001
40/01 Zwanenven 29, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.05.2001
577/01 hoek Beatrix de Rijkweg/Freddy van Riemsdijkweg, bouwen van een compact transformatorstation en opstelruimte ten behoeve van koelunits 15.05.2001
182/01 Italiëlaan 99, verbouwen en uitbreiden van een garage tot bijkeuken/garage 15.05.2001
1229/00 Churchilllaan/Genovevalaan, plaatsen van een reclamevoorziening c.q. billboard 15.05.2001 384/01 Akerendam 25, bouwen van een serre 15.05.2001 1981/00 Nieuwpoortstraat 12, verbouwen en uitbreiden van een woning 15.05.2001
253/01 Sprookjesbosch 7 en 9, plaatsen van 2 dakkapellen in het achtergeveldakvlak 15.05.2001
493/01 Tuinstraat 6, verbouwen van een openbare basisschool 15.05.2001
Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 404/01 Sint Norbertuslaan 1, uitbreiden van een basisschool met 2 lokalen 14.05.2001
589/01 Calaislaan 6, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.05.2001
610/01 Lisieuxhof 46, plaatsen van 2 dakkapellen in het voor- en achtergeveldakvlak 16.05.2001
1517/00 Esp, bedrijventerrein Bokt-West, bouwen van een kantoor met bedrijfshal 16.05.2001
Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 300/99 Musschenbroekstraat 1, uitbreiden van een woning door middel van het uitbouwen van een badkamer 11.05.2001 1270/00 Lodewijkstraat 3, uitbreiden van een kantoorpand 14.05.2001
Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum verzending 1986/00 Wolvendijk 157, bouwen van een carport/berging 14.05.2001 1969/00 Sint Wirostraat 4, verbouwen van een dienstwoning tot vergaderruimte 14.05.2001
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending SL01/0037 hoek Dillenburgstraat/Witbogt, slopen van een kantoorgebouw 10.05.2001
SL01/0027 Dommelhoefstraat 1c, slopen van een garage 14.05.2001 Verleende aanlegvergunning
Adres/omschrijving Datum verzending
Tongelreeppad 1, verharding van de weg bij een boerderij en een stal 14.05.2001
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de president van de Arrondissementsrechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.Commissievergaderingen
De commissie voor maatschappelijke ontwikkeling vergadert op dinsdag 29 mei a.s. om 20.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:


* plan van aanpak voortijdig schoolverlaten;
* voorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen basisonderwijs voor de schooljaren 2002/2003 - 2004/2005;
* voorstel over het gemeentelijk beleid voor maatschappelijke en vrouwenopvang;

* financiering controle op hygiëne en veiligheid van de kinderopvang (overheveling extra rijksbijdrage);

* notitie over het afsluiten van de interimperiode en vaststellen van de producten van de stichting Peuterspeelzalen Eindhoven. Secretaris: de heer M. Honing, tel. 238 24 88. De commissie voor stadsontwikkeling en beheer vergadert op woensdag 30 mei a.s. om 14.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel over de verkeers-ontsluitingsstructuur stedelijk wegennet Philips High Tech Campus;

* operatie kwaliteitsimpuls cyclisch onderhoud openbare ruimte, begrotingswijziging;

* advies van de commissie voor bezwaren en ombudszaken aan de raad betreffende een brief van 12 januari 2001/10 maart 2001 over de gang van zaken rond het bestemmingsplan Beschermd Dorpsgezicht Riel;

* intentieovereenkomst Strijp S;

* startnotitie integrale wijkvernieuwing Drents Dorp. De commissie voor sociale en economische zaken vergadert op woensdag 30 mei a.s. om 20.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De
* voorstel tot het verkrijgen van het bewindvoerderschap ingevolge de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
* voorstel over de jaarrekening Ergonbedrijven en evaluatienota afronding van de overdracht Ergonbedrijven;
* notitie samenwerking dienst Werk, Zorg en Inkomen en EB Woonservice.
De commissie voor grote stedenbeleid, volkshuisvesting en verkeer vergadert op donderdag 31 mei a.s. om 20.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:
* nieuw woonruimteverhuursysteem;

* parkeren voor belanghebbenden binnen de ring;
* bespreking rapport over studie naar locaties voor transferia. Secretaris: de heer M. Honing, tel 238 24 88. De commissie voor bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid vergadert op vrijdag 1 juni a.s. om 9.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:
* knelpunten bij de afgifte en de handhaving van vergunningen, begrotingswijziging;

* voorstel tot het aanvullen/wijzigen van een aantal aan burgemeester en wethouders over te dragen bevoegdheden van de gemeenteraad;

* voorstel over de afvaardiging naar het algemeen bestuur Hulpverleningsregio Zuid-oost Noord-Brabant;
* financiële bijdrage aan de actie 'Samen voor de Molukken', begrotingswijziging.
De commissie voor milieu en sport vergadert op vrijdag 1 juni a.s. om
* voorstel over een voorbereidingskrediet voor de aanleg van allweather tennisbanen (ETV Prinsejagt);

* voorstel over de uitwerking van het programma Breedtesportimpuls 2001-2006;

* notitie over Eindhoven Raptors.
De commissie voor middelen vergadert op vrijdag 1 juni a.s. om 16.00 uur in de commissiekamer van het Stadskantoor. De agenda vermeldt onder meer:

* voorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2001;
* overhevelen restant stelpost overige knelpunten naar saldireserve, begrotingswijziging.
openbare commissievergadering dan bent u van harte welkom. De Openbare vergadering wijkraad Vaartbroek-Heesterakker-Bokt

De wijkraad komt maandag 28 mei 2001 om 20.00 uur bijeen voor een openbare vergadering in gemeenschapshuis de Landing aan de Tarwelaan 109. Voorafgaande aan deze vergadering wordt er door de wijkraad en de regiopolitie van 18.30 tot 19.30 uur een spreekuur gehouden in de Louis Buelens basisschool aan de Mirabelweg 96. Hier kan men terecht voor problemen welke met de leefbaarheid van de wijken Vaartbroek, Heesterakker en Bokt te maken hebben. De agenda voor de vergadering vermeldt onder meer:

* verzoek van de bewoners van De Koppele 126 t/m 136 om de overlastgevende beeldbepalende straatboom voor hun woningen te vellen;

* verzoek van jongeren uit Heesterakker om een voetbalveldje te realiseren in het Dommeldal;

* verzoek van een bewoner uit Zoekant om die straat een woonerffunctie te geven alsmede een verzoek om een hek te plaatsen op een voetpad;

* rondvraag voor het publiek.
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de heer J. Diepens, secretaris van de wijkraad, tel. 238 26 16.Afvalkalender
Inspraak
In het kader van de ontwikkeling van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid, het project 'Van dakkapel tot Lichttoren', is verschenen een concept van de nota monumentenbeleid 'Vitaal Verleden' over cultuurhistorische waarden in de ruimtelijke ontwikkeling. Deze concept-beleidsnota is op 8 mei 2001 door burgemeester en wethouders vrijgegeven voor inspraak en ligt vanaf heden tot en met 13 juni 2001 ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10 en in de Stadsdeelkantoren Strijp, Tongelre en Woensel-Zuid.
Gedurende deze termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk te reageren. Reacties kunnen worden toegezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Belangstellenden zijn welkom om over de beleidsnota van gedachten te wisselen tijdens de discussiebijeenkomst op 29 mei a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, kamer 131.
Inloopavond 30-km gebieden Stratum
In het kader van het project 'Duurzaam Veilig Verkeer' is de gemeente van plan grote delen van de wijk Stratum in te richten tot 30 km-gebied. Hierover zal informatie worden verstrekt tijdens een inloopavond op maandag 28 mei aanstaande in het Wiro gebouw aan de Sint Wirostraat 2 tussen 20.00 en 23.00 uur. In de loop van dit jaar zullen soortgelijke inloopavonden gehouden worden in de rest van Eindhoven. Verschillende wijken zullen voorzien worden van verkeersborden met de maximum snelheid van 30 km/uur. Verder zullen op een beperkt aantal locaties snelheidsremmende maatregelen getroffen gaan worden. Tussen 2001 en 2004 zullen de verschillende maatregelen in Stratum aangelegd worden. Is uw straat nu reeds voorzien van snelheidsremmende maatregelen of kent de straat slechts een beperkte lengte, dan mag u ervan uitgaan dat er weinig tot niets zal veranderen. Met de te nemen maatregelen zal de gemeente zich concentreren op de vroegere wijk- en buurtontsluitingswegen, waar nu een snelheid van 30 km/uur moet gaan gelden.
Wet Milieubeheer
In te trekken vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om de vergunning op grond van de Wet milieubeheer in te trekken van:
* een productiebedrijf van verpakkingsonderdelen uit golfkarton, Hooge Zijde 5, Goevaers & Znn. bouwonderneming B.V.;
* een metaalbewerkingsbedrijf, Hooge Zijde 9, Goevaers & Znn. bouwonderneming B.V.;

* een bedrijf voor lak- en spuitactiviteiten, Dillenburgstraat 17, Parketgroothandel De Eik.

De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, ter inzage van 23 mei 2001 tot 20 juni 2001 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen bij het college van burgemeester en wethouders worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon 259 46 03. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verklaringen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven, gelet op artikel 8.19, lid 5 van de Wet milieubeheer, maken bekend dat verklaringen ingevolge artikel 8.19, lid 2 onder c, van de Wet milieubeheer zijn afgegeven voor:

* het in de vergunning toevoegen van de activiteit 'sorteren en verwerken van plastic folieën', Kanaaldijk Noord 25, Kappa Paper Recycling B.V.;

* een herindeling locatie stationaire reservoirs en plaatsing van chemicaliënopslag, Zwaanstraat 1, Plasma Optical Fibre B.V.;
* de ingebruikname van de bestaande hal aan de Langendijk 18 en plaatsing box opslag gevaarlijke stoffen, Langendijk 10, Mado Nederland B.V.;

* een uitbreiding van de bestaande bovenverdieping, Freddy van Riemsdijkweg 21, Gielissen Interiors & Exhibitions.

De meldingen en andere ter zake zijnde stukken liggen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven ter inzage elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (259 46 03). Ingevolge artikel 20.1 en 20.13 van de Wet milieubeheer kan tegen deze verklaring beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alvorens beroep kan worden ingesteld, moet ingevolge artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden gemaakt tegen de verklaringen door binnen zes weken bezwaar in te dienen tegen deze verklaringen. Het bezwaarschrift moet zijn gericht aan ons college en kan worden toegezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste het volgende bevatten:

* naam en adres indiener;

* dagtekening;

* een omschrijving van de verklaring waartegen het bezwaar is gericht;

* de grond van het bezwaar.

Wij wijzen er op dat het indienen van een bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn om een voorlopige voorziening wordt verzocht.
Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. De verklaring treedt niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:

* De Verfkampioen, Leenderweg 277a, detailhandel en ambachtsbedrijf;
* Koffie Rombouts, De Sleutel 11, koffiegroothandel;
* Interneon Signs & Systems, De Sleutel 13, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Café Basta, Stratumseind 60, horecabedrijf;
* Zwarte Zee, Keldermanstraat 60a, horecabedrijf;
* Rapidcolor Produktie B.V., Beemdstraat 17, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* Holland Art Frames B.V., Hastel-weg 234, lijstenmakerij;
* Fitness First Nederland B.V., Aalsterweg 135, horeca-, sport- en recreatie-inrichting;

* Williams Properties B.V., Piazza 5, woon- en verblijfsgebouwen;
* Albert Heijn, Tarwelaan 70, supermarkt;
* Office Express B.V., Dillenburgstraat 3, opslag- en transportbedrijf;

* The Line Fashion B.V., De Schakel ongenummerd, detailhandel en ambachtsbedrijf;

* J. Pels, Willemstraat 63, tandartspraktijk;
* Vrijetijdsaccommodatie La Scala, Ouverure 64, horeca-, sport- en recreatie-inrichting;

* Hot Shots, Stratumsedijk 114, horecabedrijf;
* De Sportvriend, Hoogstraat 272, horecabedrijf;
* Internetcafé Danzas, Edenstraat 3, horecabedrijf;
* Chinees Indisch Restaurant Peking, Woenselse Markt 27, horecabedrijf.

Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V singel 8 te Eindhoven.
Bestemmingsplannen
Inspraak
Op de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer wordt momenteel gewerkt aan de herstructurering van het gebied Lakerlopen. De eerste fase wordt in grote lijnen omsloten door de Paulus Potterstraat, Kempensebaan, Bosboomstraat, Pieter Breughelstraat en Frans Halsstraat. Voor deze herstructurering is een stedenbouwkundig plan opgesteld waarin de nieuwe inrichting van het gebied is aangegeven. Dit stedenbouwkundig plan ligt met de daarbij behorende stukken ter inzage tot en met 21 juni 2001 bij de sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten aan het Frederik van Eedenplein 1 en bij het Stadsdeelkantoor Tongelre aan de Generaal Botha-straat 1.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 21 juni 2001 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven. Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.
Eindhoven.
Eindhoven, 23 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie