Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conference call ING Groep voor analisten

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: ING Groep
Zoek soortgelijke berichten
ING Groep


Persbericht

Perscontacten: tel. 020 5415446 Investor relations: tel. 020 5415462 Amsterdam, 22 mei 2001
Conference call voor analisten, 23 mei 2001, 15.30 uur. Niet-analisten kunnen meeluisteren op
www.acttel.nl/ing/ir/1stQR2001.html

EERSTE KWARTAAL 2001 ING GROEP:
Operationele nettowinst stijgt met 11% naar EUR 1.131 miljoen: winstverwachting blijft gehandhaafd (Hoofdlijnen)
* Operationele nettowinst per aandeel stijgt met 10% naar EUR 1,17
* Door specifieke mix aan activiteiten blijft ING groeien ondanks de omslag in de markt

* Acquisities in de VS zorgen voor groei resultaat verzekeringsactiviteiten

* Operationeel rendement op eigen vermogen bereikt beoogd niveau van 18%

"Dankzij ons brede productaanbod zijn wij in staat om ook onder ongunstige marktomstandigheden te blijven groeien. De winststijging van 11% moet worden gezien binnen de context van een wereldwijde daling van de aandelenkoersen en de stagnatie in de economische groei", aldus Ewald Kist, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Er zijn vele integratie- en synergieprojecten opgestart om de positie van ING verder te versterken. Deze projecten verhogen de kwaliteit van de dienstverlening, bevorderen onze product- en distributiemogelijkheden en waarborgen de verdere ontwikkeling en uitbouw van ING in de toekomst."
WINSTVERWACHTING 2001

Ervan uitgaande dat de economische omstandigheden en de financiële markten wereldwijd niet verder verslechteren, blijft de Raad van Bestuur van mening dat ING haar nieuwe doelstelling van een autonome groei van de operationele nettowinst per aandeel van ten minste 12% in 2001 zal behalen.
Kerncijfers(in miljoenen euro's) 1e kwartaal 2000 1e kwartaal 2001 % mutatie

Operationele nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 526 681 29,5
- bancaire activiteiten 497 450 -9,5 Operationele nettowinst 1.023 1.131 10,6

(per gewoon aandeel in euro's):
Operationele nettowinst 1,07 1,17 9,7

(in miljarden euro's) 31 december 2000 31 maart 2001 Balanstotaal 650,2 714,7 9,9
Eigen vermogen 25,3 25,1 - 0,7
Totaal beheerd vermogen 503,1 513,8 2,1

Operationeel nettorendement op eigen vermogen 12,2% 18,1%

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN


* Voortgaande groei in het eerste kwartaal
Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door moeilijke marktomstandigheden wereldwijd. Het keren van het economisch tij viel samen met de start van een aantal belangrijke integratieprocessen binnen ING, zoals de consolidatie van de acquisities van vorig jaar in de VS, Latijns Amerika en Azië, en de integratie van alle corporate en investment banking activiteiten van ING in één organisatie. Tegen deze achtergrond kunnen de resultaten van ING voor het eerste kwartaal bevredigend worden genoemd. Verder moet worden gesteld dat in het eerste kwartaal 2000 het resultaat van het bankbedrijf uitzonderlijk hoog was. Vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar steeg de operationele nettowinst van de Groep met bijna 18% en het netto resultaat van het bankbedrijf met 49%.


* De activiteiten van ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International hebben EUR 154 miljoen bijgedragen aan de nettowinst

Na aftrek van de financieringslasten is de bijdrage van ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International aan de nettowinst EUR 63 miljoen of EUR 0,07 per aandeel. Deze bijdrage is iets lager dan verwacht. Zowel de nieuwe bedrijven als de bestaande verzekeringsactiviteiten in de VS werden beïnvloed door de neerwaartse trend op de aandelenmarkten. De lagere aandelenkoersen verminderden het beheerd vermogen en derhalve de provisie-inkomsten. Het integratieproces in de VS verloopt goed. Worksite Financial Services, onderdeel van het voormalige Aetna Financial Services, nu onderdeel van de employee-benefitsactiviteiten van ING in de VS, liet een stijging van de verkopen zien van 49% tot EUR 2,4 miljard. Tegenover een verkoopafname bij variable annuities van 23% stond een stijging van 64% in de verkoop van fixed annuities. Dit toont aan dat ING voldoende variëteit in haar producten heeft om te kunnen voldoen aan de financiële behoeften van de klanten, wanneer hun voorkeur wijzigt door veranderingen in de marktontwikkeling. Binnen de gehele organisatie is ING doende back offices per specifieke functie samen te voegen op één locatie. Naar verwachting zal dit in de komende jaren aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Cross-selling kent een snelle groei, met name in mutual funds en employee benefits.


* Integratie van ING Barings in ING Europa verloopt goed
ING is momenteel bezig met de integratie van de corporate- en investment-bankingactiviteiten van ING Barings, ING Bank, BBL en BHF-Bank in ING Europa langs twee activiteitenlijnen: wholesale en financial markets. Het integratieproces verloopt volgens plan. Binnen de Europese tijdzone stelt deze integratie ING in staat om vanuit één punt het volledige assortiment capital-markets-, investment-banking- en commercial-bankingproducten te leveren aan haar binnenlandse en internationale grotere zakelijke klanten. De integratie van locaties en activiteiten in Azië en Noord- en Zuid-Amerika vordert gestaag en de benadering van de zakelijke markt resulteert in een sterkere positie in deze landen. De investment-bankingactiviteiten van ING Barings in de VS zijn gedesinvesteeerd. De verkoop van deze activiteiten aan ABN AMRO voor EUR 296 miljoen, zoals aangekondigd op 31 januari 2001, is afgerond op 30 april 2001.


* ING Direct verwelkomt 1 miljoenste klant. Succesvolle start in Italië

Op 17 april 2001 kon ING Direct haar 1 miljoenste klant welkom heten. ING Direct is in de VS sinds de start acht maanden geleden gegroeid van nul naar 130.000 klanten eind april 2001. Het bedrag aan toevertrouwde middelen van alle ING Direct-activiteiten wereldwijd heeft inmiddels de grens van EUR 10 miljard overschreden. ING Direct is op 2 april 2001 van start gegaan in Italië, waarmee Italië het zesde land is waar ING Direct actief is. ING Direct Canada boekte winst.


* Voortgaande sterke groei van de (ex-)greenfields
Het premie-inkomen van de (ex-)greenfields stijgt autonoom met 42,2% naar EUR 988 miljoen. Het resultaat van de (ex-)greenfields verdubbelde bijna van EUR 23 miljoen in het eerste kwartaal 2000 naar EUR 44 miljoen in het eerste kwartaal 2001.


* Employee benefits nu in 10 landen

Met de start van de employee benefits-activiteiten in Tsjechië op 8 februari 2001, wordt dit unieke ING-concept nu toegepast in 10 landen. Met name de verkoopresultaten in Spanje zijn goed, hetgeen geleid heeft tot een stijging van het premie-inkomen met EUR 154 miljoen.


* ING vergroot belang in Bank Slaski van 55,0% tot 74,7%
Een bod van EUR 72,05 per aandeel op de aandelen Bank Slaski die nog niet in handen van ING waren, heeft ertoe geleid dat ING haar belang met 19,7%-punt heeft kunnen vergroten naar 74,7%. ING is van plan Bank Slaski samen te voegen met ING Bank Warschau.

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN

In het eerste kwartaal van 2001 is de operationele nettowinst toegenomen met 10,6% tot EUR 1.131 miljoen. Door de afwezigheid van niet-operationele posten in het eerste kwartaal van 2000 en 2001 is de nettowinst gelijk aan de operationele nettowinst.

Het operationele nettorendement op het eigen vermogen van ING Groep steeg van 12,2% over het gehele jaar 2000 tot 18,1% (op jaarbasis) over het eerste kwartaal 2001. Het rendement op het eigen vermogen van het bankbedrijf was 12,6% (12,0% in 2000) en van het verzekeringsbedrijf 15,5% (9,8% in 2000).

De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg met 29,5% tot EUR 681 miljoen. Deze toename kan worden toegeschreven aan zowel het leven- als het schadebedrijf. In het operationele nettoresultaat zijn gerealiseerde verkoopwinsten zakelijke waarden begrepen voor een bedrag van EUR 178 miljoen (tegenover EUR 155 miljoen in 2000).

Met ingang van 2001 wordt 'Verzekering - algemeen' niet meer afzonderlijk gerapporteerd. De posten die voorheen onder deze noemer werden verantwoord, zijn nu begrepen onder het leven- dan wel het schaderesultaat. De resultaten voor 2000 zijn overeenkomstig aangepast (zie bijlage 7).

Vergeleken met het vierde kwartaal 2000, is de operationale nettowinst van het bankbedrijf met 49% toegenomen tot EUR 450 miljoen. Echter, vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is er sprake van een daling met 9,5%, vooral door de sterke afname van de provisie-inkomsten ten gevolge van de lagere aandelenkoersen en het lagere activiteitenniveau op de aandelenmarkten wereldwijd. De dotatie aan de post waardeveranderingen vorderingen bankbedrijf is toegenomen van EUR 100 miljoen in het eerste kwartaal 2000 tot EUR 125 miljoen (op jaarbasis, 22 basispunten van de voor kredietrisico gewogen activa).

Het totale premie-inkomen is met 77,3% gestegen van EUR 7.270 miljoen in het eerste kwartaal 2000 naar EUR 12.888 miljoen in het eerste kwartaal 2001.

Het beheerd vermogen nam toe met 2,1% tot EUR 514 miljard, hetgeen grotendeels kan worden toegeschreven aan de asset management joint venture met H&CB in Korea. Het voor externe klanten beheerde vermogen steeg met 1,4% van EUR 358 miljard ultimo 2000 tot EUR 363 miljard ultimo maart 2001 en omvat nu 71% van het totale beheerde vermogen.

De totale bedrijfslasten stegen met 22,6%, vooral door de invloed van de acquisities en deconsolidaties alsmede de fluctuaties in de valutakoersen. Exclusief deze invloeden stegen de lasten met ongeveer 3%.Het beheerd vermogen nam toe met 2,1% tot EUR 514 miljard, hetgeen grotendeels kan worden toegeschreven aan de asset management joint venture met H&CB in Korea. Het voor externe klanten beheerde vermogen steeg met 1,4% van EUR 358 miljard ultimo 2000 tot EUR 363 miljard ultimo maart 2001 en omvat nu 71% van het totale beheerde vermogen.

Het verschil tussen de (geschoonde) premiegroei en de (geschoonde) stijging van de kosten van het verzekeringsbedrijf was 0,7 procentpunt (exclusief de activiteiten in Noord-Amerika). Dit is beneden de doelstelling van + 2 procentpunten.

De efficiencyratio van het bankbedrijf (exclusief ING Direct) liet een geringe verslechtering zien van 69,7% tot 70,8%. Dit is echter toch een verbetering ten opzichte van de efficiencyratio voor het gehele jaar 2000 van 72,1%.

Fluctuaties in valutakoersen, vooral de waardestijging van de US dollar ten opzichte van de euro, dragen EUR 14 miljoen (verzekeringsbedrijf EUR 11 miljoen, bankbedrijf EUR 3 miljoen) bij aan de nettowinst. Het positieve effect van de dollar hedge in het verzekeringsbedrijf bedroeg EUR 9 miljoen.

Het belastingtarief op de operationele winst daalde van 27,7% in het eerste kwartaal van 2000 tot 24,0% in het eerste kwartaal van 2001, vooral door lagere belastingen bij BBL en de onbelaste winst op de verkoop van de investment-bankingactiviteiten in de VS.

Vergeleken met eind 2000 steeg het balanstotaal met 9,9% tot EUR 715 miljard. Het eigen vermogen daalde tot EUR 25,1 miljard (-0,7%). Een specificatie van de mutaties in het eigen vermogen wordt gegeven in bijlage 5. Het eigen vermogen per aandeel daalde met 1,8% van EUR 26,08 eind 2000 tot EUR 25,60 eind maart 2001. In het tweede kwartaal van 2001 heeft ING Groep het marktrisico met betrekking tot de personeelsopties die in 2001 zijn toegewezen volledig gedekt door de inkoop van eigen aandelen.

Aanvullende informatie:

De specificaties winst-en verliesrekening zullen vanaf de komende maand beschikbaar zijn.
In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Economische en Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...