Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conference call ING Groep voor analisten

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: ING Groep
Zoek soortgelijke berichten
ING Groep


Persbericht

Perscontacten: tel. 020 5415446 Investor relations: tel. 020 5415462 Amsterdam, 22 mei 2001
Conference call voor analisten, 23 mei 2001, 15.30 uur. Niet-analisten kunnen meeluisteren op
www.acttel.nl/ing/ir/1stQR2001.html

EERSTE KWARTAAL 2001 ING GROEP:
Operationele nettowinst stijgt met 11% naar EUR 1.131 miljoen: winstverwachting blijft gehandhaafd (Hoofdlijnen)
* Operationele nettowinst per aandeel stijgt met 10% naar EUR 1,17
* Door specifieke mix aan activiteiten blijft ING groeien ondanks de omslag in de markt

* Acquisities in de VS zorgen voor groei resultaat verzekeringsactiviteiten

* Operationeel rendement op eigen vermogen bereikt beoogd niveau van 18%

"Dankzij ons brede productaanbod zijn wij in staat om ook onder ongunstige marktomstandigheden te blijven groeien. De winststijging van 11% moet worden gezien binnen de context van een wereldwijde daling van de aandelenkoersen en de stagnatie in de economische groei", aldus Ewald Kist, voorzitter van de Raad van Bestuur. "Er zijn vele integratie- en synergieprojecten opgestart om de positie van ING verder te versterken. Deze projecten verhogen de kwaliteit van de dienstverlening, bevorderen onze product- en distributiemogelijkheden en waarborgen de verdere ontwikkeling en uitbouw van ING in de toekomst."
WINSTVERWACHTING 2001

Ervan uitgaande dat de economische omstandigheden en de financiële markten wereldwijd niet verder verslechteren, blijft de Raad van Bestuur van mening dat ING haar nieuwe doelstelling van een autonome groei van de operationele nettowinst per aandeel van ten minste 12% in 2001 zal behalen.
Kerncijfers(in miljoenen euro's) 1e kwartaal 2000 1e kwartaal 2001 % mutatie

Operationele nettowinst:

- verzekeringsactiviteiten 526 681 29,5
- bancaire activiteiten 497 450 -9,5 Operationele nettowinst 1.023 1.131 10,6

(per gewoon aandeel in euro's):
Operationele nettowinst 1,07 1,17 9,7

(in miljarden euro's) 31 december 2000 31 maart 2001 Balanstotaal 650,2 714,7 9,9
Eigen vermogen 25,3 25,1 - 0,7
Totaal beheerd vermogen 503,1 513,8 2,1

Operationeel nettorendement op eigen vermogen 12,2% 18,1%

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN


* Voortgaande groei in het eerste kwartaal
Het eerste kwartaal werd gekenmerkt door moeilijke marktomstandigheden wereldwijd. Het keren van het economisch tij viel samen met de start van een aantal belangrijke integratieprocessen binnen ING, zoals de consolidatie van de acquisities van vorig jaar in de VS, Latijns Amerika en Azië, en de integratie van alle corporate en investment banking activiteiten van ING in één organisatie. Tegen deze achtergrond kunnen de resultaten van ING voor het eerste kwartaal bevredigend worden genoemd. Verder moet worden gesteld dat in het eerste kwartaal 2000 het resultaat van het bankbedrijf uitzonderlijk hoog was. Vergeleken met het vierde kwartaal van vorig jaar steeg de operationele nettowinst van de Groep met bijna 18% en het netto resultaat van het bankbedrijf met 49%.


* De activiteiten van ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International hebben EUR 154 miljoen bijgedragen aan de nettowinst

Na aftrek van de financieringslasten is de bijdrage van ReliaStar, Aetna Financial Services en Aetna International aan de nettowinst EUR 63 miljoen of EUR 0,07 per aandeel. Deze bijdrage is iets lager dan verwacht. Zowel de nieuwe bedrijven als de bestaande verzekeringsactiviteiten in de VS werden beïnvloed door de neerwaartse trend op de aandelenmarkten. De lagere aandelenkoersen verminderden het beheerd vermogen en derhalve de provisie-inkomsten. Het integratieproces in de VS verloopt goed. Worksite Financial Services, onderdeel van het voormalige Aetna Financial Services, nu onderdeel van de employee-benefitsactiviteiten van ING in de VS, liet een stijging van de verkopen zien van 49% tot EUR 2,4 miljard. Tegenover een verkoopafname bij variable annuities van 23% stond een stijging van 64% in de verkoop van fixed annuities. Dit toont aan dat ING voldoende variëteit in haar producten heeft om te kunnen voldoen aan de financiële behoeften van de klanten, wanneer hun voorkeur wijzigt door veranderingen in de marktontwikkeling. Binnen de gehele organisatie is ING doende back offices per specifieke functie samen te voegen op één locatie. Naar verwachting zal dit in de komende jaren aanzienlijke kostenbesparingen opleveren. Cross-selling kent een snelle groei, met name in mutual funds en employee benefits.


* Integratie van ING Barings in ING Europa verloopt goed
ING is momenteel bezig met de integratie van de corporate- en investment-bankingactiviteiten van ING Barings, ING Bank, BBL en BHF-Bank in ING Europa langs twee activiteitenlijnen: wholesale en financial markets. Het integratieproces verloopt volgens plan. Binnen de Europese tijdzone stelt deze integratie ING in staat om vanuit één punt het volledige assortiment capital-markets-, investment-banking- en commercial-bankingproducten te leveren aan haar binnenlandse en internationale grotere zakelijke klanten. De integratie van locaties en activiteiten in Azië en Noord- en Zuid-Amerika vordert gestaag en de benadering van de zakelijke markt resulteert in een sterkere positie in deze landen. De investment-bankingactiviteiten van ING Barings in de VS zijn gedesinvesteeerd. De verkoop van deze activiteiten aan ABN AMRO voor EUR 296 miljoen, zoals aangekondigd op 31 januari 2001, is afgerond op 30 april 2001.


* ING Direct verwelkomt 1 miljoenste klant. Succesvolle start in Italië

Op 17 april 2001 kon ING Direct haar 1 miljoenste klant welkom heten. ING Direct is in de VS sinds de start acht maanden geleden gegroeid van nul naar 130.000 klanten eind april 2001. Het bedrag aan toevertrouwde middelen van alle ING Direct-activiteiten wereldwijd heeft inmiddels de grens van EUR 10 miljard overschreden. ING Direct is op 2 april 2001 van start gegaan in Italië, waarmee Italië het zesde land is waar ING Direct actief is. ING Direct Canada boekte winst.


* Voortgaande sterke groei van de (ex-)greenfields
Het premie-inkomen van de (ex-)greenfields stijgt autonoom met 42,2% naar EUR 988 miljoen. Het resultaat van de (ex-)greenfields verdubbelde bijna van EUR 23 miljoen in het eerste kwartaal 2000 naar EUR 44 miljoen in het eerste kwartaal 2001.


* Employee benefits nu in 10 landen

Met de start van de employee benefits-activiteiten in Tsjechië op 8 februari 2001, wordt dit unieke ING-concept nu toegepast in 10 landen. Met name de verkoopresultaten in Spanje zijn goed, hetgeen geleid heeft tot een stijging van het premie-inkomen met EUR 154 miljoen.


* ING vergroot belang in Bank Slaski van 55,0% tot 74,7%
Een bod van EUR 72,05 per aandeel op de aandelen Bank Slaski die nog niet in handen van ING waren, heeft ertoe geleid dat ING haar belang met 19,7%-punt heeft kunnen vergroten naar 74,7%. ING is van plan Bank Slaski samen te voegen met ING Bank Warschau.

FINANCIËLE HOOFDPUNTEN

In het eerste kwartaal van 2001 is de operationele nettowinst toegenomen met 10,6% tot EUR 1.131 miljoen. Door de afwezigheid van niet-operationele posten in het eerste kwartaal van 2000 en 2001 is de nettowinst gelijk aan de operationele nettowinst.

Het operationele nettorendement op het eigen vermogen van ING Groep steeg van 12,2% over het gehele jaar 2000 tot 18,1% (op jaarbasis) over het eerste kwartaal 2001. Het rendement op het eigen vermogen van het bankbedrijf was 12,6% (12,0% in 2000) en van het verzekeringsbedrijf 15,5% (9,8% in 2000).

De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf steeg met 29,5% tot EUR 681 miljoen. Deze toename kan worden toegeschreven aan zowel het leven- als het schadebedrijf. In het operationele nettoresultaat zijn gerealiseerde verkoopwinsten zakelijke waarden begrepen voor een bedrag van EUR 178 miljoen (tegenover EUR 155 miljoen in 2000).

Met ingang van 2001 wordt 'Verzekering - algemeen' niet meer afzonderlijk gerapporteerd. De posten die voorheen onder deze noemer werden verantwoord, zijn nu begrepen onder het leven- dan wel het schaderesultaat. De resultaten voor 2000 zijn overeenkomstig aangepast (zie bijlage 7).

Vergeleken met het vierde kwartaal 2000, is de operationale nettowinst van het bankbedrijf met 49% toegenomen tot EUR 450 miljoen. Echter, vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is er sprake van een daling met 9,5%, vooral door de sterke afname van de provisie-inkomsten ten gevolge van de lagere aandelenkoersen en het lagere activiteitenniveau op de aandelenmarkten wereldwijd. De dotatie aan de post waardeveranderingen vorderingen bankbedrijf is toegenomen van EUR 100 miljoen in het eerste kwartaal 2000 tot EUR 125 miljoen (op jaarbasis, 22 basispunten van de voor kredietrisico gewogen activa).

Het totale premie-inkomen is met 77,3% gestegen van EUR 7.270 miljoen in het eerste kwartaal 2000 naar EUR 12.888 miljoen in het eerste kwartaal 2001.

Het beheerd vermogen nam toe met 2,1% tot EUR 514 miljard, hetgeen grotendeels kan worden toegeschreven aan de asset management joint venture met H&CB in Korea. Het voor externe klanten beheerde vermogen steeg met 1,4% van EUR 358 miljard ultimo 2000 tot EUR 363 miljard ultimo maart 2001 en omvat nu 71% van het totale beheerde vermogen.

De totale bedrijfslasten stegen met 22,6%, vooral door de invloed van de acquisities en deconsolidaties alsmede de fluctuaties in de valutakoersen. Exclusief deze invloeden stegen de lasten met ongeveer 3%.Het beheerd vermogen nam toe met 2,1% tot EUR 514 miljard, hetgeen grotendeels kan worden toegeschreven aan de asset management joint venture met H&CB in Korea. Het voor externe klanten beheerde vermogen steeg met 1,4% van EUR 358 miljard ultimo 2000 tot EUR 363 miljard ultimo maart 2001 en omvat nu 71% van het totale beheerde vermogen.

Het verschil tussen de (geschoonde) premiegroei en de (geschoonde) stijging van de kosten van het verzekeringsbedrijf was 0,7 procentpunt (exclusief de activiteiten in Noord-Amerika). Dit is beneden de doelstelling van + 2 procentpunten.

De efficiencyratio van het bankbedrijf (exclusief ING Direct) liet een geringe verslechtering zien van 69,7% tot 70,8%. Dit is echter toch een verbetering ten opzichte van de efficiencyratio voor het gehele jaar 2000 van 72,1%.

Fluctuaties in valutakoersen, vooral de waardestijging van de US dollar ten opzichte van de euro, dragen EUR 14 miljoen (verzekeringsbedrijf EUR 11 miljoen, bankbedrijf EUR 3 miljoen) bij aan de nettowinst. Het positieve effect van de dollar hedge in het verzekeringsbedrijf bedroeg EUR 9 miljoen.

Het belastingtarief op de operationele winst daalde van 27,7% in het eerste kwartaal van 2000 tot 24,0% in het eerste kwartaal van 2001, vooral door lagere belastingen bij BBL en de onbelaste winst op de verkoop van de investment-bankingactiviteiten in de VS.

Vergeleken met eind 2000 steeg het balanstotaal met 9,9% tot EUR 715 miljard. Het eigen vermogen daalde tot EUR 25,1 miljard (-0,7%). Een specificatie van de mutaties in het eigen vermogen wordt gegeven in bijlage 5. Het eigen vermogen per aandeel daalde met 1,8% van EUR 26,08 eind 2000 tot EUR 25,60 eind maart 2001. In het tweede kwartaal van 2001 heeft ING Groep het marktrisico met betrekking tot de personeelsopties die in 2001 zijn toegewezen volledig gedekt door de inkoop van eigen aandelen.

Aanvullende informatie:

De specificaties winst-en verliesrekening zullen vanaf de komende maand beschikbaar zijn.
In deze publicatie zijn uitspraken over verwachtingen omtrent toekomstige gebeurtenissen opgenomen. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de huidige inzichten en veronderstellingen van het management met betrekking tot bekende en onbekende risico's en onzekerheden die tot gevolg kunnen hebben dat feitelijke resultaten, prestaties of andere omstandigheden in meer dan geringe mate kunnen afwijken van de verwachtingen zoals die tot uitdrukking komen of worden geïmpliceerd door zulke uitspraken. De werkelijke resultaten kunnen in meer dan geringe mate afwijken van deze inzichten als gevolg van, maar niet beperkt tot, (i) de algemene economische omstandigheden, inclusief die in de voor ING belangrijke markten (ii) de resultaten op de financiële en /of opkomende markten (iii) frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen (iv) sterfte-, invaliditeits- en ziektecijfers en ontwikkelingen hierin (v) mate van verval in portefeuille (vi) het rentepeil (vii) de valutakoersen, inclusief de Euro- U.S. dollar wisselkoers (viii) toenemende concurrentie (ix) wijzigingen in wet- en regelgeving, inclusief t.a.v. de monetaire convergentie en de Economische en Monetaire Unie (x) wijzigingen in het beleid van centrale banken en/ of buitenlandse overheden en (xi) algemene concurrentiefactoren, meer in het algemeen op mondiaal, regionaal en/of nationaal niveau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie