Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gronings Actieplan Water vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Groningen, 23 mei 2001 Persbericht nr. 101

Gronings Actieplan Water vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben vandaag het Actieplan Water Groningen 2001 vastgesteld. Met de activiteiten, die in het plan worden aangekondigd, wil de provincie samen met haar partners een begin maken met een andere manier van omgaan met water in onze leefomgeving. Die andere benadering moet leiden tot een duurzamere inrichting van de provincie, met een betere waterbeheersing zowel onder natte als droge omstandigheden.

Een deel van de acties volgt uit het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen, waarin al rekening is gehouden met de nieuwe ontwikkelingen in het waterbeleid. Ook vloeien acties voort uit de Startovereenkomst Waterbeleid 21e Eeuw, die begin dit jaar is ondertekend door het Kabinet, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De Startovereenkomst is een opstap naar het Nationaal Bestuursakkoord Water, dat medio 2002 door de genoemde partijen zal worden gesloten. Daarin worden afspraken vastgelegd over maatregelen om de waterhuishouding in de verschillende deelstroomgebieden in ons land op orde te brengen en te houden.

Een belangrijk onderdeel van het Actieplan is het opstellen en uitvoeren van maatregelen tegen wateroverlast in de Gronings-Drentse deelstroomgebieden Noorderzijlvest en Hunze en Aa's. Daarbij wordt rekening gehouden met de zwaardere eisen die in de toekomst aan de waterhuishouding zullen worden gesteld door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van het verharde oppervlak. Hiervoor loopt al een gezamenlijk project van de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en Rijkswaterstaat.
Ook bevat het plan acties die ervoor moeten zorgen dat meer rekening met het water wordt gehouden bij nieuwe plannen en ontwikkelingen voor bijvoorbeeld woonwijken en bedrijventerreinen.
De beheersing van toekomstige noodsituaties moet worden verbeterd door goede onderlinge afstemming van de verschillende calamiteitenplannen en door het in gebruik nemen van een modern hoogwaterinformatiesysteem (HIS).
Tenslotte wil de provincie de kennis van de bevolking over de waterproblematiek vergroten door betere communicatie, een waterwebsite en een educatieproject voor scholieren.

Water langer vasthouden

Vechten tegen het water zit Nederlanders in het bloed. Met dijken en gemalen hebben we ons lage land bewoonbaar gemaakt. Dat moet zo blijven. Maar in de strijd tegen het water zijn we met onze technische aanpak enigszins doorgeschoten. Overtollig water wordt te snel uit de polders naar de kanalen en meren (de boezem) gepompt om van daaruit op zee te worden geloosd. De waterstanden in de boezem worden daardoor bij extreme regenval, zoals in oktober 1998, te hoog, waardoor kaden langs de boezem dreigen te bezwijken of te overstromen. Doordat in winter en voorjaar te veel water wordt afgevoerd ontstaan `s zomers tijdens droge perioden onnodig grote watertekorten. De snelle waterafvoer moet daarom worden vertraagd. Dat kan door regenwater eerst zoveel mogelijk vast te houden in sloten, vijvers, lage plekken en dergelijke. Als dat niet meer lukt moet het in nabij gelegen bergingsgebieden worden opgeslagen. Pas als die waterberging vol is, mag het water naar elders worden afgevoerd. Met deze strategie van Vasthouden - Bergen - Afvoeren (VBA) wordt voorkomen dat problemen te snel op stroomafwaarts gelegen gebieden worden afgewenteld.

Meer ruimte voor water

Om het water langer te kunnen vasthouden en bergen is meer ruimte nodig dan nu beschikbaar is. Die ruimte is schaars. Daarom streeft de provincie ernaar de waterberging ook zoveel mogelijk te gebruiken voor andere doeleinden, zoals natuurontwikkeling, recreatie en wonen aan het water. De Blauwe Stad is een goed voorbeeld van een project waarin waterberging met andere functies wordt gecombineerd.

Watertoets, waterkansenkaart en waterparagraaf

De nieuwe waterstrategie moet als vast uitgangspunt gaan gelden bij nieuwe plannen en ontwikkelingen. De provincie bevordert dit. Alle plannen, die ter beoordeling aan de provincie worden voorgelegd, worden sinds enige tijd onderworpen aan een watertoets. Daarbij wordt nagegaan of het betreffende plan nadelige gevolgen voor de waterhuishouding zal hebben en of de strategie
Vasthouden-Bergen-Afvoeren voldoende is toegepast. De watertoets wordt de komende tijd verder ontwikkeld.

Voor de belangrijkste reeds lopende plannen zal de provincie nagaan of ze nadelige gevolgen voor de waterhuishouding hebben. In overleg met betrokken partijen zal dan worden bekeken of die gevolgen alsnog kunnen worden voorkómen of gecompenseerd.

De provincie bevordert ook dat gemeenten en waterschappen hun plannen vroegtijdig op elkaar afstemmen. De waterschappen maken waterkansenkaarten, waarop ze aangeven op welke locaties bepaalde ontwikkelingen vanuit de waterhuishouding gezien wel of juist niet gewenst zijn. Op basis daarvan stellen alle Groningse gemeenten vóór 2005 een waterplan op, waarin ze aangeven hoe de waterhuishouding er op hun grondgebied in de toekomst uit moet komen te zien en wat daarvoor nodig is. Het gemeentelijk waterplan levert tevens informatie voor de waterparagraaf die gemeenten in hun bestemmingsplannen moeten opnemen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten provincie Groningen, tel. 050 3164129

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie