Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kadernota 2001 en investeringsplan 2001-2004 Haarlem

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Bron: Gemeente Haarlem
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlem

Persbericht

Datum
Informatie bij
Telefoon
Fax
Email
Nummer
Kadernota 2001 en investeringsplan 2001-2004

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 mei de Kadernota 2001 behandeld. Deze bevat een actualisatie van de financiën voor het lopende jaar en een voorspelling voor de jaren 2002-2006. Voorts is de voortgang van de uitvoering van het college programma bepaald.

Actualisatie 2001
Hoewel sprake is van een aantal financieel nadelige ontwikkelingen, is de totale verwachting voor 2001 gunstig. De reden hiervan is dat de voorjaarsnota van het Rijk een toename van het gemeente- en provinciefonds meldt van f0,6miljard. Rekening houdend met de reeds verwachte en in de begroting 2001 verwerkte toename, betekent dit voor Haarlem een structureel voordeel van f3miljoen. De precieze omvang is afhankelijk van de maatstaven die gebruikt gaan worden om de toename van het gemeentefonds over de gemeenten te verdelen. Tevens is de afspraak tussen Rijk en VNG van belang, waarin is bepaald dat gemeenten een deel van de extra gelden vooral inzetten op de terreinen onderwijs, zorg en veiligheid. In de kadernota hebben wij met deze afspraak zoveel mogelijk rekening gehouden.

Wegens vertraging van de feitelijke uitvoering van investeringen in 2000 ontstaat in 2001 een eenmalig financieel voordeel van f736.000,--. Conform eerdere jaren worden hiermee in 2001 zaken betaald die snel kunnen worden uitgevoerd. Gekozen is voor de volgende drie onderwerpen:
- achterstallig onderhoud/opknappen binnenstad f500.000,--
- onderzoek naar de toekomst van zwembad De Houtvaart f100.000,--
- vervanging van het tapijt in de Gravenzaal van het stadhuis f136.000,-- (trouwlocatie)

Meerjarenbeeld 2002-2006
Om het beeld voor de komende jaren te bepalen is een inventarisatie gemaakt van alle onvermijdelijke uitgaven en de ontwikkeling daarvan. Daaruit ontstaat een gunstig beeld: vanaf 2003 is sprake van oplopende ruimte voor nieuwe uitgaven. Alleen voor 2002 is die ruimte nauwelijks reden om naar aanvullende maatregelen te zoeken. Die heeft het college gevonden in drie maatregelen. Ten eerste het financiële effect van f0,4miljoen wegens het afboeken van immateriële activa conform het bestemmingsvoorstel van de rekening 2000. Ten tweede het verlagen van het budget voor bijzondere bijstand met f0,75miljoen vanaf 2003. Al enkele jaren is sprake van een overschot. Oorzaak is de economische voorspoed, waardoor minder mensen een beroep op de bijzondere bijstand doen. Ondanks de vermindering van het budget blijft sprake van een open eindregeling. Dit betekent dat wie terecht een beroep op de regeling doet, altijd krijgt waar hij recht op heeft, ongeacht of het geraamde budget toereikend is. In september 2001 biedt het college de raad een nieuwe nota over armoede beleid/bijzondere bijstand aan. Ten derde stelt het college voor het budget voormalige sociale vernieuwing te verlagen met f0,6miljoen. Ook voor dit budget geldt dat meerdere jaren achtereen geld over is gehouden op het budget. Het gaat hierbij om een budget dat Haarlem naar eigen inzicht kan besteden.

Met deze maatregelen ontstaat ook voor 2002 ruimte voor nieuwe uitgaven, terwijl de ruimte in latere jaren verder toeneemt. Deze ruimte wil het college primair gebruiken voor het verhogen van het budget voor onderhoud van de openbare ruimte, zoals wegen, groen en bruggen. Het college stelt de raad voor het budget jaarlijks met f1miljoen te laten stijgen. Deze stijging komt bovenop de toename van f0,5miljoen per jaar die reeds vanaf 2000 in gang is gezet. Beide maatregelen samen leiden er toe dat het budget in 2006 f7miljoen hoger zal zijn dan in 1999. Een verdere stijging zal bij komende kadernota's worden betrokken.

In de kadernota en het investeringsplan is rekening gehouden met de start van het realiseren van een oeververbinding Waarderpolder. Rekeninghoudend met de noodzakelijk voorbereidingstijd is in 2003 een bedrag van f5miljoen opgenomen en van f10miljoen in 2004.

De genoemde ontwikkelingen, maatregelen en voorstellen leiden tot de volgende uitkomst van de kadernota.

2002 f0,3 miljoen ruimte
2003 f1,0 miljoen ruimte
2004 f1,6 miljoen ruimte
2005 f0,2 miljoen ruimte
2006 f1,4 miljoen ruimte

Deze ruimte wordt nu niet ingevuld door het college. Voor 2002 zal dit gebeuren bij de begrotingsbehandeling in november; voor latere jaren is dit aan het volgende college om te doen.

Investeringsplan 2001-2004
Aan de hand van de jongste inzichten over planning en kosten is een nieuw investeringsplan opgesteld. De belangrijkste nieuw opgenomen investeringen zijn:

jaar bedrag x f1 miljoen
asbestverwijdering uit schoolgebouwen 2001 3,0 haltes Zuidtangent 2001/2 2,7
investeringen RATD 2001/2 4,3
woonwagenstandplaatsen 2002/3 1,5
uitkeringssysteem sociale zaken 2001 2,6
oeververbinding Waarderpolder 2003 5,0 en 10,0 in 2004

Procedure
De raadscommissies behandelen de kadernota en investeringsplan medio juni waarna de gemeenteraad er op 4 juli over beraadslaagt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie