Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college burgemeester en wethouders Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Een aantal leden van het B&W-college zal aanwezig zijn bij de 24-uurs zwemmarathon "Doe een Plons voor het Lambertusfonds" die gehouden wordt op 23 juni en 24 juni a.s. in het binnenbad van SportCentrum De Banakker. Burgemeester drs. J.A.M. van Agt en de wethouders drs. H.A.M. van der Heyden en M.J.D. Donders-de Leest zullen bij de aanvang van de zwemmarathon aanwezig zijn. De zwemmarathon is een initiatief van Stichting Vrienden van Lambertus en de opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de Lambertuskerk.

Wethouder W.B.M. Vermunt zal op vrijdag 1 juni aanwezig zijn tijdens het koperen jubileumfeest van kinderdagverblijf Dikkertje Dap, gevestigd aan Edward Popppelaan 12.

Wethouder M.J.D. Donders-de Leest zal op vrijdag 8 juni om 08.45 uur het startsein geven van de dagactiviteit van het project "De wijk als klaslokaal" bij basisschool "De 4 Heemskinderen". Deze dag is onderdeel van het weekthema "Groen in de wijk". Later op de ochtend zal de wethouder aanwezig zijn tijdens de rondleidingen in het Koninginnebos. Het project is een activiteit van buurtbelang Banakkers, meer specifiek de Werkgroep "Verkeer en Veiligheid, Groen en Speel" en wordt ondersteund door de basisschool "De 4 Heemskinderen".

Brabant Bedrijfsvastgoedmanifestatie

De gemeente Etten-Leur neemt deel aan de 7e Brabant Bedrijfsvastgoedmanifestatie, die op 31 oktober van dit jaar wordt gehouden in het Evoluon te Eindhoven. Burgemeester drs. J. van Agt zal "tijdens deze beurs een spreekbeurt houden over het thema "Toekomstgericht (her)ontwikkelen".

Sociale activering

Burgemeester en wethouders leggen de Commissie Onderwijs, Welzijn en Sociale Zaken op 12 juni het basisstuk Sociale Activering ter kennisname voor.
Doel van dit project is: het voorkomen en opheffen van sociaal isolement van mensen, de eerste stap naar arbeidstoeleiding en het verbeteren van de sociale samenhang in wijkverband. Het project wordt uitgevoerd door de gemeente (afdelingen Welzijn en Sociale Zaken), de Stichting Welzijn en de wijkaccommodaties. Het ministerie van SZW biedt financiële ondersteuning.

Commissievergadering

Op dinsdag 5 juni a.s., om 19.00 uur is er in het gemeentehuis een openbare vergadering van de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur. Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

* Nieuwe tarieven St. Frans per 1 september a.s.;
* Bedrijfsbeëindiging Baselier aan de Markt 89;
* Planning aanleg fietspad Lage Vaartkant in relatie tot bouwrijp maken plan Attelaken;

* Aansluitverordening riolering;

* Plan woonrijp maken Bovenas.

Collecte

Toestemming is verleend voor een collecte ten bate van het Prins Bernhardfonds / Anjerfondsen in de week van 27 mei tot en met 2 juni a.s.

Bestemmingsplan Buitengebied

Burgemeester en wethouders hebben hun zienswijze vastgesteld als reactie op het deskundigenverslag dat de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak heeft uitgebracht over de beroepen die zijn ingesteld tegen het bestemmingsplan Buitengebied. De bescheiden worden op 11 juni a.s. ter kennis gebracht van de Commissie Ruimtelijke Ordening.
Het provinciebestuur heeft in mei 1999 het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Etten-Leur grotendeels goedgekeurd. Tegen het goedkeuringsbesluit is door 12 personen/organisaties beroep ingesteld.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak adviseert de Raad van State over ingestelde beroepen en het is gebruikelijk dat er eerst gelegenheid wordt geboden om op het deskundigenverslag te reageren alvorens de Raad van State zich over de ingestelde beroepen beraadt.

Subsidie Sportfonds 2001

Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met extra financiële steun voor de organisatie van de Marathon Brabant op 28 oktober 2001 in de vorm van een subsidie van f. 5.000,=, waarvan f. 3.500,= als garantiesubsidie geldt. Het College doet nu geen uitspraak over het structurele karakter van deze subsidie.

Autovrije dag

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het verzoek van het Landelijke Overleg Autovrije (Zon)dag (LOAZ)/Milieudefensie om deel te nemen aan de Europese Autovrije dag op zaterdag 22 september 2001. Het college staat positief tegenover deze suggestie en is bereid hieraan medewerking te verlenen, mits hiertoe een initiatief wordt genomen en dit initiatief past binnen een aantal flankerende activiteiten. Het college zal hierin niet zelf een initiatief nemen.

Woonrijpmaakplan Bovenas

Burgemeester en wethouders stellen de commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur voor akkoord te gaan met het vaststellen van het woonrijpmaakplan voor de Bovenas. Door de drie ingediende inspraakreacties zal het gepresenteerde plan beperkt worden aangepast. Het betreft het verkleinen van een groenvak en het vergroten van de centrale opstelplaats voor afvalcontainers.

Uitgiftevoorwaarden restbouwkavels Attelaken

Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met de uitgiftevoorwaarden van de drie resterende woonkavels in plan Attelaken aan reservekandidaten van de lijst
Atelierwoninggegadigden. Als aanvullende voorwaarden zijn gesteld dat er bij de woning een praktijkruimte moet komen van 50 m2 met afwijking van max. 10% naar beneden.
Het ontwerp van de woning moet zodanig zijn dat van buitenaf duidelijk is wat de woonfunctie is en wat de atelierfunctie.

Commissievergadering

Op woensdag 6 juni a.s., om 19.00 uur is er in het gemeentehuis een openbare vergadering van de Commissie Algemene, Bestuurlijke en Economische Zaken.
Aan de orde komen de volgende onderwerpen:

* Nota Integraal Veiligheidsbeleid

* Vergunningenbeleid snuffelmarkten

* Ontwerpbegroting 2002, jaarverslag en jaarrekening 2000 SES West-Brabant

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie