Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vergadering commissie welzijn van gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE RUIMTELIJKE ORDENING EN FINANCIËN GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 23 MEI 2001, AANVANG 20.45 UUR.

Aanwezig: voorzitter,
secretaris,
leden:

Mevrouw Th. Dekker
De heer D. Rood
De heer H.F.P. Bode (PvdA)
De heer Th. de Geus (RPF / SGP)
De heer J. Hart (EB)
De heer R.K.A. Boon (VVD)
De heer W.M. Rieuwerts (VL / GL)
Mevrouw H. Lok - Hörnemann (VL/GL)
De heer H.Boland (D'66)
De heer D. Wiersma (CDA)

Voorts aanwezig:

P. Wisman, productmanager Middelen

E. Baan, medewerker afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Afwezig met kennisgeving:

H. Boland vervangen door J. van Keulen

Presentatie bouwplan Fruittuinen.

Voorafgaande aan de vergadering wordt een presentatie gegeven van het bouwplan voor de Fruittuinen. De presentatie geschiedt door de heren H. Draaisma van de Stichting Woondiensten Enkhuizen en architect P. Laan van architectenbureau Laan en Koning. Hierbij wordt een maquette getoond en worden sheets gepresenteerd.

Waar er nu 24 verouderde huurwoningen staan worden er 40 ouderenwoningen teruggebouwd. In ieder geval 24 in de huursector en waarschijnlijk 16 in de koopsector. Woondiensten kiest er bewust voor om in het plan geen jongerenhuisvesting te realiseren. Uit eerdere ervaringen, onder andere bij de Lange Tuinstraat, is gebleken dat de combinatie jongeren- en ouderenhuisvesting problematisch is en op verzet stuit. De Gezamenlijke Ouderenbonden hebben nadrukkelijk een combinatie afgewezen.

Woondiensten wil uiteraard wel jongerenhuisvesting elders realiseren. De huidige huurders hebben een terugkeergarantie. Daarbij wordt onderkend dat bij een hogere huurprijs meer huursubsidie zal worden toegekend maar dan nog de bewoners zelf toch f 100,-- meer moeten betalen. Daartegenover staat dat de nieuwe woning weer meer kwaliteit en oppervlakte biedt.

Bij de ontwikkeling van het bouwplan zijn de randvoorwaarden gehanteerd die door de gemeenteraad als stedenbouwkundige visie zijn vastgesteld.

Het bouwplan kent verschillende ontwikkelingen die mede op basis van opmerkingen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn aangepast. Op deze wijze is een betere inpassing bij de bestaande woonomgeving bereikt. Dit onder andere door een diversiteit aan dakvlakken toe te passen (Snouck van Loosenpark), de hoogten aan te passen (Witte Villa en overige bestaande woonomgeving) de groenstructuur te benadrukken (woningen naar achteren geplaatst en open binnengebied met waterpartij). Het plan voorziet in een ondergrondse parkeergarage die vanaf de Cromhoutstraat bereikbaar is.

AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.


2


Algemene Inspraakronde.

Alle insprekers richten zich op het gepresenteerde bouwplan Fruittuinen en de standpuntbepaling daarover van de commissie (agendapunt 5).

Dhr. J. Buis, Snouckstraat 10
vindt het bouwplan veel te hoog en massaal. Het voldoet naar zijn mening niet aan de uitgangspunten zoals die door de raad zijn vastgesteld.

Dhr. B. Zand Scholten, Parklaan 30
verwijst allereerst naar de brief van de fam. Domburg, Snouckstraat 14
d.d. 21 mei 2001 en zijn brief van ook 21 mei 2001. Beide brieven zijn gericht aan de raadscommissie. Hij is geschokt door de hoogte van het bouwplan pal naast de Witte Villa. De hoogte bedraagt maar liefst 11 meter en gerekend vanaf de grond van het perceel De Witte Villa zelfs 14 meter. Door de grote lange muur noordelijk van de Witte Villa zal vanaf die kant geen enkel daglicht meer op het perceel Parklaan 30/Snouckstraat 14 toe treden.

Dhr. J. van der Stal, Kuipersdijk 28
vindt het plan erg mooi maar vindt dat met het plan de woningen aan de Kuipersdijk teveel worden weggedrukt. Zeker nu noordelijk van de woningen aan de Kuipersdijk al het bouwplan Vette Knol wordt gerealiseerd. Hij vindt dat door het bouwplan Fruittuinen zijn leefgenot teveel wordt aangetast. Hij nodigt de commissie uit om ter plaatse de situatie op te nemen.

Dhr. P. de Wit, Zuider Boerenvaart 27
vindt het vreemd dat de percelen zo diep mogen worden bebouwd. Hij vindt dit niet passend.

Dhr. Stelwagen, Kuipersdijk 44
vindt het een mooi vormgegeven plan maar het is tevens te massaal. Het idee van een parkeergarage vindt hij niets omdat er toch nu ook al voldoende parkeergelegenheid is. De ontsluiting van de parkeergarage vanuit de Cromhoutstraat vindt hij gevaarlijk. De Cromhoutstraat is er te smal voor.


3

Vaststelling van het verslag van de vergadering van 26 april 2001.

Het verslag wordt conform het ontwerp vastgesteld.

Dhr. Van Keulen wil weten of de voorzitter al kan melden op welke wijze de commissie zicht kan houden op het nakomen van gedane toezeggingen en acties. De voorzitter is persoonlijk voorstander van vermelding van een aktielijst in de notulen. Het college zal zich binnenkort buigen over een ambtelijk voorstel over eenduidige agendering en verslaglegging van raadscommissies. Daarin zal ook het al of niet vermelden van een aktielijst worden beoordeeld.


4

Jaarverslag 2000.

De voorzitter benadrukt de doelstelling van het college om het jaarverslag om te bouwen naar een meer tekstuele verantwoording van het gevoerde beleid, in hoeverre zijn de doelstelling gehaald. Aan de hand van het overzicht van de nog te ondernemen acties wil het college prioriteiten stellen.

De accountants de heren Ellemeijer en Minks van Ernst and Young lichten daarop hun bevindingen toe. De conclusie is dat de financiële positie redelijk is maar dat er geen vet op het bot zit. Een kritische ondergrens aan reserveringen en voorzieningen kan nu niet worden genoemd. Dit zal de komende jaren nader kunnen worden bepaald en is ook één van de actiepunten.

De commissie complimenteert het college voor de bereikte stap voorwaarts in openheid en inzichtelijkheid. De technische vragen en opmerkingen worden daarop door de voorzitter, dhr. Wisman en de accountants beantwoord.

De commissie
brengt een positief advies uit en wacht de nadere prioriteitstelling van de ondernemen acties af.


5

Eerste reactie op de presentatie van het bouwplan Fruittuinen.

Dhr. De Geus
vindt een goed plan en is blij met een toename van het aantal woningen. Hij is wel wat huiverig voor de hoogte en wil Woondiensten meegeven om de mogelijkheid van jongerenhuisvesting in een blok van het bouwplan, serieus te onderzoeken.

Dhr. Hart
vindt het plan absoluut niet passend het is te robuust en te massaal.

Dhr. Boon
waardeert de architectonische kwaliteit van het plan met goed. Het past uitstekend bij het Snouck van Loosenpark. Er moeten steeds meer mensen gehuisvest worden en dan is het onontkoombaar dat er in de hoogte moet worden gebouwd. Wel doet hij de suggestie om bij de Witte Villa de lange muur van het bouwplan in te korten en de hoogte ook ter plaatse te verkleinen.

Mw. Lok
is fel tegenstandster van de sloop en blijft pleiten voor renovatie. De goedkope huurwoningen moeten behouden blijven. Zij vindt het bouwplan op zich mooi maar niet op deze plaats. Het is volgens haar een gemiste kans dat er geen jongerenhuisvesting in is opgenomen.

Dhr. Van Keulen
kan het plan waarderen maar vindt het toch wel vol. Bij de beoordeling moet met name rekening gehouden worden met de behoefte aan ouderenwoningen.

Volgens dhr. Wiersma is het een prima plan dat bij de Witte Villa een aanpassing zal kunnen ondergaan. Daar moet de bebouwing meer aansluiten op de hoogte van de Witte Villa. Hij betreurt het dat er geen jongerenhuisvesting wordt gerealiseerd.

5

Dhr. Bode
constateert dat het plan past binnen door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige visie/randvoorwaarden. Het plan past binnen de omgeving en sluit met name goed aan op het Snouck van Loosenpark. Bij de Witte Villa zal de bebouwing wat lager mogen. Gezien de woningbehoefte zal er in de binnenstad dichter bebouwd moeten worden. Hij roept Woondiensten op om te trachten alsnog jongerenhuisvesting in het plan op te nemen.

De voorzitter
benadrukt als reactie op de mening van mw. Lok dat de wachttijd voor ouderenwoningen veel langer is dan die voor een jongerenwoning. Het blijkt dat senioren willen betalen voor kwaliteit. Uit het oogpunt van volkshuisvesting is het dan ook goed om de verouderde ouderenwoningen te vervangen door meer en modernere ouderenwoningen. Zij constateert dat de meerderheid van de commissie positief reageert.


6

Ingekomen stukken en mededelingen.


a.
Initiatief tot vestiging jeugdherberg in het pand Westerstraat 129a (arbeidsbureau) en voornemen van het college om vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te voeren.

Dhr. Hart is bang dat de aanvraag niet meer dan lucht is omdat de voor realisatie benodigde gelden niet kunnen worden verkregen. Hij zou het een goede zaak vinden wanneer dergelijke aanvragen niet in behandeling worden genomen. De commissie vindt het hergebruik passend

De voorzitter benadrukt dat elke burger of ondernemer aan de gemeente mag vragen of de gemeente kan instemmen met een bepaalde ontwikkeling. Vaak is een gemeentelijk standpunt juist basis voor de verdere ontwikkeling van een bedrijfsplan met bijbehorende financiëring.


b.
Brief van mw M. Kuijpers, Goudsmidje 1 te Enkhuizen over de uitbreiding van basisschool aan de Toereppel 21a. Overleg heeft geleid tot overeenstemming.

De voorzitter
verduidelijkt dat toegezegd is dat de uitbreiding niet langer dan 5 jaar wordt gehandhaafd. Mocht uit leerlingenprognoses blijken dat na 5 jaar nog steeds behoefte bestaat aan meer onderwijsruimte zal een andere oplossing moeten worden gevonden. Daarop neemt de commissie de brief voor kennisgeving aan.


c.
Gezamenlijke reactie van de regio's SOW, GKN en SNK (samen Noordwest Holland) op de 5e rijksnota over de Ruimtelijke Ordening.

Dhr.Van Keulen
kan zich in de inhoud vinden maar vindt het principieel onjuist dat overheid en bedrijfsleven gezamenlijk reageren.

De overige commissieleden vinden een gezamenlijke reactie juist heel goed en kunnen zich in de inhoud vinden. Daarbij pleit mw. Lok nog eens nadrukkelijk voor het beperken van verkeersbewegingen in de regio en versterking van openbaar vervoer door o.a. vrije busbanen.


d. Ontwerp bestemmingsplan Vette Knol.

Dhr. Hart
adviseert negatief over het bestemmingsplan omdat de toegestane bebouwing te hoog en te massaal is en niet past binnen de omgeving. Hij is huiverig voor het geluidsniveau dat de woningen zullen ondervinden.

De overige commissieleden brengen een positief advies uit.


e.
Maart circulaire 2001 Gemeentefonds met een incidenteel voordeel van f 320.000,-- voor het jaar 2000.

De commissie
neemt dit voor kennisgeving aan.


f..
Gemeentelijke rekeningcommissie,beschikbaarstelling jaarlijks krediet van f 15.000,--. Wordt meegenomen in de Voorjaarsnota.

De commissie
neemt dit voor kennisgeving aan.


7

Motie VVD over de besteding van de meerinkomsten 2000 Onroerende Zaakbelasting.

De voorzitter
merkt op dat het bestaande beleid er al op gericht is om de OZB alleen te verhogen indien dit noodzakelijk is. Als mocht blijken dat de inkomsten over 2000 veel hoger uitvallen dan is geraamd zal dit een positief effect hebben op het OZB niveau in het jaar 2002. Op die manier wordt een meeropbrengst altijd doorgesluisd naar de burger. Het is echter niet mogelijk om bij een meeropbrengst per burger een verrekening te maken.

Dhr.Boon
verduidelijkt dat hij met de motie wil bereiken dat het voor de burger helder wordt of er meer of minder OZB wordt betaald dan de afgesproken gemiddelde OZB stijging van 9% en wat de meeropbrengst voor gevolgen heeft.

Dhr. Wisman
legt aan de hand van overzichten uit welke diffferentiatie in OZB-belasting voor de woningen kunnen zijn en hoe de tarieven zijn aangepast om een stijging van 9% niet te overschrijden. Hij benadrukt dat het gaat om een stijging van de totale opbrengst van 9%. Het kan dus heel goed zijn dat sommige burgers een hogere stijging van OZB ondervinden dan 9% en andere burgers een lagere stijging of zelfs een lagere OZB moeten betalen.

De voorzitter
ontraadt aanname van de motie omdat het alleen maar een bevestiging is van het bestaand beleid.

De commissie, dhr. Hart uitgezonderd omdat deze fractieberaad voorhoudt, onderschrijft de wens van dhr. Boon om een helder inzicht maar ziet problemen met een individuele verrekening. Dhr. Boon zal deze argumenten meenemen in de fractie.


8

Vervanging helmen en persluchtcompressor voor de brandweer Enkhuizen.

De commissie adviseert positief.


9

Beheer gemeentelijke kunstcollectie.

Op vragen van dhr. Hart zegt de voorzitter toe na te gaan voor welk bedrag de gemeentelijke kunstcollectie verzekerd is en of er belangstelling bestaat voor verkoop of aankoop. De commissie adviseert positief.


10

Herstel kleed- en doucheruimtes gymnastieklokaal Meeuwenlaan

Dhr. Boon
had graag meer offertes gezien en wil als er wordt volstaan met 1 offerte daarnaast een interne berekening van de kosten. Dan kan in ieder geval getoetst worden of de offerte redelijk is.

De commissie adviseert positief.


11

Overzicht Onvoorziene Uitgaven Nieuw Beleid.
De commissie stemt met het overzicht in.


12

Rondvraag.

Dhr. Van Keulen
verzoekt de Voorzitter om de eigenaar van de papierfabriek aan te schrijven om de gevaarlijke situatie (glas kan uit de ramen vallen) op te heffen en betreurt het dat dit hij dit al meerdere malen heeft moeten vragen. Spreker wil ook de stand van zaken Appartementencomplex Kamper aan de Driebanen weten. Wanneer wordt het tweede deel gerealiseerd en hoe zit het met de parkeervoorzieningen.?

De voorzitter zegt toe dit op te pakken.

Dhr. Boon
verzoekt om de stand van zaken van het VOC-project te agenderen voor de volgende commissievergadering. De voorzitter zegt dit toe.

Dhr.Hart wil weten hoeveel de kosten bedragen van het annuleren van het raadsuitje. De voorzitter zegt toe deze gegevens in de leesmap te vermelden.


13

Sluiting.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 23.20 uur.

D. Rood, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie