Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst raadsvergadering gemeente Enschede

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Besluitenlijst vergadering van de raad op maandag 21 mei EN DINSDAG 22 MEI 2001Besluitenlijst vergadering van de raad op maandag 21 mei 2001

Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) de heer B.E. Dop, (loco-secretaris)
M.G. Althof, J.H.A. Goudt, E. Helder, M.P. Swart, R.W. Bleker, en G.J. Kok en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, L. Ascherman,G. Dijkhuizen, mevr. E. Dirkzwager-Menko, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J.F. Hassink, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. A. R. Huffermann-Hagens, H. Klomp, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.Y. KolkmanA.J. Le Loux, G.G.J.H.M. Leonards, mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, A. Moeliker, mevr. H. Morren,
C. Örnek, G.E.N. Perik, H.A. van der Pluijm, mevr. M. Rauhé, mevr. J. Rotting-Braakman, I. Sümer, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger, T. Windmulder, A. Yilmaz en J. van der Zee.

Afwezig: A.H.P. van Gils, A.S. Ar?, F.C.G. Lammerink

I
Opening

I a
installatie van mevrouw A.R. Huffermann-Hagens als raadslid van de gemeente Enschede

II vaststellen notulen van de vergaderingen ---

III
mededelingen (stuk nummer 10397)

1. Het stuk A 1 voor kennisgeving aan te nemen.
2. De stukken B 1 tot en met B 14 voor kennisgeving aan te nemen.

3. De stukken B 15 tot en met B 17 in handen van B&W ter afdoening.

4. De stukken C 1 tot en met C 7 voor kennisgeving aan te nemen.

5. De stukken C 8 tot en met C 14 in handen van B&W ter afdoening.

6. De stukken C 15 tot en met C 22 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissies.
7. Het stuk C 23 in handen van B&W om pro-advies.
8. De stukken C 24 en C 25 in handen van de commissie bezwaar- en beroep om advies.

Beslissing: Cf.

voorstellen tot
V eervol ontslag van:

a. de heer G. Dijkhuizen als directeur van VSO-ZMOK-school "Het Schip"
b. de heer M. de Leng als directeur van openbare basisschool Boekelo

Beslissing: Cf.

VI benoeming van:
a. lid commissie van beheer Volkspark b. voorzitter van de bestuurscommissie openbaar primair onderwijs en leden bestuurscommissie openbaar primair onderwijs
c. directeur in algemene dienst in het openbaar primair onderwijs, werkzaam aan de openbare basisschool "Boekelo"
d. directeur in algemene dienst in het openbaar primair onderwijs, werkzaam aan de openbare basisschool "Europa"
e. directeur in algemene dienst, werkzaam bij de Bouw- en Milieudienst

Beslissing:

a. mevrouw M.G.A. van Voerst van Lynden is benoemd; b. de heer J.H.O. Grönloh is benoemd als voorzitter; als leden zijn benoemd de heer R. Admiraal, mevrouw mr. F. Heuker-Bakker, de heer dr. J.B.J. Koelman, de heer mr. drs. E.K. Marshall, mevrouw B.E. Melchers en de heer drs. B.G.A. Snijders;
c. de heer B. Posthuma is benoemd; d. mevrouw J.G.M. Scholten is benoemd; e. de heer L.J. van der Ree is benoemd;

VIIa rampgerelateerde voorstellen
D 3 CS instemmen met de dekking getroffenenmonitor vuurwerkramp
- stuk nummer 10424

1. Akkoord gaan met de opzet en uitvoering van een 'Getroffenenmonitor Vuurwerkramp'.
2. De kosten van de getroffenenmonitor ad f 904.000,-- voor een periode van 5 jaar op te nemen in de ramingen voor het IAC.

Beslissing: Cf.

G 4 CS aanzet tot de cultuuromslag - stuk nummer 10451
1. Kennis te nemen van de notitie "Aanzet tot de cultuuromslag".

2. In te stemmen met het procedurevoorstel zoals in het spoorboekje (paragraaf 4.6) is verwoord.

Beslissing: Cf.

VIIb andere voorstellen
A 1 CS instemmen met de aanpak investeringswijken - stuk nummer 10411

1. In te stemmen met de hoofdlijnen van de uitvoeringsprogramma's van de vier investeringswijken zoals in het voorstel is aangegeven.
2. In te stemmen met de toedeling van budgetten (x f 1000,=) naar de projecten in de vier investeringswijken zoals in dit voorstel is aangegeven, te weten;
Enschede Noord1772
Pathmos 629,5
Wesselerbrink 2360,6
Laares 544,5
Totaal 5306,6


3. Deze projecten te dekken uit beschikbaar gestelde middelen vanuit het MJB 2000-2004, jaarschijf 2001 voor in totaal 4295,6 ( x f 1000,=) en 1011 ( x f 1000,=) overige middelen waarvan 371 reguliere gemeentelijke budgetten en 640 vanuit bijdragen van derden. (Voor het totaaloverzicht zie bijlage A ).
4. Voor versterking openbare ruimte Noord (417.000) en sportvelden Geessinkweg Zuid (250.000) de afschrijvingstermijn te bepalen op 25 jaar tegen een rentepercentage van 7%.

5. In te stemmen met de indicatieve verdeling van de MJB-budgetten F 38 Duurzaam Veilig van 1200 (x f 1000,=)en F34 Openbare ruimte van 6000 (x f 1000,=) voor de jaren 2002 en 2003;(zie par. 3).
6. De gemeentebegroting 2001 dienovereenkomstig aan te passen.

Beslissing: Cf.

A 2 DMO instemmen met het PC-privé en fietsplan voor WIW-werknemers
- stuk nummer 10412

1. In te stemmen met het PC-privé- en fietsplan voor WIW werknemers.

2. In te stemmen met de aangegeven omvang van de maximale projectkosten ad.f 389.000,- en deze te dekken door een onttrekking aan de reserve additionele werkgelegenheid.

3. De deelnemers aan het PC-privé en fietsplan een maximale renteloze lening te verstrekken van f 3.600,- (PC-prive) respectievelijk f 1.500,- (fietsplan) per deelnemer en de maximale jaarlijkse rentekosten van deze regelingen ad
f 40.163,- (4.5% van f 892.500) ten laste te brengen aan de Reserve additionele werkgelegen-heid.
4. In te stemmen met het PC-privé- en fietsplan en met de hieruit voortvloeiende wijziging van de gemeente-begroting 2001.

Beslissing: Cf.

A 3 BMD instemmen met het voorlopig ontwerp openbare ruimte Van Heekplein

- stuk nummer 10425

1. In te stemmen met het voorlopig ontwerp openbare ruimte Van Heekplein.

Beslissing: Cf.

A 4 BMD verlenen krediet herinrichting Stadserf - stuk nummer 10434
1. Voor de herinrichting van het Stadserf een krediet te verlenen van
f 33.722.000,--.

2. Dit krediet te dekken door aanwending van:

a. een bijdrage uit de algemene middelen conform het meerjarenbeleid 2000-2003 tot een bedrag van f 3.822.000,--; b. een deel uit de "reserve verbetering stad" tot een bedrag van
f 10.000.000,--;
c. een deel uit de Algemene Reserve (zijnde de per 31-12-97 overgehevelde onderhoudsreserve stadserf) tot een bedrag van f 675.000,--;
d. een bijdrage uit de verlichtingsbudgetten tot een bedrag van
f 1.000.000,-- , opgebouwd uit 4 x f 150.000,-- uit het vervangingsbudget (=20% van het jaarbudget en te beginnen in 2000); verder al gereserveerde verlichtingsgelden tot een bedrag van f 390.000,--; + f 10.000,-- "Stimov"- subsidie; e. een bijdrage uit de reserve extra onderhoud Stadserf bij de BMD, inclusief jaarstortingen tot en met 31-12-2002 tot een bedrag van
f 1.725.000,--;
f. een bijdrage uit de reserve mobiliteit tot een bedrag van f 300.000,--; g. een bijdrage uit de grondexploitatie Van Heekplein (=prijspeil

01-01-2003) tot een bedrag van f
1.200.000,-;
h. een bijdrage uit het programma "Stedelijk Hart Enschede" tot een bedrag van f
2.000.000,--;
i. het heffen van een baatbelasting op de eigenaren van de gebate panden tot een bedrag van f 13.000.000,-


3. Genoemd krediet ten laste te brengen van de gemeentebegroting 2001.

4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.
5. Voor wat de afvalinzameling in het stadserf betreft:


* Te kiezen voor een stadserf waar de afvalinzameling wordt geregeld met ondergrondse containers en/of een verbeterd ophaalsysteem van minicontainers en/of een verbeterd ophaalsysteem van minicontainers en otto's (aanpassing venstertijden);
* Het College van B&W te verzoeken de financiële gevolgen van deze keuze nader in kaart te brengen en daarover zo spoedig mogelijk separaat een voorstel te doen aan de Raad;

* Geen nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een PATsysteem in het stadserf;

* In te stemmen met de geplande start van de herinrichting van het stadserf in september 2001.


6. In beginsel over te gaan tot het aanleggen van kabelgoten in het stadserf. Het College te verzoeken daarover eveneens zo spoedig mogelijk een separaat voorstel te doen.

Beslissing: Cf.

B 1 DMO kennisnemen van de notitie uitgeprocedeerden en (ex)asielzoekers in de maatschappelijke opvang - stuk nummer 10417

1. Kennis te nemen van de notitie uitgeprocedeerden en (ex)asielzoekers in de maatschappelijke opvang.
2. In te stemmen met het genoemde voorstel om met ingang van 2001 jaarlijks een tegemoetkoming in de kosten van f 100.000 (EUR 45.378,02) beschikbaar te stellen voor de instellingen maatschappelijke opvang voor de tijdelijke opvang van uitgeprocedeerden en ex-asielzoekers.

3. Dit bedrag ten laste te brengen van het budget voor individuele bijzondere bijstand en de daarmee samenhangende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

B 2 DMO beschikbaarstellen van een aanvullend bedrag aan de DMO voor verdere uitvoering van de sociale opgave - stuk nummer
10418

1. Een aanvullend bedrag van f 1.493.000,- beschikbaar te stellen aan de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling voor de verdere uitvoering van de sociale opgave volgens de lijst.

2. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

B 3 DMO vaststellen maatregelen armoedebestrijding en kwetsbare groepen

- stuk nummer 10430

1. De voorgestelde incidentele maatregelen vast te stellen en te dekken uit de reserve bijzondere bijstand.

2. De gemeentebegroting 2001 te wijzigen.

Beslissing: Cf.
Toezegging wethouder Goudt:
thema inkomensondersteuning wel agenderen in de eerstvolgende commissie zorg en maatschappelijke zaken

Schorsing: 22.40 uur.Besluitenlijst vergadering van de raad op dinsdag 22 mei 2001

Aanwezig: J.H.H. Mans (voorzitter) de heer B.E. Dop, (loco-secretaris)
M.G. Althof, J.H.A. Goudt, E. Helder, M.P. Swart, R.W. Bleker, en G.J. Kok

en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, L. Ascherman, mevr. E. Dirkzwager-Menko, R.F. Echtermeijer, J. van der Graaf, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. A. R. Huffermann-Hagens, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.Y. Kolkman, G.G.J.H.M. Leonards, A. Moeliker, mevr. H. Morren, C. Örnek, G.E.N. Perik, mevr. M. Rauhé, I. Sümer, T.H.D. de Weger, T. Windmulder, en J. van der Zee. Afwezig: A.H.P. van Gils, A.S. Ar?, G. Dijkhuizen, J.F. Hassink, H. Klomp, H.A. van der Pluijm, F.C.G. Lammerink, W.E. Wallinga, A.J. Le Loux, mevr. J. Rotting-Braakman, A.H. Enklaar,
mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, A. Yilmaz

I Heropening

B 4 DMO
besteden rijksbijdrage vrouwenopvang 2001 - stuk nummer
10432

1. Aan de Stichting Vrouwenopvang Overijssel voor het jaar 2001 een exploitatiesubsidie te verlenen van f
923.529,-- (¤ 419.079,19), te dekken uit de reguliere specifieke uitkering vrouwenopvang 2001.
2. Aan de Stichting Vrouwenopvang Overijssel een incidentele subsidie te verlenen van f 802.487,-- (¤
364.152,72), te dekken uit de reserve vrouwenopvang. Deze incidentele subsidie heeft als doel een deel van de kosten te vergoeden van de benodigde bouwkundige aanpassingen aan en inrichting van de locatie Enschede.

3. Van de specifieke uitkering vrouwenopvang structureel een deel te besteden aan ambtelijke ondersteuning: voor het jaar 2001 een bedrag dat correspondeert met
50% van een formatieplaats, te weten f 65.000,-- (¤ 29.495,71); met ingang van 2002 een bedrag dat correspondeert met 33% van een formatieplaats, naar het huidige loon- en prijsniveau is dat bij benadering een bedrag van f 50.000,-- (¤ 22.689,01).
4. Het creëren van een stelpost voor vergoeding van verhuiskosten van f 63.000,-- (¤ 28.588,15), te dekken uit de reserve vrouwenopvang, uit te betalen aan woningcorporatie Domijn.

5. De gemeentebegroting 2001 overeenkomstig te wijzigen.

Beslissing: Cf.

B 5 DMO beschikbaarstellen subsidies voor maatschappelijke opvang en 24-uursstructuur - stuk nummer 10437
1. Aan het Centrum voor Maatschappelijke Opvang van het Leger des Heils voor het jaar 2001 een subsidie beschikbaar te stellen van f 379.442,--- en voor het jaar 2002 een bedrag van f 579.442,---.
2. Aan de stichting Humanitas onder Dak voor de jaren
2001en 2002 jaarlijks een subsidie beschikbaar te stellen ten bedrage van f 259.532,--- ten behoeve van het Humanitas Ontmoetingscentrum en de Verplaatsbare Ontmoetingsplaats (VOP).

3. In de begroting van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling een stelpost op te nemen voor de jaren
2001 en 2002 van jaarlijks f 25.000,--- ter dekking van de sociale activeringscomponent in de pensionprijs van Humanitas.

4. Aan de stichting Tactus ten behoeve van het dagcentrum voor het jaar 2002 een subsidie beschikbaar te stellen ten bedrage van f 300.000,---.
5. Aan de stichting Jarabee ten behoeve van het thuislozenteam voor het jaar 2001 een subsidie beschikbaar te stellen van f 177.000,--- en voor het jaar 2002 een bedrag van f 100.000,---.
6. Aan de stichting Humanitas onder Dak voor het jaar
2002 een subsidie beschikbaar te stellen van f
100.000,--- ten behoeve van een nog te realiseren lokatie maatschappelijke opvang/begeleid wonen in de gemeente Oldenzaal.

7. Een bedrag van f 124.631,--- te reserveren voor mogelijke problemen bij Tactus.
8. Hiertoe de benodigde begrotingswijzigingen aan te brengen.

Beslissing: Cf.

B 6 CS instemmen met de bestuursovereenkomst met Centraal orgaan opvang asielzoekers - stuk nummer 10438
1. In stemmen met de bestuursovereenkomst tussen gemeente Enschede en Centraal orgaan opvang asielzoekers, betreffende de vestiging van een semi-permanent asielzoekerscentrum.

Beslissing: Cf.

C 1 BMD beschikbaarstellen van een krediet voor de ontsluiting van het Transportcentrum - stuk nummer 10403
1. Een krediet beschikbaar te stellen van f 1,5 miljoen voor de ontsluiting van het Transportcentrum.
2. de kosten te dekken door aanwending van:

a- de uitkering aan de gemeente wegens uittreding uit het Coöperatief f 300.000,- Transportcentrum Twente u.a.

b1- een bijdrage van de provincie f 305.000,- Overijssel vanuit EFRO

b2- een bijdrage vanuit de overige f 55.000,- financieringsmiddelen van de provincie c- exploitatie van het Transportcentrum f 420.000,- d- het programmakrediet MIW 2001 f 350.000,-

e- de Reservering grote projecten, f 70.000,- Bereikbaarheid Enschede-West+ totaal f 1.500.000,-


3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2001.

Beslissing: Cf.

C 2 BMD beschikbaarstellen van een krediet voor het wegwerken van gebreken aan speelvoorzieningen - stuk nummer 10415
1. Een krediet beschikbaar te stellen van f 1.109.400,- voor het wegwerken van gebreken met de hoogste urgentie aan speelvoorzieningen in bestaande situaties.

2. Dit bedrag ten laste te brengen van het begrotingsoverschot 2001.

Beslissing: Cf.

C 3 BMD vaststellen activiteitenplan verkeersveiligheid 2001 - stuk nummer 10419

1. Het activiteitenplan verkeersveiligheid 2001 vast te stellen.

2. Voor de uitvoering van het activiteitenplan verkeersveiligheid 2000 een budget van f 119.600,-- te verlenen ten laste van de begroting 2001.
3. Bovengenoemd bedrag te dekken door: a. een bijdrage van de provincie Overijssel van f 89.703,--
b. een gemeentelijk aandeel van f 29.897,--


4. Het gemeentelijk aandeel ad f 29.897,-- te dekken uit de post beleid verkeer en vervoer van de begroting
2001.

5. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2001.

Beslissing: Cf.

C 4 BMD verlenen van een krediet voor een haalbaarheidsonderzoek naar hergebruik overtollig grondwater - stuk nummer 10439
1. Het verlenen van een krediet van f 208.254,- voor het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek naar hergebruik van overtollig grondwater.

Beslissing: Cf.

C 5 BMD vaststellen statuten Stichting Stadsherstel - stuk nummer
10446

1. Vaststellen statuten Stichting Stadsherstel.
2. Vaststellen samenwerkingovereenkomst tussen Stichting Stadsherstel en gemeente.

3. Kennisnemen van
concept-directiestatuut/bestuursreglement.
4. Benoeming van de heren R.W. Bleker, R. Hoff, B. van Dijk en R. Bruining tot leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Stadsherstel.
5. Benoeming van de heer P. Rutgers tot directeur-bestuurder van de Stichting Stadsherstel.
6. De kosten van de Stichting Stadsherstel ten laste te brengen van het werkkapitaal dat door het Rijk beschikbaar is gesteld ten behoeve van de wederopbouw.

Beslissing: Cf.

C 6 BMD kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het project HOV-Oost as - stuk nummer 10426
1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het project HOV-Oost as.

2. Voor de aanleg van het tracédeel vanaf het kruispunt Gronausestraat - Noord- en Zuid-Esmarkerrondweg tot en met het kruispunt Gronausestraat - Oostweg van de HOV-as naar Glanerbrug en De Eschmarke een uitvoeringskrediet te verlenen van f 6.208.000,- en dit bedrag te dekken vanuit de afgegeven subsidiebeschikkingen.

Beslissing: Cf.

D 1 DMO beschikbaarstellen van een investeringsbijdrage voor de verbouwkosten speeltuin 't Honk voor tijdelijke huisvesting basisschool De Triangel

- stuk nummer 10404

1. Een investeringsbijdrage van f 19.000,-- beschikbaar te stellen voor de verbouwkosten van speeltuin 't Honk voor de tijdelijke huisvesting van de basisschool De Triangel.

2. De afschrijving te bepalen op 10% per jaar; de totale lasten f 2.565,-- te weten afschrijving f 1.900,-- en rente f 665,-- (halfjaar 3,5%), te dekken door verlaging van de stelpost onrendabele investeringen
2001.

3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.

Beslissing: Cf.

D 2 TERUGGENOMEN

D 4 DMO instemmen met de oprichting van de muziekschool Twente
- stuk nummer 10441

1. In principe in te stemmen met de oprichting van de Muziekschool Twente.

Beslissing: Cf.

D 5 TERUGGENOMEN
E 1 BMD
rechtshandelingen

a. Aankoop een perceel grond met bedrijfsruimte aan de Heuwkampstraat 17 van Studio Marcato te Enschede. b. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Deurningerstraat 132,134,136,138 en 140 van G.J. Monnink en G.H.J.Bolscher te Enschede. c. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Ekersdijk 150 van C. Eleveld te Enschede. d. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Schurinksweg 58-60 van G.J. heutink Pensioen B.V. te Losser.
e. Aankoop drie percelen grond met opstallen aan de Geerdinkszijdeweg 35 van J.K. Scholten-Asveld te Enschede.
f. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Afinkstraat 24 van mw. G.H. Wooldrik-slaghekke te Enschede.
g. Aankoop (terugkoop) een perceel bedrijfsterrein aan de IJzersteden van Wolters Holding B.V. te Zeist. h. Interne overdracht van twee percelen grond aan de Noordhollandstraat 20 en Visserijstraat 15 van DMO. i. Verkoop de blote eigendom onder bezwaar van het recht van erfpacht van een perceel bedrijfsterrein aan de Najaarsweg 54 aan VOF F. Pril te Enschede. j. Uitgifte in erfpacht van een perceel bedrijfsterrein aan de IJzersteden aan Polaroid (Europe) B.V. te Enschede.
k. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Lasondersingel 40 van J. van den Broek/Rompelman, C. Dupree-Rompelman en J.D.G Rompelman te Benschop, Reeuwijk en Enschede.
l. Aankoop diverse huizen aan de Renbaanstraat 26, Deurningerstraat 160 en Roomweg 56 en 66 van Stichting Jongeren Huisvesting Twente, gevestigd te Enschede. m. Interne overdracht van twee percelen grond gelegen aan de Kuipersdijk 430 van de DCW naar de Bouwdienst.

Beslissing: Cf.

E 2 begrotingswijziging nrs. 61, 62 en 63 Beslissing: Cf.

E 3 BAZ instemmen met de aanleg van de ringleiding in het stadskantoor en aansluiting op het nationale noodnet - stuk nummer 10405

1. In te stemmen met de aanleg van de ringleiding ten behoeve van het Stadskantoor en het Stadskantoor aan te sluiten op het Nationale Noodnet voor een bedrag van f 210.000,--.

2. De daarvoor gereserveerde bedragen van f 200.000,-- voor de aanleg van de ringleiding en f 10.000,-- voor het aansluiten op het Nationale Noodnet beschikbaar te stellen aan de dienst Burger en Algemene Zaken.
3. De gemeentebegroting voor 2001 te wijzigen.

Beslissing: Cf.

E 4 BAZ intrekken met terugwerkende kracht "Verordening onkostenvergoedingen wethouders 1993" - stuk nummer 10447
1. De "verordening onkostenvergoedingen wethouders 1993" met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 in te trekken.

2. De wethouders een voorlopige onkostenvergoeding toe te kennen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 op basis van de Regeling vaste kostenvergoeding 2001 zoals die is afgesproken door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG.
3. De onkostenvergoeding als hiervoor genoemd in punt 2 om te zetten in een definitieve onkostenvergoeding conform artikel 25 Rechtspositiebesluit Wethouders, zoals dit artikel conform de afspraken is gewijzigd en een en ander in een AmvB nader is vastgelegd.
4. De financiële gevolgen van dit voorstel te regelen in de eerste concernrapportage 2001.

Beslissing: Cf.

E 5 CS instemmen met de voorstellen voor nieuw beleid 2001
- stuk nummer 10444

1. In te stemmen met de voorstellen voor nieuw beleid
2001 en dit te dekken uit het begrotingsoverschot
2001.


Beslissing: Verschoven naar de Raad van 2 juli 2001

F 1 BMD voorbereidingsbesluiten
a- "Gronausestraat 1233" - stuk nummer 10410 Beslissing: Cf.
b- "De Posten 177-265" - stuk nummer 10407 Beslissing: Cf.
c- Noorderhagen 15 - stuk nummer 10420 Beslissing: Cf.
d- Roombeek-West - stuk nummer 10421 Beslissing: Cf.
e- Moestuin-Schuttersveld (2001) - stuk nummer 10428 Beslissing: Cf.
f- Noorderhagen 60 - stuk nummer 10435 Beslissing: Cf.
g- H. van Hoevellstraat 1-2001 - stuk nummer 10449 Beslissing: Cf.

F 2 BMD niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit "Lage Bothof-straat/Lipperkerkstraat
- stuk nummer 10399

1. Onder overneming van het door de commissie voor bezwaar en beroep uitgebrachte advies, het door mevrouw H.A. Jager-Koedijk in gevolge de Algemene wet bestuursrecht ingediende bezwaarschrift tegen het raadsbesluit van 18 december 2000, nummer VII - F 1 e, tot vaststelling het voorbereidingsbesluit "Lage Bothofstraat/Lipperkerkstraat", niet-ontvankelijk verklaren.

Beslissing: Cf.

F 3 BMD kennelijk niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift tegen vrijgave voor inspraak van de "nota Enschede biedt ruimte voor de toekomst"

- stuk nummer 10400

1. Het bezwaarschrift van de Vereniging tot behoud van Usselo en de Usseleres tegen uw besluit van 18 april
2000, waarbij u de nota "Enschede biedt ruimte voor de toekomst" heeft vrijgegeven voor inspraak, overeenkomstig het advies van de commissie voor bezwaar en beroep, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Beslissing: Cf.

F 4 BMD vaststellen herziening 9 bestemmingsplan "Buitengebied
1996"

- stuk nummer 10401

1. Herziening 9 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig bijbehorende kaart met tekeningnummer 60170 en toelichting en de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 van toepassing te verklaren op deze herziening.

Beslissing: Cf.

F 5 BMD niet-ontvankelijk verklaren 14 bezwaren tegen voorbereidingsbesluit "gebieden in Enschede-Noord" - stuk nummer 10402

1. Onder overneming van de overwegingen van de door de commissie voor bezwaar en beroep uitgebrachte adviezen de door :


1. Mevrouw D. Boejhawan, Kottendijk 88, 7522 BV Enschede;

2. de heer S.Y. Chang, Stationsplein 73, 7551 CR Hengelo;

3. de heer E. van Es, Kottendijk 62, 7522 BT Enschede;

4. de heer H. Franssens, Walhofstraat 34, 7522 BM Enschede;

5. de heer B.J.A. Golbach, F. Zernickestraat
66, 7553 EG Hengelo;
6. mevrouw W.Y. Hamstra, Hortensiastraat 227,
7531 GW Enschede;

7. de heer F. Harhuis, Auskamplanden 105, 7542 As Enschede;

8. mevrouw B.H.J.M. Hulsmeijer, Veenpluisstraat
21, 7532 BG Enschede;
9. de heer M. ter Steege, Kottendijk 86, 7522 BV Enschede;

10. de heer I. Mesut, Brederostraat 133, 7552 KD Hengelo;

11. de heer H. Moraal, P. de Molijnstraat 7,
7545 AB Enschede;

12. de heren J.B.M. van Rijn en J.H.J. van Rijn, Dalmedenweg 2, 7559 RA Hengelo;
13. de heer M. Slot, Sabangstraat 18, 7541 ZD Enschede;

14. de heer J. Zwerink, Nagelstraat 54, 7571 AJ Oldenzaal;
ingevolge de Algemene wet bestuurrecht ingediende bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 29 mei 2000, nummer VII - F
1d, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit "Gebieden in Enschede Noord", niet-ontvankelijk te verklaren.

Beslissing: Cf.

F 6 TERUGGENOMEN

F 7 BMD geen medewerking verlenen aan het verzoek om herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" - stuk nummer 10408
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van A. Gosseling om middels een herziening van het bestemmingsplan de bouw van een woning op een perceel aan de Heutinkstraat (gemeente Lonneker, sectie 0 nummer 12136) mogelijk te maken.

Beslissing: Cf.

F 8 BMD beschikbaarstellen krediet voor schadeloosstellingen erfpachters kiosken Langestraat en Van Loenshof - stuk nummer 10409

1. Een krediet van f 1.170.000,-- beschikbaar te stellen voor de totale kosten van schadeloosstellingen aan de erfpachters en het verwijderen van de kiosken aan de Langestraat en Van Loenshof.

2. De kosten hiervoor te dekken middels:

a. een bijdrage uit de reserve erfpachtgronden van f 400.000,-- een bijdrage uit de voorziening boekwinsten en -verliezen op verkochte beheersobjecten van f 770.000,--.

Beslissing: Cf.

F 9 BMD afwijzen verzoek om planschadevergoeding op grond van artikel 49 WRO (bestemmingsplan "De Mooienhof") - stuk nummer 10414

1. Het door de heer W.A. Derksen ingediende verzoek om hem -op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening- een schadeloosstelling toe te kennen wegens aantasting van zijn woongenot en waardedaling van zijn woning ten gevolge van de bepalingen van het bestemmingsplan "De Mooienhof", met overneming van het advies van de schadebeoordelingscommissie, af te wijzen.

Beslissing: Cf.

F 10 BMD vaststellen herziening 8 bestemmingsplan Buitengebied 1996
- stuk nummer 10422

1. Herziening 8 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996 ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de toelichting.

2. Artikel 21.2.1. lid b. van de voorschriften, behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied 1996, te wijzigen in:

b.op het bestemmingsvlak op de plankaart aangeduid met de letter B: 74, in die zin dat de toegevoegde woning uitsluitend kan worden gerealiseerd op het perceel, kadastraal bekend onder gemeente Lonneker, sectie H, nummer 4780 (Veldhaarweg 20-A).


3. De voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied
1996 overigens van toepassing te verklaren op de onder
1 genoemde herziening.

4. In te stemmen met de beantwoording van de tegen deze herziening ingediende zienswijze.

Beslissing: Cf.

F 11 BMD vaststellen GRAP-programma 2001-2007 - stuk nummer 10427
1. Kennis te nemen van de nota "GRAP, terugblik en nieuw programma".

2. Het GRAP-programma voor het jaar 2001 vast te stellen.
3. Voor de jaarschijf 2001 een krediet ad f 1.167.000,-- te verstrekken en als volgt te dekken: f 950.000,-- uit de ISV (GIOS) middelen, f 17.000,-- uit opbrengst verkoop snippergroen en f 200.000,-- binnen de post GRAP-middelen.

Beslissing: Cf.

F 12 BMD vaststellen 2 herzieningen bestemmingsplannen in verband met HOV-viaduct Haaksbergerstraat-RW 35 - stuk nummer 10406
1. Vaststellen herziening 2 van de nadere uitwerking "Rijksweg 35 van de bestemmingsplannen voor het Buitengebied en Stroïnkslanden-Noord", overeenkomstig de bij deze herziening behorende tekening nummer 60393 en toelichting.

2. De voorschriften behorende bij de nadere uitwerking "Rijksweg 35 van de bestemmingsplannen voor het Buitengebied en Stroïnkslanden-Noord" van toepassing verklaren op de onder 1 genoemde herziening.
3. Vaststellen herziening 7 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996", overeenkomstig de bij deze herziening behorende tekening nummer 60396 en toelichting.

4. De voorschriften behorende bij het bestemmingsplan "Buitengebied 1996" van toepassing verklaren op de onder 3 genoemde herziening.

5. Instemmen met de beantwoording van de ten aanzien van deze herzieningen kenbaar gemaakte zienswijzen.

Beslissing: Cf.

F 13 BMD gegrond verklaren 9 bezwaren voorbereidingsbesluit "gebieden in Enschede-Noord" - stuk nummer 10443
1. Onder overneming van de overwegingen van de door de commissie voor bezwaar en beroep uitgebrachte adviezen de door Jacobs Kranenburg Advocaten, mr. I.C. Dunhof-Lampe, postbus 320, 7600 AH Almelo, namens:


1. De heer S. Basalo en mevrouw A. Basalo-van Dam, R. Voslanden 7, 7542 VD Enschede;
2. De heer M. Fakioglu, Kevelhamhoek 31, 7546 EL Enschede;

3. Mevrouw I.M.M.M.H. Hambruch, Drienerweg 38,
7522 EW Enschede;

4. De heer L.T.C. Knapen, Sneppendijk 21, 6026 AA Maarheze;

5. De heer G. Leussink, Drienerweg 38, 7522 EW Enschede;

6. De heer R.C. Russel, Meijersbergstraat 50,
7513 XD Enschede;

7. De heer K.F. Striedelmeijer, Pieter Lastmanstraat 44, 7545 RA Enschede;
8. Mevrouw M.J.H.J. Ensink, Van Suchtelenstraat
5, 7491 KC Delden;

9. De heer J.W. Bergsma en mevrouw P.R. Bergsma, Kottendijk 104, 7522 BV Enschede ingevolge de Algemene wet bestuurrecht ingediende bezwaarschriften tegen het raadsbesluit van 29 mei 2000, nummer VII - F
1d, tot vaststelling van het voorbereidingsbesluit "Gebieden in Enschede Noord", gegrond te verklaren.

Beslissing: Cf.

F 14 BMD vaststellen bestemmingsplan "Sportpark Lonneker" - stuk nummer 10448

1. Het bestemmingsplan "Sportpark Lonneker" vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende plankaart (nummer 60363), toelichting en voorschriften.

Beslissing: Cf.

G 1 CS aanwijzen stadskantoor als gemeentehuis voor inzage/aanplakking diverse wetten - stuk nummer 10429
1. Met ingang van 1 juni 2001 het Stadskantoor, Hengelosestraat 51, aan te wijzen als gemeentehuis van de gemeente Enschede voor zover het betreft terinzagelegging en aanplakking van stukken als bedoeld in daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving, in ieder geval daaronder begrepen: de Algemene wet bestuursrecht, de Wet milieubeheer, in het bijzonder artikel 13.4 van die wet, alsmede de kennisgevingen door deurwaarders van openbare verkopingen.

Beslissing: Cf.

G 2 BRW opstellen van een beleidsplan brandweer - stuk nummer 10445
1. Onder voorbehoud van goedkeuring van het Ministerie van BZK in het kader van artikel 25 in te stemmen met de inhuur van bureau van Dijke voor het opstellen van Beleidsplan Brandveiligheid en Hulpverlening Brandweer Enschede 2002 - 2005.

2. Het daarvoor gereserveerde bedrag van f 100.000,-- uit de aanvullende begroting 2001 voor het opstellen van het beleidsplan beschikbaar te stellen aan de dienst Brandweer.

3. De gemeentebegroting voor 2001 te wijzigen.

Beslissing: Cf.

G 3 BRW beschikbaarstellen van een krediet voor de vervanging van een dienstauto en de aanschaf van apparatuur - stuk nummer
10442

1. Een krediet beschikbaar te stellen, groot f 446.000,-- voor de vervanging van een dienstauto, 2 redkussens, testcomputer, beschermende kleding, computer aanvalsplannen, verbindingskabels en communicatiesets.

Beslissing: Cf.

Sluiting: 20.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...