Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS-vergadering Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 22 mei 2001

1. Concept-Perspectievennota Verkeer en Vervoer
2. Intentieverklaring investeerders Noord-Holland Midden
3. Masterplan water voor Texel; programma 2001-2005 en kostenverdeling 2001-2003

4. Vaststellen subsidieplafond stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid voor het jaar 2001

5. Ontheffing aanbestedingsprocedure mer-onderzoek
6. Vastelling regiovisies geestelijke gezondheidszorg
7. Vaststelling regiovisies Ouderenzorg

8. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
9. BJZ Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie en Klachtencommissie 2000
10. Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, laatste kwartaal 2000
11. Waterschade 2000 in Noord-Holland

12. Afsluiting oude EU-projecten EFRO (1986-1990) en Renaval (1990-1994)

13. Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000

14. Beslissing op bezwaarschrift
Concept-Perspectievennota Verkeer en Vervoer
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de concept-Perspectievennota Verkeer en Vervoer, "Knopen en Netwerken";

2. In te stemmen met de volgende hoofdlijnen van verkeers- en vervoerbeleid in deze nota:
A. De provincie neemt de realiteit van de vrije keuze van de burger in mobiliteit als vertrekpunt en zorgt voor de juiste condities op basis waarvan de individuele gebruiker een goede afweging kan maken bij de keuze voor een vervoermiddel. B. De provincie behandelt openbaar vervoer, auto en fiets als elkaar aanvullende vervoerwijzen die in een samenhangend verkeers- en vervoernetwerk de bereikbaarheid in Noord-Holland moeten behouden en verbeteren.
C. De provincie zal een basisnet voor de beroepsvaart en de recreatievaart definiŽren
D. De provincie zal actief de ontwikkeling van knooppunten en vervoersknopen ter hand nemen.
E. De provincie Noord-Holland wil de uitvoering van haar eigen bevoegdheden inbrengen in samenwerkingsverbanden met andere overheden en vraagt andere overheden hetzelfde te doen. o.m. op het gebied van verkeersmanagement, opdrachtgeverschap openbaar vervoer en regionale mobiliteitsfondsen.
F. De provincie zal onderscheid maken tussen de gewenste bereikbaarheidskwaliteiten in verschillende soorten gebieden, waardoor op het gebied toegesneden integraal beleid mogelijk is. G. De provincie kiest voor een integrale benadering van de verkeersveiligheid door samenwerking, invoeren van Duurzaam Veilig, gedragsbeÔnvloeding, technologische aanpassingen en bestuurlijke handhaving.
H. De provincie zet fors in op het oplossen van de locale en regionale milieuknelpunten en knelpunten op het gebied van leefbaarheid die veroorzaakt worden door verkeer en vervoer (geluid, barriŤrewerking en versnippering). I. Er zal een zorgvuldige afstemming plaatsvinden tussen de ruimtelijke ordening in Noord-Holland en het verkeer en vervoerbeleid, te beginnen bij het opstellen van het streekplan Noord-Holland Zuid.

3. De concept-nota als inzet van het college voor het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid vrij te geven voor discussie, met de kanttekening dat het ambitieniveau dermate hoog is dat prioriteitstelling nodig zal zijn; dit zal gebeuren als de financiŽle consequenties inzichtelijker zijn. ;
4. Het besluit en de concept-Perspectievennota ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 6 juli 2001;

5. Er naar te streven de eventueel op basis van adviezen en reacties aan te passen Perspectievennota te bespreken in Provinciale Staten van oktober 2001.

Intentieverklaring investeerders Noord-Holland Midden
1. De intentieverklaring "Het pact van Mercurius" te onderschrijven, inhoudende:

- De benoeming van speerpunten (interventies) als basis voor het gebiedsprogramma

- Geldstromen samen met de overige investeerders bundelen en gebiedsgericht en flexibel inzetten voor uitvoering van het programma

- Het gezamenlijk treffen van voorbereidingen om te komen tot een sturings- en uitvoeringsorganisatie.

2. Mw. Wildekamp te machtigen tot het aanbrengen van eventuele (niet principiŽle) tekstaanpassingen en haar tevens te machtigen de intentieverklaring namens het college te tekenen. Masterplan water voor Texel; programma 2001-2005 en kostenverdeling 2001-2003
Het college besluit (in beginsel):

1. te starten met uitvoering van het projectprogramma Masterplan Water voor Texel (bijgevoegd);

2. akkoord te gaan met de kostenverdeling over de partners van het Masterplan (zie bijlage);

3. hiervoor in 2001 het volgende budget beschikbaar te stellen: f 300.000,-;

4. alvorens definitief te besluiten de Statencommissie MWG over bovenstaand besluit om advies te vragen;

5. het definitieve besluit te mandateren aan de portefeuillehouder MWG; portefeuillehouder MWG zal het besluit meedelen aan de partners in de stuurgroep van Masterplan Water voor Texel. Vaststellen subsidieplafond stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid voor het jaar 2001

1. een subsidieplafond in te stellen voor de stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid voor 2001 ter hoogte van f1.650.000,-
2. deze beslissing kenbaar maken d.m.v. publicatie in provinciaal blad tezamen met de deelverordening.
Ontheffing aanbestedingsprocedure mer-onderzoek
1. Ontheffing te verlenen het doorlopen van de procedure om voor aanbestedingen met een waarde hoger dan f 50,000,- minimaal drie bureaus een offerte te vragen

2. Arcadis Heidemij Advies b.v. uit te nodigen tot het doen van een offerte voor het opstellen van een strategische MER voor de strategienota Noord-Holland Zuid
Vastelling regiovisies geestelijke gezondheidszorg
1. de bijgaande PS-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit en de zes regiovisies Geestelijke Gezondheidszorg goed te keuren;

2. de onder 1. bedoelde regiovisies, alsmede voordracht en het ontwerp-besluit, voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in haar vergadering van 6 juni 2001;

3. bij positief advies van de commissie ZWC de regiovisies geestelijke gezondheidszorg, alsmede de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit, door te geleiden naar Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.
4. De portefeuillehouder ZWC na de statencommissie gehoord te hebben te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder 1. genoemde voordracht en het besluit.

7.

Vaststelling regiovisies Ouderenzorg
Het college besluit:

1. de bijgaande PS-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit over de vaststelling van de regiovisies ouderenzorg goed te keuren;

2. deze regiovisies, alsmede de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit, voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in zijn vergadering van 6 juni 2001;

3. bij positief advies van de commissie ZWC de regiovisies ouderenzorg, alsmede de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit, door te geleiden naar Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.

4. De portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder
1. bedoelde documenten.8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Bestemmingsplan Windmolenpark Wester-Koggenland
* Bouw van 4 woningen aan de A.V.H. Destreelaan 143 te Sint Pancras, gemeente Langedijk

* Verbouw van de garage op het perceel Zuider Havendijk 106 tot dienstruimte, gemeente Enkhuizen

* Verbouw van 4 woon-/werkeenheden op een terrein langs de Bosstraat te Winkel, gemeente Niedorp

* Bouw van een kantoor- en bedrijfsruimte aan de IJweg 1547 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

* Oprichten van een woning op het perceel Damsterpad 5 te Westerland, gemeente Wieringen

* Verbouw van een stolpboerderij op het perceel Kwakeldijk 2 te Hensbroek, gemeente Obdam

* Oprichten van een woning op het perceel Damsterpad 3 te Westerland, gemeente Wieringen

* Bouwen van een bewaakte overdekte fietsenstalling te Schoorl t.a.v. de gemeente Bergen

* Uitbreiding van het schoolgebouw aan de Zuider Emakade 43 te Haarlem

* Bouw van een winkel- en kantoorruimte aan de Marktlaan 1-3 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer


9.
BJZ Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie en Klachtencommissie 2000
1. In beginsel de voordracht vast te stellen waarmee het jaarverslag van 2000 van de Hoor- en adviescommissie aan provinciale staten ter kennisneming wordt aangeboden.

2. De ontwerpvoordracht ter kennisneming voor te leggen aan de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur.
10.


Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, laatste kwartaal 2000 Het college besluit het verslag van de monitoring van het gebruik van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening in het laatste kwartaal van 2000 vast te stellen en te doen verzenden aan de gemeentebesturen en besturen van de stadsdeelraden in Noord-Holland, alsmede aan de IRO en de VNHG.

11.
Waterschade 2000 in Noord-Holland

Het college besluit:

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onze teleurstelling kenbaar te maken vanwege zijn besluit geen oogstschaderegeling voor geleden schade in najaar 2000 in Noord-Holland open te stellen.
12.
Afsluiting oude EU-projecten EFRO (1986-1990) en Renaval (1990-1994) Het college besluit:

1. kennis te nemen van de brief van het ministerie van economische zaken inzake de definitieve eindafrekening
EFRO-buitenquotumprogramma Staal Noord-Holland en hiervoor een bedrag van f833.929,31 betaalbaar te stellen;
2. de factuur van de Europese Commissie inzake de voorlopige eindafrekening Renaval ad§ 6.465,46 betaalbaar te stellen.


13.
Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000
Het college besluit:

1. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000 en het feit dat deze rapportage op 25 april 2001 geakkordeerd is door de Stuurgroep Kop en Munt

2. de Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000 ter kennisname toe te zenden aan de Statencommissie ELE.

14.
Beslissing op bezwaarschrift

1. het advies van de Hoor-en adviescommissie integraal over te nemen en daarmee het bezwaar van de heer Hageman niet-ontvankelijk te verklaren;

2. de heer Hageman hiervan per bijgaande brief op de hoogte te stellen met een afschrift aan het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie.
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1, 14
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 11, 12, 13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 8, 9, 10
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 6, 7
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 3, 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie