Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS-vergadering Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 23-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 22 mei 2001

1. Concept-Perspectievennota Verkeer en Vervoer
2. Intentieverklaring investeerders Noord-Holland Midden
3. Masterplan water voor Texel; programma 2001-2005 en kostenverdeling 2001-2003

4. Vaststellen subsidieplafond stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid voor het jaar 2001

5. Ontheffing aanbestedingsprocedure mer-onderzoek
6. Vastelling regiovisies geestelijke gezondheidszorg
7. Vaststelling regiovisies Ouderenzorg

8. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
9. BJZ Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie en Klachtencommissie 2000
10. Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, laatste kwartaal 2000
11. Waterschade 2000 in Noord-Holland

12. Afsluiting oude EU-projecten EFRO (1986-1990) en Renaval (1990-1994)

13. Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000

14. Beslissing op bezwaarschrift
Concept-Perspectievennota Verkeer en Vervoer
Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de concept-Perspectievennota Verkeer en Vervoer, "Knopen en Netwerken";

2. In te stemmen met de volgende hoofdlijnen van verkeers- en vervoerbeleid in deze nota:
A. De provincie neemt de realiteit van de vrije keuze van de burger in mobiliteit als vertrekpunt en zorgt voor de juiste condities op basis waarvan de individuele gebruiker een goede afweging kan maken bij de keuze voor een vervoermiddel. B. De provincie behandelt openbaar vervoer, auto en fiets als elkaar aanvullende vervoerwijzen die in een samenhangend verkeers- en vervoernetwerk de bereikbaarheid in Noord-Holland moeten behouden en verbeteren.
C. De provincie zal een basisnet voor de beroepsvaart en de recreatievaart definiëren
D. De provincie zal actief de ontwikkeling van knooppunten en vervoersknopen ter hand nemen.
E. De provincie Noord-Holland wil de uitvoering van haar eigen bevoegdheden inbrengen in samenwerkingsverbanden met andere overheden en vraagt andere overheden hetzelfde te doen. o.m. op het gebied van verkeersmanagement, opdrachtgeverschap openbaar vervoer en regionale mobiliteitsfondsen.
F. De provincie zal onderscheid maken tussen de gewenste bereikbaarheidskwaliteiten in verschillende soorten gebieden, waardoor op het gebied toegesneden integraal beleid mogelijk is. G. De provincie kiest voor een integrale benadering van de verkeersveiligheid door samenwerking, invoeren van Duurzaam Veilig, gedragsbeïnvloeding, technologische aanpassingen en bestuurlijke handhaving.
H. De provincie zet fors in op het oplossen van de locale en regionale milieuknelpunten en knelpunten op het gebied van leefbaarheid die veroorzaakt worden door verkeer en vervoer (geluid, barrièrewerking en versnippering). I. Er zal een zorgvuldige afstemming plaatsvinden tussen de ruimtelijke ordening in Noord-Holland en het verkeer en vervoerbeleid, te beginnen bij het opstellen van het streekplan Noord-Holland Zuid.

3. De concept-nota als inzet van het college voor het provinciaal verkeers- en vervoerbeleid vrij te geven voor discussie, met de kanttekening dat het ambitieniveau dermate hoog is dat prioriteitstelling nodig zal zijn; dit zal gebeuren als de financiële consequenties inzichtelijker zijn. ;
4. Het besluit en de concept-Perspectievennota ter advisering voor te leggen aan de Statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer van 6 juli 2001;

5. Er naar te streven de eventueel op basis van adviezen en reacties aan te passen Perspectievennota te bespreken in Provinciale Staten van oktober 2001.

Intentieverklaring investeerders Noord-Holland Midden
1. De intentieverklaring "Het pact van Mercurius" te onderschrijven, inhoudende:

- De benoeming van speerpunten (interventies) als basis voor het gebiedsprogramma

- Geldstromen samen met de overige investeerders bundelen en gebiedsgericht en flexibel inzetten voor uitvoering van het programma

- Het gezamenlijk treffen van voorbereidingen om te komen tot een sturings- en uitvoeringsorganisatie.

2. Mw. Wildekamp te machtigen tot het aanbrengen van eventuele (niet principiële) tekstaanpassingen en haar tevens te machtigen de intentieverklaring namens het college te tekenen. Masterplan water voor Texel; programma 2001-2005 en kostenverdeling 2001-2003
Het college besluit (in beginsel):

1. te starten met uitvoering van het projectprogramma Masterplan Water voor Texel (bijgevoegd);

2. akkoord te gaan met de kostenverdeling over de partners van het Masterplan (zie bijlage);

3. hiervoor in 2001 het volgende budget beschikbaar te stellen: f 300.000,-;

4. alvorens definitief te besluiten de Statencommissie MWG over bovenstaand besluit om advies te vragen;

5. het definitieve besluit te mandateren aan de portefeuillehouder MWG; portefeuillehouder MWG zal het besluit meedelen aan de partners in de stuurgroep van Masterplan Water voor Texel. Vaststellen subsidieplafond stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid voor het jaar 2001

1. een subsidieplafond in te stellen voor de stimuleringsregeling Leren voor Duurzaamheid voor 2001 ter hoogte van f1.650.000,-
2. deze beslissing kenbaar maken d.m.v. publicatie in provinciaal blad tezamen met de deelverordening.
Ontheffing aanbestedingsprocedure mer-onderzoek
1. Ontheffing te verlenen het doorlopen van de procedure om voor aanbestedingen met een waarde hoger dan f 50,000,- minimaal drie bureaus een offerte te vragen

2. Arcadis Heidemij Advies b.v. uit te nodigen tot het doen van een offerte voor het opstellen van een strategische MER voor de strategienota Noord-Holland Zuid
Vastelling regiovisies geestelijke gezondheidszorg
1. de bijgaande PS-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit en de zes regiovisies Geestelijke Gezondheidszorg goed te keuren;

2. de onder 1. bedoelde regiovisies, alsmede voordracht en het ontwerp-besluit, voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in haar vergadering van 6 juni 2001;

3. bij positief advies van de commissie ZWC de regiovisies geestelijke gezondheidszorg, alsmede de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit, door te geleiden naar Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.
4. De portefeuillehouder ZWC na de statencommissie gehoord te hebben te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder 1. genoemde voordracht en het besluit.

7.

Vaststelling regiovisies Ouderenzorg
Het college besluit:

1. de bijgaande PS-voordracht en het daarbij behorende ontwerp-besluit over de vaststelling van de regiovisies ouderenzorg goed te keuren;

2. deze regiovisies, alsmede de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit, voor advies voor te leggen aan de Statencommissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur (ZWC) in zijn vergadering van 6 juni 2001;

3. bij positief advies van de commissie ZWC de regiovisies ouderenzorg, alsmede de onder 1. bedoelde voordracht en het ontwerp-besluit, door te geleiden naar Provinciale Staten voor definitieve vaststelling.

4. De portefeuillehouder ZWC na en op grond van de besluitvorming te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen in de onder
1. bedoelde documenten.8.
Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Bestemmingsplan Windmolenpark Wester-Koggenland
* Bouw van 4 woningen aan de A.V.H. Destreelaan 143 te Sint Pancras, gemeente Langedijk

* Verbouw van de garage op het perceel Zuider Havendijk 106 tot dienstruimte, gemeente Enkhuizen

* Verbouw van 4 woon-/werkeenheden op een terrein langs de Bosstraat te Winkel, gemeente Niedorp

* Bouw van een kantoor- en bedrijfsruimte aan de IJweg 1547 te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer

* Oprichten van een woning op het perceel Damsterpad 5 te Westerland, gemeente Wieringen

* Verbouw van een stolpboerderij op het perceel Kwakeldijk 2 te Hensbroek, gemeente Obdam

* Oprichten van een woning op het perceel Damsterpad 3 te Westerland, gemeente Wieringen

* Bouwen van een bewaakte overdekte fietsenstalling te Schoorl t.a.v. de gemeente Bergen

* Uitbreiding van het schoolgebouw aan de Zuider Emakade 43 te Haarlem

* Bouw van een winkel- en kantoorruimte aan de Marktlaan 1-3 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer


9.
BJZ Jaarverslag Hoor- en Adviescommissie en Klachtencommissie 2000
1. In beginsel de voordracht vast te stellen waarmee het jaarverslag van 2000 van de Hoor- en adviescommissie aan provinciale staten ter kennisneming wordt aangeboden.

2. De ontwerpvoordracht ter kennisneming voor te leggen aan de Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bestuur.
10.


Verslag monitoring artikel 19 lid 2 WRO, laatste kwartaal 2000 Het college besluit het verslag van de monitoring van het gebruik van artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening in het laatste kwartaal van 2000 vast te stellen en te doen verzenden aan de gemeentebesturen en besturen van de stadsdeelraden in Noord-Holland, alsmede aan de IRO en de VNHG.

11.
Waterschade 2000 in Noord-Holland

Het college besluit:

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij onze teleurstelling kenbaar te maken vanwege zijn besluit geen oogstschaderegeling voor geleden schade in najaar 2000 in Noord-Holland open te stellen.
12.
Afsluiting oude EU-projecten EFRO (1986-1990) en Renaval (1990-1994) Het college besluit:

1. kennis te nemen van de brief van het ministerie van economische zaken inzake de definitieve eindafrekening
EFRO-buitenquotumprogramma Staal Noord-Holland en hiervoor een bedrag van f833.929,31 betaalbaar te stellen;
2. de factuur van de Europese Commissie inzake de voorlopige eindafrekening Renaval ad€ 6.465,46 betaalbaar te stellen.


13.
Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000
Het college besluit:

1. kennis te nemen van de Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000 en het feit dat deze rapportage op 25 april 2001 geakkordeerd is door de Stuurgroep Kop en Munt

2. de Voortgangsrapportage Kop en Munt 2000 ter kennisname toe te zenden aan de Statencommissie ELE.

14.
Beslissing op bezwaarschrift

1. het advies van de Hoor-en adviescommissie integraal over te nemen en daarmee het bezwaar van de heer Hageman niet-ontvankelijk te verklaren;

2. de heer Hageman hiervan per bijgaande brief op de hoogte te stellen met een afschrift aan het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie.
S.Boedijn tel. (023) 514 44 58 1, 14
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 11, 12, 13
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 5, 8, 9, 10
M.Ottevanger tel. (023) 514 40 07 6, 7
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 2, 3, 4

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
EuropaÂŽs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGOÂźWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (ComitĂ© Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nĂłg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...