Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws uit gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 24-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 16 mei 2001
De openingstijden van de 3 werklocaties te Denekamp, Ootmarsum en Weerselo zijn:
SLUITING GEMEENTEHUIS, LOCATIES EN WERVEN
Donderdag 24 mei (Hemelvaartsdag ) en vrijdag 25 mei a.s. zijn alle 3 gemeentehuizen en werven gesloten. Op maandag 28 mei a.s. zijn wij weer graag tot uw dienst.

VERGADERINGEN

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad heeft op donderdag 10 mei jl. vergaderd en o.a. de volgende besluiten genomen:


* Besloten is de discussie over de nieuwe naam "Gemeente Dinkelland" als afgerond te beschouwen en de nieuwe naam in positieve zin uit te dragen.

* De Inspraakverordening Denekamp 2001 is vastgesteld.
* In het bestuur Openbaar Lichaam Crematoriua Twente id burgemeester Mr. F.P.M. Willeme tot lid en de heer W.M.M. Claessen tot plaatsvervangend lid benoemd.

* In verband met de bouw van het instructiebad "Dorper Esch" wordt riolering vernieuwd.

* Ingestemd is met het aangaan van een exploitatieovereenkomst voor het zogeheten terrein "Van der Woning" aan de Spittendijk te Denekamp.

* Het bestemmingsplan "Nijstad I" te Weerselo is herzien i.v.m. de vergroting van de begraafplaats.

* De werkgeversbijdrage voor de gemeentelijke personeelsvereniging is vastgesteld.

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIJKE ORDENING

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:

B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor de volgende bouwplannen:


* Kerkweg 48 te Tilligte. Het bouwen van een werktuigenloods. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale goothoogte.

* Brandkolk 11 te Lattrop. Het plaatsen van een tuinhuisje. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwblok.
* Oldenzaalsestraat 35 te Denekamp. Het uitbreiden van een woonhuis met kantoorruimte. Vrijstelling wordt verzocht voor de overschrijding van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen t.b.v. de uitoefening van een vrij beroep.

* Gravenesweg 12 te Denekamp. Het gedeeltelijk veranderen van een boerderij. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximale inhoud ten behoeve van inwoning.
* Brandlichterweg 15 te Denekamp. Het bouwen van een tuinhuisje. Vrijstelling wordt verzocht voor de overschrijding van de toegestane oppervlakte aan bijgebouwen buiten het bouwblok.
* Kanaalweg 25 te Denekamp. Het plaatsen van een trafostation. Vrijstelling wordt verzocht voor het bouwen van een nutsvoorziening en voor het verkleinen van de afstand tot de as van de weg.

* Kooiweg 23 te Tilligte. Het bouwen van een werktuigenloods. Vrijstelling wordt verzocht voor het vergroten van de maximale goothoogte.

* Johanninksweg 68 te Denekamp. Het herbouwen van kassen. Vrijstelling wordt verzocht voor het verkleinen van de afstand tot de as van de weg en voor het overschrijden van de maximale goothoogte.

* Esweg 8 te Lattrop. Het bouwen va een garage met carport. Vrijstelling wordt verzocht voor het vergroten van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen en het bouwen van een carport.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 17 mei 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en Wethouders van Denekamp zijn voornemens om onder toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "Kern Ootmarsum" ten behoeve van het realiseren van een galerie met appartement op het perceel Gasthuisstraat 6 te Ootmarsum. Op dit perceel is momenteel een schuur aanwezig. De op de te verlenen vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen gedurende de periode van 17 mei 2001 tot en met 6 juni 2001 voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van de Locatie Ootmarsum, Kerkplein 1 te Ootmarsum. Deze afdeling is op werkdagen geopend van 8:30 tot 12:00 uur. Voor inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer H.J.J. Meijer, telefoon 0541-288888. Gedurende de bovengenoemde periode kan een ieder een zienswijze omtrent het voornemen tot het verlenen van vrijstelling bij het college van Burgemeester en Wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA te Denekamp, kenbaar maken.
Bij burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een aanbouw aan het adres Kloosterstraat
1 te Ootmarsum (V13/2001);
Het bouwplan wijkt af van -de voorschriften van- het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alvorens daartoe te besluiten ligt het bouwplan met ingang van 17 mei a.s. gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage op de afdeling gemeentewerken van de gemeentesecretarie locatie Ootmarsum (openingstijden 8.30 - 12.00 uur; buiten deze uren na -telefonische- afspraak). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de bouwaanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Tevens is bij burgemeester en wethouders is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een aanbouw en een tuinhuis aan het adres v. Bodelswingstraat 41 te Ootmarsum (V26/2001); Het bouwplan wijkt af van de voorschriften van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn voornemens de realisering van het bouwplan mogelijk te maken door vrijstelling te verlenen op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Alvorens daartoe te besluiten ligt het bouwplan met ingang van 17 mei a.s. gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage op de afdeling gemeentewerken van de gemeentesecretarie locatie Ootmarsum (openingstijden 8.30 - 12.00 uur; buiten deze uren na -telefonische- afspraak). Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de bouwaanvraag kenbaar maken bij burgemeester en wethouders.

Door de heer J.A.M. Oosterik is een melding bouwvoornemen ingediend voor het uitbreiden van een woning op het perceel Gravenallee 6a te Saasveld. Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog positief gereageerd kan worden op deze melding. Het verzoek om vrijstelling en de melding bouwvoornemen liggen met ingang van 17 mei 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo. Gedurende die periode kan iedereen tegen het verlenen van de vrijstelling schriftelijk bedenkingen naar voren brengen. De bedenkingen moeten worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

B&W zijn voornemend om vrijstelling te verlenen op basis van artikel 19,lid 3 WRO voor de volgende bouwplanen:


* Bogelscamplaan 3 te Denekamp. Het bouwen van een tuinhuisje. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de toegestane oppervalkte aan bijgebouwen buiten het bebouwingsvlak.
* Meester Mulderstraat 45 te Denekamp. Het vergroten van een school. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximaal toegestane nokhoogte.

* Spittendijk 12 te Denekamp. Het vergroten van een woning. Vrijstelling wordt verzocht voor het bouwen buiten het bouwblok.

Deze vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 17 mei 2001 gedurende vier weken ter inzage op het bureau VROM. In die tijd kan iedereen zijn zienswijze over het voornemen tot het verlenen van vrijstelling schriftelijk bekend maken bij B&W.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 3 t/m 10 mei 2001 bij de locatie Weerselo onderstaande aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* de Hersmole 16 in Rossum: uitbreiden woning;
* de Hersmole 18 in Rossum: uitbreiden woning;
* Ootmarsumsedijk 25-25a in Rossum: bouw woning met inwoning t.v.v.;
* Echelpoelweg 37 in Weerselo: verbouw/uitbreiding in aanbouw zijnde bedrijfshal en

* Koninksweg 26 in Saasveld: plaatsen drie dakkapellen en veranderen dakopbouw.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo

Burgemeester en wethouders bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Rodenmorsweg 1 te Denekamp. Het plaatsen van een nanofiltratie in een drinkwaterproductiegebouw.

* Bergummerstraat 12 te Denekamp. Het vergroten van een woning.
* Averhofstraat 6 te Denekamp. Het vergroten van een woning.
* Nordhornsestraat 138 te Denekamp. Het bouwen van autowasboxen (wijziging eerdere vergunning).

* De Roerdomp 34 te Denekamp. Het vergroten van een woonhuis.
De bouwplannen kunnen worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen
Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het plaatsen van een kap op een garage-berging aan de Hersmole 39 in Rossum (18.06.2001);

* het verbouwen van een schuur aan de Haarstraat 42 in Rossum (18.06.2001);

* het bouwen van een woning met berging en hobbyruimte aan de Hoge Weer 6 in Weerselo (18.06.2001);

* het bouwen van een garage-berging aan de Pastoor Havinkstraat 5 in Deurningen (19.06.2001);

* het bouwen van een woning met garage-berging aan de Hoge Weer 22 in Weerselo (21.06.2001);

* het bouwen van een woning met garage aan de Hoge Weer 7 in Weerselo (21.06.2001);

* het bouwen van een woning met garage aan de Grote Maat 2 in Weerselo (21.06.2001) en

* het bouwen van de helft van een dubbele woning met garage aan de Hoge Weer 20 in Weerselo (21.06.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en melding sloopvoornemen Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* het slopen van een schuurtje aan de Grotestraat 42 in Rossum (19.06.2001) en

* het slopen van twee schuren aan de Bornsestraat 52 in Saasveld (19.06.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Burgemeester en wethouders bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvrage sloopvergunning is ingekomen:


* Klokkenpad 1 te Denekamp. Het slopen van asbesthoudende dakplaten.
Het sloopplan kan worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

Verleende sloopvergunningen en positieve reacties op melding sloopvoornemen


* Venweg 3 te Denekamp.. Het slopten van twee varkensschuren.
Het sloopplan kan worden ingezien op het bureau VROM, locatie Denekamp.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-beschikkingen

Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 17 mei tot 14 juni 2001 op
maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerp-beschikking op de aanvraag om een milieuvergunning van:


* de heer W.J.J. Niehof, Brookhaasweg 20 in Denekamp voor zijn veehouderijbedrijf aan de Brookhaasweg in Denekamp.
* de heer G.H.T. Veldhuis, Vlierweg 6 in Tilligte voor zijn veehouderijbedrijf aan de Vlierweg in Tilligte.
* BP Nederland V.O.F., Westblaak 163 in Rotterdam voor het tankstation voor het wegverkeer aan de Oldenzaalsestraat in Denekamp.

B. en W. willen de vergunningen onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Hiertegen kan iedereen vóór 15 juni 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 15 juni 2001 bij b. en w. worden ingediend.
Zolang de ontwerp-beschikkingen ter inzage liggen, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerp-beschikkingen van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerp-beschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen.

Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 17 mei tot 31 mei 2001 op elke maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur ter inzage de ontwerp-beschikking, waarbij de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van:


* de heer J.G.H.M. Luttikhuis, Nutterseweg 12 in Oud-Ootmarsum gedeeltelijk wordt ingetrokken.

De vergunning zal gedeeltelijk worden ingetrokken, omdat de heer Luttikhuis ammoniakrechten gaat verkopen. Deze hoeveelheid ammoniak is 456,5 kg. Deze gedeeltelijke intrekking zal het milieu niet be-nadelen. De intrekking wordt van kracht op het moment, dat de vergunning van de veehouder, die de rechten koopt, onherroepelijk is geworden.
Hiertegen kan iedereen vóór 31 mei 2001 bij B en W gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 31 mei 2001 bij B en W worden ingediend.
Zolang de ontwerp-beschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om monde-linge bedenkingen in te dienen of over de ontwerp-beschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (telefoon 0541-358862).

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking;

* de adviseurs, die over de ontwerp-beschikking hebben geadviseerd;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Terinzagelegging beschikking
Tevens ligt op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp vanaf 17 mei tot 28 juni 2001 op maan-dag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur ter inzage de beschikking tot gedeeltelijke intrekking van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van


* de maatschap Rekers, Kerkweg 15 in Tilligte.
De vergunning is gedeeltelijk ingetrokken, omdat deze maatschap deelneemt aan de Regeling
Beëindi-ging Veehouderijtakken. Met deze gedeeltelijke intrekking wordt het milieu niet benadeeld.

Tegen deze beschikking kan vóór 29 juni 2001 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage beroep worden ingesteld door degenen, die kunnen aan-tonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.
Degene, die beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 29 juni 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist.

Terinzagelegging melding

Vanaf 17 mei 2001 liggen op de afdeling VROM, locatie Weerselo, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren na telefonische of schriftelijke afspraak de volgende meldingen ter inzage:


* G.C.B. Beldhuis, Borgdijk 3 te Deurningen. Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer: het bouwen van vervangende stalruimte.

Het aantal dierplaatsen blijft ongewijzigd (art. 8.40 Wet milieubeheer).Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.


* Erve Holtkamp, Drosteweg 31 te Saasveld. Besluit opslag propaan milieubeheer: het oprichten van een inrichting voor zover dit betrekking heeft op de opslag van propaan (art. 8.40 Wet milieubeheer).

Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.


* Hoogendijk ATW B.V., Holtwijkerstraat 3 te Weerselo. Het betreft een gereedmelding tankstation:

Melding tankstation type B, inhoudende een volledige aanpassing van het tankstation waardoor het tankstation voldoet aan het Besluit tankstations milieubeheer.Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders.


* A.G.M. Monnink, Postweg 32 te Saasveld. Het betreft een melding inzake het vergroten van de zoogkoeienstal. Het aantal dierplaatsen blijft ongewijzigd. Deze uitbreiding is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning nr. 20068 d.d. 30 januari 2001 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 van de Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen uitbreiding voldoet aan artikel 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze uitbreiding geen nieuwe vergunning worden aangevraagd. Zienswijze(n) met betrekking tot deze melding kunnen tot en met 21 juni 2001 zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.


* Maatschap Hesselink, Holscherdijk 2 te Saasveld. Het betreft een melding inzake het veranderen van de stalinrichting en het uitbreiden van de machineloods/werkplaats. Het aantal dierplaatsen blijft ongewijzigd.

Deze wijziging is in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning nr. 97046 d.d. 26 augustus 1997 en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten deze melding ingevolge art. 8.19 van de Wet milieubeheer te accepteren. Door ons wordt verklaard dat de voorgenomen wijziging voldoet aan artikel 8.19 Wet milieubeheer en naar ons oordeel hoeft voor deze wijziging geen nieuwe vergunning worden aangevraagd. Zienswijze(n) met betrekking tot deze melding kunnen tot en met 21 juni 2001 zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders.

OVERIGE MEDEDELINGEN

INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL (KCA) TE DENEKAMP OP 18 MEI 2001 De chemokar zal vrijdag 18 mei a.s. weer de ronde doen door de gemeente. Klein chemisch afval kan ook ingeleverd worden op de Gemeentewerf aan de Hanzeweg te Denekamp, die daarvoor open is op woensdag en vrijdag van 13.00-16.00 uur en zaterdag van 9.00-12.00 uur.
De inzameling van het kca in de volgende zes kerkdorpen op vrijdag 18 mei a.s

De halteplaatsen en tijden zijn:
Lattrop Gasterij De Smid 08.30 - 09.15
Tilligte parkeerplaats gymzaal 09.30 - 10.15
Oud Ootmarsum café Oald Oatmöske 10.30 - 11.15
Agelo school 11.30 - 12.00
Denekamp markt 13.00 - 13.45
Denekamp gebouw Thuiszorg 14.00 - 14.45
Denekamp gymzaal Veldkamp 15.00 - 15.45
Noord Deurningen school 16.00 - 16.45
de administratie van de afdeling Gemeentewerken, locatie Weerselo, telefoon: 66 96 85.

WIJZIGING INZAMELING HUISVUIL IN OOTMARSUM IN VERBAND MET HEMELVAART.

In verband met Hemelvaartsdag op (donderdag) 24 mei a.s. vervalt het ophalen van het huisvuil op die dag. In plaats daarvan wordt het huisvuil op woensdag 23 mei a.s. opgehaald.

GEEN MARKT OOTMARSUM IN WEEK HEMELVAART Volgens de Marktverordening van de voormalige gemeente Ootmarsum wordt de weekmarkt gehouden op de woensdag als de donderdag een feestdag is. In verband met Hemelvaart zou dus de weekmarkt worden verplaatst naar woensdag 23 mei a.s.
Uit een inventarisatie is gebleken dat maar weinig marktkooplieden op die dag standplaats in Ootmarsum kunnen innemen. Op verzoek van de marktkooplieden gaat daarom de weekmarkt in de week van Hemelvaart niet door.

COLLECTEVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 21 (van maandag 21 t/m zaterdag 26 mei a.s. vergunning verleend voor het collecteren door de EHBO afdeling Deurningen in het dorp Deurningen.

KOOPZONDAG DEURNINGEN EN WEERSELO Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 20 mei aangewezen als extra koopzondag voor de dorpen Deurningen, en Weerselo.
De winkels mogen geopend zijn van 10.00 - 17.00 uur. Deze koopzondag heeft dus betrekking op de voormalige gemeente Weerselo LOOD IN DRINKWATER
Saneren, subsidie, flesvoeding. Belangrijke informatie voor eigenaren van huizen die gebouwd zijn voor 1960 en voor ouders met zuigelingen. We hebben in Nederland - gelukkig
- drinkwater van een zeer goede kwaliteit. Natuurlijk willen we dat zo houden. Daarom is het de bedoeling om voor 2005 alle loden waterleidingen te vervangen. De waterleidingmaatschappijen en het ministerie van VROM zullen hieraan hun teentje bijdragen. U kunt namelijk subsidie krijgen als u uw loden waterleidingen gaat vervangen. Voordat u waterleidingen gaat vervangen moet u de subsidie aanvragen en de beslissing hieromtrent afwachten. Er geldt een waarschuwing tegen het gebruik van water uit loden waterleidingen voor het aanmaken van (fles)voeding voor zuigelingen tot een jaar. Voor oudere kinderen en volwassenen levert lood in drinkwater geen risico's op.
U kunt het formulier Aanvraag Subsidieverlening sanering loden drinkwaterleidingen telefonisch aanvragen bij het Ministerie van VROM, telefoon: 070-3395107 (op werkdagen van 08.30 - 12.30 uur). Voor informatie kunt u ook contact opnemen met de afdeling VROM, cluster milieu, telefoon 0541-669669.

INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH.

De volgende woning is per 1 juni beschikbaar voor verhuur: Kuiperijstraat 6 te Rossum. Het betreft hier een eengezinswoning met berging en ruime tuin. De maandelijkse huurprijs is f 752,05.

De volgende woning is per 1 juli beschikbaar voor verhuur: De Aanleg 28 te Weerselo. Het betreft hier een een seniorenwoning nabij huize Sint Jozef. De maandelijkse huurprijs is nog niet bekend. Informatie over huursubsidie is te verkrijgen via Woonmaatschappij Dinkelborgh, Telefoon: 0541- 35 19 20.

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo. Voor bezichtiging en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Woningstichting, elke eerste en derde maandagavond van de maand van 19.30- 20.00 uur op het kantoor van de woningstichting, Gunnerstraat 19, 7595 ZG Weerselo. Telefoon: 0541- 66 16 95.
Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo. CWI NOORD OOST TWENTE (Centrum voor Werk en Inkomen) Inwoners van de gemeenten in N.O.-Twente , Oldenzaal, Losser en Denekamp( Dinkelland) kunnen vanaf 23 april 2001 in het CWI N.O.-Twente terecht voor alle diensten op het gebied van werk en inkomen.
Het adres is:
Centrum voor Werk en Inkomen N.O.-Twente Steenstraat 44, 7571 BL Oldenzaal tel. 074-2557350
- vragen over werk en uitkering
- een (nieuwe) baan
- een uitkering

- nieuw personeel Uitstapje Katholieke Vrouwen Gilde
De dames van het Katholiek Vrouwengilde brengen donderdag17 mei een bezoek aan de Libelle Zomerbeurs, die zich afspeelt op het Almeerderstrand in Almere.
Het vertrek is om 08.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Albert Heijn De dag wordt afgesloten met een diner onderweg. De thuiskomst is om + 21.30 uur.

Heemkunde Ootmarsum
Excursie Heemkunde Ootmarsum naar Huize Singraven Op zaterdag 16 juni om 17.00 uur heeft de heemkunde Ootmarsum voor leden en donateurs een excursie gepland naar Huize Singraven te Denekamp.
Voor de deelnemers zal dan een deskundige en gezellige rondleiding worden verzorgd. Uiteraard zal de historie van het landgoed worden belicht, mede aan de hand van het rijke culturele erfgoed en de kostbaarheden welke het Huis in haar bezit heeft. De deelnemers wordt verzocht voor eigen vervoer te zorgen en om 16.40 uur zich te verzamelen bij restaurant de Watermolen. Kosten per persoon Fl 9,-. Opgave graag vóór 9 juni telefonisch of schriftelijk bij Ben van Benthem tel. 0541-292277.

Werkgroep Archeologie
Door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel is in januari j.l. aan de Vereniging Heemkunde Ootmarsum Fl 500,- toegekend voor de aanschaf van een metaaldetector t.b.v. haar werkgroep archeologie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie