Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondergrondse glasbakken geplaatst in Wieringen

Datum nieuwsfeit: 25-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen

bijgewerkt tot 25 mei 2001

- Ondergrondse glasbakken (25 mei 2001)

- Inzameling gft-afval (groene emmers) (25 mei 2001)
- Inzameling oud papier (25 mei 2001)

- Sluiting gemeentehuis (22 mei 2001)

- Ondergrondse glasbakken (22 mei 2001)

- Inzameling gft-afval (22 mei 2001)

- Wet Milieubeheer, ter inzagelegging (22 mei 2001)
- Raadsvergadering (18 mei 2001)

- Commissievergaderingen (18 mei 2001)

- Bouwaanvraag, ter inzagelegging (18 mei 2001)
- Wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzagelegging (18 mei 2001)
- Inspraak (18 mei 2001)

- Onherroepelijk bestemmingsplan Slingerweg II (18 mei 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (15 mei 2001)
- Ontvangen of verleende aanvraag bouw- sloopvergunningen en meldingen (15 mei 2001)

- Fractievergaderingen (15 mei 2001)
Ondergrondse glasbakken (25 mei 2001)

De gemeente Wieringen is voornemens om in week 22 (28 mei t/m 1 juni) over te gaan tot het plaatsen van de ondergrondse glasbakken. Zodra deze ondergrondse glasbakken geplaatst zijn, worden de bovengrondse glasbakken verwijderd.
De glasbak die momenteel nog bij "Aemstelsight" aan de Verbindingsweg staat, komt daarbij te vervallen.
De glasbak die momenteel nog aan de Dentele staat wordt dan verplaatst naar de hoek de Dolven/Poelweg.
De textielbakken blijven voorlopig bovengronds op hun huidige plaats, met uitzondering van de textielbak die nu nog geplaatst is aan de Dentele, deze "verhuist" mee naar de hoek de Dolven/Poelweg.

Hippolytushoef, 25 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling gft-afval (groene rolemmers) (25 mei 2001)

Op donderdag 24 mei zullen de groene rolemmers in verband met Hemelvaartsdag niet geleegd worden. In plaats van donderdag kunt u uw rolemmer op zaterdag 26 mei a.s. aan de weg aanbieden.

Hippolytushoef, 25 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling oud papier (25 mei 2001)

Op 26 mei 2001 is het de laatste zaterdag van de maand. Dit houdt in dat al het oud papier weer zal worden opgehaald op heel Wieringen. Namens de inzamelende verenigingen verzoeken wij u het papier in een doos, ofwel goed gebonden, bij de weg aan te bieden.

Hippolytushoef, 25 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Sluiting gemeentehuis (22 mei 2001)

Het gemeente huis is donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei a.s. voor alle diensten gesloten.

Het gemeentebestuur van Wieringen

Ondergrondse glasbakken (22 mei 2001)

De gemeente Wieringen is voornemens om in week 22 (28 mei t/m 1 juni) over te gaan tot het plaatsen van de ondergrondse glasbakken. Zodra deze ondergrondse glasbakken geplaatst zijn, worden de bovengrondse glasbakken verwijderd.

De glasbak die momenteel nog bij "Aemstelsight" aan de Verbindingsweg staat, komt daarbij te vervallen.
De glasbak die momenteel nog aan de Dentele staat wordt dan verplaatst naar de hoek de Dolven/Poelweg.
De textielbakken blijven voorlopig bovengronds op hun huidige plaats, met uitzondering van de textielbak die nu nog geplaatst is aan de Dentele, deze "verhuist" mee naar de hoek de Dolven/Poelweg.

Hippolytushoef, 22 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzameling gft-afval (groene rolemmers)(22 mei 2001)

Op donderdag 24 mei zullen de groene rolemmers in verband met Hemelvaartsdag niet geleegd worden. In plaats van donderdag kunt u uw rolemmer op zaterdag 26 mei a.s. aan de weg aanbieden.

Hippolytushoef, 22 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (22 mei 2001)
ter inzage legging ontwerp-beschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer is ontvangen van:
- Sandfirden Technics B.V. voor het uitbreiden/wijzigen van de inrichting voor het maken van staalconstructies, het verrichten van montagewerkzaamheden en herstelwerkzaamheden van werktuigen en motoren voor de scheepvaart en industrie. De uitbreiding betreft het vergroten van de bedrijfshal en het oprichten van een milieuloods. De inrichting is gelegen op het perceel Haventerrein 1 te Den Oever en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie A, nr. 4705, 4706, 4707 en 3806.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijlagen liggen gedurende vier weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 23 mei 2001op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie tijdens bovengenoemde periode op de maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.

De gevraagde vergunning zal worden verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.

Gemotiveerde bedenkingen tegen deze ontwerp-beschikking kunnen door een ieder binnen vier weken na de dag van ter inzage legging schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders. De ingekomen bedenkingen worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen heeft ingebracht niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Gedurende de genoemde termijn bestaat desgevraagd voor een ieder de gelegenheid tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. U dient hiertoe een afspraak te maken.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te dienen. Het staat ook open voor degenen die geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp, maar wel nadien bedenkingen hebben tegen een van het ontwerp afwijkende (definitieve) beschikking.
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 22 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Raadsvergadering (18 mei 2001)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergadering van de raad der gemeente Wieringen zal worden gehouden op donderdag 31 mei a.s. om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Agenda :

1. Opening;

2. Verslag van de vergadering van 19 april 2001;
3. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen;
4. Voorstel tot wijziging legesverordening 2001;
5a. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. centrum Hippolytushoef;
5b. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. perceel Elft 89 (fam. Wagemaker);
5c. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. Westerland en het gebied nabij de Dam;
5d. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. bestemmingsplan Buitengebied (tankstation "De Zingende Wielen");
6. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit t.b.v. bestemmingsplan Oosterland (fam. Heijblok);

7. Voorstel tot vaststelling tarieven water en stroom havens Den Oever;

8. Voorstel tot het toekennen van een jaarlijkse subsidie t.b.v. jeugdactiviteiten Wieringer Activiteiten Coöperatie (WAC);
9. Evaluatie drie vrouwen-vrijwilligersorganisaties;
10. Voorstel beschikbaar stellen krediet t.b.v. onderzoek bestuurlijke toekomst van de gemeenten in het gebied van het Gewest Kop van Noord-Holland;

11. Voorstel tot overgaan verkoop grond achter De Kule 34 t/m 40; 11a. Voorstel tot overdracht bevoegdheid tot verkoop van de percelen Noord Gesterweg 22 en 22a;

12. Initiatiefvoorstel van de Partij van de Arbeid inzake Autovrije (Zon-)dag;

13. Comptabiliteitsbesluiten 2001;

14. Rondvraag;

15. Sluiting.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Commissievergaderingen (18 mei 2001)

Commissie Algemene Zaken en Financiën:
maandag 21 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Welzijn:
dinsdag 22 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Commissie Grondgebiedzaken:
woensdag 23 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Ter inzage (18 mei 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, ligt met ingang 21 mei 2001 gedurende 2 weken een bouwaanvraag ter inzage voor het perceel De Weel 60, het veranderen/vergroten van een woning.

Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvragen vergunning te verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Artikel 19 lid 2/3 Wet op de Ruimtelijke Ordening (18 mei 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken, liggen met ingang van maandag 21 mei 2001 gedurende 4 weken ter inzage de bouwaanvragen voor de percelen:
- Oosterdamsterweg 1, het oprichten van een garage/berging (lid 2);
- Rotgangs 9, het veranderen/vergroten van een woning (lid 2);
- Belt 10, het veranderen/vergroten van een woning (lid 3).
Wij zijn voornemens om voor deze bouwaanvragen vrijstelling te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Inspraak (18 mei 2001)

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt bekend dat er een schetsplan is ingediend door de stichting Hippolyte (Wironruiters) voor het oprichten van een manege op een perceel gelegen aan de Lonjeweg/Parallelweg te Hippolytushoef. Ons college dient te besluiten of wij aan dit schetsplan wensen mee te werken met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het schetsplan ligt daartoe met ingang van maandag 21 mei 2001 gedurende 3 weken tijdens openingstijden op de afdeling Grondgebiedzaken ter inzage ten behoeve van de inspraak. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk een reactie aan ons college kenbaar te maken.

Op dinsdag 22 mei a.s. vanaf 19.30 uur wordt er een inspraakavond gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn.

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen kan men zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, telefoon 0227-594396.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Onherroepelijk bestemmingsplan Slingerweg II (18 mei 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat het bestemmingsplan Slingerweg II, zoals (gewijzigd) vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit de dato 8 juni 2000, nr. IV-16 en goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de dato 16 januari 2001, nr. 2000-25746, thans geheel onherroepelijk is geworden. Het bestemmingplan ligt met ingang van maandag 21 mei 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Grondgebiedzaken in het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 18 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris.
T. Beneker, loco-burgemeester.

Voornemen om kapvergunning te verlenen (15 mei 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:


- Gemeente Wieringen, Elft 15 te Hippolytushoef voor 8 elzen op perceel naast Kastanjehof 8.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 30 mei 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 15 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw, sloopvergunningen en -meldingen (15 mei 2001)

A. Ontvangen bouwaanvragen:

Locatie en omschrijving:
Westerklief 15, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 27 april 2001)
Dijkstraat 30, het vergroten van een woning (ontvangen 27 april 2001) Kerkplein 4/5, het veranderen van een kantoor tot woningen en kantoor (ontvangen 1 mei 2001)
Havenstraat 6, het herbouwen van een woning/garage, berging (ontvangen
1 mei 2001)
Zwinstraat 8, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 9 mei 2001)
Haventerrein 1, het oprichten van een bedrijfshal (ontvangen 10 mei 2001)
De Kule 64, het oprichten van een praktijkruimte (ontvangen 10 mei 2001)

B. Ontvangen meldingen:

Locatie en omschrijving:
Belt 48, het oprichten van een blokhut (ontvangen 8 mei 2001) Hoge Poel 9, het oprichten van een bijkeuken (ontvangen 9 mei 2001)

C. ontvangen sloopaanvragen:

Locatie en omschrijving:
Havenstraat 6, het slopen van een woning /smederij (ontvangen 1 mei 2001)
Zwinstraat 8, het slopen van een aanbouw (ontvangen 9 mei 2001)

D.Verleende bouwvergunning:

Locatie en omschrijving:
Sluiskolkkade 10/12, het veranderen van een werkplaats/opslagruimte (verzonden 14 mei 2001)

E. Geweigerde bouwaanvraag:

Locatie en omschrijving:
Koningstraat 4/6 het oprichten van een café (de Wolkenkrabber)(verzonden 8 mei 2001)

De onder A, B en C genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden van het gemeentehuis bij de afdeling Grondgebiedzaken (artikel 41 van de Woningwet).

Tegen de onder D en tegen de onder E genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma tel. 0227-594396.

Hippolytushoef, 15 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

Fractievergaderingen (15 mei 2001)


-Fractievergadering PvdA: woensdag 16 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;

-Fractievergadering CDA: donderdag 17 mei 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;

-Fractievergadering OW91: donderdag 17 mei 2001 om 19.30 uur in café/restaurant "De Rotgans", Poelweg 1 te Westerland;
-Fractievergadering VVD: donderdag 17 mei 2001 om 19.30 uur in de wethouderskamer in het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 15 mei 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
T. Beneker, loco-burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...