Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden LNV op kamervragen over MKZ

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM. 2001/1876
datum
28-05-2001

onderwerp
Antwoorden op de vragen, ter voorbereiding op het AO MKZ d.d. 29 mei 2001
TRC 2001/5333 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de fracties van het CDA en de SGP, ter voorbereiding op het Algemeen Overleg op 29 mei.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

up

datum
28-05-2001

kenmerk
VVM. 2001/1876

bijlage
Kamervragen

Vraag CDA 1
Kunt u een indicatie geven van de schade die de MKZ-crisis met zich mee heeft gebracht en nog met zich mee zal brengen? Kunt u daarbij een onderscheid maken tussen de schade in de verschillende sectoren (landbouw, MKB, recreatie, transportsector etc)?

Antwoord:
Er bestaat nog geen definitief beeld van de economische schade van de MKZ-uitbraak. Wel heeft het CPB onlangs de MKZ-schade geraamd op 2,8 miljard gulden, waarvan 1,2 miljard gulden in de landbouw, 1,1 miljard gulden in het netwerk van toeleverende en verwerkende bedrijven en 0,5 miljard gulden in de sectoren die los staan van de landbouw, waaronder de recreatiesector.
Het LEI heeft de inkomensschade in de primaire sector van de veehouderijbedrijven onlangs geraamd op 164 miljoen gulden (voorlopig cijfer).

Vraag CDA 2
Kunt u een indicatie geven van het aantal arbeidsplaatsen dat zal verdwijnen door de MKZ-crisis? Bent u bereid om maatregelen te treffen om het opheffen van arbeidsplaatsen te voorkomen? En zo ja: welke mogelijkheden ziet u daartoe?

Antwoord:
Ik kan geen indicatie geven van het aantal arbeidsplaatsen dat zal verdwijnen. Ik mag in herinnering roepen dat, om te voorkomen dat arbeidsplaatsen verdwijnen, de minister van SZW een faciliteit in het leven heeft geroepen waarbij voorzien is in een uitkering bij tijdelijke werkloosheid als gevolg van de MKZ-maatregelen. Overigens is het Noodfonds MKZ er op gericht om bedrijven die als gevolg van de MKZ-maatregelen in de problemen komen en er op eigen benen niet bovenop kunnen komen en zonder MKZ wel levensvatbaar waren geweest een faciliteit te bieden om continuïteit te realiseren.

Vraag 3 CDA
Kunt u aangeven welke totaalbedragen in het Noodfonds zullen komen en welke partijen daadwerkelijk geld zullen storten? Wat is de reden dat marktpartijen niet bereid zijn om mee te betalen?

Antwoord:
Alleen het bedrag van 25 miljoen gulden dat de overheid in een Noodfonds MKZ wil bijdragen is zeker. De overheid heeft aangeboden het geld van andere partijen te verdubbelen tot een maximum van 35 miljoen gulden.
De marktpartijen ondersteunen wel de gedachte van een noodfonds maar zijn van mening dat de criteria te eng zijn en dat de overheid er te weinig geld in stort. Zij wijzen erop dat het bedrijfsleven al ernstig is getroffen.
Ik heb in een recente brief de provincies en het bedrijfsleven nogmaals opgeroepen een bijdrage te leveren.

Vraag 4 CDA
Welke criteria gaan gelden voor het Noodfonds? Waar kunnen mensen terecht die een beroep op het noodfonds willen doen? Hoe snel kan een aanvraag afgehandeld worden en wie handelt de aanvragen af?

Antwoord:
In de brief van 14 mei 2001 met kenmerk VVM/01.1781 ben ik reeds globaal ingegaan op het fonds. Het is erop gericht om bedrijven die als gevolg van de MKZ-maatregelen een continuïteitsprobleem krijgen en er op eigen benen of met behulp van de tot nu toe getroffen maatregelen niet bovenop kunnen komen, doch zonder MKZ wel continuïteit hadden gehad een mogelijkheid te bieden te overleven. Exacte criteria zijn op dit moment nog niet te geven. Er zal op korte termijn een bestuur worden benoemd dat over de uitvoeringsorganisatie zal beslissen. Ik hoop dat zo spoedig mogelijk aanvragen kunnen worden ingediend. Hierbij ben ik evenwel mede afhankelijk van het parlement, want de statuten zullen ex artikel 29 van de Comptabiliteitswet worden voorgelegd. Ik ben voornemens dat op zeer korte termijn te doen.

Vraag 5 CDA
Op welke termijn kunnen de dossiers van geruimde bedrijven zodanig op orde zijn dat de tweede tranche taxatiegeld uitbetaald kan worden (dit vanwege de dringende behoefte van vele geruimde bedrijven die willen starten met het aankopen van nieuw vee)? Bent u eventueel bereid meer menskracht in te zetten om de dossiers op de kortst mogelijke termijn af te handelen om zo tegemoet te komen aan de wensen van de getroffen agrariërs?

Vraag 3 SGP
De uitbetaling van 50% van de taxatiewaarde is vrijwel overal uitbetaald. Kunt u toezeggen wanneer de overige 50% uiterlijk is uitgekeerd? En wordt over het resterende bedrag ook rente vergoed?

Antwoord:
Thans wordt met man en macht gewerkt om de dossiers zodanig samen te stellen dat op basis daarvan de eindbetaling aan gedupeerden kan worden verricht. Ik teken hier overigens bij aan dat bij de uitkering van het resterende bedrag een korting kan worden toegepast. Ik streef ernaar het hele betalingsproces op zo kort mogelijke termijn af te ronden. Omdat naar verwachting binnen redelijke termijn de eindbetalingen plaatsvinden, is om die reden vergoeding van rente niet aan de orde.

Vraag 6 CDA
Signalen uit onder meer Ee en Anjum wijzen erop dat het taxatiebedrag dat bedoeld is voor het aankopen van een nieuwe veestapel onvoldoende is om daadwerkelijk nieuw vee aan te kunnen kopen, dit in verband met de hoge veeprijzen en het schaarse aanbod. Bent u van mening dat een aanpassing van de taxatiebedragen op basis van indexering van de veeprijzen tot stand moet komen?

Antwoord:
Er bestaat voor mij gegeven de voorwaarden vanuit Brussel geen mogelijkheid om af te wijken van de huidige lijn dat de taxatiewaarde wordt bepaald door de marktwaarde van het vee kort voor het moment van de MKZ-uitbraak.

Vraag 7 CDA
Kunt u aangeven of er al gebruik is gemaakt door MKZ-getroffenen van de BBZ-regeling (besluit bijstandsverlening zelfstandigen)? En zo ja: om welke aantallen gaat dat?

Antwoord:
Informatie bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid leert dat kwantitatieve gegevens hieromtrent op dit moment niet voorhanden zijn.

Vraag 8 CDA
Dreigt een aantal gemeenten in de financiële problemen te komen vanwege BBZ-aanvragen? En zo ja: welke mogelijkheden ziet u om voor de financiële problemen een oplossing te vinden of mee te denken over het vinden van een oplossing?

Antwoord:
Informatie bij mijn collega van SZW leert dat tot nu toe slechts één gemeente aandacht heeft gevraagd voor de mogelijke financiële gevolgen van extra BBZ-aanvragen. Van ernstige financiële problemen lijkt vooralsnog geen sprake te zijn. De criteria van het BBZ en de uitgangspunten van het Fonds Werk en Inkomen beperken de financiële gevolgen voor gemeenten in vergaande mate.

Vraag 9 CDA
Wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de ruimingen? Verlopen de ruimingen nog volgens schema? Hoeveel ruimingen zijn er geweest? Hoeveel dieren betreft het en hoeveel dieren moeten nog geruimd worden?

Antwoord:
De ruimingen zijn op 23 mei 2001 afgerond. Eerder was uitgegaan van een geplande einddatum van 25 mei. In totaal zijn ruim 265.000 dieren geruimd bij ruim 2800 bedrijven en hobbyboeren.

Vraag 10 CDA
Wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de slachtcapaciteit? Kan er volop geslacht worden? En kunnen er steeds genoeg RVV-medewerkers ingezet worden om door te slachten, ook bijvoorbeeld rond Hemelvaart (voor velen zijn dat vrije dagen) en op zaterdagen? Zo nee, bent u dan bereid oplossingen aan te dragen zodat de capaciteit optimaal benut kan worden?

Vraag 20 CDA
Signalen bereiken ons dat het slachten van varkens absoluut niet adequaat afgehandeld wordt. Is het bij u bekend dat de capaciteit van de slachterij in Apeldoorn normaal gesproken het slachten van maximaal 4500 varkens mogelijk maakt, en dat er op 21 mei door storingen 1700 varkens zijn blijven liggen tot 22 mei? En zo ja, is de minister met ons van mening dat dit in het kader van dierenwelzijn zo niet kan? Is de minister met ons van mening dat in dit soort situaties RVV-medewerkers langer door zouden moeten werken of dat er extra RVV-medewerkers aangetrokken of ingezet moeten worden? En is de minister met ons van mening dat in tijden van MKZ-crisis (dat volgens de minister als 'oorlogssituatie' betiteld kan worden) extra regelgeving en inzet van menskracht verantwoord is, gezien het oplossen van de crisis?

Antwoord:
Nog niet alle slachterijen benutten momenteel de volledige capaciteit. Dit komt met name door de beperkingen in de compartimenteringsregeling en de regeling toezichtsgebieden. De problematiek is maar voor een klein deel gelegen in de personele inzet van de RVV. De RVV is bereid om ook ten behoeve van het slachten rond Hemelvaart personeel beschikbaar te stellen.
In het geval van een storing bij een slachthuis is sprake van overmacht. Normaal gesproken werken slachthuis en RVV bij een storing langer door om de reeds aangevoerde levende dieren diezelfde dag te kunnen afwerken. Overigens hangt dit geheel van de aard van de storing af en de duur ervan. Bij langdurige storing komt het voor dat, alhoewel ongewenst, levende dieren de nacht op het terrein van het slachthuis moeten doorbrengen. Van het door u genoemde geval in Apeldoorn is (ook bij navraag ter plaatse) niets bekend.

Vraag 11 CDA
Is er een bijzondere positie te geven aan de omgeving Oosterwolde, Mastenbroek en Zalk, omdat de daar gesitueerde bedrijven op ruim 10 kilometer liggen van het Toezichtsgebied Oene (dit in verband met de uitspraak van de minister dat 'fine-tuning' op zijn plaats zou zijn)?

Vraag 6 SGP
Het toezichtsgebied rond Oosterwolde is opgeheven. Is het nodig dat deze gescreende bedrijven rond Oosterwolde nu nog steeds onder het toezichtsgebied van Oene vallen, terwijl uit de screening al is gebleken dat deze bedrijven niet besmet zijn?

Antwoord:
Op 22 mei jl. om 00.00 uur is het toezichtsgebied rondom Oosterwolde verkleind.
Conform de Europese regelgeving dient rond het vaccinatiegebied Noord-Veluwe een toezichtsgebied van tenminste 10 kilometer te worden gehandhaafd. De begrenzingen dienen goed handhaafbaar te zijn en zoveel mogelijk aan te sluiten bij natuurlijke barrières; om deze reden kan de grens op sommige plaatsen op meer dan 10 kilometer afstand van het vaccinatiegebied liggen.

Vraag 12 CDA
Welke verlichtende maatregelen zijn van kracht sinds enige dagen in de gebieden Kamperveen, Noordeinde en Oosterwolde?

Antwoord:
Op 22 mei jl. om 00.00 uur is het toezichtsgebied rond Oosterwolde opgeheven.
De gebieden Kamperveen, Noordeinde en een deel van het gebied rond Oosterwolde zijn eveneens gelegen in het toezichtsgebied rond Oene. Derhalve geldt voor deze gebieden het strengere regime van het toezichtsgebied.

Vraag 13 CDA
Wanneer kunnen boeren in de toezichtsgebieden weer de normale bedrijfsvoering uitoefenen?

Antwoord:
Het huidige regime van de toezichtsgebieden kan opgeheven worden zodra de eindscreening een gunstig resultaat heeft opgeleverd en er tenminste 30 dagen zijn verstreken na ruiming van het laatste gevaccineerde dier. Als dat zo is, zijn er geen veterinaire redenen meer om het strengere regime in het toezichtsgebied te handhaven. De landelijke compartimenteringsregeling zal vanaf dat moment van toepassing zijn, zoals nu het geval is voor de gebieden rond Ee/Anjum, Flevoland en Kampereiland. In deze gebieden is een normale bedrijfsvoering weer mogelijk.
Overigens geldt voor het toezichtsgebied Kootwijkerbroek sinds 22 mei al een versoepeld regime waarbij onder meer weidegang is toegestaan en onder voorwaarden vervoer van vee (sinds 19 mei). Ditzelfde regime is met ingang van 24 mei ook van toepassing op het toezichtgebied Oene.

Vraag 14 CDA
Welke stappen heeft u ondernomen en gaat u ondernemen om de evaluatie van MKZ, die het COT niet uit gaat voeren, zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden? Welke partijen wilt u erbij betrekken?

Antwoord:
De evaluatie van de MKZ-crisis zal geschieden conform het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Dit houdt in concreto in dat de minister van LNV het voortouw zal nemen bij het opstellen van een plan van aanpak voor de evaluatie en dat hij zal zorgdragen voor de interdepartementale coördinatie. Het plan van aanpak zal vervolgens door het kabinet worden vastgesteld. Het is mijn streven om de evaluatie na de zomer van start te laten gaan en nog in deze kabinetsperiode af te ronden. Het eindrapport zal vanzelfsprekend aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van het plan.
De opdracht voor de uitvoering van de evaluatie zal worden verstrekt in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure. Deze procedure staat in principe open voor alle onderzoeksinstituten/bedrijven. Daarom is op dit moment niet aan te geven welke partijen bij de evaluatie betrokken zullen zijn.

Vraag 15 CDA
In Groot-Brittannië is er nog steeds sprake van MKZ-uitbraken. Welke voorzorgs- en controlemaatregelen worden getroffen door de Nederlandse overheid om te voorkomen dat het MKZ-virus vanuit Engeland in Nederland terecht komt? Hoe worden de grenzen gecontroleerd? Zijn er nog extra controlemaatregelen als het gaat om de grens met Duitsland en België? Zijn de getroffen maatregelen anders dan bij het uitbreken van de MKZ-crisis in februari/maart? Zo ja, waarom?

Antwoord:
De douane controleert nog steeds het vracht- en personenverkeer op de invoer van MKZ-gevoelige producten vanuit het Verenigd Koninkrijk. Deze controles vinden voornamelijk plaats in de lucht- en zeehavens. De controle van reizigers geschiedt daarbij steekproefsgewijs. De douane wordt bij deze controles bijgestaan door een aantal militairen. Overigens is de EU-richtlijn inzake export voor het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste waarborg voor het voorkomen van import van het MKZ-virus naar Nederland.

Vraag 16 CDA
Is het waar dat het MKZ-virus niet had hoeven toeslaan als de Europese Unie een geharmoniseerde en snelle aanpak had geformuleerd voor dieren die vanuit Groot-Brittannië waren ingevoerd, op het moment van de uitbraak in Engeland (zoals omschreven in het agrarisch dagblad van 19 mei)? En zo ja, welke lessen trekt u hier uit?

Vraag 17 CDA
Is het waar dat eerdere informatieverstrekking over de grilligheid van het MKZ-virus in Nederland de MKZ-crisis in ons land had kunnen voorkomen (zoals omschreven in het agrarisch dagblad van 19 mei)? En zo ja, welke lessen trekt u hieruit?

Antwoord:
In het Agrarisch Dagblad van 19 mei 2001 maken twee journalisten een eigen reconstructie van de gebeurtenissen. Ik heb kennisgenomen van de door hen gesuggereerde lessen voor de toekomst. Het is erg en waarschijnlijk tè gemakkelijk om achteraf te concluderen dat het MKZ-virus niet had hoeven toeslaan als een andere aanpak was toegepast en nieuwe informatie over het virus bekend was geweest. Bij de evaluatie van de bestrijding komen deze vragen overigens ook aan de orde.
Overigens wordt er op mijn ministerie reeds gewerkt aan diverse structurele maatregelen en wijzigingen van beleid die de kans op een uitbraak dan wel de omvang van een uitbraak moeten beperken. Ik zal hiertoe waar nodig met de EU en andere lidstaten overleggen om een geharmoniseerde aanpak te bereiken.

Vraag 18 CDA
Kunt u aangeven of er al gebruik gemaakt is van het door u ingestelde meldpunt voor wild? Op welke wijze controleert u op dit moment de eventuele aanwezigheid van het MKZ-virus onder het wild?

Antwoord:
Er is slechts één melding van een aangereden ree binnengekomen bij het meldpunt. Binnen de doelstellingen van het reguliere populatiebeheer heb ik in de gebieden rond Ee/Anjum en Noord-Veluwe (alleen in het gedeelte ten noordwesten van de A28) een aantal reebokken laten afschieten. Monsters van deze dieren zijn door ID-Lelystad onderzocht op de aanwezigheid van het MKZ-virus. Ook monsters van een aantal aangereden dieren zijn door ID-Lelystad onderzocht. Zowel de klinische, als de pathologische, als de serologische screening van dit wild heeft een negatief resultaat opgeleverd.

Vraag 19 CDA
Kunt u aangeven op welke termijn de levende export van vee vanuit de nu nog gesloten gebieden opengesteld wordt?

Antwoord:
Met ingang van 29 mei is de uitvoer van levende dieren vanuit Zuid- en West-Nederland weer toegestaan. Vanuit de drie noordelijke provincies en Flevoland is vooralsnog slechts de uitvoer van levende slachtvarkens en -runderen mogelijk naar slachterijen in het buitenland.

Vraag 1 SGP
Bij een bezoek van de SGP-fractie aan Oene bleek dat bij meerdere bedrijven, waaronder er zijn waar het eerst MKZ werd vastgesteld, dat de besmette mest nog steeds op het bedrijf is (opgeslagen). Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat de mest niet onmiddellijk is verwijderd? Dit heeft allerlei negatieve consequenties voor het bedrijf en de omgeving. Kan concreet worden toegezegd dat deze mest nu onverwijld wordt weggehaald?

Antwoord:
Mest wordt na de ruiming van besmette bedrijven niet onmiddellijk verwijderd. Na de ruiming wordt het bedrijf eerst ontsmet, gevolgd door een wachttijd. Daarna wordt de mest verwijderd. De mest van besmette bedrijven wordt afgevoerd naar de vuilverbranding.

Vraag 2 SGP
Hoe kan het dat op de MKZ-bedrijven van het eerste uur na al die weken nog geen schriftelijke bevestiging is ontvangen van de uitkomsten van de monsters? Er zijn ook bedrijven die onder de verdenking van MKZ meteen zijn geruimd en waar na zeven weken nog steeds geen positieve of negatieve uitslag schriftelijk noch mondeling is meegedeeld aan betrokkenen. In een concreet geval hoorden wij van een boer die ook een loonbedrijf heeft dat het ontbreken van de uitslag grote consequenties heeft voor zijn bedrijf, omdat zijn klanten geen zekerheid hebben dat hij niet besmet is. Hoe zit dat?

Antwoord:
Tijdens de MKZ-crisis zijn zeer grote aantallen monsters genomen die door het ID-Lelystad moet worden onderzocht. Zodra de uitslagen bekend zijn worden deze vervolgens door de RVV gekoppeld aan de bijbehorende veehouderijbedrijven. De RVV en het ID-Lelystad stellen alles in het werk om de uitslagen op een nauwkeurige en correcte wijze te doen toekomen aan de juiste personen en bedrijven. In voorkomende gevallen kost dit wat meer tijd. Overigens is in de afgelopen dagen een groot aantal bedrijven schriftelijk op de hoogte gesteld van de testuitslagen.

Vraag 4 SGP
Ten aanzien van de taxatie van dieren wordt in de meeste gevallen het bedrag als reëel beschouwd. Echter niet in de kalversector. Waarom zitten deze getaxeerde bedragen ver onder de reële waarde? Op welke waarden zijn de taxaties gebaseerd?

Antwoord:
De taxatiewaarden zijn gebaseerd op de waarde van de dieren op het moment direct voor het uitbreken van de MKZ-epidemie. Deze systematiek wordt voor alle diersoorten gehanteerd. Voor vleeskalveren was de marktprijs op dat moment betrekkelijk laag.

Vraag 5 SGP
In de melkveesector wordt 40 cent per niet-gemolken liter melk uitbetaald. U heeft toegezegd dat hierop een voorschot zal worden gegeven. Vanaf wanneer wordt dit voorschot uitbetaald? Vindt deze uitbetaling vanaf dat moment maandelijks plaats?

Antwoord:
De 40 cent regeling is een initiatief van het zuivelbedrijfsleven. Het kabinet heeft daarbij toegezegd, ingeval het nationale melkquotum niet wordt volgemolken, bereid te zijn tot medegarantstelling (50/50). Hoe een en ander op bedrijfsniveau zal uitwerken wordt pas aan het eind van het melkprijsjaar 2001/2002 duidelijk. Het uitbetalen van een voorschot is mijns inziens niet aan de orde en in elk geval niet door mij toegezegd.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...