Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenvatting jaarverslag Registratiekamer 2000

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

De Registratiekamer in 2000
Samenvatting van het jaarverslag van de Registratiekamer over 2000

De Registratiekamer, het onafhankelijke orgaan dat toezicht houdt op de bescherming van persoonsgegevens, heeft op 28 mei 2001 haar jaarverslag 2000 aangeboden aan minister Korthals van Justitie. De Registratiekamer roept hierin op tot bezinning op de inzet van cameratoezicht in openbare ruimten. In de gezondheidszorg signaleert de kamer bedreigingen voor de privacy bij de inzet van informatie- en communicatietechnologie binnen de sector en in de veranderende relatie tussen zorg en zorgverzekering. De kamer heeft kritiek op de aanpak van de wachtlijstproblematiek. De Registratiekamer dringt verder aan op meer waarborgen voor de privacy bij gebruik van het internet.

De Registratiekamer signaleert drie ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: a) de technologie om persoonsgegevens te verwerken biedt steeds meer mogelijkheden, b) de maatschappelijke wens deze technologie te gebruiken voor het leveren van persoonlijke service en maatwerk groeit eveneens en daarmee de noodzaak veel van individuele burgers of consumenten te weten, en c) toenemende samenwerking tussen publieke en private partijen omwille van de efficiency leidt tot een vervaging van de grens tussen het publieke en private domein.

In de Wet bescherming persoonsgegevens - die 1 september 2001 van kracht zal worden - is daarom de informatieplicht voor instanties en bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, aangescherpt. Betrokken individuen dienen actief geïnformeerd te worden over de verwerking van hun persoonlijke gegevens en het doel daarvan. De Registratiekamer benadrukt verder het beginsel van doelbinding: het verdere gebruik van persoonsgegevens dient verenigbaar te zijn met het oorspronkelijke doel van de verwerking. De Registratiekamer pleit ook voor terughoudendheid in algemeen gebruik van unieke persoonsgegevens. Zij heeft een sterke voorkeur voor specifieke persoonsnummers per sector. In ieder geval zal het gebruik van unieke persoonsgegevens in de wet steeds uitdrukkelijk geregeld dienen te worden.

Cameratoezicht
Het uitoefenen van toezicht in openbare ruimten met behulp van videocamera's is in 2000 in een stroomversnelling geraakt. Gericht cameragebruik kan ook volgens de Registratiekamer een waardevol onderdeel zijn van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen. De keerzijde is echter dat steeds meer en steeds verfijndere detectiesystemen vergaande vormen van toezicht op het gedrag van burgers mogelijk maken. De Registratiekamer dringt daarom aan op bewust maathouden bij het inzetten van cameratoezicht. Belangrijk is voorts dat de overheid de regie blijft voeren in het publieke domein. De burger moet wel gezien maar niet constant bekeken worden.

Gezondheidszorg
Voor de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg (incl. toegankelijkheid en efficiency) heeft men hoge verwachtingen van de mogelijkheden van de informatie- en communicatietechnologie. In de gezondheidszorg gaan zeer veel gegevens om, zowel voor de directe patiëntenzorg als voor financiering, onderzoek en beleidsvorming. De Registratiekamer signaleert dat in dit kader te weinig wordt nagedacht over de bescherming van persoonsgegevens en het medisch beroepsgeheim. Dat geldt met name voor de randvoorwaarden die op grond daarvan dienen te gelden voor de toenemende rol van de zorgverzekeraars. De Registratiekamer wijst onder meer op de consequenties hiervan voor de stelselherziening in de gezondheidszorg.

De plannen in de sector voor zorgtoewijzing en wachtlijstbeheer onder de AWBZ uit het najaar 2000 voorzien in het verzamelen van uitgebreide gegevens van iedere patiënt. Het Ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland en het College voor Zorgverzekeringen streven naar een landelijk stelsel van AWBZ-brede zorgregistraties, waarvan de gegevens tot op individueel niveau te identificeren zijn. De Registratiekamer heeft de betrokken partijen laten weten sterk te twijfelen aan de rechtmatigheid van deze aanpak.

Privacy en Internet
In reactie op publieke ongerustheid en vragen heeft de Registratiekamer in 2000 onderzoek gedaan naar diverse privacyaspecten van het gebruik van internet en e-mail. Zeer veel Internet Service Providers verzamelen gegevens van klanten en hun gedrag op internet voor commerciële doeleinden. De Registratiekamer concludeerde dat de bescherming van persoonsgegevens bij ISP's in aanzienlijke mate tekortschiet. Onderzoek naar de controle door de werkgever op e-mail en internetgebruik op het werk resulteerde in een rapport met vuistregels voor een realistische benadering van de controle op basis van concrete afweging van de belangen van werkgever en werknemer. Voor de bestrijding van misdaad via het internet streven politie en justitie uitgebreide opsporingsbevoegdheden na. De Registratiekamer heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat in het op stapel staande Verdrag inzake Cybercrime (Raad van Europa) de grenzen van de rechtsstaat eenduidig worden gerespecteerd.

Continuïteit en verandering
De Registratiekamer heeft in 2000 veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van normen voor de bescherming van persoonsgegevens, onder andere in adviezen aan de regering, via praktische handleidingen en door actieve deelname aan de Europese samenwerking op privacygebied. Het jaarverslag geeft hiervan een overzicht. De Registratiekamer zal ook in 2001 vasthouden aan de gekozen balans tussen handhaving van de regels en een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van normen en technische oplossingen voor de bescherming van persoonsgegevens. Met het in werking treden van de Wet bescherming persoonsgegevens op 1 september 2001 zal de Registratiekamer haar activiteiten continueren onder een nieuwe naam: College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Publicaties in 2000
Klant in het web (juni 2000), over de privacywaarborgen voor internetgebruik.
Herkomst van de klant (oktober 2000), een verkenning van het spanningsveld tussen het insluiten en uitsluiten van mensen op grond van ras of etniciteit bij de marketing van producten. De gewaardeerde klant (oktober 2000), over de beoordeling van kredietwaardigheid waarbij derden, zoals handelsinformatiebureaus, betrokken zijn.

Politiegegevens beschermd (juni 2000), een toelichting op het gesloten regime voor gegevensverstrekking van de Wet politieregisters.

Goed werken in netwerken (december 2000), rapport over de controle op e-mail- en internetgebruik op het werk.

Zorg voor gegevens bij indicatiestelling - aanbevelingen voor de praktijk van indicatiestelling (augustus 2000), rapport over de mogelijkheden en grenzen bij het verkrijgen, verzamelen, gebruiken, uitwisselen en bewaren van gegevens van patiënten voor het bepalen van de indicatie voor zorgverstrekking in het kader van de AWBZ.

Bankverzekeraars en privacy (november 2000), rapport over de feitelijke omgang met persoonsgegevens binnen financiële conglomeraten

Privacy-Enhancing Technologies: the path to anonimity werd herdrukt wegens aanhoudende vraag.

Opmerking
Het jaarverslag en de genoemde publicaties zijn ook gepubliceerd op de website van de Registratiekamer: www.registratiekamer.nl. Een exemplaar van het jaarverslag 2000 kan telefonisch besteld worden bij de Registratiekamer: 070 381 13 00.
Voor vragen kunt u contact opnemen met G.O. van de Klashorst: 070 381 13 00.

U kunt hier het volledige jaarverslag downloaden (PDF-bestand).

U kunt hier het volledige jaarverslag bekijken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie