Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering gemeente Hoogvliet over partieel onderhoud

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam
Zoek soortgelijke berichten

Hoogvliet, deelgemeente Rotterdam

378. Partieel onderhoud 2001 en Amendement Knol.

21 mei 2001

Dit is agendapunt 5 van de vergadering van de cie REOB van 28 mei 2001.
Geagendeerd ter informatie.
Het gaat over de besteding van extra geld (meer dan 7 ton) voor onderhoud van speelplaatsen en voetgangersgebieden.

Commissie REOB

Vergadering 28 mei 2001.

Agendapunt 5

Betreft: partieel onderhoud; middelen amendement-Knol.

Ook voor 2001 heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld in het kader van het "amendement Knol" voor extra onderhoud in de buitenruimte, en in het bijzonder ten behoeve van speelplaatsen en voetgangersgebieden, met name routes of locaties waar veel ouderen gebruik van maken.
De hoogte van het voor Hoogvliet beschikbare bedrag is nog niet bekend, maar GW gaat voorlopig uit van NLG. 720.000,-. Voorstellen voor de besteding van dit budget moeten door GW centraal worden ingediend na overleg met de deelgemeenten.

Voor partieel onderhoud (wijkgebonden onderhoud) is in de deelgemeentelijke begroting een bedrag opgenomen van NLG 138.500,-. Omdat deze werkzaamheden in dezelfde sfeer liggen (met name voetpaden) als de middelen amendement Knol doet GW voorstellen voor in totaal NLG 858.500.
Voor de aanpak van de ondergronden van speelplekken, worden projecten voorgesteld tot een bedrag van 246.700. Door deze aanpak zullen de alle speelplekken in Hoogvliet qua ondergrond aan de bijgestelde eisen voldoen.
Hierna resteert er 473.300 (Knol) plus 138.500 (partieel onderhoud) = 611.800 voor bestratingsprojecten.

Het totaal van de bestratingsprojecten die voor partieel onderhoud in aanmerking zouden kunnen komen beloopt een bedrag van NLG 1.500.000, zodat er voor nog 887.150 aan projecten "op de plank" blijft liggen.

Ten aanzien van de voorstellen van GW moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat de aanpak van het fietspad Langeweg beter kan plaatsvinden in het kader van het convenant ontsluiting Vondelingenplaat. In plaats van een herbestrating (voorstel GW) komt nu juist dit pad in aanmerking voor een opwaardering in de zin van verbreding, aanbrengen verlichting en asfaltering. Een opdracht aan dS+V om hiervoor een plan uit te werken is reeds verstrekt.Herbestrating is dan een beetje weggegooid geld. Het project S9223-03 kan dus beter niet worden uitgevoerd waardoor er een bedrag van 50.000 beschikbaar komt waarvoor een ander project kan worden toegevoegd.

Niet in de voorstellen is opgenomen een verbetering van de Sprong, met name voor fietsers en in relatie tot de realisering van het informatiecentrum. Het gaat in het bijzonder om de uitwerking van het genomen verkeersbesluit (intrekken gesloten verklaring van de Sprong voor motorvoertuigen + markeren parkeervakken aan 1 zijde) waarbij aan een zijde van de Sprong een fietsstrook in rode tegels wordt voorgesteld. Deze tegels zijn reeds gereserveerd. Aanleg van de strook dient 2 doelen: duidelijk(er) maken dat aan die zijde niet geparkeerd mag worden en verbetering van de kwalitatief slechte bestrating. De kosten zijn geraamd op 15.500 totaal, waarvan 5.500 ten laste van de begrotingspost verkeersmaatregelen kan worden gebracht.

Verder heeft GW in de voorstellen nog geen rekening gehouden met het toevoegen van een anti-fietshek (Model "Frits") op het voetpad van de Klaver in combinatie met de aanleg van een fietspad van Ariaansweg naar parkeerterrein Klaproos (project S9981-02, Boomgaardshoek, aanleg fietspad); kosten hiervan bedragen 4.000,-

Evenmin is rekening gehouden met de deelgemeentelijke bijdrage van 90.000 in 2001 en ook in 2002 (ten laste van de middelen amendement-Knol) voor de ondergrondse afvalcontainers. De laatste informatie is echter dat de ROTEB niet in staat zal zijn dit jaar een aanvang te maken met de realisering van ondergrondse opslagcontainers in Hoogvliet, zodat hiervoor dit jaar geen middelen gereserveerd behoeven te worden. De afspraak met wethouder Milieuzaken om gedurende 2 jaren een bijdrage te leveren aan dit project blijft wel staan, maar schuift een jaar op naar 2002 en 2003.

De voorstellen van GW zijn in de verschillende werkgroepen buitenruimte besproken: In het algemeen is men tevreden met de aanpak van de ondergronden van de speelplaatsen. Voorgesteld wordt de voorstellen voor speelplaatsen in het kader van amendement Knol over te nemen.

Tevens wordt voorgesteld om de verdeling van de middelen over de wijken, zoals die uit de voorstellen van GW voortvloeien aan te houden en daarbinnen zo veel als mogelijk de wensen en opmerkingen van de werkgroepen over te nemen.
In Oudeland hecht de werkgroep aan aanpassing van de omgeving van het gemaal Toscalaan, waarvan de kosten zijn geraamd op 65.000; door het vervallen van het project Langeweg (fietspad) en door het aanhouden van de verdeling over de wijken is er voor Oudeland ruimte tot 50.000. In Nieuw Engeland/Digna Johannapolder wordt prioriteit gegeven aan het in zijn geheel aanpakken van het voetpad op de dijk; door de andere door GW voorgestelde projecten te schrappen uit de lijst voor 2001 is hiervoor ruimte gemaakt.
In het Centrum en Middengebied wordt prioriteit gegeven aan het trottoir Kinheim en de Ab Meniststraat. Ruimte hiervoor kan worden gevonden door uitstel van de door GW voorgestelde projecten voetpad Groene Kruisweg en Metrostation Hoogvliet.
Vanuit Meeuwenplaat wordt sterk aangedrongen op aanpak van het voetpad langs de Aveling. Vanwege de hoge kosten van 100.000 + 83.000 (als gevolg van vervangen verharding door zgn penetratie) is dit project (opnieuw) niet in de voorstellen van GW voor 2001 opgenomen. (zie brief werkgroep, bijgevoegd).
Aan de wens van Meeuwenplaat kan tegemoet worden gekomen door de voorgestelde projecten Spieringstraat en Lengweg uit te stellen; hierdoor komt 90.000 "vrij" waarvoor een groot deel van het voetpad Aveling tussen Doggersbank en Lengweg (geraamd op 100.000) kan worden aangepakt.
Om het Fritshek Klaver en de aanpak van de Sprong te financieren wordt in overleg met bureau communicatie voorgesteld het bedrag voor Meeuwenplaat aan te spreken voor resp. 4.000 en 10.000, waardoor het resterende budget voor het voetpad Aveling op 78.000 uitkomt. De omvang van het project moet dan op dit bedrag worden afgestemd.

Het dagelijks bestuur heeft inmiddels aan GW opdracht gegeven tot uitvoering van partieel onderhoud 2001 tot een bedrag van 88.500:

Boomgaardshoek:

Gipskruid

19.000

Lijster

7.500

Kern (Middengebied en Centrum):

Kinheim

30.000

Zalmplaat:

Schutwant

7.500

Nieuw Engeland en Digna Johannapolder

Voetpad dijk Haifaweg

24.500

Daarnaast is het dan nog resterende bedrag van 50.000 gereserveerd voor een nader uit te werken plan voor de Toscalaan (omgeving gemaal). Een nader voorstel hieromtrent wordt afgewacht.

Tenslotte heeft het dagelijks bestuur aan Gemeentewerken laten weten, dat kan worden ingestemd met de voordracht voor werkzaamheden ten laste van de middelen "amendement Knol 2001" als volgt:

Aanpak ondergronden speelplekken
: conform voorstel

246.700

Wegen en paden:

474.500

gespecificeerd als volgt

Boomgaardshoek

Akkerwinde

97.000

Rietgors

15.500

Kapershoekseweg

11.500

Klaver (aanleg fietspad)

69.000 incl.Fritshek

Centrum + Middengebied

Ab Meniststraat

86.650

Trappen Gr.Kruisweg

11.000

Voetpad van Groene Kruisweg naar Achterweg

12.000

Aanpak Sprong

10.000

Zalmplaat

Bun

13.500

Prikkorf

35.000

Meeuwenplaat:

Voetpad Aveling van Lengweg en Doggersbank: vervangen verharding door penetratie

75.850

Nieuw Engeland en Digna Johannapolder

Haifaweg: trottoir op dijk

37.500

Met deze voorstellen worden de commentaren van de werkgroepen buitenruimte maximaal gevolgd; alleen voor de projecten Toscalaan en voetpad Aveling zullen de projectgrenzen c.q. nadere voorstellen aan de beschikbare bedragen moeten worden aangepast (d.w.z. beperkt). Uitvoering van het "programma-Knol" is uiteraard afhankelijk van het definitieve aandeel voor Hoogvliet in dit budget.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie