Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van de gemeente Heumen

Datum nieuwsfeit: 28-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Heumen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Heumen

28-05-2001

Regiodiek week 22

Regiodiek week 22

Oefenalarm op 6 juni

Op woensdag 6 juni is er een oefenalarm voor als er echt een ramp gebeurt.
Op die dag worden in heel Nederland de sirenes luid getest. Dat gebeurt door driemaal kort achter elkaar de sirenes te laten klinken: om 12.00 uur, om 12.05 uur en om 12.10 uur. Het geluid duurt elke keer
1 minuut en 24 seconden.
Door het jaar heen worden de sirenes vaker getest, maar dan wordt het geluid niet gebruikt.

Bij het horen van het alarm hoeft niemand iets te doen. Als u de sirene op een ander tijdstip hoort is er wel wat aan de hand. Dat kan bijvoorbeeld een calamiteit zijn met een bedreigende situatie voor de gezondheid. In zo'n geval moet u in elk geval drie dingen doen: ga naar binnen, sluit deuren en ramen en zet de radio of de tv aan. Inwoners van Gelderland worden dan van informatie voorzien via omroep Gelderland. De radiozender is via de ether te ontvangen op 89.1 FM maar ook via de kabel. TV Gelderland zendt via de ether uit op kanaal 24, maar is uiteraard ook via de kabel te bekijken. Als u voorkeurinstellingen kunt aanbrengen op uw toestel is het handig om dat te doen zodat u de zender snel kunt vinden als de nood aan de man komt. De kabelfrequenties vindt u op de lijst van de Stichting Kabeltelevisie Brabant-Gelderland waarbij het Heumense kabelnet is aangesloten.

Voor meer informatie ligt een folder klaar op postkantoren en bibliotheken en in het gemeentehuis. Die informatie staat ook op www.postbus51.nlWie zegt wat over het winkelcentrum?

Meepraten niet altijd even doorzichtig

Het lijkt zo mooi: als overheid denk je na over toekomstige ontwikkelingen in overleg met de mensen die daar belang bij hebben. Daarvoor ga je dan met ze praten, je geeft ze toelichting op ideeën en vraagt ze liefst ook nog of ze zelf suggesties hebben. Maar voor je het weet heb je een wirwar van inspraak- en informatiebijeenkomsten belegd waar de gemiddelde burger nauwelijks nog een touw aan vast kan knopen. Dat blijkt maar weer eens rond het winkelcentrum.
We doen een poging om wat helderheid te scheppen.

algemeen
Bij grotere bestemmingsplannen is de gemeente verplicht een inspraakronde te houden. Die is bedoeld om te peilen hoe belanghebbenden over de plannen denken. In die fase is nog sprake van een "voorontwerp" van een bestemmingsplan. Gedurende een aangegeven periode (doorgaans een maand) kunnen belanghebbenden per brief laten weten wat ze ervan vinden en meestal is er in die periode ook nog een inspraakavond. Van de reacties in de brieven en op de inspraakavond wordt een verslag gemaakt. Daaruit valt op te maken of het zin heeft om verder te gaan met de plannen. Er wordt niet gedetailleerd op allerlei opmerkingen ingegaan. Dat is ook niet nodig omdat het er alleen om gaat hoe globaal over de plannen wordt gedacht. Daarna volgt een tweede ronde waarin belanghebbenden de kans krijgen om te reageren. Dat is de tervisielegging die door de Wet op de ruimtelijke ordening wordt voorgeschreven. Nu draagt het plan niet meer het etiket "voorontwerp", maar "ontwerpplan" of "ontwerpbestemmingsplan". Ook nu is er weer een periode van een maand waarin kan worden gereageerd en soms is er ook opnieuw een bijeenkomst. Nu kunnen alleen schriftelijke reacties worden ingediend. Die heten volgens de wet "zienswijzen". We noemen dat begrip speciaal omdat het wel eens voorkomt dat mensen die de plannen op onderdelen niet zien zitten hun reactie "bezwaren" noemen. Als ze dan een brief terugkrijgen van de gemeente waarin hun opmerkingen "zienswijzen" worden genoemd, geeft dat het gevoel dat de gemeente er niet zo zwaar aan tilt. Ten onrechte dus: de gemeente gebruikt alleen de wettelijke term en doet daarmee niets af aan het gewicht van de opmerkingen.

interactief beleid
De gemeente wil nog verder gaan: ze wil plannen nog meer in samenspraak met inwoners ontwikkelen. Dat betekent echter tegelijk dat er weer een extra overlegronde bijkomt. Die gaat nog weer vooraf aan de inspraakronde waar we het hiervoor over hadden. Zo'n interactieve planontwikkeling werd toegepast met de zogeheten "open planprocedure" rond het winkelcentrum.
Maar zoals Cruijff al zei: "Elk voordeel heb z'n nadeel". De betrokkenen kunnen nu vaker en eerder meepraten, maar tegelijk ontstaat er onduidelijkheid: want het roept de reactie op "waarom wordt mij steeds gevraagd wat ik vind? Dat heb ik toch al een keer gezegd!"
Misschien kan dit overzicht over het winkelcentrum wat verduidelijken:
- De eerste fase, de "open planprocedure" liep in 1999. Een projectgroep met vertegenwoordigers van belanghebbende groepen (onder andere winkeliers en omwonenden) bedacht toen een plan dat werd gepresenteerd op 7 oktober 1999.

- Vervolgens kwam de (verplicht voorgeschreven) inspraakprocedure waarin kon worden gereageerd op het voorontwerp van het bestemmingsplan. Dat gebeurde in juni 2000. Er was toen een inspraakavond op 15 juni 2000.

- We zijn nu toe aan de (ook weer wettelijk voorgeschreven) procedure die voorafgaat aan de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad. De officiële bekendmaking daarvoor zal verschijnen in De Verbinding van 5 juni.

Stichting Initiatieven Winkelcentrum
Eén van de belanghebbenden bij de ontwikkeling van de plannen voor het winkelcentrum is de Stichting Initatieven Winkelcentrum Malden. Deze onderhandelt met de gemeente over de opzet van het centrum. Ook deze Stichting wil iedereen graag informeren. Zij heeft intussen ook al een informatie-avond belegd en dezer dagen verspreidt zij een informatiekrant, waarin u wordt bijgepraat vanuit de specifieke visie van de ondernemers zelf. Dit gebeurt naast de officiële procedures die de gemeente moet volgen.
De Stichting en de gemeente hebben wel een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin ze beloven zich allebei in te spannen voor een zo goed mogelijke behartiging van alle belangen. De gemeenteraad beslist op 31 mei of hij die overeenkomst tekent.

bouwen
Het kan nog een hele tijd duren voor het bestemmingsplan dat de beoogde aanpassingen en uitbreidingen mogelijk moet maken van kracht wordt. Zoals gezegd: eerst komt de tervisielegging (publicatie van 5 juni), vervolgens de vaststelling door de raad en daarna moeten Gedeputeerde Staten van Gelderland (G.S.) hun goedkeuring nog geven. Het kan allemaal nog eens extra lang duren als er beroep wordt ingesteld tegen de goedkeuring door G.S.
Er is dringend behoefte aan sommige voorzieningen. Die kunnen dus eigenlijk niet wachten tot het definitief van kracht worden van het bestemmingsplan.
Voor die situaties voorziet artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening in de mogelijkheid dat alvast bouwvergunning wordt verleend als GS daar geen bezwaar tegen hebben. Ook daarvoor geldt weer een procedure die iedereen de kans geeft tegen dat voornemen op te komen. Logisch natuurlijk: iemand die in beroep is gegaan tegen de goedkeuring van een bestemmingsplan kan voor het blok worden gezet als ondertussen toch gewoon bepaalde onderdelen van het bestemmingsplan gerealiseerd worden voordat het bestemmingsplan definitief van kracht is. Ook voor deze vorm van vergunningverlening op grond van artikel 19 is daarom een tervisielegging voorgeschreven. Belanghebbenden kunnen dan hun argumenten inbrengen als ze vinden dat een bouwvergunning nog niet mag worden verleend. Dat is de komende tijd aan de orde voor twee onderdelen van het bestemmingsplan. Ook de publicatie van de tervisielegging van die onderdelen zal in De Verbinding van 5 juni staan.Heumen doet mee aan dagje zonder auto

Op 22 september van dit jaar zullen in heel Europa bepaalde gedeeltes van steden weer zijn afgesloten voor auto's. Dat gebeurt in het kader van de Autovrije Dag.
Vorig jaar deed Heumen samen met 89 andere gemeenten ook mee. Het duurzaamheidsplatform van de gemeente Heumen zette de dag samen met Milieudefensie op. Buurtverenigingen ("De Punt", "De Componist" en bewoners van de Kruiskamp) organiseerden allerlei activiteiten op de autovrije straat en enkele prominente en gewone burgers fietsten een speciaal ontworpen route.

oproep
Iets dergelijks wil men ook dit jaar organiseren. Vast staat in elk geval de datum: 22 september. Wie mee wil doen door bijvoorbeeld op die dag sport-, spel-, kinder- of andere straatactiviteiten te organiseren wordt verzocht dat te melden op telefoonnummer 358 83 63 (kantooruren) of 358 06 94 (na 20.00 uur). Tijdige aanmelding is nodig omdat met de gemeente de afsluiting van de straten voor autoverkeer moet worden geregeld.
Voor de duidelijkheid: de autovrije zondag is geen anti-autodag. Het verzoek om de auto te laten staan is een beroep op vrijwilligheid. Het gaat erom dat we eens een dag stilstaan bij hoe we de auto gebruiken en onszelf af te vragen of dat niet wat minder kan.

duurzaamheidsplatform
De gemeente Heumen doet aan de dag mee, maar wil concrete activiteiten uit de inwoners zelf laten voortkomen. Het duurzaamheidsplatform verzamelt de ideeën en coördineert de acties.
Dat platform is er in Heumen sinds 1999. Leden ervan zijn vertegenwoordigers van diverse organisaties of gewoon inwoners op persoonlijke titel die zich inzetten voor behoud en verhoging van de kwaliteit van leven en de leefomgeving, het zorgvuldig omgaan met energiebronnen en het normbesef. De voorzitter van het platform is milieuwethouder mevrouw De Graaff. De Autovrije Dag is maar één van de activiteiten van het platform. Wilt u er meer over weten of meedoen met het platform bel dan eens 358 83 63 (tijdens kantoortijden).Afval
Op woensdag 30 mei, donderdag 31 en vrijdag 1 juni wordt de groene container geleegd.

Oud papier
Elke donderdag tijdens schooluren staat een papiercontainer bij basisschool Gladiolenstraat 2a, behalve in de vakanties. Op woensdag 30 mei haalt Fanfare Wilhelmina het oud papier op. Zorg dat het om 18.00 uur buiten staat.

grof vuil
Omdat de opening van de milieustraat tot 1 september is uitgesteld, zal nog een extra grof vuilinzameling plaatsvinden in week 24 (11 tot en met 15 juni).
U kunt zich daar nu al voor aanmelden bij Burgers Afval Service, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, op telefoonnummer 024-3482433. De laatste dag waarop u zich kunt aanmelden is vrijdag 8 juni. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk.Vergunningen

A. Aangevraagde vergunningen
Bij B&W zijn de volgende aanvragen om bouwvergunning binnen gekomen: plaatsen dakkapel, De Schoren 17
uitbreiden woning, Groesbeekseweg 57
bouw paardenstallen en uitloopruimte, Heegseveldweg 1 plaatsen dakkapel, De Vang 24
plaatsen dakkapellen zijdakvlakken, Kapt. Postmalaan 2 vergroten woning, Rijksweg 181
plaatsen container als tijdelijke opslagruimte, Looistraat 47 De aanvragen kunnen tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis worden ingezien bij Bouw- en woningtoezicht.

B. Bouwvergunningen
De volgende bouwvergunningen zijn verleend:
Verzonden op 18 mei:
21/2001: bouw garage/berging, Rijksweg 148
Verzonden op 22 mei:
70/2001: verbouw gedeelte bestaande woning met garage tot meergeneratiewoning, Looistraat 55
77/2001: bouw erker en uitbreiden woning aan achterzijde, Iepenhof 20 200/2000: bouw erker, Iepenhof 18
Wie het niet eens is met een van bovengenoemde besluiten kan daartegen een bezwaarschrift indienen bij B&W binnen zes weken nadat het betreffende besluit is verzonden.


------

Telefoonstoring

Door een storing in de centrale van de telefoon in het gemeentehuis was het nummer van het gemeentehuis 3588300 twee uur lang niet bereikbaar. Wie het nummer draaide kreeg het vaste antwoordbandje te horen. Pas in de loop van maandagmorgen kon het euvel worden verholpen.
Storingen worden zo spoedig mogelijk op de Website van de gemeente vermeld. Dat zal bij een eventueel nieuw voorval weer gebeuren. De gemeente biedt hierbij haar excuses aan voor het ongemak.


------

Openbaar vervoer

Sinds 19 mei ligt bij de balie van Grondgebiedzaken in het gemeentehuis een gewijzigde dienstregeling voor het openbaar vervoer (streekbus) binnen het gebied van het Knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) ter inzage.
Overigens is een deel van de regeling tijdelijk omdat nog niet duidelijk is wanneer de Burchtstraat in Nijmegen weer kan worden gebruikt.
Van de wijzigingen betreft er één een lijn die door de gemeente Heumen loopt. Het gaat om lijn 1 (Molenhoek-Beuningen). De rijtijd van die bus is tussen de Scheidingsweg en Molenhoek 2 minuten langer geworden. De middagspits richting Molenhoek begint voortaan wat vroeger. De rijtijd van deze lijn tussen Beuningen en Nijmegen is in de ochtendspits met drie minuten toegenomen.
Deze gegevens hebben geleid tot een aangepast rijschema.


------

Uitvoering verkeersplan

Ondanks de data die in eerdere berichten staan komt het toch regelmatig voor dat alsnog afgeweken moet worden van deze data, omdat er op andere plaatsen stagnatie is opgetreden en de arbeiders niet op tijd kunnen starten met de nieuwe klus. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt hierin mee. Onderstaand weer een aantal data, waarop de aannemer denkt te kunnen starten.
Voor meer informatie kunt u terecht in het gemeentehuis.

Jachthuis
28 mei: Aanleg van de uitritconstructie Kerkweg-Broekkant 5 juni: Aanleg kruisvlakverhoging Jachthoorn-Schutter. Bewoners van de Schutter kunnen via de parkeerplaats Schutter bij de woning komen. De bewoners van de Jachthoorn kunnen omrijden via de Stalmeesterslaan, waar de afsluiting tijdelijk zal worden weggehaald.

Maldensveld
28 mei: Aanleg 2 busdrempels in de Veldsingel. Het gedeelte tussen de Wanmand en de Haagwinde is afgesloten. Ontsluiting vanaf de Veldschuur en vanaf de rotonde Veldsingel.
30 mei: Aanleg 2 busdrempels in de Veldsingel. Nu zijn de gedeelten tussen de Veldschuur en de Haagwinde en ten zijden van de Wanmand dicht. Ontsluiten via de Horst.
Buslijn 1 zal nog tot en met 1 juni omrijden.
5 juni: Aanleg kruisvlakverhoging de Horst, ter hoogte van de Woonvorm. De kantoren zijn bereikbaar vanaf de Rijksweg, via het pad achter autobedrijf Klaassen langs. Het werk duurt ongeveer 2 weken.


------

Zwemwaterfolder

De jaarlijkse zwemwaterfolder van de provincie Gelderland is weer verschenen. De folder gaat over het open water van de belangrijkste recreatiegebieden zoals de Berendonck en het Wylerbergmeer. Er is informatie in te vinden over gezondheidsklachten, maar ook over bereikbaarheid per openbaar vervoer.
De folder ligt in gemeentehuizen en bibliotheken en bij VVV's. Hij staat ook op www.gelderland.nl/zwemwater


------

Inrichtings- en speelelementen 't Grind.

In de planopzet voor de inrichting van 't Grind is destijds voorzien in een aantal inrichtingselementen die aantrekkelijk waren voor jonge kinderen om er bij te spelen. Bij de uitvoering van het plan zijn die elementen achterwege gebleven.
Nu wordt er al geruime tijd overlegd met afvaardigingen van de bewoners van 't Grind om het gebied wat aantrekkelijker te maken. Algemeen gevoel is dat het gebied op zich wel mooi is maar dat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Vorig jaar zijn alle bewoners schriftelijk benaderd over een aantal maatregelen. Ook is er een avond geweest om over een en ander te praten. Daaruit is naar voren gekomen dat er toch behoefte is om de inrichting te vervolmaken. Daarvoor zijn de plannen van destijds verder uitgewerkt en nu ligt er een concreet voorstel om op twee plaatsen wat elementen te gaan realiseren. Het gaat om een zig-zaggende aaneenschakeling van een aantal muurtjes, waarin gaten zijn aangebracht. De muurtjes zijn ca.1.25 m1 hoog en worden in een gelige kleur uitgevoerd. Naast de muurtjes komen er wat zitelementen. De plannen hiervoor kunt u tot 13 juni a.s. gedurende de openingstijden inzien op het gemeentehuis bij de balie van de sector grondgebiedzaken.
Bedoeling is dat ook het waterlabyrint in het midden van 't Grind zal worden gewijzigd. Daarvoor zijn de plannen in de maak. Zodra de plannen gereed zijn zullen ook die ter inzage komen.Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op 31 mei en begint om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Vaststelling notulen d.d. 26 april 2001

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Voorstel niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift P.H. Akkermans tot het niet intrekken voorbereidingsbesluit

4. Krediet gemeentewerf

5. Huisvesting Brandweer

6. Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van wegen, straten, pleinen, herstel wegbermschade

7. Samenwerkingsovereenkomst in verband met uitbreiding winkelcentrum c.a.

8. Keuze voor één centrale voor sociale alarmering
9. Exploitatiebijdrage "Maldensteijn"

10. Verzelfstandiging en fusie Recreatieschap Nijmegen e.o. met Recreatieschappen Veluwe en Over-Betuwe

11. Aanvullend subsidie sporthal Overasselt
12. Garantie geldlening tbv. Verenigingsgebouw Overasselt
13. BegrotingswijzigingenCollectes

In juni worden de volgende geldinzamelingen gehouden met vergunning van B&W:
Week van 27 mei: Prins Bernhard Fonds/Anjerfondsen Week van 3 juni : Nat. Epilepsie Fonds/De Macht van het Kleine Week van 10 juni: Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO)
Week van 17 juni: Maag Lever Darm Stichting
Week van 24 juni: Nederlandse Rode Kruis


------

Melding Wet Milieubeheer, verandering inrichting Hatertseweg 18

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bekend, dat bij hen de volgende melding is ingekomen:
G. Thoonsen, Hatertseweg 18, Malden. De melding heeft betrekking op interne wijzigingen van een melkrundveehouderij. Omdat er bij deze wijzigingen geen sprake is van een toename van de milieuhygiënische belasting, kunnen genoemde bedrijven volstaan met een melding. Burgemeester en wethouders verklaren derhalve dat ze de melding accepteren.

waar in te zien?
De stukken liggen gedurende zes weken vanaf 30 mei 2001 ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken van het gemeentehuis. Daar kunt u elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en op maandag van 17.00 tot 18.30 uur terecht.

bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tot en met 11 juni 2001 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 6580 AZ Malden.
Gedurende de bezwarentermijn kan bij de Raad van State een verzoek worden gedaan om het treffen van een voorlopige voorziening. Het verzoek tot een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De verklaring wordt niet van kracht voordat op zo'n eventueel verzoek is beslist.

Malden, 29 mei 2001.


------

Meldingen Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Heumen maken ingevolge artikel 8.41, lid 4, van de Wet milieubeheer bekend dat bij hen de volgende meldingen zijn ingekomen:

a. Ingevolge het "Besluit Inrichtingen voor Motorvoertuigen Milieubeheer" van
H.G.J. Burgers, Wanderstrasse 7, 47559 Kranenburg voor een werkplaats voor het herstel van automobielen aan de Ambachtsweg 15 te Malden. b. Ingevolge het "Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen" van
V.O.F. Burgers en Buitenlui, Aalsburg 2035, 6602 VL Wijchen voor overname en voortzetting van een restaurant aan de Eindsestraat 7 te Nederasselt.
c. Ingevolge het "Besluit Opslag en Transport" van:
· J.A.L.W.M. van Eldijk, Looistraat 61, 6582 BB Heumen voor een grondverzetbedrijf aan genoemd adres;

· Waalstaal b.v., Constantiuslaan 29, 6642 BR Beuningen voor een betonstaal en vlechtbedrijf aan de Steiger 4 te Malden. d. Ingevolge het "Besluit Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt" van F. Theunissen, Kasteelsestraat 12A, 6611 ka Overasselt voor een champignonkwekerij aan genoemd adres.

B&W heeft de meldingen geaccepteerd. Dit houdt in dat bovengenoemde bedrijven geen milieuvergunningen nodig hebben, maar wel moeten voldoen aan algemene voorschriften die zijn vervat in de van toepassing zijnde besluiten, die hierboven zijn genoemd. De stukken liggen gedurende twee weken vanaf de datum van publicatie ter inzage bij de cluster milieu.

Malden, 29 mei 2001


------

Vrijstelling uitbreiden woning

Groesbeekseweg 57
Burgemeester en wethouders van Heumen ontvingen een aanvraag om bouwvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel kadastraal bekend gemeente Heumen, sectie B, nummer 428 plaatselijk bekend Groesbeekseweg 57, Malden.
Het bouwplan past niet binnen het ter plaatse geldende bestemmingsplan Buitengebied Heumen herz. 1983.
B&W willen niettemin medewerking verlenen door met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan.

bedenkingen
De hierboven genoemde vrijstelling kan pas worden verleend nadat een ieder in de gelegenheid is gesteld bedenkingen in te dienen tegen het voornemen vrijstelling te verlenen. Dat kan schriftelijk of mondeling bij B&W van Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden vanaf donderdag 31 mei 2001 tot en met woensdag 27 juni 2001. Gedurende die periode liggen de bouwplannen dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur en op maandag bovendien van 17.00 tot 18.30 uur ter inzage bij de sector Grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Malden, 29 mei 2001


------

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie