Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage feenstra aan overleg over het vuurwerkbesluit

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 29 mei 2001

BIJDRAGE VAN JAAP JELLE FEENSTRA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER HET VUURWERKBESLUIT EN REGISTRATIEPLICHT RISICOSITUATIES

De echo overstemde de klap: negen jaar na de ontploffing van de vuurwerkfabriek in Culemborg werden we allen diep getroffen door de ramp in Enschede. In de samenleving, in de Raad en in deze Kamer is over voorgeschiedenis en oorzaken, effecten en verantwoordelijkheden uitgebreid gedebatteerd en er zijn vele, indringende afspraken gemaakt om dergelijke ongevallen te bestrijden.

Het ministerie van VROM heeft daarin een actieve rol vervuld én te vervullen. De PvdA-fractie waardeert dat het ministerie van VROM snel heeft gehandeld; met een interim-vuurwerkbesluit in november, een ontwerpbesluit in februari en een Regeling registratieplicht risicosituaties in maart.

De PvdA-fractie waardeert tevens dat in het Vuurwerkbesluit is gekozen voor een integrale benadering van invoer-doorvoer-uitvoer-opslag en vervaardigen-assembleren-handel-afsteken.

De PvdA steunt het Vuurwerkbesluit met betrekking tot


* de intensivering van de handhaving door de Landelijke Werkgroep Vuurwerk van OM, politie, douane en IMH;

* het professionaliseren van de sector, de cowboys moeten eruit, bedrijven moeten gecertificeerd worden, met vakbekwaamheid, met een erkenningsregeling

* en de vergunningverlening moet gekoppeld zijn aan de ruimtelijke ordening én aan een volledige aansprakelijkheidsverzekering.

De PvdA-fractie wil ná Culemborg en Enschede veiligheid organiseren voor de burgers, snel en goed, en dat vergt noodzakelijkerwijs een scherp beleid, helder en handhaafbaar. Veiligheid organiseren begint bij een betrouwbare classificatie. Dat dat moet én kan goed geregeld worden. Wij verwijzen daarbij naar de TNO-testen; een correcte classificatie is te leveren, als solide basis voor het veiligheidsbeleid en het handhavingsbeleid.

Een betrouwbare classificatie is ook nodig om de zwaarste categorie van het massa-explosieve vuurwerk te kunnen aanwijzen. Zowel Culemborg als Enschede werden rampen omdat er massa-explosief vuurwerk aanwezig was (zie antwoord 14). De PvdA-fractie wil van dit gevaarlijk vuurwerk af. Massa-explosief vuurwerk is van zichzelf riskant en kan consumentenvuurwerk ook "meenemen". Veiligheid organiseren ná Culemborg en Enschede begint dan met het van de markt nemen van het massa-explosieve vuurwerk. Het weren van massa-explosief vuurwerk geeft ook invulling aan de motie-Van den Berg en past ook bij de eerdere pleidooien van deze minister, die zich afvroeg of we voor een "fun-artikel" wel deze risico's willen lopen. En het van de markt halen van massa-explosief vuurwerk, zoals blijkt uit de antwoorden (antwoord 2), vereenvoudigt de handhaving. Dus bepleit de PvdA: het zwaarste vuurwerk mag van de markt, dat geeft de burger ná Culemborg en Enschede veiligheid.

De PvdA-fractie vindt dat de aanpak met betrekking tot de classificatie nog wel wat ambitieuzer mag, niet door vanwege een onbetrouwbare classificatie bij opslag en transport eenvoudigweg uit te gaan de zwaarste categorie maar door de classificatie gewoon op orde te brengen. De TNO-testen, die eerdere studies bevestigen, zijn daarvoor de aangewezen weg, bij gekwalificeerde instelling, hier of in het buitenland, zoals nu op de testlocatie Bündeanstalt für Materialforschung und -prüfung te Berlijn, BAM.

De PvdA bepleit dus twee aanvullingen, twee feitelijke aanscherpingen: het snel opzetten van een betrouwbaar classificatiesysteem als basis voor het veiligheids- en handhavingsbeleid en het van de markt nemen van het massa-explosieve vuurwerk, waarvan de minister zelf ook in zijn beantwoording (antwoorden 22,59) aangeeft. Afstand doen van 1.1 wordt toegejuicht.

Het Vuurwerkbesluit introduceert het effectbeleid in plaats van het gangbare risicobeleid. Gevraagd naar de motieven antwoordt het ministerie van VROM: daar hebben we toe besloten (antwoorden 8,9), daar is voldoende reden voor aanwezig (antwoord 14). Dat overtuigt echter nog niet! Effectbeleid zou passen bij aard en betekenis van de activiteit voor de samenleving. Dit lijkt geen onlogisch uitgangspunt maar vergt wel eerst een omstandig debat over noodzakelijke en misbare activiteiten. Is bijvoorbeeld naast benzine nog diesel en ook nog LPG nodig? Rechtvaardigt de aanwezigheid van alternatieven het hanteren van uiteenlopende veiligheidsnormen terwijl uit de antwoorden blijkt dat er nu geen vaste criteria voorhanden zijn (antwoord 16), er is geen definiëring van het maatschappelijk nut (antwoord 35)?

Anders dan het Vuurwerkbesluit is de voorgestelde Risicoregistratie wel weer gebaseerd op het gangbare risicobeleid en de wettelijke norm van 10-6. Hieraan voldoen tal van activiteiten en sectoren in de samenleving nog niet eens;. Binnen de 10-6 contour wonen momenteel 25.000 personen! In plaats van nu te kiezen voor een effectbenadering, kiezen wij voor het éérst realiseren van de generieke en wettelijke normen uit het risicobeleid.

Dan een opmerking over de presentatie van de effecten, de uitkomsten van het Vuurwerkbesluit. Het ministerie van VROM geeft aan dat een verbod ten aanzien van vuurwerk te ver zou gaan (antwoord 14) en dat de regering geen sanering maar regulering beoogt (antwoord 74).

Maar het ministerie bevestigt ook dat 80% van de verkooppunten zal verdwijnen (antwoorden 13, 74), maar dat moeten we niet als een verkapt verbod beschouwen (antwoord 63). De Milieudienst van Amsterdam rekent zelfs uit dat 100% van de verkooppunten moeten sluiten.

De PvdA-fractie accepteert ten gunste van veiligheid vergaande consequenties maar benoem die dan ook.

Wij hebben vernomen dat het ministerie van VROM door Haskoning een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de ruimtelijke inpasbaarheid en effecten van besluit. Bijna alle bedrijven moeten verhuizen en er zijn nauwelijks nieuwe locaties te vinden. Hebben we het dan over reguleren of over saneren? Graag toelichting.

Het weren van massa-explosief vuurwerk versterkt de handhaving maar kan in de herberekening ook leiden tot geringere afstandsmaten, nadrukkelijk niet als doel maar als mogelijke uitkomst van beleid, biedt dat ook mogelijkheden om het beleid ruimtelijk sneller uit te voeren en dus de burgers snel meer veiligheid te bieden?

Als 80 tot 100% van de verkooppunten verdwijnt, als voor bedrijven nagenoeg geen plaats meer is, zeg dan niet dat deze sector gereguleerd wordt, maar erken dan ruiterlijk dat de regering een debat over de sanering van de sector nastreeft. Kom dan met een beleid waarbij overheden en bedrijven schadeloos worden gesteld en de handhaving wordt gericht op illegale import en handel. Nu wordt geantwoord dat minder verkooppunten niet zal leiden tot een toename van de illegale handel (antwoord 13). Een volstrekt naïef standpunt want juist illegaliteit zal leiden tot opslag in garageboxen en handel vanuit kofferbakken, en dus tot meer onveiligheid!

Dan de onderbouwing van de afstandsmaten. Op de hoorzitting werd aangegeven dat de 800 m. tot stand is gekomen door de effect van proeven eenvoudigweg met een factor 2 te vermenigvuldigen en dat bij de 20 m. geen rekening is gehouden met bouwkundige voorschriften, volumebeperkingen en de wettelijk voorgeschreven sprinklerinstallatie (antwoorden 10, 23, 55). Uit TNO-onderzoek (pagina's 36, 48) blijkt dat een sprinklerinstallatie type-1 veiligheidsafstanden bepaald, die (tabel pagina 43) heel anders zijn dan het ministerie van VROM nu voorstelt. Graag reactie.

Uit de reacties van afzonderlijke gemeenten (Dronten, Leeuwarden) blijkt dat het Vuurwerkbesluit vergaande consequenties met zich meebrengt. Nogmaals, als de veiligheid dit vergt, dan moet het maar dan moet het beleid ook een toereikend Fonds Planschade omvatten, zodat gemeenten daardoor niet tot artikel 12 vervallen. Graag reactie.

De PvdA-fractie vindt het voorstel voor een Registratieplicht Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen een goede zaak. Het voorstel is generiek en geeft openbaarheid, het voorstel leidt tot een actuele en virtuele veiligheidskaart door vergunningen (gestandariseerd?) op internet te zetten. De PvdA-fractie bepleit ook openbaarmaking van handhavingsrapportages én bedrijfsmilieuverslagen. Dat informeert burgers en organisaties, woningbouwverenigingen en makelaars, dat geeft een democratische impuls aan debatten in raden, staten en kamer. De PvdA-fractie bepleit om hier niet pas vanaf 2003 mee te beginnen maar nu al meteen. Provincies hebben in opdracht van het ministerie van BZK al een inventarisatie opgesteld; maak deze openbaar, verbeter en actualiseer deze kaart werkendeweg. Enkele vragen:.


* rust de informatieplicht op overheid of op bedrijf?
* is voorzien in het jaarlijks in staten en raden actief aan de orde stellen van de voortgangsrapportages?

* TNO komt nog met een onderzoek op basis van risicobenadering; wanneer?

Afsluitend, het Vuurwerkbesluit moet toch nog worden herzien naar aanleiding van het debat over het rapport van de Commissie-Oosting in verband met vervallen defensietaken, de wettelijke adviestaak brandweer en etikettering (antwoorden19, 34). De PvdA-fractie bepleit dat bij deze herziening wordt uitgegaan van de volgende aanvullende, aanscherpende voorstellen die de burgers sneller en meer veiligheid moeten bieden:


- het snel opzetten van een betrouwbare classificatie;

- het van de markt nemen van het massa-explosieve vuurwerk;

- het snel openbaar maken van vergunningen en handhavingsrapportages;

- het jaarlijks in staten en raden agenderen van de voortgang.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie