Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV Rotterdam organiseert avond over sociale zekerheid

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Begin Omhoog Mail ons

wpe2.jpg (1713 bytes) - Rotterdam

FNV sociaal

Begin
Omhoog

U I T N O D I G I N G

Vandaag (22 mei 2001) brengt de FNV de nota Bewegen in Zekerheid uit, van bevoogding naar economische zelfbeschikking, volgens de FNV de opmaat voor een nieuw stelsel van sociale zekerheid. De nota is tot stand gekomen na een brede landelijk ledenraadpleging en bevat een groot aantal voorstellen om de gehele sociale zekerheid om te vormen en te moderniseren.

Volgende week op dinsdagavond 29 mei zullen

Ad Melkert (PvdA) en
Agnes Jongerius (FNV)

een discussie voeren over deze nota. De discussieavond vindt plaats in Holiday Inn, Schouwburgplein 1 te Rotterdam (tegenover de Doelen, naast de ingang van de parkeergarage). De avond wordt georganiseerd door de FNV afdeling Rotterdam.

Het programma van de avond:
19.30 uur zaal open
20.00 uur opening door Hans Goosen, voorzitter FNV Rotterdam 20.05 uur ervaringsdeskundige Nel Corstanje 20.20 uur belangrijkste punten uit de nota door Agnes Jongerius
(hoofdbestuurder FNV)
20.45 uur reacties op de nota door Ad Melkert (PvdA fractieleider in de Tweede Kamer) 21.05 uur pauze
21.20 uur discussie met het publiek in de zaal ca. 22.15 einde

Vakbondsleden, politici en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. Een kopje koffie vooraf en een drankje achteraf hoort standaard bij de gastvrijheid van de FNV Rotterdam.

De FNV presenteert met Bewegen in Zekerheid een nieuw, samenhangend stelsel van sociale zekerheid, gebaseerd op een mondige samenleving met mondige burgers. Ook uitkeringsgerechtigden moeten hun eigen keuzes kunnen maken bij scholing en reïntegratie naar ander werk. Daadwerkelijke sociale zekerheid en economische zelfbeschikking geeft mensen bewegingsvrijheid. Een stelsel dat een einde maakt aan bevoogding en de mensen de kans geeft het lot weer in eigen hand te nemen. Daarnaast wil de FNV door een financiële rugdekking de risicos van de financiering van het stelsel verminderen en aanvaardbaar maken.

Op de avond zullen voldoende exemplaren van de nota aanwezig zijn. Bezit u over een e-mail adres dan ontvangt u de nota per e-mail na een berichtje aan (fnvsociaal@planet.nl) .

Van harte welkom op dinsdagavond 29 mei,
het bestuur van de FNV afdeling Rotterdam.

Korte samenvatting belangrijkste aanbevelingen uit Bewegen in Zekerheid

Inkomensbescherming

Er moet een individuele basisuitkering komen op de helft van het sociaal minimum in de vorm van negatieve inkomstenbelasting, waarbij in principe wel beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt is, zonder toets op het partnerinkomen. Het sociaal minimum moet verhoogd worden met een koppeling plus om de armoedeval te bestrijden. Kinderbijslag en subsidie voor kinderopvang moet omhoog. Wie vijf jaar of langer een minimumuitkering heeft een jaarlijkse extra verhoging. In een nieuw WAO systeem moeten duurzaam volledig arbeidsongeschikten van 70% naar 80% van het laatst verdiende loon.

Aansluiting bij de arbeidsmarkt

Flexwerkers moeten beter beschermd worden door een opbouw WW, elke week werk geeft recht op een week uitkering. Zelfstandigen zonder personeel moeten deels ook aan het sociaal stelsel gaan deelnemen. Er moet een recht op (om)scholing komen van werkenden, ook voor wie de sector verlaat.

Een volksverzekering voor verlof

De FNV wil dat er een brede volksverzekering komt voor verlof op basis van 70% van het minimumloon. En een werknemersverzekering voor verlof om aan te vullen tot 70% van het laatst verdiende loon. Bij zwangerschap, kraamverlof, adoptie en kortdurend verlof voor zorg in acute en ernstige situaties vult de werknemersverzekering aan tot 100%. Langdurend verlof heeft een standaardduur van een half jaar. Recht op ander verlof moet vastgelegd worden in de wet en geregeld per cao. Over bestaande verlofregelingen moet veel meer voorlichting komen. Studie in het kader van employability beleid moet in de CAO worden geregeld.

Versterking van de positie van uitkeringsgerechtigden

De FNV bepleit een snelle en landelijke invoering van het persoonsgebonden budget voor reïntegratie, vrijwillig, met mogelijkheid tot onafhankelijk advies en snelle en flexibele toekenning. Er moet meer keuzevrijheid komen bij omscholing. En grotere invloed van de klantenparticipatie. De uitkeringsgerechtigde moet een eigen beslissing kunnen nemen over zijn gezondheidsrisicos. De publieke uitvoerders van de reïntegratie moeten zich actiever gaan inzetten.

De rol van de overheid, sociale partners en uitvoerders van de sociale zekerheid

De overheid moet zorgen voor een gegarandeerd wettelijk niveau, waarboven de sociale partners via de cao extra aanspraken voor werknemers kunnen vastleggen, die dan in plaats treden van het wettelijk pakket (behalve bij fundamentele rechten zoals uitkeringshoogtes bij ziekte en arbeidsongeschiktheid). De verbindend verklaring van bovenwettelijke uitkeringen moet gehandhaafd blijven.

Ongelijkheid en willekeur van gemeentelijke regelingen moeten weggenomen worden, door een verschuiving naar het centrale niveau. De Bijzondere Bijstand moet geoormerkt worden.

Er moet voorrang gegeven worden aan reïntegratie, waarbij mensen met heel weinig perspectief op werk geen prioriteit hebben bij formele herbeoordelingen. Er moeten meer mogelijkheden komen voor werknemers om voorzieningen aan te vragen. En meer aandacht voor communicatie met allochtonen met een arbeidshandicap.

Werkloosheid, (dreigende) WAO en het recht op integratie

Juist voor WAOers moet er meer economische zelfbeschikking zijn, de werknemer moet centraal staan, met versterkte inzet op preventie. De WAO als wet moet bewaard blijven. In grote lijnen wil de FNV het volgende: Als na het eerste ziektejaar blijkt dat een werknemer volledig arbeidsongeschikt is krijgt hij een uitkering van 80%. Bij alle andere arbeidsongeschikte werknemers moet de werkgever het loon blijven doorbetalen na het eerste jaar en krijgt de werkgever een tegemoetkoming bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Bij reïntegratie zijn de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden uitgangspunten bij het zoeken naar passende arbeid. Gelijke kansen op werk voor arbeidsgehandicapte werknemers moeten afdwingbaar en controleerbaar gemaakt worden. Verder moet er een recht op reïntegratie komen.

Bij langdurig werklozen moet gericht gekeken worden naar alternatieven voor betaald werk. De rechten van jonge werklozen moeten verbeterd worden.

Het opdrachtgeverschap van de arbodiensten moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid gemaakt worden van werkgevers en werknemers op het niveau van de sector of van de cao. De betrokkenheid moet starten bij preventie en arbeidsomstandigheden en eindigen bij reïntegratie. Met daarbij de nodige financiering.

De Europese dimensie

Op Europees niveau moeten een aantal minimumnormen voor de sociale zekerheid vastgelegd worden. De inzet moet altijd gelegd worden op de verbetering van stelsels. Een grenseffect rapportage moet knelpunten voor grensarbeiders voorkomen.

De financiële paragraaf

De FNV bepleit een solide, duurzame financiering van de sociale zekerheid, onafhankelijk van schommeling in de bevolkingssamenstelling en de economie. Er moet een WAO spaarfonds komen met premiestelling op sectoraal niveau gekoppeld aan de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de sociale partners voor reïntegratie. De financiering van de nieuwe verlofregelingen moet solide zijn en solidair door een mix van nationale, sectorale en ondernemingsgewijze financiering. De overschotten in de sociale fondsen dienen aangewend worden voor preventie en reïntegratie en voor verbeteringen in de sociale zekerheid en niet voor lastenverlichting.

(Deze samenvatting is uitdrukkelijk slechts een beperkte weergave van de aanbevelingspunten uit de nota.)

e-mail aan (hans_goosen@wxs.nl)
Copyright © 1999- 2001 FNV afdeling Rotterdam
Last modified: mei 22, 2001

zwaan.bmp (99654 bytes) www.vvv.rotterdam.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie