Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Defensie inzake informele vergaderingen EU-ministers

Datum nieuwsfeit: 29-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Informele vergaderingen van de EU-ministers van Defensie van 6 april en 14 en 15 mei 2001

29-05-2001

De doelstellingen van het Zweedse voorzitterschap inzake het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) zijn vastgelegd in de conclusies van de Europese Raad van Nice. Het gaat met name om de inwerkingtreding van de permanente structuren, het beproeven van de crisisbeheersingsprocedures en de totstandkoming van de EU-Navo-regeling (de drie voorwaarden voor de operationeelverklaring van de EU), de overdracht van de WEU-taken aan de EU en de uitwerking van de Headline Goal, waaronder de verfijning van de Headline Goal catalogi en van het "review mechanism". Tijdens het Zweedse voorzitterschap zijn de EU-ministers Defensie tweemaal informeel bijeen geweest, op 6 april jl. en, met deelneming van de derde landen, op 14 en 15 mei jl., om de voortgang van het Headline-goal-proces te bespreken.

Militaire capaciteiten

Catalogi
Tijdens de vergadering van 6 april jl. heeft staatssecretaris Van Hoof de Nederlandse zorg verwoord over de voortgang bij het opheffen van de militaire tekortkomingen. Turkije blokkeerde namelijk de deelneming van Navo-experts aan de Headline Goal Task Force, nodig voor de opstelling van de militaire catalogi (zie verder) aan de hand waarvan nadere afspraken kunnen worden gemaakt over het opheffen van militaire tekorten. Turkije bleek in de loop van april alsnog bereid de inbreng van Navo-deskundigheid in de HTF toe te staan, waarna de werkzaamheden konden worden hervat. Inmiddels heeft de HTF de Headline Goal Catalogue, waarin de militaire behoeften voor de Headline Goal scenario´s zijn opgenomen, en de Headline Goal Force Catalogue met de toegezegde middelen en eenheden van de lidstaten verder uitgewerkt. De behoeften zijn gepreciseerd en aan de Force Catalogue is een supplement met de bijdragen van de derde landen toegevoegd, nadat met deze landen overleg is gevoerd over hun bijdragen. Tevens is begonnen met de eerste Progress Catalogue, waarin de geconstateerde militaire tekortkomingen worden vastgelegd. Deze catalogus zal de basis vormen voor het opheffen van die tekortkomingen. Hiervoor zijn nog geen prioriteiten gesteld. De criteria daarvoor moeten nog worden vastgesteld. Ik heb tijdens de vergadering van 14 mei jl. het belang van effectiviteit en doelmatigheid onderstreept. Het opheffen van de tekorten vraagt immers om een gezamenlijke aanpak. Verder heb ik, evenals Secretaris Generaal/Hoge Vertegenwoordiger (SG/HV) Solana, de noodzaak van concrete afspraken, projecten en investeringen onderstreept. In dat verband heb ik gewezen op de Nederlandse extra inspanningen terzake.

Review mechanism
Met het review mechanism moet toezicht worden gehouden op het nakomen van de toezeggingen om de militaire tekorten op te heffen. Nederland hecht dan ook aan de totstandkoming van een gedegen review mechanism, waarmee regeringen zo nodig kunnen worden aangesproken op het niet-nakomen van gedane toezeggingen en waarmee de coherentie tussen de Headline Goal en het Navo-planningproces en het Defence Capabilities Initiative (DCI) wordt verzekerd. Ik heb de Zweedse suggesties voor een review mechanism, dat voorziet in peer pressure en in nauwe afstemming tussen het EU-review mechanism en de Navo-planning, dan ook verwelkomd als een uitstekende basis voor verder overleg. Het Zweedse voorzitterschap streeft naar besluitvorming in Gotenburg.

Positie ministers van Defensie
Tijdens de informele vergadering van 6 april jl. is het inkomend Belgisch voorzitterschap verzocht te bezien of een Raad van Defensieministers moet worden opgericht. Ik heb dat verzoek op 14 mei jl. nog eens verwelkomd. In het licht van de noodzakelijke peer pressure en gelet op hun eerste verantwoordelijkheid voor de militaire aspecten van de Headline Goal liggen formele bijeenkomsten van de EU-ministers van Defensie voor de hand.

Operationeelverklaring van de EU
In Nice is afgesproken dat voor de operationeelverklaring van de EU de structuren compleet dienen te zijn, de crisisbeheersingsprocedures zijn beproefd en de EU-Navo-regeling gereed is. In Nice is overeengekomen dat een besluit inzake de operationaliteit dient te worden genomen tijdens het Belgische voorzitterschap (uiterlijk tijdens de Europese Raad van Laken van december a.s.).

Structuren
De EU-veiligheidstructuren zijn bijna compleet. Ik heb u onlangs al bericht dat het PSC en het EUMC inmiddels permanent zijn verklaard. De Militaire Staf (EUMS) wordt voor eind juni permanent verklaard na de verhuizing naar de Kortenberg, waar ook de versterkte crisisstaf van SG/HV Solana zal worden gevestigd. Deze verhuizing is thans gaande.

Crisisbeheersingsprocedures
Nederland heeft, zoals bekend, met succes aangedrongen op de opneming van het Politiek en VeiligheidsComité in het EU-verdrag. In aanvulling daarop maakt Nederland zich sterk voor goede
crisisbeheersingsprocedures, die slagvaardige besluitvorming verzekeren. Deze procedures zijn vastgelegd in een living document dat op basis van ervaringen kan worden bijgesteld. Mede op Nederlands aandringen worden de interne besluitvormingsmechanismen beproefd tijdens een workshop, die nog tijdens het Zweedse voorzitterschap zal worden gehouden.

EU-Navo-regeling
Na de Europese Raad van Feira (juni 2000) zijn vier werkgroepen ingesteld om de EU-Navo-regeling uit te werken. Het gaat om Berlijn-plus (met name de toegang van de EU tot de operationele planningcapaciteit van de NAVO), een EU-Navo-beveiligingsovereenkomst, capaciteiten/Headline Goal en permanente regelingen (voor contacten). Met het oog op de voorgenomen operationeelverklaring in Laken (december 2001) van de EU dienen de werkzaamheden binnen afzienbare termijn te worden voltooid. Staatssecretaris Van Hoof en ik hebben op 6 april en op 14 mei nog eens onderstreept dat Nederland grote waarde hecht aan de totstandkoming van een EU-Navo-regeling, in het bijzonder over Berlijn-plus.

De door de EU en de Navo overeengekomen permanente regelingen blijken in de praktijk goed te voldoen. De EU en de Navo werken nauw samen bij hun aanpak van de problemen in Noord-Macedonië. De beveiligingsovereenkomst tussen de EU en de Navo is vrijwel voltooid. De capaciteitenwerkgroep zal zich binnenkort naar verwachting kunnen buigen over een EU-voorstel voor het review mechanism. Berlijn Plus geeft echter aanleiding tot zorg. Vanwege de Turkse blokkade terzake in de Navo is op dit punt tot dusver nauwelijks vooruitgang geboekt. In dat verband heb ik op 15 mei jl., tijdens de vergadering van de EU-lidstaten met de Europese niet-EU Navo-lidstaten, krachtig gepleit voor de verdere invulling van de rol van de derde landen bij toekomstige EU-geleide vredesoperaties. Met name het Committee of Contributing Countries, dat bij de dagelijkse aansturing van EU-geleide operaties een belangrijke rol zal vervullen, biedt mogelijkheden om Turkije tegemoet te komen zonder de autonome beslissingsbevoegdheid van de EU aan te tasten.

Overdracht operationele Weu-taken aan EU
Over de overdracht van het Weu-satellietcentrum (Torrejon) en het WEU-veiligheidsinstituut (Parijs) aan de EU bestaat inmiddels op hoofdlijnen overeenstemming. De modaliteiten voor het EU-Satcen en het EU-veiligheidsinstituut zijn vastgelegd in twee Gemeenschappelijk Optredens (GO). De dagelijkse aansturing van het Satcen berust bij SG/HV Solana. Het Politiek en Veiligheidscomité, geadviseerd door hetEUMC, geeft politieke richtlijnen. De EUMS is betrokken bij de activiteiten van het Satcen. Nederland kan instemmen met het GO onder voorbehoud van gelijktijdige afsluiting van een associatie-overeenkomst met de vijftien kandidaat-lidstaten en de overige niet-EU Navo-landen vanwege de betrokkenheid van een aantal van deze landen bij het Weu-Satcen en met het oog op het Turkse dossier. Een dergelijke overeenkomst is in de maak. Het EU-veiligheidsinstituut zal in grote lijnen de huidige werkzaamheden voortzetten. Voortzetting van de transatlantische dialoog is een belangrijke doelstelling van het instituut. Besluitvorming over de inschuif van beide Weu-instellingen in de EU tijdens de Europese Raad van Gotenburg is waarschijnlijk.

EU-oefenbeleid en oefenprogramma
Het EU-oefenbeleid en oefenprogramma zijn belangrijke instrumenten voor de verwezenlijking van de Headline Goal. Tijdens de Algemene Raad van 14 mei jl. hebben de ministers van Buitenlandse Zaken, versterkt met de ministers van Defensie, het EU-oefenbeleid en het EU-oefenprogramma goedgekeurd. Beide documenten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese Raad in Gotenburg. Het oefenbeleid omvat de interne besluitvorming (procedures) binnen de EU, het geheel van civiele en militaire crisisbeheersingsinstrumenten van de EU, en samenwerking en overleg met de Navo, de derde landen en andere internationale organisaties (VN, OVSE, enz). Mede op Nederlands aandringen concentreren de oefeningen zich in eerste instantie op de interne procedures. In 2002 zal een oefening plaatsvinden met deelneming van hoofdsteden. Deze oefening richt zich op de beginfase van een crisis. In 2003 is een oefening voorzien van een EU-geleide operatie met gebruikmaking van Navo-middelen; in 2004 volgt een oefening voor een EU-geleide operatie zònder Navo-middelen. Er zijn geen veldoefeningen voorzien.

Voortgang
Van 1 juli a.s. tot 31 december is België voorzitter van de Europese Unie. Tijdens het Belgische voorzitterschap genieten, wat EVDB en Headline goal betreft, drie onderwerpen prioriteit: de EU-Navo-regeling, de operationeelverklaring van de EU en het aanpakken van de militaire tekortkomingen. De totstandkoming van de EU-Navo-regeling hangt, zoals ik heb uiteengezet, in belangrijke mate af van het doorbreken van de patstelling rondom Berlijn-plus. Nederland spant zich op ambtelijk en politiek niveau in om een oplossing te bewerkstelligen. De operationeelverklaring van de EU hangt hiermee nauw samen. Als minister van Defensie heeft de derde prioriteit, het aanpakken van de militaire tekortkomingen, mijn bijzondere aandacht. Het Belgische voorzitterschap is voornemens tijdens een Capabilities Improvement Conference in de loop van november a.s. afspraken te maken over het aanpakken van militaire tekortkomingen. Dat moet gebeuren aan de hand van de Headline Goal Progress Catalogue, waarin de militaire tekortkomingen zijn vastgelegd. Deze catalogus zal tijdens het Belgische voorzitterschap verder moeten worden uitgewerkt om inderdaad concrete afspraken te kunnen maken. Nederland zal zich daarbij krachtig inzetten voor een gezamenlijke aanpak. Coördinatie binnen de EU en tussen de EU en de Navo is nodig om de tekorten zo doelmatig mogelijk weg te werken. Duplicatie van inspanningen moet worden voorkomen.

U wordt na de Europese Raad van Gotenburg geïnformeerd over de definitieve resultaten terzake van het Zweedse voorzitterschap.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

Mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...