Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NeCeDo: terugblik 2000, vooruitzicht 2001

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken


NeCeDo: terugblik 2000, vooruitzicht 2001

Hieronder volgen enkele belangrijke punten met betrekking tot de werkzaamheden van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken in 2000 en enkele voornemens voor 2001. Het volledig NeCeDo jaarverslag voor het jaar 2000 volgt binnen 2 weken.

Informatie en Voorlichting
Voorlichting en informatieverstrekking zijn belangrijke pijlers van het antidopingbeleid van sportbonden. In 2000 is door het NeCeDo veel tijd gestoken in de voorlichting aan sporters met betrekking tot de diverse aspecten van doping en dopingcontroles. Zo ook aan de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen in Sydney, die ondermeer een speciale Sydney dopingwaaier ontvingen. Voorts werd er een groot aantal bijeenkomsten belegd om sporters te informeren over de specifieke aspecten van de dopingproblematiek.

Partner in Clean Sport
Ter ondersteuning van de sportbonden op het gebied van voorlichting, heeft het NeCeDo in 2000 het dienstenpakket 'Partner in Clean Sport' uitgebracht. Tevens heeft het NeCeDo zogeheten, fictieve 'stimuleringsbedragen' uitgekeerd aan de sportbonden waarmee kosteloos een beroep kon worden gedaan op de voorlichtingsactiviteiten en diensten van het NeCeDo. Veel bonden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Om die reden heeft NeCeDo besloten in 2001 een nieuw 'NeCeDo Partner in Clean Sport Dienstenpakket' uit te geven alsook opnieuw de geheel fictieve stimuleringsbedragen uit te keren. Het geven van effectieve voorlichting aan (top)sporters wordt in 2001 naar alle waarschijnlijkheid meer dan ooit van belang, omdat het mogelijk is dat sportbonden die in gebreke blijven mogelijkerwijs gekort kunnen gaan worden door de subsidiënten.

Dopinginformatielijn
In 2000 heeft het NeCeDo middels een pilotproject succesvol ervaring opgedaan met een landelijke dopinginformatielijn. Een informatielijn die zowel door bezoekers van fitnesscentra en sportscholen als wedstrijdsporters wordt geraadpleegd. Thans wordt gewerkt aan een meerjarenplan om te komen tot een bredere inzetbaarheid en bekendheid van deze landelijke dopinginformatielijn.

www.necedo.nl
Ook in 2000 werd in toenemende mate gebruik gemaakt van de NeCeDo website www.necedo.nl en ons e-mailadres door vragenstellers. Om die reden is besloten de website actiever in het voorlichtingstraject van het NeCeDo te betrekken. Dit heeft geleid tot een geheel vernieuwde website, waarop zowel actuele als achterinformatie te vinden is alsmede ook een grote hoeveelheid informatie over dopinglijsten, reglementen, dopingcontroleprocedures etc.

NeCeDo Boekenreeks
In het kader van het NeCeDo voorlichtingsprogramma 'Lijf, Sport en Middelen' zijn in samenwerking met ARKO Uitgeverij vier boeken uitgegeven: Basic Nutrition, de voedingsbasis, Drug Info, harde feiten over doping, Slim Fit, gezond slank zonder dieet, Work Out, groot worden, clean blijven. Er zijn inmiddels 7000 exemplaren van deze boeken verkocht. In 2001 zal een vijfde deel over de zin en onzin van voedingssupplementen worden uitgegeven.

Anti-Doping policy in the Netherlands.
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde het NeCeDo een rapport samen waarin het antidopingbeleid in Nederland van de afgelopen jaren wordt beschreven, in het licht van de Anti-doping Conventie van de Raad van Europa. Ook in 2001 zal het NeCeDo haar werkzaamheden in het kader van de Raad van Europa als ook het International Anti-Doping Arrangement continueren.

Reglementering
Landelijke sportorganisaties dienen over een deugdelijk en geldend antidoping reglement te beschikken. Vanaf 1 januari 2002 geldt dit ook voor de denksportbonden. Op dit moment beschikken 66 sportbonden over een dergelijk reglement. Van de 66 bonden die thans over een antidopingreglement beschikken hebben er 50 ondersteuning genoten van het NeCeDo, of hebben het NeCeDo standaardreglement gebruikt als grondslag voor hun reglement. Het NeCeDo doping standaard dopingreglement wordt doorlopend aangepast en bijgewerkt op basis van recente ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal als ook op basis van (inter)nationale jurisprudentie.

Haalbaarheidsonderzoek keurmerk voor voedingssupplementen Binnenkort start er in opdracht van het NeCeDo een onderzoek naar de haalbaarheid van een keurmerk voor voedingssupplementen. Het doel van het onderzoek is na te gaan of er in Nederland een keurmerk voor het vrij zijn van dopinggeduide stoffen, voor voedingssupplementen is te introduceren en te onderhouden.

Harmonisatiecongres
Op 9 en 10 oktober aan staande organiseert het NeCeDo in samenwerking met NOC*NSF een Europees Harmonisatiecongres inzake doping, 'The European Working Congress on Harmonisation and Future Developments in Anti-Doping Policy'. Tijdens dit congres zal aandacht worden besteed aan wet en regelgeving, voorlichting, laboratoria, dopingcontroles, de dopingdefinitie, toekomstige ontwikkelingen en onderzoek. Binnen deze deelterreinen zal worden getracht te komen tot concrete aanbevelingen voor verdere harmonisatie. Hiertoe worden, naast experts op bovengenoemde deelgebieden, alle belangrijke organisaties uitgenodigd.

Denksport en Doping
Vanaf 1 januari 2002 zullen ook de denksportbonden als volwaardige topsportbonden een anti-dopingbeleid moeten gaan effectueren. In goed overleg willen NOC*NSF, VWS, NeCeDo en DoCoNed na overleg met de denksportbonden in juni starten met proef. Deze proef omvat ondermeer voorlichtingsavonden en de uitvoering van dopingcontroles. Tijdens het Europees Harmonisatie congres zal internationale belangstelling worden gevraagd voor doping bij denksporten.

Doping in de breedtesport
Zeer binnenkort start een onderzoek naar het gebruik van dopinggeduide middelen in de breedtesport. Doelstelling van het onderzoek is, vaststellen van de wenselijkheid om beleid te ontwikkelen om het (eventuele) gebruik van dopinggeduide middelen in de breedtesport tegen te gaan dan wel te voorkomen. Het onderzoek wordt gefinancierd door het NeCeDo, NOC*NSF en de International Health Foundation (IHF) en zal worden uitgevoerd door het onderzoeksbureau Diopter. De eerste resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de eerste helft van 2002.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie