Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Profielschets van de burgemeester van Ede

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Vanavond vaststelling in gemeenteraadsvergadering

Profielschets van de burgemeester van Ede

Door het vertrek van mr. W. Blanken als burgemeester van Ede ontstaat per 1 november 2001 een vacature. Via de Commissaris van de Koningin in Gelderland is een procedure in gang gezet om een nieuwe burgemeester te benoemen. Een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Ede wordt daarbij betrokken. Deze commissie heeft een profielschets van de burgemeester opgesteld. Daarin staan de functie-eisen en wensen waaraan de nieuw te benoemen burgemeester van Ede volgens het gemeentebestuur moet voldoen. De gemeenteraad van Ede zal de profielschets vanavond, woensdag 30 mei, in een raadsvergadering vaststellen en aanbieden aan de heer J. Kamminga, CdK in Gelderland.

Beschrijvingen van burgemeester en van Ede

De profielschets is ingedeeld in drie hoofdstukken: de burgemeester als bestuurder, de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester als persoon. Bij de profielschets is een beschrijving van het profiel van de gemeente Ede gevoegd. Beide notities zijn beschikbaar voor kandidaten voor de burgemeesterspost in Ede.

De conceptteksten Profielschets van de burgemeester en Profiel van Ede treft u elders op deze pagina aan. Ze liggen ook ter inzage in het Gemeentelijk Informatiecentrum in het raadhuis, hoofdingang Bergstraat 4 in Ede. Het infocentrum is op werkdagen open van 9.00 tot 17.00 uur. De notities zijn eveneens via Internet op de Website van de gemeente Ede te raadplegen: www.ede.nl Reageren naar de vertrouwenscommissie, waarvan het CDA-raadslid R. Kremers voorzitter is, is mogelijk. Dit kan door de gemeente via Internet een e-mail bericht te sturen, dan wel via een briefje, Vertrouwenscommissie, p/a Gemeentehuis, Postbus 9022, 6710 HK EDE.

Openbare vergadering

De extra raadsvergadering vanavond begint om 20.00 uur. In deze openbare bijeenkomst stelt de gemeenteraad de profielschets vast en biedt deze vervolgens aan aan de Commissaris van de Koningin in Gelderland. De heer Kamminga zal bij de raadsvergadering aanwezig zijn. Wethouder en loco-burgemeester R. Spiegelenberg treedt op als voorzitter.

LOE-radio-uitzending

Bezoekers van de vergadering zijn van harte welkom op de publieke tribune in het raadhuis. Ook kunt u de vergadering via de radio volgen. De Lokale Omroep Ede (LOE) verzorgt vanaf 20.00 uur een rechtstreekse uitzending via het kabelnet, frequentie 93.1 MHz, of via FM 107.3 MHz. Voor meer informatie: afdeling Communicatie tel. (0318) 68 02 10 en Staf Gemeentesecretaris, tel. (0318) 68 05 32.

Burgemeester van Ede

De burgemeester als bestuurder

De burgemeester beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten. Hij/zij heeft visie op de ontwikkelingen in het openbaar bestuur en is in staat leiding te geven aan het proces van bestuurlijke vernieuwing met de daarbij veranderende rollen van raad, college en burgemeester.

De burgemeester is in staat om als boegbeeld voor de Edese samenleving en de Edese gemeentelijke organisatie te fungeren. Zowel inwoners uit de verstedelijkte kern als die daarbuiten moeten in hem/haar hun burgemeester kunnen zien, als de verpersoonlijking van het lokale openbaar bestuur. Hij/zij heeft het vermogen verbindingen te leggen tussen belangen, groepen en personen en weet tegenstellingen hanteerbaar te maken.

De burgemeester heeft visie op de ontwikkeling van een gemeente met zowel dorpse als stedelijke karakteristieken. Hij/zij heeft affiniteit met maatschappelijke vraagstukken in een multiculturele samenleving. Voorts heeft hij/zij affiniteit met het bedrijfsleven.

De burgemeester is een netwerker die zijn/haar netwerken zeer goed kan onderhouden en ze gemakkelijk kan uitbreiden. Het beschikken over goede landelijke contacten met de overheden en de VNG is noodzakelijk.

De burgemeester is alert op ontwikkelingen op alle bestuurlijke niveaus en weet deze te vertalen in een voor Ede specifieke bestuurlijke visie en strategie.

De burgemeester onderschrijft en stimuleert actieve betrokkenheid van burgers bij het openbaar bestuur.

Hij/zij onderschrijft het belang van een goede samenwerking met de omringende gemeenten en de regio als geheel.

De burgemeester is bekend met de verschillende beleidsvelden van een gemeente en heeft affiniteit met de taken op het gebied van politie, brandweer en rampenbestrijding. Hij/zij moet de ambitie hebben om de rol van (wnd) korpsbeheerder van de politieregio en (wnd.) regionaal voorzitter van de brandweer en rampenbestrijding met verve te vervullen.

De burgemeester als voorzitter van de raad en het college

De burgemeester staat boven partijen en is in het college een echte teamleider die de collegiale sfeer bevordert. De burgemeester bewaakt, coordineert en stimuleert de eenheid van beleid en beleidsprocessen, zonder daarbij in de verantwoordelijkheden van individuele collegeleden te treden.

De burgemeester werkt als voorzitter van de gemeenteraad actief aan een sfeer waarin de raad optimaal inhoud kan geven aan het democratisch besluitvormingsproces. Hij/zij draagt zorg voor een cultuur van respect voor minderheidsstandpunten en is in staat tussen de verschillende fractie-standpunten in de raad bruggen te slaan.

De burgemeester als persoon

De burgemeester heeft een open stijl van communiceren. Hij/zij beschikt over eigenschappen als inlevingsvermogen, innemendheid en betrokkenheid. Kan luisteren en staat open voor meningen en overtuigingen van alle lagen van de bevolking. Relativeringsvermogen, een kritische instelling en humor zijn noodzakelijk.

Hij/zij is in staat om vanuit een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen in Ede, de regio of het rijk beleidsinitiatieven te nemen. Hij/zij schuwt vernieuwingen niet.

rofiel van Ede

Ede ligt in het hart van Nederland, als een ruime gordel van groen op en tussen de stuwwal van het Veluwemassief en het landelijk weidegebied van de Gelderse Vallei. Met daarin de stedelijke kern Ede en zeven dorpen met elk een eigen karakteristiek: Bennekom, Lunteren, Ederveen, De Klomp, Otterlo, Harskamp en Wekerom.

Wie aan Ede denkt, vermoedt wellicht rust, ruimte, groene omgeving en hoge kwaliteit van woon- en werkgebieden. En dat is deels een terechte associatie. Ede kent haar tradities en koestert het waardevolle daarvan. Het vormt mede de stabiele basis waaruit door de stad voortvarend aan haar ontwikkeling wordt gewerkt.

Maar Ede staat ook voor de dynamiek van een toenemende verstedelijking met alle uitdagingen en vragen die daarbij horen voor de samenleving. Ede heeft ook haar grootstedelijke problemen. Zowel in het stadscentrum en het uitgaansgebied rond het Museumplein als in enkele van de naoorlogse woonwijken.

Daarnaast is er de dynamiek van het grote buitengebied en het Veluws natuurgebied. Met vraagstukken op het gebied van de agrarische toekomst, de recreatie en het ecologisch beheer en behoud van natuurwaarden.

Enkele gegevens:

Ede telde per 1 januari 2001 ongeveer 102.000 inwoners. Voor 2010 is een bevolkingsaantal van 110.000 voorzien, voor 2020 een omvang van 116.000 inwoners. Met Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn behoort Ede tot de vier 100.000+ gemeenten van Gelderland.

Een in verhouding aanzienlijk bevolkingsdeel in Ede is van allochtone komaf.

De werkgelegenheid is hoog en ontwikkelt zich uiterst gunstig. Niet in het minst door de goede bereikbaarheid via (inter)nationale transportassen als de A12, de A30 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Er zijn ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen in de gemeente, waarbij de nadruk ligt op zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, handel en industrie. De werkgelegenheid in de agrarische sector daalt en bedraagt nog ongeveer 6%.

Ede heeft al enige decennia een regionale taak op het gebied van de volkshuisvesting. Recent is daar een regiotaak voor de gezondheidszorg aan toegevoegd. In 2000 opende het nieuwe regioziekenhuis De Gelderse Vallei met een capaciteit van 600 bedden.

Ook op onderwijsgebied heeft Ede tal van regionaal en bovenregionaal belangrijke scholen en andere onderwijsvoorzieningen in huis.

Samen met Wageningen, Rhenen en Veenendaal is Ede in de 5e Nota Ruimtelijke ordening aangewezen als een van de acht landelijke regionale stedelijke netwerken. Deze aanwijzing is een erkenning van de keuze die de vier zogeheten WERV-gemeenten al in 1999 hebben gemaakt om op tal van gebieden als één regio samen te werken. Met als doelen: het benutten van de kwaliteiten van de individuele steden en het complementair inzetten van de aanwezige potenties. Om hierdoor tezamen de condities te scheppen voor een zorgvuldige en samenhangende ruimtelijke, economische en culturele ordening binnen het gehele regiogebied met zijn ruim 250.000 inwoners.

Ede werkt hard aan de ontwikkeling van het stadscentrum. In het voorjaar van 2001 openen daar vele nieuwe winkels hun deuren. Naast winkels komen er ook kantoren en woningen. Het stadshart, de openbare ruimte, het groen en het kerngebied rond de historische Oude Kerk krijgen een forse impuls. Plannen daarvoor zijn in ontwikkeling en in uitvoering.

Datzelfde geldt voor het gebied rond het intercitystation Ede-Wageningen. Voor de inpassing van de HSL-oost heeft Ede een eigen, kansrijke variant ontwikkeld. Daarnaast worden plannen op papier gezet die van het stationsgebied een aantrekkelijk en functioneel centrum voor hoogwaardig openbaar vervoer moeten maken.

Samen met de gemeente Veenendaal worden -op basis van een interprovinciale structuurschets- bedrijventerreinen gerealiseerd. In totaal gaat het om 120 ha bedrijventerrein, voldoende voor de periode tot ca 2010.

In het gebied Kernhem komt een nieuwe woonwijk met ongeveer 3.500 woningen. In de wijk staan duurzaamheid, natuurwaarden en innovatieve milieubeschermende technieken voorop.

Tussen de nieuwe wijk Kernhem en de uit de zestiger jaren van de vorige eeuw stammende woonwijk Veldhuizen komt een verbindende zone, waarbinnen behalve winkels en kantoren, voorzieningen als een bibliotheek en een gezondheidscentrum worden gerealiseerd. Door een ingenieuze constructie zal in deze voorzieningencluster de tussen de wijken lopende weg N224 worden opgenomen. Het cluster vormt zo een belangrijke schakel tussen de beide wijken en vormt een belangrijke bijdrage aan een aantal belangrijke sociaal-maatschappelijke doelstellingen van Ede.

Ede is één van de acht steden die van de provincie Gelderland geld krijgen voor de uitvoering van een stedelijk ontwikkelingsprogramma. Hiervoor is een integraal programma gemaakt. De gemeente deed dat niet alleen, maar op een interactieve manier samen met vele externe partners en actieve Edese burgers. Een groot deel van dat programma wordt tussen nu en 2004 uitgevoerd. Kernthema's in het programma zijn onder meer het Stadshart, de herstructurering van enkele naoorlogse woonwijken, de veiligheid in de gemeente Ede in brede zin, en werkgelegenheid en maatschappelijke participatie. Voor de realisering van de onderliggende programma's is een aanzienlijk budget beschikbaar.

Ede heeft sinds begin 2000 een website. Dit nieuwe medium wordt actief gebruikt voor de informatievoorziening en -als experiment- voor het op interactieve manier betrekken van burgers bij de voorbereiding van beleid. In de gemeentelijke organisatie wordt hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling en benutting van het net voor dienstverlening aan burgers.Ede, 30 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie