Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

30 mei 2001, 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris:C.G. Venema, till. 058 292 54 29, e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:

-Milieuprogramma 2001-2004
De Wet Milieubeheer verplicht Gedeputeerde Staten om jaarlijks een milieuprogramma vast te stellen. In dat programma staat een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, de 'Terugblik' en wordt aangegeven welke activiteiten het provinciaal bestuur de komende vier jaar zullen uitvoeren om het milieu te beschermen: de 'Vooruitblik'. Het programma wordt door Gedeputeerde Staten vastgesteld en aan de commissie voorgelegd met de vraag om hierover te adviseren.


- Wijziging milieubeschermingsgebied (grondwaterbescherming) Noordburgum
Om het voor de gemeente Tytsjerksteradiel mogelijk te maken het bedrijventerrein Burgum West te ontwikkelen wordt een voorstel gedaan om de Provinciale Milieu Verordening en het Provinciaal Milieubeleidsplan voor een deel opnieuw te bezien. Het gaat daarbij alleen om het verkleinen van een Milieubeschermingsgebied Noordburgum (grondwaterbeschermingsgebied). Het voorstel wordt nu aan de commissie voorgelegd om te beoordelen op inspraakrijpheid. Dat betekent dat belanghebbenden in deze vergadering bij dit punt niet kunnen inspreken omdat nog een inspraakprocedure volgt.


-Voortgangsrapportage Waterhuishouding 2000/2001 Elk jaar wordt aan Provinciale Staten gerapporteerd over de uitvoering van het waterhuishoudkundig beleid. Hierbij wordt verslag gedaan over de afgelopen periode. Daarbij is gebruik gemaakt van de jaarrapportages van de Friese waterschappen en de Directie Noord-Nederland van Rijkswaterstaat (over de zeedefensie). De rapportage wordt aan de commissie voorgelegd om te bespreken en daarna in Provinciale Staten vastgesteld.


-Uitvoeringsnotitie PVVP 2001
Het Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (PVVP) vormt het fundament van het verkeer- en vervoerbeleid. De Uitvoeringsnotitie PVVP geeft een jaarlijks overzicht van de stappen die uitgezet zijn voor de uitvoering van het PVVP. De uitvoeringsnotitie geeft ook informatie over de feitelijke ontwikkelingen in het jaar 2000 en is mede op die ontwikkelingen gebaseerd. De notitie wordt aan de commissie voorgelegd om te bespreken en wordt daarna in Provinciale Staten vastgesteld.


-Wegverbetering Berlikum-St. Annaparochie
Aan de commissie wordt gevraagd om in te stemmen met het principebesluit van Gedeputeerde Staten om een bijdrage van 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project wegverbetering Berlikum-St. Annaparochie ten laste van Reserve Projecten, onderdeel Niet-doelstelling 2. Verbetering van dit gedeelte van de weg wordt belangrijk gevonden uit oogpunt van verkeersveiligheid en in verband met de economische ontwikkeling van het Bildt.


-N31 Haak om Leeuwarden
Gedeputeerde Staten hebben in april met de minister afspraken gemaakt over de realisatie van de 'Haak om Leeuwarden'. Deze afspraken moeten op korte termijn worden uitgewerkt. Daarover is een afspraak gemaakt met de minister op 14 juni as. Omdat de afspraken steeds concreter worden en ook financiële consequenties hebben voor de provincie wordt de commissie van te voren geïnformeerd en geraadpleegd.

N354 Inrichtingsplan Scharnegoutum Oost
In verband met het oplossen van het verkeersknelpunt langs de N354 (Sneek A-32) bij Scharnegoutum is een samenhangend inrichtingsplan Scharnegoutum Oost gemaakt met daarin opgenomen de Middelzee route en een verkeersstructuur die duurzaam veilig is en de leefbaarheid garandeert. Dat inrichtingsplan wordt nu aan de commissie voorgelegd met de vraag of het zo de inspraak in kan. Dat betekent dat belanghebbenden in de vergadering bij dit punt niet kunnen inspreken omdat er nog een inspraakprocedure volgt.


-N358 reconstructie afslag Kaleweg/Surhuisterveen-Noord Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om voor de verdere voorbereiding van de reconstructie van de afslag Kaleweg/Surhuisterveen-Noord in de provinciale weg N358 het nog nodige krediet van 1.510.000,- beschikbaar te stellen.


-Begrotingswijzigingen
Aan de commissie wordt een technische begrotingswijziging voorgelegd in verband met de ontvangen rijksbijdragen voor de uitvoering van het Implementatieplan energie in de milieuverguning over de jaren 2000 en 2001.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie