Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Meevaller van 2,5 miljoen voor gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 30-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Structurele meevaller van 2,5 miljoen gloort

1e Concernrapportage gemeente Oosterhout wijst uit:

Voor de gemeente Oosterhout gloort een structurele meevaller van 2,5 miljoen

( 1.134.451) Zelfs als dat bedrag wordt ingezet om het nog voorziene tekort op de begroting te dichten, blijft er een bedrag over van 1,4 miljoen ( 635.292). Dat geld kan worden ingezet voor het realiseren van structureel nieuw beleid.

Dat blijkt uit de eerste concernrapportage van de gemeente Oosterhout. Daarin staat aangegeven hoe baten en lasten van de gemeente zich in 2001 tot elkaar zullen verhouden. In de begroting voor 2001 was nog sprake van een evenwicht en kwam het begrotingsresultaat uit op nul. In de praktijk zal er, zoals de verwachtingen nu zijn, sprake zijn van een positief resultaat van 2,5 miljoen. En omdat er hier geen sprake is van een eenmalige meevaller, werkt dat bedrag ook structureel door in de financiële positie van Oosterhout na 2001.

In de spelregels, zoals die zijn opgenomen in de gisteravond door de gemeenteraad aangenomen Perspectiefnota, hebben college en raad afgesproken dat van zon structurele meevaller de helft moet worden ingezet voor het terugdringen van het begrotingstekort en de helft voor nieuw beleid. De meevaller is echter zo groot dat - na het dichten van het begrotingstekort in 2002 van 1,1 miljoen - er voor een bedrag van 1,4 miljoen ruimte aan nieuw beleid ontstaat.

De belangrijkste oorzaak van de meevaller is een aanzienlijke toename van de uitkering uit het gemeentefonds, die 1,5 miljoen meer zal bedragen dan begroot. Dit heeft voor het grootste deel te maken met het feit dat het rijk ieder jaar een aanzienlijke "behoedzaamheidsreserve" heeft uitgekeerd, terwijl Oosterhout er - op last van de provincie - in de begroting ervan moest uitgaan dat hiervan niets zou worden uitgekeerd. Omdat de reservepositie van de gemeente goed is, is er - ook volgens de provincie - niets op tegen deze behoedzaamheidsreserve voortaan ook aan de inkomstenkant te ramen.

De meevaller wordt verder veroorzaakt door aanzienlijk lagere kapitaallasten over investeringen dan oorspronkelijk geraamd. In totaal gaat het om een bedrag van 1,5 miljoen in 2001, waarvan 1 miljoen structureel doorwerkt. Dit wordt deels veroorzaakt door het achterblijven van de investeringen bij de ramingen en deels door het feit dat Oosterhout investeringen met eigen geld - vanuit de reserves
- financiert. Op die manier is de gemeente niet afhankelijk van renteschommelingen op de geldmarkt en kan het een stabiele, lage rente hanteren.

En tenslotte is er nog een meevaller in de "kosten derden" op de gemeentebegroting. Voor de begroting 2001 is er op dit gebied per saldo een positieve meevaller van 400.000, terwijl de structurele effecten 600.000 bedragen. Het positieve beeld op dit onderdeel wordt onder andere bepaald door lagere uitgaven voor bijstandskosten en minimabeleid. Daartegenover staan overigens wel toegenomen kosten voor de leefvoorzieningen binnen de Wet voorzieningen gehandicapten.

Er zijn overigens ook tegenvallers. Die zitten in een aantal administratieve correcties - ter grootte van 300.000 - en in de personeelslasten ( 700.000). Hiervan is

400.000 incidenteel, vooral veroorzaakt door de inhuur van extra tijdelijke krachten. Zo is in 2001 bijvoorbeeld capaciteit ingezet voor het verwerken van vragen over de aanslagen en beschikkingen voor de onroerend-zaakbelasting en voor het sofi-project in de sociale zekerheid.

Bij al deze op zich verheugende berichten blijft volgens wethouder Gerbrands terughoudendheid nog steeds geboden. "We moeten niet denken dat alle problemen nu ineens uit de lucht zijn. Dat zou ook niet kunnen, als je ziet wat voor geweldige klus met de ombuigingsoperatie Basis in Balans is volbracht. Natuurlijk, het ziet er allemaal fleuriger uit dan pakweg een jaar geleden, maar het mag geen aanleiding zijn om met potverteren te beginnen of bepaalde voorgenomen ombuigingen ineens terug te draaien", aldus wethouder Gerbrands.

In een overleg met de Brabantse gedeputeerde Boelhouwer (Financiën) heeft de gemeente Oosterhout een soortgelijke boodschap meegekregen. En hoewel het financieel beter gaat met de gemeente, lijkt de bereidheid bij de provincie vooralsnog klein om het preventief financieel toezicht op te heffen.

Investeringen

Navraag in het kader van uitvoering van investeringen heeft geleerd dat een aantal voor dit en vorig jaar voorziene klussen niet zal worden uitgevoerd. Dat biedt ruimte om een aantal investeringen die voor de begroting 2001 waren geblokkeerd, alsnog uit te voeren. Het gaat dan onder andere om de vervanging van bomen aan de Kastanjedreef en het verbeteren van de geluidsisolatie van dorpshuis Den Brink te Den Hout. Ook kan hier geld worden gevonden om het budget voor bomencompensatie met 250.000 te verhogen. Het college had dat eerder aan de raad toegezegd.

Basis in balans

Uit de voortgangsrapportage van de ombuigingsoperatie "Basis in Balans" wordt duidelijk dat inmiddels 70 procent van de voorgenomen ombuigen in de begroting als gerealiseerd mag worden beschouwd (82 van de 118). Voor de resterende dertig procent bestaan voor 24 ombuigingen plannen voor uitvoering. Bij slechts elf ombuigingen bestaat hierop nog geen zicht. Op een enkele uitzondering na gaat het hier overigens om ombuigingen die pas in 2003 of 2004 geprojecteerd zijn.

Voor de begroting 2001 wordt geconstateerd dat de ombuigingen bij archeologie

( 58.000) en volksfeesten ( 50.000) in dat jaar niet worden gerealiseerd. Omdat het uitgangspunt blijft het volledig realiseren van de taakstelling van "Basis in Balans" kunnen deze tegenvallers als eenmalig worden beschouwd.

Oosterhout, 30 mei 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie