Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda gemeenteraad Weerselo

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 23 mei 2001
De openingstijden van de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo zijn:
Het college van burgemeester en wethouders herhaalt haar dringend
* Evenementen in het landelijk gebied (weilanden en dergelijke) De gemeenteraad komt op donderdag 31 mei a.s. om 20.00 uur in vergadering bijeen.
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen.
Tot de agendapunten behoren onder andere de volgende onderwerpen


* Noodlokaal Saasveld

* Omheining peuterspeelzaal Humpie Dumpie te Denekamp
* Actualisatie basisdocument politie 2001-2002
* Aanvullend voorbereidingskrediet complex Deurninger Es te Deurningen

* Voorbereidingsbesluit Molenstraat 22 te Ootmarsum
* Idem, perceel Grotestraat te Rossum

* Vervaardiging jaaropgave Algemene Bijstandswet
* Verordening cliëntenparticipatie Gehandicapten
* Invoering verkeersmaatregelen vanwege "voorrang van rechts"
* Renovatie rioolgebouw "Geele Beek" te Lattrop
* Fractievergoedingen

Bij de samenstelling van deze voorlichtingspagina was de raadsagenda nog niet definitief vastgesteld. Het kan dus zijn, dat er agendapunten worden toegevoegd, c.q. worden afgevoerd.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
In verband met te houden boeldag te Rossum door de rijvereniging "Ons Genoegen" is besloten het Thijplein en de Kerkewei te Rossum op 24 mei a.s. (Hemelvaartsdag) van 0.7.00 uur tot 17.00 uur , door plaatsing van de borden C1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Gemeentewerken.Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer C. van der Heijden, telefoon: 66 96 89.

"INSPRAAKVERORDENING DENEKAMP 2001"
Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 10 mei 2001 de "Inspraakverordening Denekamp 2001" heeft vastgesteld. In deze inspraakverordening heeft de gemeenteraad bepaald op welke terreinen van gemeentelijk bestuur inspraak verleend wordt en op welke onderdelen geen inspraak zal worden verleend.
De vastgestelde inspraakverordening treedt in werking op 31 mei 2001. De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Algemene- en Bestuurszaken in de locatie Weerselo. Daar kunt u tijdens de openingstijden ook voor nadere informatie terecht. (Gerard Flinkers, tel. 0541-669666).

Onherroepelijk geworden bestemmingsplannen
"Deurningen, Frans op den Bult b.v."
Het bestemmingsplan "Deurningen, Frans op den Bult b.v." is onherroepelijk geworden en in werking getreden. Het bestemmingsplan is bij besluit van 1 maart 2001 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan ligt ter inzage bij de afdeling VROM, locatie Weerselo.

Terinzagelegging bestemmingsplan
Nijstad fase 1, herziening 2000-1 te Weerselo
Bij de afdeling VROM, locatie Weerselo, ligt met ingang van 24 mei 2001 gedurende 4 weken ter inzage het op 10 mei 2001 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Nijstad fase 1, herziening 2000-1.
Met dit bestemmingsplan wordt een uitbreiding van de begraafplaats aan de Legtenbergerstraat te Weerselo mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding is gesitueerd op een gedeelte van de bestaande groenstrook aan de achterzijde van de begraafplaats aan de kant van de Lubberskamp. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan, ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede diegene die aantoont redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn om zijn zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk zijn bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.
Het vastgestelde plan kan op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur worden ingezien. Op verzoek kan het plan ook buiten deze tijden worden ingezien, na telefonische afspraak.
Voornemen tot het verlenen van vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of bestemmingsvoorschriften "Ootmarsum" ten behoeve van het realiseren van twee woningen in het voormalige politiebureau op het perceel Wortelboerstraat 1/3 te Ootmarsum.
gedurende de periode van 24 mei tot en met 20 juni 2001 voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van de Locatie Ootmarsum, Kerkplein 1 te Ootmarsum. Deze afdeling is op werkdagen geopend van 8:30 tot 12:30 uur. Voor inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer H.J.J. Meijer, telefoon 0541-288810. omtrent het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA te Denekamp.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 35 van het bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente Weerselo) Door F.A. Scheurink, Postweg 10 te Saasveld is een aanvraag ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, op het genoemde adres, in die zin dat er na de bouw sprake zal zijn van twee wooneenheden (inwoonsituatie).
Het bouwplan kan alleen gerealiseerd worden nadat daarvoor vrijstelling ingevolge artikel 35 van de voorschriften van het plan Buitengebied is verleend. Door deze vrijstelling kan de inhoud van de woning maximaal 700 m3 bedragen.
Burgemeester en Wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 25 mei 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo. Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 10 t/m 17 mei 2001 bij de locatie Weerselo onderstaande aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Gunnerstraat 19 in Weerselo: wijzigen gevels bedrijfshal;
* Pierikspad 4a en 4b in Rossum: bouw woning met inwoning t.v.v. boerderij;

* Hoge Weer 2 in Weerselo: bouw woning met garage en carport en
* Hoge Weer 4 in Weerselo: bouw woning.

Ook zijn in de afgelopen week twee meldingen bouwvoornemen ingekomen:


* Windmolenweg 4a in Saasveld: plaatsen tuinhuisje en
* Abdijweg 26 in Weerselo: plaatsen kippenhok. De plannen en meldingen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo
* Oranjestraat 23 te Denekamp. Het vergroten van het schoolgebouw.
* Weerinkstraat 16 te Denekamp. Het bouwen van een dakkapel.
* Steenmatenweg 4 te Agelo. Het uitbreiden van het woonhuis.
* Langepad 4 te Tilligte. Het plaatsen van een tuinhuisje.
* Johanninksweg 78 Noord Deurningen. Het vergroten van een vakantie-huisje.
te verlenen voor het:

* bouwen van de helft van een dubbele woning aan de Hoge Weer 18 in Weerselo (25.06.2001);

* uitbreiden van een woning met een serre aan de Voltherveldweg 4 in Rossum (25.06.2001);

* uitbreiden van een ligboxenstal aan de Borgdijk 3 in Deurningen (25.06.2001);

* gedeeltelijk verbouwen van een woning aan de Postweg 23 in Saasveld (25.06.2001);

* uitbreiden van een woning aan het Vlonder 2 in Saasveld (25.06.2001) en

* vergroten van de woonkamer aan de Brei 12 in Rossum (25.06.2001). Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* de Kievit 26: plaatsen tuinhuisje (melding).
* Lattropperstraat 41 te Denekamp: plaatsen tuinhuisje (melding).
* de Kievit 63 te Denekamp: vergroten van de woonkamer (melding).
* Beatrixstraat 8 te Denekamp: plaatsen tuinhuisje (melding).
* Molendijk 33 te Denekamp: plaatsen gereedschapshuisje (melding).
* de Kerkuil 144 te Denekamp: vergroten van een woonhuis.
* Asterstraat 1 te Denekamp: uitbreiden van een keuken.
* Rammelbeekweg 29 te Lattrop-Breklenkamp: gedeeltelijk uitbreiden van een ligboxenstal.

* Zonnenbergweg 6 te Agelo: uitbreiden van een ligboxenstal.
* Ootmarsumsestraat 185 te Denekamp: uitbreiden van het woonhuis.
* Brandlichterweg 21te Denekamp: uitbreiden van een berging.
* Berghumerstraat 14 te Denekamp: vergroten van een woonkamer.
* Churchillstraat 63 te Denekamp: vergroten van een woonhuis met een berging.

* Nutterskerkpad te Nutter: bouwen van een paardenstal. Tevens is op grond van artikel 5 lid C, onder 1 sub C van het bestemmingsplan "Buitengebied" vrijstelling verleend.

* Vollenhoekweg 19 te Tilligte: bouwen van een zeugenstal.Tevens is op grond van artikel 3 lid C, onder 1 sub a van het bestemmingsplan Buitengebied vrijstelling

* de Plevier 18 te Denekamp: gedeeltelijk vergroten van een woning.
* de Roerdomp 42 te Denekamp: uitbreiden van een woonhuis.
* de Kievit 68 te Denekamp: bouwen van een hobbyruimte.
* Brandlichterweg 1 te Denekamp: verbouwen van een garage en showroom.

* Laagsestraat 38 te Oud Ootmarsum: veranderen van een dakkapel en het verbouwen van de eerste verdieping. Tevens is op grond van artikel 3, lid C, onder 2 van het bestemmingsplan "Buitengebied vrijstelling verleend.

Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de
houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de
* Kanaalweg 29 te Denekamp. Het slopen van de woning. Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor het slopen van een:
* woning en schuur aan de Siemertsteeg 2 in Weerselo (27.06.2001);
* schuur aan de Abdijweg 14 in Weerselo (27.06.2001);
* woonboerderij aan de Ootmarsumsedijk 25 in Rossum (27.06.2001) en
* woning aan de Eertmansweg 3 in Weerselo (27.06.2001).
* Tevens is positief gereageerd op een melding sloopvoornemen tot het slopen van een gedeelte van de kap van een woning aan de Postweg 10 in Saasveld (26.06.2001).
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Burgemeester en wethouders bekend dat in het voormalige grondgebied Denekamp de hierna vermelde sloopvergunning is verleend:
* Stroothuizerweg 30 te Denekamp. Het slopen van een vijftal schuren.

Tegen voornoemd besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.
Terinzagelegging ontwerp-besluit(en)
Op de afdeling VROM, locatie Weerselo liggen vanaf 28 mei 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de ontwerpen van de besluiten op de aanvragen van:


* De heer L.F.M. Spanjer, Langedijk 5 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele nrichting omvattende vergunning voor een fokvarkenshouderij annex de opslag van mest.
* De heer G.M.M. Spanjer, Langedijk 7 te Saasveld voor het veranderen van een fokvarkenshouderij annex de opslag van mest.
* Maatschap Brummelhuis, Oldenzaalsedijk 10 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 25 juni 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Intrekking vergunning
terinzagelegging beschikking
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 28 mei tot 9 juli 2001 op maan-dag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur ter inzage de beschikking tot gedeeltelijke intrek-king van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van mevrouw E.C.C. Bodde-Oude Holtkamp, Venweg 17 in Denekamp.
De vergunning is gedeeltelijk ingetrokken, omdat zij deelneemt aan de Regeling Beëindiging Veehoude-rijtakken. Met deze gedeeltelijke intrekking wordt het milieu niet benadeeld.
Tegen deze beschikking kan vóór 10 juli 2001 bij de bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 10 juli 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist. COLLECTEVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 22 van maandag 28 mei tot en met zaterdag 2 juni a.s. vergunning verleend voor het collecteren door het Prins Bernhard Anjer Fonds voor het grondgebied van de voormalige gemeente Weerselo.

WIJZIGING INZAMELING HUISVUIL IN OOTMARSUM IN VERBAND MET HEMELVAART. In verband met de viering van hemelvaartsdag op (donderdag) 24 mei a.s. vervalt het ophalen van het huisvuil op die dag. In plaats daarvan wordt het huisvuil op woensdag 23 mei opgehaald. GEEN MARKT IN WEEK HEMELVAART
woensdag 23 mei a.s.
die dag standplaats in Ootmarsum kunnen innemen. Op verzoek van de marktkooplieden gaat daarom de weekmarkt in de week van Hemelvaart niet door.

KLEDINGINZAMELING
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) voor het 2e kwartaal 2001 voor het huis-aan-huis inzamelen van gebruikte kleding binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Ootmarsum. De VPGO zal op grond hiervan dinsdag 29 mei a.s. in Ootmarsum een inzameling van gebruikte kleding houden.

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN
De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 26 mei a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING IN ROSSUM.
De leden van de Ponyclub de "Veldruiters" komen zaterdag 26 mei a.s. het oud papier ophalen in de kom van Rossum. De bewoners van het buitengebied kunnen het papier tot 's middags 15.00 uur naar de containers op het Thijplein brengen.
Ouderensocieteit
De heer Lans, directeur van Huize Franciscus komt op 31 mei om te vertellen over de plannen van nieuwbouw. De aanvang is 14.30 uur en het einde om 16.30 uur. De entree is f 4,00 per persoon en voor vervoer kunt u nummer 29 35 48 bellen.
Op 7 juni a.s. is het laatste koersbal met gezellig slot als afsluiting van dit seizoen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...