Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda gemeenteraad Weerselo

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 23 mei 2001
De openingstijden van de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo zijn:
Het college van burgemeester en wethouders herhaalt haar dringend
* Evenementen in het landelijk gebied (weilanden en dergelijke) De gemeenteraad komt op donderdag 31 mei a.s. om 20.00 uur in vergadering bijeen.
U bent van harte welkom vanaf de publieke tribune de beraadslagingen bij te wonen.
Tot de agendapunten behoren onder andere de volgende onderwerpen


* Noodlokaal Saasveld

* Omheining peuterspeelzaal Humpie Dumpie te Denekamp
* Actualisatie basisdocument politie 2001-2002
* Aanvullend voorbereidingskrediet complex Deurninger Es te Deurningen

* Voorbereidingsbesluit Molenstraat 22 te Ootmarsum
* Idem, perceel Grotestraat te Rossum

* Vervaardiging jaaropgave Algemene Bijstandswet
* Verordening cliëntenparticipatie Gehandicapten
* Invoering verkeersmaatregelen vanwege "voorrang van rechts"
* Renovatie rioolgebouw "Geele Beek" te Lattrop
* Fractievergoedingen

Bij de samenstelling van deze voorlichtingspagina was de raadsagenda nog niet definitief vastgesteld. Het kan dus zijn, dat er agendapunten worden toegevoegd, c.q. worden afgevoerd.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
In verband met te houden boeldag te Rossum door de rijvereniging "Ons Genoegen" is besloten het Thijplein en de Kerkewei te Rossum op 24 mei a.s. (Hemelvaartsdag) van 0.7.00 uur tot 17.00 uur , door plaatsing van de borden C1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens te sluiten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Gemeentewerken.Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer C. van der Heijden, telefoon: 66 96 89.

"INSPRAAKVERORDENING DENEKAMP 2001"
Burgemeester en wethouders van de gemeente Denekamp maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 10 mei 2001 de "Inspraakverordening Denekamp 2001" heeft vastgesteld. In deze inspraakverordening heeft de gemeenteraad bepaald op welke terreinen van gemeentelijk bestuur inspraak verleend wordt en op welke onderdelen geen inspraak zal worden verleend.
De vastgestelde inspraakverordening treedt in werking op 31 mei 2001. De verordening ligt ter inzage bij de afdeling Algemene- en Bestuurszaken in de locatie Weerselo. Daar kunt u tijdens de openingstijden ook voor nadere informatie terecht. (Gerard Flinkers, tel. 0541-669666).

Onherroepelijk geworden bestemmingsplannen
"Deurningen, Frans op den Bult b.v."
Het bestemmingsplan "Deurningen, Frans op den Bult b.v." is onherroepelijk geworden en in werking getreden. Het bestemmingsplan is bij besluit van 1 maart 2001 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. Het plan ligt ter inzage bij de afdeling VROM, locatie Weerselo.

Terinzagelegging bestemmingsplan
Nijstad fase 1, herziening 2000-1 te Weerselo
Bij de afdeling VROM, locatie Weerselo, ligt met ingang van 24 mei 2001 gedurende 4 weken ter inzage het op 10 mei 2001 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Nijstad fase 1, herziening 2000-1.
Met dit bestemmingsplan wordt een uitbreiding van de begraafplaats aan de Legtenbergerstraat te Weerselo mogelijk gemaakt. Deze uitbreiding is gesitueerd op een gedeelte van de bestaande groenstrook aan de achterzijde van de begraafplaats aan de kant van de Lubberskamp. Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan, ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede diegene die aantoont redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn om zijn zienswijze tijdig bij de gemeenteraad kenbaar te maken, schriftelijk zijn bedenkingen tegen het vastgestelde bestemmingsplan indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel, postbus 10078, 8000 GB in Zwolle.
Het vastgestelde plan kan op werkdagen van 8:30 tot 12:30 uur worden ingezien. Op verzoek kan het plan ook buiten deze tijden worden ingezien, na telefonische afspraak.
Voornemen tot het verlenen van vrijstelling op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en/of bestemmingsvoorschriften "Ootmarsum" ten behoeve van het realiseren van twee woningen in het voormalige politiebureau op het perceel Wortelboerstraat 1/3 te Ootmarsum.
gedurende de periode van 24 mei tot en met 20 juni 2001 voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken van de Locatie Ootmarsum, Kerkplein 1 te Ootmarsum. Deze afdeling is op werkdagen geopend van 8:30 tot 12:30 uur. Voor inzage buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de heer H.J.J. Meijer, telefoon 0541-288810. omtrent het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders van Denekamp, postbus 11, 7590 AA te Denekamp.

Voornemen tot het verlenen van vrijstelling ex. artikel 35 van het bestemmingsplan Buitengebied (voormalige gemeente Weerselo) Door F.A. Scheurink, Postweg 10 te Saasveld is een aanvraag ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een woning, op het genoemde adres, in die zin dat er na de bouw sprake zal zijn van twee wooneenheden (inwoonsituatie).
Het bouwplan kan alleen gerealiseerd worden nadat daarvoor vrijstelling ingevolge artikel 35 van de voorschriften van het plan Buitengebied is verleend. Door deze vrijstelling kan de inhoud van de woning maximaal 700 m3 bedragen.
Burgemeester en Wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen. Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 25 mei 2001 gedurende twee weken ter inzage bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo. Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de vrijstelling indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 10 t/m 17 mei 2001 bij de locatie Weerselo onderstaande aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Gunnerstraat 19 in Weerselo: wijzigen gevels bedrijfshal;
* Pierikspad 4a en 4b in Rossum: bouw woning met inwoning t.v.v. boerderij;

* Hoge Weer 2 in Weerselo: bouw woning met garage en carport en
* Hoge Weer 4 in Weerselo: bouw woning.

Ook zijn in de afgelopen week twee meldingen bouwvoornemen ingekomen:


* Windmolenweg 4a in Saasveld: plaatsen tuinhuisje en
* Abdijweg 26 in Weerselo: plaatsen kippenhok. De plannen en meldingen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo
* Oranjestraat 23 te Denekamp. Het vergroten van het schoolgebouw.
* Weerinkstraat 16 te Denekamp. Het bouwen van een dakkapel.
* Steenmatenweg 4 te Agelo. Het uitbreiden van het woonhuis.
* Langepad 4 te Tilligte. Het plaatsen van een tuinhuisje.
* Johanninksweg 78 Noord Deurningen. Het vergroten van een vakantie-huisje.
te verlenen voor het:

* bouwen van de helft van een dubbele woning aan de Hoge Weer 18 in Weerselo (25.06.2001);

* uitbreiden van een woning met een serre aan de Voltherveldweg 4 in Rossum (25.06.2001);

* uitbreiden van een ligboxenstal aan de Borgdijk 3 in Deurningen (25.06.2001);

* gedeeltelijk verbouwen van een woning aan de Postweg 23 in Saasveld (25.06.2001);

* uitbreiden van een woning aan het Vlonder 2 in Saasveld (25.06.2001) en

* vergroten van de woonkamer aan de Brei 12 in Rossum (25.06.2001). Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* de Kievit 26: plaatsen tuinhuisje (melding).
* Lattropperstraat 41 te Denekamp: plaatsen tuinhuisje (melding).
* de Kievit 63 te Denekamp: vergroten van de woonkamer (melding).
* Beatrixstraat 8 te Denekamp: plaatsen tuinhuisje (melding).
* Molendijk 33 te Denekamp: plaatsen gereedschapshuisje (melding).
* de Kerkuil 144 te Denekamp: vergroten van een woonhuis.
* Asterstraat 1 te Denekamp: uitbreiden van een keuken.
* Rammelbeekweg 29 te Lattrop-Breklenkamp: gedeeltelijk uitbreiden van een ligboxenstal.

* Zonnenbergweg 6 te Agelo: uitbreiden van een ligboxenstal.
* Ootmarsumsestraat 185 te Denekamp: uitbreiden van het woonhuis.
* Brandlichterweg 21te Denekamp: uitbreiden van een berging.
* Berghumerstraat 14 te Denekamp: vergroten van een woonkamer.
* Churchillstraat 63 te Denekamp: vergroten van een woonhuis met een berging.

* Nutterskerkpad te Nutter: bouwen van een paardenstal. Tevens is op grond van artikel 5 lid C, onder 1 sub C van het bestemmingsplan "Buitengebied" vrijstelling verleend.

* Vollenhoekweg 19 te Tilligte: bouwen van een zeugenstal.Tevens is op grond van artikel 3 lid C, onder 1 sub a van het bestemmingsplan Buitengebied vrijstelling

* de Plevier 18 te Denekamp: gedeeltelijk vergroten van een woning.
* de Roerdomp 42 te Denekamp: uitbreiden van een woonhuis.
* de Kievit 68 te Denekamp: bouwen van een hobbyruimte.
* Brandlichterweg 1 te Denekamp: verbouwen van een garage en showroom.

* Laagsestraat 38 te Oud Ootmarsum: veranderen van een dakkapel en het verbouwen van de eerste verdieping. Tevens is op grond van artikel 3, lid C, onder 2 van het bestemmingsplan "Buitengebied vrijstelling verleend.

Tegen voornoemde besluiten kunnen binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de
houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de
* Kanaalweg 29 te Denekamp. Het slopen van de woning. Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor het slopen van een:
* woning en schuur aan de Siemertsteeg 2 in Weerselo (27.06.2001);
* schuur aan de Abdijweg 14 in Weerselo (27.06.2001);
* woonboerderij aan de Ootmarsumsedijk 25 in Rossum (27.06.2001) en
* woning aan de Eertmansweg 3 in Weerselo (27.06.2001).
* Tevens is positief gereageerd op een melding sloopvoornemen tot het slopen van een gedeelte van de kap van een woning aan de Postweg 10 in Saasveld (26.06.2001).
Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Burgemeester en wethouders bekend dat in het voormalige grondgebied Denekamp de hierna vermelde sloopvergunning is verleend:
* Stroothuizerweg 30 te Denekamp. Het slopen van een vijftal schuren.

Tegen voornoemd besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van de vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.
Terinzagelegging ontwerp-besluit(en)
Op de afdeling VROM, locatie Weerselo liggen vanaf 28 mei 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de ontwerpen van de besluiten op de aanvragen van:


* De heer L.F.M. Spanjer, Langedijk 5 te Saasveld voor een nieuwe, de gehele nrichting omvattende vergunning voor een fokvarkenshouderij annex de opslag van mest.
* De heer G.M.M. Spanjer, Langedijk 7 te Saasveld voor het veranderen van een fokvarkenshouderij annex de opslag van mest.
* Maatschap Brummelhuis, Oldenzaalsedijk 10 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundveehouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 25 juni 2001 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur.
Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.
Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Intrekking vergunning
terinzagelegging beschikking
Op het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 28 mei tot 9 juli 2001 op maan-dag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur ter inzage de beschikking tot gedeeltelijke intrek-king van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van mevrouw E.C.C. Bodde-Oude Holtkamp, Venweg 17 in Denekamp.
De vergunning is gedeeltelijk ingetrokken, omdat zij deelneemt aan de Regeling Beëindiging Veehoude-rijtakken. Met deze gedeeltelijke intrekking wordt het milieu niet benadeeld.
Tegen deze beschikking kan vóór 10 juli 2001 bij de bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 10 juli 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de beschikking pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist. COLLECTEVERGUNNING
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 22 van maandag 28 mei tot en met zaterdag 2 juni a.s. vergunning verleend voor het collecteren door het Prins Bernhard Anjer Fonds voor het grondgebied van de voormalige gemeente Weerselo.

WIJZIGING INZAMELING HUISVUIL IN OOTMARSUM IN VERBAND MET HEMELVAART. In verband met de viering van hemelvaartsdag op (donderdag) 24 mei a.s. vervalt het ophalen van het huisvuil op die dag. In plaats daarvan wordt het huisvuil op woensdag 23 mei opgehaald. GEEN MARKT IN WEEK HEMELVAART
woensdag 23 mei a.s.
die dag standplaats in Ootmarsum kunnen innemen. Op verzoek van de marktkooplieden gaat daarom de weekmarkt in de week van Hemelvaart niet door.

KLEDINGINZAMELING
Het college van burgemeester en wethouders heeft vergunning verleend aan de Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost (VPGO) voor het 2e kwartaal 2001 voor het huis-aan-huis inzamelen van gebruikte kleding binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Ootmarsum. De VPGO zal op grond hiervan dinsdag 29 mei a.s. in Ootmarsum een inzameling van gebruikte kleding houden.

PAPIERINZAMELING IN DEURNINGEN
De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 26 mei a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 245607 (werk).

PAPIERINZAMELING IN ROSSUM.
De leden van de Ponyclub de "Veldruiters" komen zaterdag 26 mei a.s. het oud papier ophalen in de kom van Rossum. De bewoners van het buitengebied kunnen het papier tot 's middags 15.00 uur naar de containers op het Thijplein brengen.
Ouderensocieteit
De heer Lans, directeur van Huize Franciscus komt op 31 mei om te vertellen over de plannen van nieuwbouw. De aanvang is 14.30 uur en het einde om 16.30 uur. De entree is f 4,00 per persoon en voor vervoer kunt u nummer 29 35 48 bellen.
Op 7 juni a.s. is het laatste koersbal met gezellig slot als afsluiting van dit seizoen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie