Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS over stimuleringsfonds innovatieve projecten zorg

Datum nieuwsfeit: 31-05-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opzetten stimuleringsfonds innovatieve projecten in de zorg

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-CB-U-2173743

1 mei 2001

Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de motie-Blok c.s. (27 400 XVI, nr 43) waarin de regering wordt gevraagd om - onder beheer van een organisatie van onafhankelijke deskundigen zoals het Platform IPZorg - een stimuleringsfonds voor innovatieve projecten in de zorgsector op te zetten en de financiering hiervan te vinden door een herschikking van ICT-stimuleringsgelden.

In mijn brief van 19 januari 2001 (DBO-2147112) schreef ik u: Uit de 220 miljoen gulden worden nadrukkelijk ook innovatieve projecten gefinancierd die passen binnen de hoofddoelstelling om een landelijke informatie- en infrastructuur op te bouwen. Dit sluit aan op de hierover met het ICT-platform in de zorg getekende intentieverklaring. Ik verwijs hiervoor naar de beleidsbrief ICT die ik op 28 november 2000 (2133997) aan de Kamer heb gezonden. De gedachte van de oprichting van een apart stimuleringsfonds voor innovatieve projecten in de zorg is besproken met het dagelijks bestuur van het platform. Het platform prefereert een zwaarwegende adviesfunctie en voert liever niet het beheer over concrete middelen. Wij zullen ons in overleg met de Minister van Economische Zaken nog beraden op de gedachte van een onafhankelijk stimuleringsfonds.

Innovatieve projecten doen zich in de zorgsector op verschillende terreinen voor. Een belangrijk terrein betreft het digitaliseren van medische gegevens en het realiseren van een zorgbreed elektronisch patiënten dossier. Hierbij zijn verschillende (technische) aspecten te onderscheiden, zoals het digitaal opslaan van tekst, beeld en geluid en het kunnen raadplegen daarvan ongeacht tijdstip en locatie. Innovatie met continue aandacht voor standaardisatie. De 5 projecten die zijn omarmd in de intentieverklaring van IPZorg ontplooien initiatieven op deze terreinen en worden door mij financieel gesteund. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het veld en met het ministerie van EZ.

Een ander belangrijk innovatief terrein betreft de toepassing ICT in de directe zorgverlening met behulp van telegeneeskunde. In dat verband kan ik u melden dat ik de oprichting van het platform Telemedicine van EPN en HMF financieel ondersteun. Ik verwijs ook graag naar het werkplan van de RVZ waarin een advies is opgenomen betreffende eHealth.
Medio vorig jaar is door EZ en OC&W het programma Concurreren met ICT-competenties (CIC) gestart. In dit programma is voor de periode 2001 2004 een bedrag van 120 miljoen gulden beschikbaar. In overleg met VWS is daarbij de zorgsector aangemerkt als een van de onderdelen waarin het uitvoeren van innovatieve projecten wordt gestimuleerd. Op 31 mei vindt het in opdracht van EZ door Senter georganiseerde brokerage event Informatiseren van de zorgketen plaats. Doel van het evenement is de realisatie van doorbraakprojecten.

Tenslotte wijs ik u graag op het grote congres over ICT in de Zorg dat op 17,18 en 19 oktober 2001 wordt georganiseerd door IPZorg. Wij zijn dan ook gastheer voor het jaarlijkse EHTEL congres, een internationale organisatie waar brancheorganisaties van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid in samenwerken om de toepassing van ICT in de Zorg te stimuleren. Dit congres biedt een uitgelezen kans om te worden geïnformeerd over ICT in de Nederlandse zorg. Ik heb opdracht gegeven een boekje samen te stellen met een 40-50 tal project beschrijvingen, dat aan de congresdeelnemers beschikbaar wordt gesteld.

Met dit alles is uitvoering gegeven aan de motie. Ik zeg u toe bij mijn rapportage over de voortgang van mijn stimuleringsbeleid ten aanzien van het gebruik van ICT zorg, ook de in het kader van dit programma lopende projecten te betrekken.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie