Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persmededeling van de vlaamse regering in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 1 JUNI 2001 IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

Ter vervanging van dhr. Johan Sauwens wordt Vlaams minister Paul Van Grembergen aangeduid als lid van de vaste delegatie van de Vlaamse regering in het VESOC, het Vlaams Bouwoverlegcomité, het politiek overleg in het kader van het Pact met de gemeenten en OCMW's, en de syndicale overleg- en onderhandelingsorganen. Hij wordt ook lid van de interministeriële conferenties Binnenlandse Zaken, Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging en Buitenlandse Handel. Ter vervanging van dhr. Bert Anciaux wordt hij ook lid van de internministeriële conferentie Stedelijk Beleid.

* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Euromediterrane associatie-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Jordanië. Het ontwerpdecreet zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

* * *

Na advies van de Raad van State zet de Vlaamse regering definitief het licht op groen voor het ontwerpdecreet tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Belgisch- Luxemburgs Economische Unie en de Filippijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

* * *

Mevr. Anne-Marie Lambeir en dhr. Guy Saelemakers worden aangesteld als effectieve leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid. Mevr. Monika Sormann en dhr. Frank Noorts worden plaatsvervangend lid.

* * *

Met nv Mediargus wordt een overeenkomst gesloten die het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de kabinetten van de Vlaamse ministers voor één jaar toegang geeft tot de digitale knipseldienst van de Vlaamse dagbladuitgevers. Mediargus is een initiatief van de verzamelde Vlaamse dagbladuitgevers. Het gaat om een uitgave van 12,2 miljoen fr. (302.500 euro).

* * *

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heft een belasting op gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn en onderwerpt ook het Vlaams-Parlementsgebouw aan deze belasting. Voor het aanslagjaar 2000 rekent het het Vlaams Parlement hiervoor een bedrag van 2,64 miljoen fr. aan. Zoals zij dat ook al voor de vroegere aanslagjaren gedaan heeft, beslist de Vlaamse regering voor de rechtbank van eerste aanleg de vernietiging te vorderen van de aanslag voor wat het Vlaams Parlement betreft voor het aanslagjaar 2000.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en de Vlaamse ministers Vera DUA en Dirk VAN MECHELEN :

Het ontwerpdecreet tot goedkeuring van het Verdrag van Helsinki inzake de grensoverschrijdende geolgen van industriële ongevallen wordt, na advies van de Raad van State, definitief goedgekeurd. Het zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

* * *

Na advies van de Raad van State wordt het ontwerpdecreet tot goedkeuring van het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, goedgekeurd door de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève in 1993, definitief goedgekeurd. Het zal worden ingediend bij het Vlaams Parlement.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

Na onderhandelingen met de vakbonden stemt de Vlaamse regering definitief in met de oprichting van een nieuwe afdeling Maritieme Toegang als afdeling van de administratie Waterwegen en Zeewezen binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De afdeling Maritieme Schelde wordt afgeschaft. De baggerwerken in de maritieme toegangswegen zullen in de nieuwe afdeling ondergebracht worden.

* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB dat de Belgische regelgeving aanpast aan enkele Europese richtlijnen die betrekking hebben op de technische eisen en de uitrusting van twee- of driewielige motorvoertuigen.

* * *

De Vlaamse regering stemt in met een ontwerp-KB en een ontwerp-MB die een aantal wijzigingen aanbrengen aan enerzijds de Wegcode en anderzijds de reglementering inzake de verkeerstekens. De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de plaats van de bestuurders van bromfietsen klasse B, de invoering van een nieuwe parkeerschijf, het stilstaan en parkeren op de berm, de verplichting ook voor bestuurders van bromfietsen klasse A om een valhelm te dragen, en de verplichte uitrusting van fietsen met een slot. Voor wat de mogelijkheid betreft om onder bepaalde voorwaarden fietsers toe te laten op de busstroken en de bijzondere overrijdbare beddingen, wenst de Vlaamse regering wel een bepaling opgenomen te zien die voorziet dat de betrokken vervoermaatschappij steeds positief advies dient uit te brengen.

* * *

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-MB dat de invoering regelt van een nieuwe parkeerschijf naar Europees model, die de bestaande parkeerschijf zal vervangen.

* * *

De Vlaamse regering verleent, omwille van een aantal praktische modaliteiten, negatief advies aan het wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Servais Verherstraeten tot invoering van een federaal fietsregistratiesysteem, en aan het wetsvoorstel van Volksvertegenwoordiger Arnold Van Aperen tot invoering van de registratie van fietsen en ter preventie van (brom)fietsdiefstallen. Wat de invoering van een fietsregistratiesysteem betreft, vraagt de Vlaamse regering dat de federale regering een wetgevend initiatief zou nemen om een uniform en eenduidig fietsregistratiesysteem in te voeren. Beide wetsvoorstellen voorzien ook de verplichte uitrusting van fietsen met een slot. Deze verplichting wordt beter opgelegd via een KB.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

De Vlaamse regering keurt, onder voorbehoud van een technisch nazicht, voor het vrijwilligerswerk principieel een nieuw besluit goed dat de maximumsubsidie per organisatie bepaalt, evenals de lijst van de thema's en activiteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen. De maximumsubsidie blijft bepaald op 300.000 fr. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

De Vlaamse regering keurt na advies van de Raad van State definitief een besluit goed dat de regelgeving inzake de boekhoudkundige en administratieve aspecten m.b.t. OCMW's, servicefats, rusthuizen en woningcomplexen met dienstverlening aanpast met het oog op de definitieve invoering van de euro begin 2002.

* * *

De Vlaamse regering beslist tot aanpassing van het besluit voor de subsidiëring van de VUB voor de ondersteuning van het Belgisch Diabetes Register, om op die wijze gevolg te geven aan een opmerking van het Rekenhof.

* * *

Op vraag van het Instituut wordt de duur van overeenkomst met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur voor de uitbouw en het uittesten van een Vlaams cythologisch register verlengd van eind 2000 tot eind maart 2001.

* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een aanpassing van sommige bepalingen inzake het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) met het oog op de definitieve invoering van de euro begin 2002.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

De werkingssubsidies 2001 voor de erkende musea ingedeeld bij landelijk niveau worden goedgekeurd. Elk der 15 musea krijgt een subsidie van 9,5 miljoen fr. (235.499 euro).

* * *

De werkingssubsidies 2001 voor 54 erkende muziekverenigingen (professionele muziekensembles, concertorganisaties, muziekclubs, muziekeducatieve organisaties en festivals) worden goedgekeurd, voor een totaal bedrag van 404,2 miljoen fr. (10.018.852 euro).

* * *

Na advies van de Raad van State stemt de Vlaamse regering definitief in met een voorstel van beroepsprocedure tegen beslissingen van het Vlaams Fonds voor de Letteren voor inbreuken van formele of procedurele aard.

* * *

De erkenning van de 4 sportmedische keuringscentra verviel eind april 2001. In afwachting van de in het vooruitzicht gestelde grondige herziening van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de keuringscentra, beslist de Vlaamse regering de vier centra voor onbepaalde duur verder te erkennen, nl. tot op het ogenblik dat de vernieuwde regelgeving in werking zal treden.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De subsidies aan 11 projecten van internatioale samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs worden goedgekeurd, voor een totaal bedrag van 35,4 miljoen fr. 876.835 euro).

* * *

Aan het Universitair Steunpunt Nederlands als Tweede Taal wordt voor 2001 een subsidie van maximaal 24,4 miljoen fr. (604.265 euro) toegekend. En het Universitair Steunpunt Intercultureel Onderwijs ontvangt maximaal 21,3 miljoen fr. (527.740 euro).

* * *

Sinds het Decreet Basisonderwijs van 1997 fungeren jaar- lijks tien scholen als examencommissie voor het behalen van het getuigschrift basisonderwijs. In deze scholen kan al wie 11 jaar of ouder is terecht voor het behalen van dit getuigschrift, dus ook wie huisonderwijs of privé-onderwijs gevolgd heeft. Op advies van de onder- wijsinspectie beslist de Vlaamse regering nu na advies van de Raad van State definitief één van de tien examenscholen te vervangen.

* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot enkele aanpassingen van het besluit inzake de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs. Ze hebben betrekking op de teldagen in het basisonderwijs, de aanpassing van de wegingscoëfficiënt van kleuters tussen 2,5 en 3 jaar, de introductie van kinderverzorg(st)ers, en de aanvullende omkadering voor de opvang van anderstalige nieuwkomers. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Met het oog op de definitieve overstap naar de euro begin 2002 beslist de Vlaamse regering, na advies van de Raad van State, definitief tot een aanpassing van het besluit van 1988 betreffende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

* * *

De Vlaamse regering bepaalt haar standpunt m.b.t. een wetsvoorstel van de Volksvertegenwoordigers Paul Timmermans en Joos Wauters tot wijziging van het KB van 25/11/1991 houdende de werkloosheidsreglementering m.b.t. de langdurig werklozen. De Vlaamse overheid wil dat de langdurig werkzoekenden en werkzoekenden ouder dan 50 jaar die minstens zes maanden werkloos zijn, individuele trajectbegeleiding krijgen.

Op voorstel van Vlaams minister Vera DUA :

De Vlaamse regering beslist de Raad van State om hoogdringend advies te verzoeken m.b.t. het besluit dat ter uitvoering van het Seveso II-samenwerkingsakkoord de diensten aanwijst die belast zijn met uitvoeringstaken.

* * *

Openbare bossen zijn bossen waarvan een publiekrechtelijke rechtspersoon (mede-)eigenaar is. Het Bosdecreet bevat een aantal bepalingen inzake openbare bossen. De Vlaamse regering keurt nu principieel drie uitvoeringsbesluiten bij deze decretale bepalingen goed. Ze bepalen volgens welke modaliteiten hout uit de hand verkocht kan worden, de werkwijze en voorwaarden bij openbare verkopingen van hout, en de uniformiteit van de kapvergunning in heel Vlaanderen. De drie besluiten zullen nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

De Vlaamse regering keurt principieel twee besluiten goed die de reglementering inzake de subsidiëring van enerzijds streekplatformen en anderzijds peterschapsprojecten aanpassen aan de definitieve invoering van de euro op 1/1/2002. Beide besluiten zullen nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

* * *

De centra voor middenstandsopleiding dienen een boekhoud- plan te volgen waarvan de regels door de Vlaamse regering vastgesteld worden. De Vlaamse regering keurt nu, na advies van de Raad van State, deze regels definitief goed.

* * *

De verplichte sluiting van het Vlaams Commissariaat voor de Media van half juli tot eind augustus brengt de erkenning van de landelijke radio-omroepen vòòr eind 2001 in het gedrang. Daarom beslist de Vlaamse regering specifiek voor de behandeling van deze dossiers de werking van het Commissariaat niet te schorsen tijdens de zomerperiode.

Op voorstel van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :

Opdat de Vlaamse ambtenaren die een lokaal mandaat opnemen, dezelfde gunstige regeling inzake politiek verlof zouden genieten als de federale ambtenaren, keurt de Vlaamse regering principieel twee aanpassingen aan het Decreet van 30/11/1998 goed, om zo het Decreet aan te passen aan de wetswijziging van 4/5/1999 tot verbetering van het stelsel van politiek verlof. Meteen wordt ook poltiek verlof toegekend aan de leden van de districtsraden. Er zal over onderhandeld worden met de vakbonden, en het advies van de Raad van State zal ingewonnen worden.

* * *

De Ambtenaren-CAO 1999-2000 voorziet de oprichting van een loopbaancel. Die moet de statutaire personeelsleden van de Vlaamse overheid die om organisatorische, functionele of medische reden hun functie verliezen of zich op eigen initiatief wensen te heroriënteren, begeleiden bij hun heroriëntatieproces. Het gaat vooral om vorming. De Vlaamse regering keurt nu principieel een voorstel van concrete aanpak voor deze loopbaanontwikkeling goed. Er komt een intern team voor de sturing en opvolging van het heroriënteringsgebeuren. Voor de uitvoering ervan wordt een begeleidingsteam ingehuurd. Voor het contractuele personeel wordt de outplacementbegeleiding uitgebreid. Over een en ander zal nog onderhandeld worden met de vakbonden.

* * *

De Vlaamse regering beslist principieel tot wijziging van de regeling voor de financiering van de mijnwerkersleningen.

* * *

Nadat eerder deze week de Raad van Bestuur van de VRT de tekst al goedkeurde en het Vlaams Parlement erover debatteerde, keurt de Vlaamse regerting nu definitief de beheersovereenkomst met de VRT voor de jaren 2002-2006 ongewijzigd goed.


einde


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...