Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stad Gent - Jaarrekening 2000 Parkeerbedrijf

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

J a a r r e k e n i n g 2 0 0 0 P a r k e e r b e d r i j f (01/06/2001)

Het Parkeerbedrijf legt de gemeenteraad in zitting van juni 2001 haar jaarrekening 2000 ter goedkeuring voor.

Eind vorig jaar waren er 591 parkeerautomaten in gebruik, goed voor 10.901 betalende parkeerplaatsen. (In 1999 waren dat er nog maar 463, goed voor zon 7.818 plaatsen.)

Dat is nog steeds heel wat minder dan het aantal dat eind volgend jaar (2002) in gebruik zal zijn, wanneer de zone voor betalend parkeren reikt van het stadscentrum tot aan de stadsring (met een uitbreiding voor de zone rond het St.-Pietersstation), conform de bijsturingen van het Mobiliteitsplan. Om het betalend parkeren tot aan de stadsring uit te breiden worden in de loop van 2001 immers nog eens 500 parkeerautomaten aangekocht.

De netto-winst voor het boekjaar 2000 bedraagt 49.095.078 frank. In 1999 was dit nog 90.482.553 frank. De redenen van deze vrij spectaculaire daling worden hierna weergegeven.

Eind dit jaar zullen er een 800-tal toestellen operationeel zijn, en eind 2002: 1283. Daarmee wordt het aantal betalende parkeerplaatsen op het einde van de rit gebracht op 20.363 plaatsen. Hiermee wordt de volledige studentenbuurt (de omgeving van het St.-Pietersplein, lopende tot aan de stadsring, en inclusief de Muinkparkwijk) en de ruime omgeving van het St.-Pietersstation ook opgenomen in de Gentse betalende zone.

Volgende zones werden in de loop van 2000 effectief van betalend parkeren voorzien:


- 5 september 2000 : uitbreiding betalend parkeren in zone begrensd door de Opgeëistenlaan, Blaisantvest, Neuseplein, Muidelaan, Dok Noord, Stapelplein, Dok Zuid, Hagelandkaai, Rodetorenkaai, Joremaaie, Ham, Blekersdijk, Huidevetterskaai, Achterleie, Sleepstraat, Sluizeken, Rodelijvekensstraat, Fratersplein, Groenebriel, Sint-Vincentiusplein, Sint-Margrietstraat, Academiestraat, Sint-Antoniuskaai, Bachtenwalle


- 11 december 2000: uitbreiding betalend parkeren in de Antonius Triestlaan (kant Politiecentrum), Bernard Spaelaan, Brankardierstraat, Coupure Links (deel tussen Nieuwewandeling en Rozemarijnstraat), Einde Were (kant Politiecentrum), Ekkergemstraat, Heilig-Bloedstraat, Karel Lodewijk Dierickxstraat, Koolkapperstraat, Korenbloemstraat, Krijgsgasthuisstraat, Kruisboogstraat, Nieuwewandeling, Pieter Colpaertsteeg, Pijlstraat, Raas Van Gaverestraat, Rozemarijnstraat, Sint-Martensblindeken, Spiegelhofstraat, Wintertuinstraat

Tegen mei 2000 slaagde het Parkeerbedrijf er eindelijk in de PROTON-betaalmogelijkheid aan te bieden in elk van de parkeerautomaten. Dit was oorspronkelijk niet mogelijk omwille van een aantal administratief-technische problemen. De monopoliepositie van de Belgische exploitant van het PROTON-betaalsysteem Banksys en de daaruit voortvloeiende problemen met betrekking tot de certificatieprocedure en het ter beschikking stellen van de technische specificaties gekoppeld aan de starre houding bij de onderhandelingen van de diverse contracten leidde meermaals tot het uitstellen van het in dienst stellen van de PROTON-lezers in deze automaten. Gemiddeld werden 9,15 % van de betalingen voor een parkeerbeurt met de PROTON-kaart gedaan.

Aan de tarieven zelf werd in 2000 niet gesleuteld. Het tarief op en binnen de P-route (30 frank het eerst uur, 50 frank het tweede uur, beperkt tot 2 uur) en het tarief buiten de P-route (20 frank per uur en eveneens beperkt tot 2 uur) blijven bestaan. Daarnaast kan de parkeerder buiten de parkeerroute nog steeds opteren voor het langparkeertarief (tarief 3) van 80 frank per dag. Via de meerbeurtenkaart kan nog steeds geparkeerd worden aan 200 frank per halve dag op en binnen de parkeerroute. De enige wijziging van het retributiereglement had betrekking op het gratis maken van de bewonerskaart, die voordien 2000 frank per jaar kostte. Het Parkeerbedrijf voorzag in een terugbetalingmogelijkheid voor bewoners die voor deze datum een kaart aankochten.

Het aanvullend reglement, waarin een opsomming wordt gemaakt van de straten waarin een regime van betalend parkeren van kracht is, werd een eerste maal gewijzigd tijdens de maand maart 2000, en door de gemeenteraad definitief goedgekeurd op 18 december 2000. Hierin was voorzien in:


- de invoering voorbehouden plaatsen voor bewoners ter hoogte van de Drabstraat, Jan Van Stopenberghestraat, Universiteitstraat (straatkant Kouter), Zandberg, Hoogpoort (deel tussen Belfortstraat en Nederpolder, straatkant Zandberg) en de Onderstraat (deel tussen Serpentstraat en Langemunt);


- de installatie van het extra dure Shop&Go-tarief (30 frank/30 minuten, maximum parkeerduur van 30 minuten) ter hoogte van de Belfortstraat, Henegouwenstraat, Kammerstraat (deel tussen Belfortstraat en Vrijdagmarkt), Sint-Niklaasstraat, Voldersstraat, Vlaanderenstraat;


- een gevoelige uitbreiding van de bewonerszone Centrumzone tot het hele gebied binnen de Parkeerroute;


- de uitbreiding van het betalend parkeren in de zones Molenaarsstraat-Tolhuislaan-Ham, tussen Coupure Links en stadsring, tussen Nederkouter-Ketelvest-Franklin Rooseveltlaan-stadsring en rondom het Sint-Pietersstation.

Het Parkeerbedrijf gebruikt nog steeds de modernste middelen om dit hele automatenpark te beheren:


- door middel van een Geografisch Informatie Systeem (GIS, waarop ook de BPAs die Stad Gent op haar internet toont, gebaseerd zijn) houdt het stadsbedrijf een gedetailleerd overzicht bij van waar de automaten staan, hoe ze gesignaliseerd zijn en allerlei (o.m. statistische) informatie over b.v. betaalregime en maximale parkeerduur. Vooral voor het vastleggen van de bewonerszones blijkt dit het ideale werkinstrument te zijn.


- het voortdurend uitbreiden van het automatenpark resulteerde in de nood aan een gecentraliseerd beheer van de toestellen. De centralisatie van de toestellen maakt het mogelijk om van deze toestellen alle bedrijfsparameters (batterijspanning, aantal munten in de kluis, resterend aantal tickets, defectmeldingen, tijdstippen geldophalingen, ) van op afstand te controleren en indien gewenst aan te passen of in te grijpen. Defecten aan de toestellen worden eveneens onmiddellijk -lees: minder dan twee minuten na het optreden van het defect- aan de server gemeld. Dit laat de technische cel, verantwoordelijk voor het onderhoud van de parkeerautomaten, toe in een minimum aan tijd te interveniëren bij defecten, en zo de ongemakken bij de gebruikers tot een absoluut minimum te beperken. Via de software is het ook mogelijk om een duidelijk statistisch overzicht te krijgen van ontvangsten van ieder toestel. Tegen medio 2001 wordt het ook mogelijk op afstand het collecteren van de PROTON-ontvangsten te organiseren.


- het Parkeerbedrijf startte in maart 2000 het zgn. Stelnet-project op. Het ging om een combinatie van parkeerautomaat en informatiezuil. Op de 10 geleverde prototypes werd tegelijk op een visueel aantrekkelijke en overzichtelijke manier een scala aan informatie aangereikt of kon de betaling van het parkeerticket verricht worden. In de startfase ging het om detailinformatie over de Gentse musea, de diverse bezienswaardigheden, de monumenten, de dienst toerisme en om algemene informatie (Politie, brandweer, ).

Na exact een jaar volgde een grondige evaluatie van de werking, waarna de leverancier besliste het toestel weg te nemen voor verdere ontwikkeling.


- tot slot kocht het Parkeerbedrijf eind 2000 100 PEPjes (Persoonlijke Elektronische Parkeermetertjes) aan. De PEP is een toestel dat in de wagen wordt geplaatst en waarmee met behulp van een chipkaart de parkeerretributie in een straat waar betalend parkeren geldt, kan worden betaald. Deze betaalwijze wordt complementair aan de andere betaalwijze (aankoop ticket aan de parkeerautomaat). Een PEP kost 3.500 frank en wordt vanaf februari 2001 te koop aangeboden. Er zijn chipkaarten beschikbaar met een parkeerwaarde van 1000, 2000 of 3000 frank.

De parkeerautomaten brachten in 2000 110,4 miljoen frank op, dat is meer dan 10% minder dan het jaar daarvoor. Hiermee werd voor deze exploitatie een winst van 51,3 miljoen frank gemaakt, na aftrok van de exploitatiekosten. De daling van de opbrengsten werd veroorzaakt door een daling van zowel de tarief 1-, de tarief 2- als de bewonerskaarten-opbrengsten. De opbrengsten van de directe betalingen aan de parkeerautomaten (tarief 2) dalen, als een logisch gevolg van 3 zaken:

het invoeren van de voorbehouden bewonersplaatsen (omvorming van betalende straten naar straten waar geen inkomsten meer verworven worden, door het exclusief en gratis parkeren van bewoners);

een meer dan evenredige toename van het aantal bewonerskaarten, zowel in het centrumgebied als in de laatste uitbreidingszones (door het wegvallen van de financiële drempel voor de aanvraag van een kaart);

en een vertraagd effect van het lagere controleniveau (creatie van een algemeen denkbeeld dat niet betaald moet worden omwille van een zeer lage pakkans).

De daling van de opbrengsten bewonerskaarten is een logisch gevolg van het gratis maken van de bewonerskaart vanaf maart 2000. Tot slot constateren we een een zich verderzettende daling van de opbrengsten tarief 1 (dit zijn de 375 frank-retributies, uitgereikt door de hulpagenten van Politie).

Dit is een gevolg van een algemene verlaging van het controleniveau, een problematiek waarvoor in de loop van 2000 in samenwerking met de Politie een oplossing nagestreefd werd. Deze zal het Parkeerbedrijf normaliter in de loop van 2001 en 2002 realiseren: in samenspraak met de politie wordt een aparte controle-entiteit opgericht -uiteraard nog steeds ressorterend onder de bevoegdheid van de politie-, die volledig financieel gedragen wordt door het Parkeerbedrijf (loonkosten, logistieke ondersteuning, huisvesting, ). Het aantal operationele hulpagenten wordt uitgebreid naar 36 personen. Deze hulpagenten worden enkel in de betalende zone ingezet.

83 % van het totaal parkeerbedrag werd rechtstreeks aan de parkeerautomaat betaald (tarief 2 of uurtarief, 30-50 frank/uur op en binnen de P-route, 20 frank/uur buiten de P-route, Shop&Go-tarief, in combinatie met meerbeurtenkaarten). 16% werd door middel van een halvedagbiljet van 375 frank (tarief 1) betaald. 1 % van de straatparkeerinkomsten werden gegenereerd door de verkoop van de bewonerskaarten, gecombineerd met de verkoop van een lot oude parkeermeters.

Het Parkeerbedrijf beheert in totaal 7 parkeergarages en -terreinen.

Parkeergarage Vrijdagmarkt (648 plaatsen): in deze permanent bewaakte parking die 24 uur op 24 open is, werden vorig jaar volgende renovatieprojecten opgestart: het vernieuwen van meubilair voor het monitor- en videoregistratiesysteem en het verder afwerken van de volledige vernieuwing van het systeem (opgestart in 1999), het vervangen van de totaliteit van de TL-verlichting (na een studie omtrent Rationeel EnergieGebruik binnen de parking, opgestart in 1999, afgewerkt in 2000) en een optimalisering van het interfonie-systeem.

Vorig jaar werd er 428.983 keer gebruik gemaakt van deze parking (t.o.v. 388.502 het jaar ervoor). Het Parkeerbedrijf reikte 1.420 maandabonnementen en 128 jaarabonnementen uit. Exclusief BTW bracht deze parkeergarage iets minder dan 41 miljoen frank op, wat resulteerde in een winst van 402.000 frank.

Parkeergarage Sint Michiels (472 plaatsen): in deze permanent bewaakte parking die 24 uur op 24 open is, reden vorig jaar 378.875 bezoekers in en uit (tov 367.692 in 1999). Er werden 54 jaar- en 1.416 maandabonnementen uitgereikt. Exclusief BTW bracht deze parking 31,75 miljoen frank op (winst: 2,31 miljoen frank).

Parkeerterrein Ramen (107 plaatsen): voor deze parking die via camera bewaakt wordt vanuit de Sint-Michielsparking, werden 61.828 tickets verkocht en 229 abonnementen (maand-, jaar-, dag- en nachtabonnementen door elkaar), goed voor 5,6 miljoen frank (winst 1,3 miljoen frank). Een abonnement kost er wel iets minder (ongeveer 30 %) dan in de parkeergarages.

Op 12 november 1998 nam het college van burgemeester en schepenen een principebeslissing over de toekomstige bestemming van het huidige parkeerterrein Ramen. Er werd vooropgesteld dat onder het terrein een ondergrondse garage met 240 parkeerplaatsen aangelegd wordt. Bovengronds komt een kwaliteitsvol woningbouwproject (eengezinswoningen en appartementen). Daarnaast wordt voorzien in een kantoorgebouw voor het Parkeerbedrijf (met incorporatie van in/uitritsituatie parkeergarage). Tot slot wordt de aanleg van de omgeving ook voorzien in de procedure.

In de loop van 2000 werd verdergewerkt aan de administratieve ondersteuning van bovenstaand project. Er werd overgegaan tot een zogenaamde prijsvraag voor ontwerpen. Het bestek werd opgesteld. De samenstelling van de jury werd vastgelegd.

In de loop van 2000 werden de bouwwerken nog niet aangevat: eerst was voorzien in een vaststelling van het bestek door de gemeenteraad, daarna de publicatie, gevolgd door het indienen van de voorontwerpen (2 fases), waarna de jury één ontwerper aanstelt voor het opmaken van het definitief ontwerp. Daarna kan pas het bouwdossier worden opgestart.

Parkeerterrein Belfort: De parking (waarvoor geen abonnementen verkrijgbaar zijn en waar slechts 1 dag- en nachttarief geldt van resp. 50 en 20 frank per uur) telde 13.181 bezoekers en genereerde 2,1 miljoen frank inkomsten. Dit is een daling van 85% ten opzichte van 1999, te verklaren door de langdurige sluitingsperiodes wegens de aanleg en exploitatie van de bloemenmand en van de ijspiste. De door het Parkeerbedrijf gedragen prefinanciering van de afbraak van de bloemenmand zorgde ervoor dat het terrein 2000 uiteindelijk afsloot met een verlies van 6,3 miljoen frank.

Parkeergarage Tolhuis: op een beperkt aantal omwonenden en de bezoekers van de Sportarena Tolhuis na is deze parking gereserveerd voor de politie en personeelsleden van stadsdiensten uit de buurt. Deze garage bracht in 2000 1,6 miljoen frank op.

Parkeergarage AC Zuid: het Parkeerbedrijf is eigenaar van deze garage maar laat de exploitatie over aan de private exploitant Interparking. Alle exploitatiekosten komen voor rekening van het Parkeerbedrijf, dat deze kosten terugvordert van Stad Gent. Voor deze parkeergarage fungeert het Parkeerbedrijf als contactorgaan tussen de exploitant en de stad. Daarnaast staat het Parkeerbedrijf in voor het beheer van de abonnementen voor het stadspersoneel.

Het parkeerterrein Flanders Expo: de nv Flanders Expo betaalt het Parkeerbedrijf een jaarlijkse concessievergoeding van 12 000 000 frank.

In de loop van de maand maart 1999 werd de exploitatie van de Sint-Baafsparking ter hoogte van de Maaseikstraat, het Gerard de Duivelhof en het Laurentplein aangevat. De parking werd in de loop van 2000 aangesloten op het parkeergeleidingssysteem (capaciteit 129 plaatsen). Er is een betaalregime (progressief tarief 30 frank 1ste uur, 50 frank 2de uur, daarna lineair 50 frank per uur, met een maximum van 200 frank) ingesteld door middel van parkeerautomaten. De betaalplicht geldt tussen 7 en 22 uur.

Met ingang van 20 maart 1999 werd de exploitant van de parking Kouter opgelegd de parking alle dagen 24 uur op 24 te openen. De hiervoor contractueel bepaalde jaarlijkse vergoeding van 2,07 miljoen frank (te verminderen met ontvangsten van tickets gerealiseerd tijdens de voor die datum gangbare sluitingsuren) wordt betaald door het Parkeerbedrijf. Na één jaar werd de verruiming van de openingsuren door het Parkeerbedrijf geanalyseerd. Momenteel wordt besproken of de verruiming voortgezet wordt.

Daarnaast ontvangt het Parkeerbedrijf de door de private exploitant aan de stad verschuldigde concessievergoeding voor de parking Kouter. Deze bedraagt voor 2000 688.266 frank.

Afgezien van het beheer van het straatparkeren en diverse parkeergarages en -terreinen, staat het Parkeerbedrijf ook in voor het parkeergeleidingssysteem. Vermeld systeem genereerde in 2000 iets meer dan 17,6 miljoen kosten (hoofdzakelijk afschrijvingen). Normaliter diende vanaf 1998 een beperkt deel van deze kosten contractueel op de privé-exploitanten te worden verhaald. De garages Ketelpoort, Korte Meer, Gent Zuid en Kouterparking worden immers ook door vermeld systeem bediend. In de loop van 2000 bedong het Parkeerbedrijf van elk van de private parkingexploitanten met uitzondering van de parking Ketelpoort- de betaling van de verschuldigde bijdrage in de kosten. Na diverse aanmaningen werd de parking Ketelpoort in juli 2000 uiteindelijk uit het systeem verwijderd.

Gecombineerd met de in een eerdere persmededeling beschreven aanpassingen (uitbreiding aantal borden en displays, aansluiting parking St.-Baafs, ) werd door het Parkeerbedrijf het aantal foutmeldingen in de loop van 2000 herleid tot een verwaarloosbaar minimum.

Op 5 april 2000 startte het Parkeerbedrijf op de Vrijdagmarkt een proefproject voor 1 jaar voor de afsluiting van het voetgangersgebied. Twee sites werden voorzien van zogenaamde dynamische palen, dit zijn inox palen die tijdens de laad- en losuren in de grond kunnen verzinken en buiten deze uren uit de grond oprijzen om de toegang tot het voetgangersgebied voor wagens te vergrendelen. Het Parkeerbedrijf investeerde in dit project 2,5 miljoen frank om de voetganger een veilig en aangename wandel- en winkelplek te bezorgen. Als het project na een proefperiode van één jaar (medio 2001) een gunstige beoordeling krijgt, bestaat de mogelijkheid dat er op diverse locaties met dergelijke systemen wordt gewerkt. Het is namelijk de bedoeling om de afsluiting van het voetgangersgebied niet alleen meer door middel van verkeersborden maar ook fysiek af te dwingen zonder voortdurende controle door de Politie.

Na het opstarten van het proefproject Vrijdagmarkt draaide het Parkeerbedrijf ook proef met nog een ander type van dynamische paaltjes. Aan de ingang en uitgang van de Belgradostraat kwamen er 2 dynamische paaltjes en een aantal vaste paaltjes om de straat te behoeden voor rondjesrijdende etalagetoeristen. Het verschil met de paaltjes op de Vrijdagmarkt was dat deze aan de Belgradostraat niet manueel bediend worden: als een wagen er een bepaalde, vooraf ingestelde tijd (oorspronkelijk ingesteld op 30 seconden) voor het paaltje wacht, verdwijnt het in de grond tot de wagen voorbijgereden is. De palen werden op 7 oktober 2000 in dienst gesteld, maar dienden wegens een frontale aanrijding na 45 minuten weer buiten dienst gesteld te worden.

Op dit moment zijn de Belgrado-palen nog steeds niet in werking: er werden een aantal bijkomende signalisatieborden geplaatst (geleidingspijlen, informatiebord over de werking van het systeem) en de wachttijd werd verlaagd naar 15 seconden. Onderzoek ter plaatse wees echter uit dat er ook rammelstroken dienden aangelegd te worden. Daarnaast wordt ook met de bewoners overlegd. Het opnieuw indienststellen van de palen is voorzien tegen medio 2001.

Uiteraard wordt het Parkeerbedrijf betrokken bij de lange termijnplanning voor parkeervoorzieningen (werkgroep "Projectgroep Parkings", verantwoordelijk voor de lange termijnplanning met betrekking tot de nog te realiseren parkeeraccommodaties) en is het Parkeerbedrijf ook een actief lid in de commissie Verkeer en Ruimtelijke Ordening -kortweg VERO- die zich buigt over de evolutie van de diverse aspecten van de mobiliteit. Daarnaast consulteren steeds meer belanghebbenden het Parkeerbedrijf in verband met de theoretische, beleidsmatige en organisatorische achtergrond van het parkeergebeuren. Hiervoor kon het Parkeerbedrijf in 2000 opnieuw rekenen op een steeds toenemende belangstelling van diverse gemeente- en stadsbesturen, binnen- en buitenlandse parkeerexploitanten, studiebureaus, en dergelijke.

Onderzoek ter plaatse wees uit dat zich in de site omgeven door de straten Zonder-Naamstraat/ Regattenlaan/ Dok Zuid/Dampoortstraat een vrij pertinente parkeerdruk, hoofdzakelijk veroorzaakt door bewoners in combinatie met plaatselijk woon/werkverkeer, manifesteerde. Het invoeren van betalend parkeren bood hiervoor een gedeeltelijke oplossing. Voor het avondlijke bewonersparkeren -de oorzaak van de meest aangeklaagde parkeerdruk, die zich buiten de gangbare betaaluren voor straatparkeren manifesteert- diende echter een complementaire oplossing aangereikt te worden.

In dit kader werd de vraag van de elektriciteitsproducent SPE om een deel van een parkeerterrein te huren onderzocht. Dit resulteerde in de huur van dit parkeerterrein en de opstart van de buurtparking Zondernaam op 24 juni 2000.

Ten slotte stond het Parkeerbedrijf tot 1 mei 2000 in voor het takelen van fout geparkeerde voertuigen, een taak die het bedrijf in 1994 overnam van de Politie. Het takelen zelf gebeurde door een extern takelbedrijf. Het Parkeerbedrijf stond nog slechts in voor de administratieve verwerking. In de eerste 4 maanden van 2000 werden nog 1620 voertuigen weggetakeld.

Door de gemeenteraad werd in zitting van september 1999 het bestek goedgekeurd voor het uitschrijven van een takelopdracht waarbij overgegaan wordt tot een volledige uitbesteding van de takelingen (foutief geparkeerde voertuigen - inbeslagnames - achtergelaten voertuigen - voertuigen uit ongevallen - administratieve takelingen - voertuigen te takelen in opdracht van de stad Gent - verkoop/verschroting voertuigen) en een centralisatie van alle getakelde voertuigen op 1 centrale infrastructuur. De volledige administratie gebeurt door de privé-exploitant en de Politie Gent controleert de uitbestede opdracht; in casu de Technische Steundienst
- Logistiek. Deze manier van werken werd vanaf 1 mei 2000 opgestart. Bijgevolg stopt deze exploitatie voor het Parkeerbedrijf vanaf vermelde datum.

In de loop van 2000 werd ook de parkeer-website www.parkeerbedrijf.gent.be verder uitgebouwd. Hierop vindt de geïnteresseerde bezoeker informatie over de diverse exploitaties van het Parkeerbedrijf, met vermelding van tarieven, openingsuren, . Het Parkeerbedrijf is ook via e-mail bereikbaar: (parkeerbedrijf@gent.be).

Op dit moment is het Parkeerbedrijf gehuisvest in de Grauwpoort nr. 1. Het gebouw is een oud herenhuis, wat qua functionele en bouwfysische indeling onmiskenbaar pertinente nadelen heeft voor het onderbrengen van de 18-koppige administratie (naast de 7 personeelsleden van de technische cel parkeerautomaten) en voor het organiseren van de publieksfunctie, gekoppeld aan het uitreiken van de bewonerskaarten. Aangezien enerzijds de huidige locatie de aangroei van de activiteiten en de daarmee gepaard gaande personeelsuitbreidingen (incl. het huisvesten van de PVE-brigade) niet kan opvangen en anderzijds het project Ramen pas in 2003/2004 uitgevoerd zal zijn (in de meest ideale prognose), zocht het Parkeerbedrijf een oplossing op korte termijn en in de onmiddellijke omgeving van Ramen.

Hier zouden de kantoren van het Parkeerbedrijf en de Dienst Mobiliteit worden gevestigd met baliefunctie, terwijl de PVE-brigade onderdak zou krijgen in de huidige locatie aan de Grauwpoort. Zaak was een locatie te vinden die aan volgende criteria voldeed:

centraal gelegen,

kantoorruimte met voldoende buffercapaciteit

flexibel in te delen

gemakkelijk te bereiken

in de nabijheid van een parking

Deze werd gevonden in het nieuwbouwproject boven de Sint-Michielsparking waar een kantoorruimte van 803 m² (gelijkvloers) en 894 m² (1ste verdieping) kan worden uitgerust, ruimte die ook de mogelijkheid biedt om er een balie in te richten. Deze aankoop werd door de gemeenteraad in zitting van maart 2001 goedgekeurd. De effectieve verhuis is voorzien voor maart/april 2002.

Informatie

Parkeerbedrijf, Luc Van den Berghe, directeur, of Ward De Bruycker, adjunct van de directie, Grauwpoort 1, 9000 Gent, tel. (09)224 02 94, fax (09)225 68 65, e-mail (parkeerbedrijf@gent.be).

Bevoegd

mevrouw Karin Temmerman, schepen van Stedenbouw en Mobiliteit.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...