Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Minister Brinkhorst over herstructurering glastuinbouw

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2001/1703
datum
01-06-2001

onderwerp
Herstructurering Glastuinbouw
TRC 2001/3315 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u mijn reactie op de volgende punten:
* De besluitvorming van de provincie Zuid-Holland over de ontwikkelingen in de glastuinbouw. Tijdens het algemeen overleg Glastuinbouw d.d. 20 februari heb ik toegezegd de Kamer op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen rondom transformatie en herstructurering van het glastuinbouwcomplex in Zuid-Holland nadat de provincie Zuid-Holland een Plan van Aanpak zou hebben opgesteld.

* De vraag van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij waarin mij verzocht is te reageren op een brief van de gemeente Naaldwijk d.d. 5 maart 2001 inzake herstructurering glastuinbouw, alsook de motie Waalkens c.s. (27 400 XIV, nr. 81) inzake de locatie van het proefstation voor de glastuinbouw.
* De besluitvorming met betrekking tot de toezegging van subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Inrichting Duurzame Glastuinbouwgebieden (STIDUG).

up

datum
01-06-2001

kenmerk
DL. 2001/1703

bijlage

Ontwikkelingen in de glastuinbouw in de provincie Zuid-Holland Inmiddels is het plan van aanpak van de provincie Zuid-Holland beschikbaar. Naar aanleiding hiervan heb ik op 7 mei jl. een gesprek gevoerd met Commissaris van de Koningin Franssen en gedeputeerde Van der Sar. Tijdens dit gesprek zijn de volgende twee punten besproken: 1. Herstructurering Westland in relatie tot de financiële problematiek.
2. Ontwikkeling projectlocatie glastuinbouw in de Zuidplaspolder.

1. Herstructurering Westland in relatie tot de financiële problematiek
De provincie Zuid-Holland laat in het Plan van Aanpak zien dat zij sterk in gaat zetten op de glas-as die loopt over Westland, B-driehoek en Zuidplaspolder. Deze glas-as dient daarbij als één samenhangend ontwikkelingsgebied gezien te worden, waarbij naast de ruimtelijke relaties ook tal van andere verbanden, zowel op bestuurlijk als op sectorniveau, van belang zijn. Het plan van aanpak richt zich op het stimuleren en faciliteren van de glasontwikkeling in de verschillende deelgebieden van de glas-as en tegelijkertijd op voldoende sturing op de samenhang en de relaties teneinde de glastuinbouw in Zuid-Holland in de gehele as op een economisch en kwalitatief hoger plan te brengen. Vanzelfsprekend is daarbij dat er voldoende samenhang en synergie in het zogenoemde glastuinbouwcomplex blijft bestaan, c.q. dat deze versterkt wordt.
De herstructurering van het Westland is een belangrijk item voor de provincie. De inzet van de provincie Zuid-Holland richt zich dan ook mede op de participatie van de provincie in een regionale ontwikkelingsmaatschappij die in het kader van het Integraal Ontwikkelingsplan Westland (IOPW) in voorbereiding is. Om de herstructurering van de glastuinbouw in Zuid-Holland te stimuleren zet de provincie 10 miljoen gulden in. Dit geld wordt besteed aan activiteiten die aansluiten bij een duurzame en integrale herstructurering van het Westland. Het gaat hierbij met name om de financiering in leefkwaliteit en groen.
Ik zet in aanvulling op de eerder beschikbaar gestelde NLG 4 mln, een bedrag van NLG 30 mln uit de brandstofcompensatiegelden in voor de InfrastructuurRegeling Glastuinbouw (IRG), welke zich richt op de gebieden Westland en Aalsmeer. De provincie zal de programmering van deze middelen en daarmee de prioritering ter hand nemen. De provincie zal voorts samen met LNV op zoek gaan naar de nog ontbrekende financiële middelen voor de Infrastructuurregeling.
2. Ontwikkeling projectlocatie glastuinbouw in de Zuidplaspolder Ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw heeft de provincie aangegeven dat zij zowel in het kader van de verkenningen ten behoeve van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening als in het kader van de streekplanherzieningen, de noodzakelijke stappen zal nemen om 200 ha netto glas in de Zuidplaspolder te reserveren voor glastuinbouw en tegelijkertijd de verspreide vestiging van glastuinbouw in de provincie Zuid-Holland tegen te gaan. Bij de herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost zal de aanduiding 'reservering glastuinbouw streekplanuitwerking' opgenomen worden.
Aan die streekplanuitwerking worden randvoorwaarden gesteld. Eén daarvan zal luiden dat de uitwerking gereed moet zijn op het moment dat de bestemde ruimte in de
B-driehoek en de Zuidplaspolder zover is gerealiseerd dat duidelijk is dat de gereserveerde ruimte beschikbaar moet komen. In 2003 zal de streekplanprocedure afgerond zijn. Om er voor te zorgen dat er geen vertraging optreedt bij de realisatie van een duurzame glastuinbouwlocatie in de Zuidplaspolder, is afgesproken dat het vollopen van de beschikbare ruimte voor glastuinbouw in de B-driehoek halfjaarlijks zal worden gemonitored.

Reactie op de brief van de gemeente Naaldwijk en de motie Waalkens c.s.
Zowel in mijn brief van 14 februari jongstleden aan de vaste commissie voor LNV (lnv0000197) als in het algemeen overleg van 15 februari ben ik uitvoerig ingegaan op de overwegingen die bij mij hebben geleid tot de keuze voor Bleiswijk e.o. als locatie voor een nieuw te bouwen proefstation voor de glastuinbouw. Op enkele van die overwegingen zal ik nog nader ingaan.
Centraal staat voor mij dat het praktijkonderzoek een goede infrastructuur nodig heeft die krachtig en gebundeld is. Ook om bedrijfseconomische redenen is het noodzakelijk het praktijkonderzoek voor de glastuinbouw te concentreren.
In de motie wordt geconstateerd dat nieuwbouw in Bleiswijk substantieel duurder is dan uitbreiding van de bestaande locatie in Naaldwijk. Qua investeringsbedrag is dit juist, maar bezien over een langere periode zal nieuwbouw niet tot hogere exploitatiekosten leiden dan vernieuwing van Naaldwijk, met analoge gevolgen voor de onderzoektarieven. De sector heeft zich uitdrukkelijk uitgesproken vóór nieuwbouw in plaats van vernieuwbouw vanwege de innovatieve uitstraling ervan naar de sector.

In de brief van de gemeente Naaldwijk wordt gesteld dat ik mij tijdens het algemeen overleg van 15 februari jl. zou hebben beroepen op de verkregen instemming van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland. In het overleg heb ik aangegeven dat de keuze voor Bleiswijk de steun heeft van het college van GS van Zuid-Holland. Provinciale Staten hebben op 21 februari daaraanvolgend een motie aanvaard voor handhaving van de onderzoekslocatie in Naaldwijk. Ook spreken uit de brief van de gemeente Naaldwijk twijfels over mijn overweging dat er brede instemming zou zijn van de gemeenschappelijke ondernemingsraad en van de sector over mijn keuze voor Bleiswijk. Deze constatering is in strijd met hetgeen ik zowel schriftelijk als mondeling meerdere malen aan de Kamer heb gemeld. Inmiddels ontving ik brieven van de ondernemingsraad en van de sector waarin zij hun steun aan de keuze voor Bleiswijk nogmaals bevestigen (bijlage). De personele aspecten en de opvatting van het bedrijfsleven wegen voor mij zwaar.

Alles overwegend blijf ik bij mijn keuze voor nieuwbouw van het proefstation in Bleiswijk e.o. Deze keuze maakt onderdeel uit van de strategische visie over de ontwikkeling van de glastuinbouw in Zuid-Holland.

Besluitvorming STIDUG
Inmiddels heeft er door de Dienst Landelijk gebied (DLG) een beoordeling plaatsgevonden van de aanvragen voor subsidie onder de STIDUG. Zes van de tien voorkeurslocaties uit het bestuurlijk afsprakenkader herstructurering glastuinbouw (d.d. 06-01-2000) hebben in het kader van de STIDUG een aanvraag ingediend. Het betreft hier de locaties Koekoekspolder (IJsselmuiden), Grootslag, 'Het Rundedal' (Emmen), Californië, Bergerden en Berlikum. De eerste drie genoemde locaties werden door DLG naar hun duurzaamheidsaspecten het beste beoordeeld. Ik heb op basis van deze beoordeling besloten de subsidieaanvragen van deze drie locaties toe te wijzen. Daartoe heb ik het vooraf vastgestelde subsidieplafond verhoogd naar NLG 55 mln, zodat het beschikbare bedrag van NLG 45 mln uit de ICES-middelen ruimschoots is aangewend. De extra NLG 10 mln die nodig is voor de verhoging van het subsidieplafond zal beschikbaar komen door een gedeelte van de ICES-middelen naar voren te halen. Toekenning van nog meer projecten stijgt ver boven het subsidieplafond uit en past niet bij de opzet van een tenderregeling, waarbij de naar duurzaamheid best beoordeelde projecten worden gehonoreerd.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...