Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 01-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Bestuursstukken ¦ Bestuursprogramma ¦ Perspectiefnota ¦ Perspectiefnota 2002-2005 ¦ Gemeentebegroting ¦ LEVI 2030 ¦ Meerjaren Ontwikkelings Programma

Bestuursstukken

Leeuwarden is een centrumstad en heeft een ambitieus bestuur, dat daadkrachtig richting wil geven aan de verdere ontwikkeling van de stad en omgeving. De ideeën en visie die daaraan ten grondslag liggen zijn vast gelegd in documenten. Plannen en begrotingen voor de korte en middellange termijn (1-4 jaar) en programma en visie voor de lange(re) termijn (5-15 jaar).

Natuurlijk zijn plannen en visies aan veranderingen onderhevig, omdat omstandigheden en inzichten veranderen. Voor de kortere termijn wordt gewerkt met een z.g. planning en control-cyclus van 1 jaar. Dat wil zeggen ieder jaar worden er plannen gemaakt en begrotingen uitgewerkt voor het volgende jaar, waarbij rekening gehouden wordt met de (financiële) effecten voor een periode van 4 jaar.
Maar plannen zijn er genoeg, meestal zelfs meer dan de financiële ruimte van de gemeente toelaat. Dus moet er gekozen worden: wat gaan we wel doen en wat niet.Om er voor te zorgen dat die er samenhang tussen de jaarlijks te ontwikkelen en uit te voeren plannen blijft is er een lange termijn visie ontwikkeld en een strategische ontwikkelingsprogramma uitgewerkt.

Bestuursprogramma

Bij de formatie van een nieuw politiek bestuur wordt een nieuw college- of bestuursprogramma opgesteld. Hierin liggen de beleidsprioriteiten en de ambities voor de komende bestuursperiode vast. De accenten in een collegeprogramma worden uiteraard mede bepaald door de politieke kleur van het College.

Bestuursprogramma 1998 - 2002

Perspectiefnota

Elk voorjaar wordt de Perspectiefnota door de gemeenteraad behandeld. Deze nota biedt een meerjarenperspectief en dient om bestaand beleid en voorstellen voor nieuw beleid af te wegen tegen de beschikbare middelen voor het eerstvolgende jaar.

De voorstellen voor beleid worden door verschillende (beleids)sectoren van de gemeente ontwikkeld, reagerend of anticiperend op knelpunten in de samenleving, hierbij aansluitend op de prioriteiten en de ambities die het politieke bestuur formuleert.

Perspectiefnota 2002-2005

Bij de nieuwe perspectiefnota 2002 - 2005 zijn de belangrijkste aandachtspunten: veiligheid, handhaving, onderwijshuisvesting, onderhoud openbare ruimte en de kwaliteit van de werkomstandigheden bij de gemeentelijke organisatie. Voor de volledige nota en de bijlagen klikt u hier, dan op Raadsinformatie, vervolgens op Commissie Bestuur en Middelen en als laatste op Perspectiefnota 2002 - 2005.

Gemeentebegroting

Elk najaar stelt de gemeenteraad de gemeentebegroting voor het volgende jaar vast. Deze begroting is grotendeels een vertaling van de Perspectiefnota en geldt voor 1 jaar.

Raadsbrief Begroting 2000

LEVI 2030

In 1999 heeft het gemeentebestuur een visie op de toekomst voor Leeuwarden vastgesteld. (Leeuwarden Visie 2030 afgekort LEVI 2030). Daarin is uitgesproken wat we nu denken over wat Leeuwarden voor een stad kan zijn over pakweg 30 jaar. LEVI 2030 heeft niet de bedoeling de toekomst te voorspellen, maar schetst lijnen en ontwikkelingsmogelijkheden. Uiteraard op basis van wat we nu weten, denken en hopen.
Aan de tot standkoming van LEVI is een uitgebreide gedachtenwisseling en discussie vooraf gegaan met vele personen, organisaties en groeperingen in en buiten de Leeuwarder samenleving.

LEVI zal zeker geen dertig jaar meegaan. Binnen enkele jaren zal de visie geactualiseerd worden. Zie ook de rubriek Stad & omgeving - de toekomst .

Meerjaren Ontwikkelings Programma

Een recent nieuw element in het beleidsvormingsproces is het zogenoemde Meerjarig Ontwikkelingsprogramma (MOP) met een tijdshorizon in 2010. Het opstellen van een MOP is noodzakelijk in verband met het verkrijgen van rijksmiddelen in het kader van het Grote Stedenbeleid. Leeuwarden heeft de ontwikkeling van het MOP breder getrokken en ziet het als een schakel tussen LEVI 2030 en de Perspectiefnota.

In het MOP zijn de strategische doelen van de gemeente voor de komende tien jaar geformuleerd. Deze doelen zijn weer vertaald in concrete maatregelen en plannen op sociaal, economisch en fysiek gebied, voor de eerstkomende vier jaar.

In het verlengde van het MOP wordt een Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) opgesteld waarin de financiële vertaling van het MOP is te vinden.

Het MOP wordt elk jaar tegelijkertijd met de Perspectiefnota geactualiseerd.

Hieronder kunt u een verkorte versie van MOP downloaden (1.744 kB). Meer informatie: meneer G. Sytsema, Concernstaf, email (gsytsema@leeuwarden.nl)
of surf naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder het kopje 'Openbaar Bestuur/Grotestedenbeleid'.

Verkorte versie van Meerjaren Ontwikkelings Programma

Onderspreuk Bestuur & Organisatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie