Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verleningen milieuvergunningen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 05-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Besluiten

Op 5 juni 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

M. van de Broek, voor een veehouderij op het adres Loenhorsterweg 5 te Lunteren WM/1998-143

Verenigde Edese Modelvliegclubs, voor een vliegveld voor gemotoriseerde modelvliegtuigen op het adres Ginkelseweg ongen. te Ede WM/1999-075

G.W. Kampert, voor een veehouderij op het adres Veldhoek 19 te Lunteren WM/2000-127

Melding
(waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is)

Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:

De Haan Minerale Oliën, provinciale weg N224/Asakkerweg te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit tankstations milieubeheer ten behoeve van een op te richten tankstations type B, A-2001-048.

One House Super Photo BV, Achterdoelen 33 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit detailhandel & ambachtsbedrijven milieubeheer, A-2001-049.

Millenium V.O.F., Max Planckstraat 10a te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, A-2001-050.

Gonzales Barbecue Restaurants, Verlengde Arnhemseweg 99 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, A-2001-051.

Beroep

Naar aanleiding van de besluiten.
Tot 26 juli 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:


- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;

- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 26 juli 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage

De stukken van bovenvermelde meldingen kunnen tot 12 juli 2001 worden ingezien, voor wat betreft de besluiten tot 26 juli 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning)

Op 5 juni 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan J. van Leyenhorst, Verlengde Stroe Allee 1 te Harskamp melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op wijzigingen in de werking van de inrichting met betrekking tot de akoestisch aspecten (gewijzigd aantal en tijdstip van de voertuigbewegingen). WM/1997-019.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

naam en adres van de indiener;
de dagtekening;
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 12 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie