Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oefenalarm sirenes gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 30 mei 2001
Sirenes loeien op 6 juni

Oefenalarm

Op diverse plaatsen in 's-Gravenzande staan elektronische sirenes opgesteld. Ze worden gebruikt om de bevolking te waarschuwen bij rampen. De sirenes kunnen onhoorbaar getest worden. Om te voorkomen dat u het geluid van de sirenes niet herkent bij een onverhoopte ramp, vindt er op de eerste woensdag van de maand juni om klokslag 12.00 uur een luid oefenalarm plaats. Dat is dus op woensdag 6 juni. Als u de sirene dan meerdere malen achtereen hoort, weet u: dit is loos alarm, er is niets aan de hand.

Hoort u de sirenes op enig andere moment, dan geldt de vaste regel: ga direct naar binnen., sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan.

Opknapbeurt stadhuis hard nodig

Vorige maand heeft de gemeenteraad een bedrag van 3,7 miljoen beschikbaar gesteld voor de renovatie van het stadhuis.

Sommige mensen vroegen zich af waarom het noodzakelijk was zo'n bedrag te investeren, terwijl de Westlandse gemeenten volop aan het nadenken zijn over het samenvoegen van gemeenten. In dit artikel wordt uitgelegd waarom die investering toch verantwoord is.

Het kantoorgedeelte van het stadhuis is in 1980 in gebruik genomen. Na 21 jaar is de vloerbedekking versleten en veroorzaakt deze cara-klachten, door de toegenomen automatisering is de bekabeling niet meer toereikend en veel werkplekken voldoen niet aan de Wet Arbeidsomstandigheden (Arbo). Om de klanten zo goed mogelijk te kunnen helpen is het verder de bedoeling in de hal van het stadhuis een centrale balie in te richten, zodat bezoekers niet meer het hele gebouw door hoeven te lopen.

Oorspronkelijk waren nog meer werkzaamheden in het plan opgenomen, maar de totale kosten zouden dan 7 miljoen gaan bedragen en dat vond het gemeentebestuur niet verantwoord. Door alleen het meest noodzakelijke te doen is nu een bedrag van 3,7 miljoen nodig. Dat is nog een fors bedrag, maar het is wel nodig.

Als goed werkgever is de gemeente immers verplicht te zorgen voor arbeidsomstandigheden die voldoen aan de Arbo-eisen. Verder zijn de centralisatie en integratie van balies en de vervanging van databekabeling onontbeerlijk om te voldoen aan de eisen op het gebied van efficiency, klantvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Hoe de besprekingen over de samenvoeging van gemeenten in het Westland ook zullen lopen en welke beslissingen er ook genomen gaan worden: het zal nog zeker enkele jaren duren voor er een nieuwe ambtelijke organisatie is opgebouwd. En áls er een nieuwe gemeentehuis voor de gezamenlijke plaatsen gebouwd zal gaan worden, dan zijn we echt vele jaren verder.

Het was dan ook niet verantwoord de huidige situatie nog jaren te laten voortbestaan.

Commissievergaderingen

Op dinsdag 5 en donderdag 7 juni zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (dinsdag 5 juni, 17.00 uur)

* Voorlopige standpuntbepaling bestuurlijke herindeling Westland
Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 5 juni, 19.30 uur)

* Krediet vervanging riolering in de Van der Kest Wittensstraat en mr. Schokkingstraat

* Krediet herstellen beschoeiing bij de Poelmolenweg, Poelkade en Nieuwe Vaart

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 7 juni, 19.30 uur)

* Vaststelling bestemmingsplan Duinpark

* Aangaan projectontwikkelingsovereenkomst Duinpark
* Delegatie vrijstellingsbevoegdheid artikel 19.1 WRO aan burgemeester en wethouders

* Zelfstandige projectprocedure, artikel 19.1 WRO (Naaldwijkseweg)
* Planschadevergoeding ex artikel 49 WRO (Nieuwe Vaart)
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Bouwen en Milieu gesloten

In verband met een werkconferentie is de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis op vrijdag 1 juni 2001 gesloten.

Bouwplannen


1. De heer A. van Blanken, Hazelaarhof 24, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een dakkapel (voorzijde) op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nr. 5751 (ged.), plaatselijk bekend Troubadourlaan 1;

2. De heer G.V. van der Beek, Franklinstraat 9, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van een woning door middel van een aanbouw op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie I, nummer 5751 (ged.), plaatselijk bekend Gasthuislaan 46.

Beide bouwplannen zijn in strijd met het nog geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat het in beide gevallen gaat om een woning die niet ten dienste staat van een veiling. Beide bouwplannen voldoen wel aan het nieuwe, nog niet van kracht zijnde, bestemmingsplan 'Vreeburgh-West'.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor de bouwplannen vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Veilingterrein'.

Voordat het college beslist, liggen de verzoeken vanaf donderdag 31 mei 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken tegen het verlenen van de vrijstellingen bij burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

3. De heer B. van der Houwen, Oudelandstraat 22, heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor de bouw van drie garages op het perceel kadastraal bekend gemeente s-Gravenzande, sectie K, nummer 3232, plaatselijk bekend Goudenregenstraat achter 7, 9 en 11.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Het Oude Land 1985', omdat op gronden met de bestemming 'Verblijfsgebied' de bouw van garages niet is toegestaan.

De gemeenteraad is op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan. Overeenkomstig het bepaalde in de laatste volzin van die bepaling heeft de gemeenteraad op 22 mei 2001 besloten die bevoegdheid te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Voordat het college van burgemeester en wethouders beslist, ligt het verzoek om bouwvergunning en vrijstelling vanaf donderdag 31 mei 2001 vier weken ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken omtrent de aanvraag en het verlenen van de vrijstelling bij het college van burgemeester en wethouders van s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE s-Gravenzande.

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A. Boerma

Tuinkas

Meerkoet 58

A. de Hoog

Verbouwen woning

Minstreelhof 10

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

P. Bol

Tuinbouwkas en warmteopslagtank (wijziging)

Zanddijk 52

F.W.M. van Kester

Dakkapel

Noordlandseweg 43

P.J.P. van der Voort

Verenigingsbord

Koningin Julianaweg

R.M. van der Roes

Dakkapel

Naaldwijkseweg 232

J.J. Boers

Hobbykast

Alsemgeestlaan 14

G.P. de Munnik vof

Vervangen warenhuis

Maasdijk 9

Aangevraagde sloopvergunningen/meldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

G.L. Voskamp

Glaswarenhuis

Naaldwijkseweg 247

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A. Kester

Hobbyruimte

Flothuisstraat 26

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

N.L. van Geest

Verbouwen/vergroten bedrijfsruimte

Bloemenlaan 10

P.J. van Velden

2 watersilo's

Groeneweg 12

Firma J.C. Aarse & Zn

Warenhuis en bedrijfsruimte

Poelkade 38

L. van Vliet

Verbouwen woning

De Jonghlaan 19

A. van der Meer

Uitbreiden woonhuis (uitbouw)

Vestdijklaan 42

H.W. Bloem

Dakkapel

Onyx 16

G.A. den Otter

Tuinhuis

Beukenlaan 55

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen en Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Andere ophaaldag huisvuil

Tweede pinksterdag

Op maandag 4 juni (tweede pinksterdag) wordt het huisvuil niet opgehaald. In plaats daarvan gebeurt dat op dinsdag 5 juni.
Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling
Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?
Volgende week (5 tot en met 8 juni) worden de grijze minicontainers geleegd.

Zet geen ijzer, plastic of andere spullen naast uw minicontainer. Het vuilophaalbedrijf neemt dit niet mee.

Grof huisvuil
Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin
Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval
U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest
Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier
Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Driekleur, gebouw Beatrix, Spinel 6 op vrijdag 1 juni van 15.30 tot 16.30 uur en zaterdag 2 juni van 11.00 tot 12.00 uur;
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...