Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Friesland agenda

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

6 juni 2001 16.00 uur Statencommissie voor Welzijnszaken

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: G.Kraak, tel: 058 2925618 e-mail (g.kraak@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:


- Voorjaarsnota 2001 / Jaarverslag 2000
In juli 200 is door Provinciale Staten besloten om de Planning- en Controlcyclus aan te passen.
Voortaan staat in het najaar de begroting centraal en houden Provinciale Staten in juli de Algemene Beschouwingen aan de hand van het jaarverslag en de voorjaarsnota. Aan de hand van het Jaarverslag 2000 en de Voorjaarsnota 2001 wordt nu voor de eerste keer op deze wijze vorm gegeven aan de Algemene Beschouwingen met als doel om te komen tot een beoordeling van het gevoerde beleid en in samenhang hiermee een afweging te maken voor nieuw provinciaal beleid. In de verschillende functionele statencommissies komt dat deel van het jaarverslag en de voorjaarsnota aan de orde dat ligt op het terrein van die bepaalde commissie. In deze vergadering is dat dus het gehele welzijnsbeleid.

Welzijnsrapportage 2000
In het rapport Staten in de hoofdrol is destijds vastgelegd dat jaarlijks verslag wordt uitgebracht aan Provinciale Staten over de uitvoering van het welzijnsbeleid. In de nu voorliggende jaarrapportage is opgenomen welke plannen en notities nu gelden en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste activiteiten en onderwerpen in 2000 met een stand van zaken en een overzicht van de te verwachten ontwikkelingen en de agenda voor het jaar 2001. Aan Provinciale Staten wordt dit keer ook de vraag voorgelegd of een aparte welzijnsrapportage nog nodig wordt geacht nu elk jaar een jaarverslag verschijnt als onderdeel van de Planning- en Controlcyclus.


-Concept-meerjarenbeleidsplan Jeugdhulpverlening 2002-2005
-Conceptjaarplan Jeugdhulpverlening 2002

-Implementatieprogramma Wet op de Jeugdzorg Op grond van de Wet op de Jeugdhulpverlening zijn Provinciale Staten verplicht op elk jaar een Vierjarenplan Jeugdhulpverlening vast te stellen waarin de ontwikkelingen met betrekking tot het aanbod en de vraag naar jeugdhulpverlening zijn vastgelegd. Daarbij hoort ook een jaarplan voor het komende jaar. In verband met de komende Wet op de Jeugdzorg wordt tevens een implementatieprogramma gevraagd. De commissie wordt gevraagd de voorliggende concept-plannen inspraakrijp te verklaren. Omdat er nog een inspraakprocedure volgt, is het voor belanghebbenden niet mogelijk op dit punt in deze vergadering in te spreken.

Organisatie Vrijwilligersfestival
Het jaar 2001 is uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van Vrijwilligers. Dit gehele jaar zijn er lokale en regionale activiteiten waarbij vrijwilligers kunnen laten zien hoe ze werken en waarom hun bijdrage een onmisbaar element in onze samenleving is. De provincie heeft het plan opgevat om aan het eind van het jaar een afsluitende provinciale manifestatie te organiseren voor een grote groep van de in Fryslân actieve vrijwilligers. Nadat in april een eerste voorstel in de commissie is behandeld wordt nu een tweede voorstel voorgelegd waarbij rekening is gehouden met de eerdere opmerkingen van de commissie.


-Landelijk advies versterking regionale orkesten (commissie Hierck) Op verzoek van de VVD-fractie wordt het advies van de commissie Hierck over regionale en landelijke orkesten èn de reacties daar op, door Gedeputeerde Staten aan de commissie voorgelegd. Gebleken is dat het Noord Nederlands Orkest het enige regionale orkest is dat niet zal kun meedelen
in de f. 5 miljoen aan middelen die beschikbaar zijn voor de door de commissie voorgestelde verstevigingsoperatie. Het college van Gedeputeerde Staten heeft samen met de Noordelijke partners in het cultuurconvenant de motivatie van het advies en het besluit van de staatssecretaris aangevochten.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie