Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten eerste Stadsmonitor Breda stemmen positief

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

06-06-2001

Resultaten eerste Stadsmonitor Breda stemmen positief
De Stadsmonitor 2000 laat zien dat Breda zich gunstig ontwikkelt op het gebied van werken, wonen, zorg en cultuur. Een greep uit de resultaten in de Stadsmonitor 2000 toont dat in Breda de werkgelegenheid steeg, de werkloosheid daalde en het totale aantal bijstandsgerechtigden afnam. Bredanaars zijn redelijk tevreden over de bereikbaarheid van stad en stedelijke assen, de rapportcijfers voor de binnenstad gingen omhoog. Met deze eerste Stadsmonitor toetst de gemeente Breda haar beleid aan de ambities uit de Stadsvisie. De raadscommissie Middelen bespreekt de Stadsmonitor 2000 in juni.

Werken
De ontwikkeling van de werkgelegenheid laat een groeipercentage van 4% zien. Snelle groeiers zijn bouwnijverheid, openbaar bestuur en overheid en zakelijke dienstverlening. In buurt- en wijkcentra groeide de werkgelegenheid met 6%, 2% meer dan het gemiddelde Bredase groeicijfer. Het stimuleringsbeleid voor startende ondernemers resulteerde in 800 startende ondernemingen. De komst van het overdekte winkelcentrum De Barones gaf een kwaliteitsimpuls aan het winkelbestand, met als gevolg toenemende koopkracht van buiten de regio en een kleine werkgelegenheidsgroei. De werkloosheid en het aantal langdurig werklozen zijn gedaald. Het aantal bijstandsgerechtigden dat langer dan 3 jaar staat ingeschreven bij Sociale zaken groeit daarentegen nog steeds omdat de kern van moeilijk bemiddelbaren overblijft.

Wonen
Nieuwbouw en herstructurering van bestaande woningen zorgen voor een beter stedelijk woonmilieu. De bouw op de VINEX-locaties Kroeten en Chassé Park is in volle gang; plannen voor Teteringen zijn in ontwerp. In Tuinzigt, Heuvel en Noord-Oost is de herstructurering van woningen in voorbereiding. Door toename van het aanbod van (middel)dure koopwoningen op de VINEX-locaties wordt in een grote vraag voorzien. Nieuwe 30 km zones verbeterden de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Bredanaars zijn tevreden over het groen in hun stad. Over het onderhoud van wegen en fietspaden neemt de tevredenheid af.

Zorg
Extra kinderopvangplaatsen, minder voortijdig schoolverlaters, meer maatschappelijke deelname van kwetsbare groepen in de samenleving en de stimuleringsmaatregel Breedte Sport, zijn enkele van de ambities op het gebied van de zorg. Het totaal aantal bijstandsgerechtigden is afgenomen van 5030 naar 4803. Het aandeel langdurige bijstandsgerechtigden (langer dan drie jaar) is in absolute zin sterk toegenomen. In 1998 bedroeg het aantal 2594 en begin 2000, 3083. Er is een toename afgesproken van het gebruik van huursubsidie en bijzondere bijstand door alleenstaande ouders en (alleenstaande) ouderen. In tegenstelling tot de ambitie om de sociale veiligheid te verbeteren en overlast te verminderen namen de percentages voor slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens toe.

Cultuur
Bezoekers van Breda geven de binnenstad het rapportcijfer 7,6. Het historisch karakter, een breed aanbod van culturele voorzieningen en evenementen, de sfeer en de gezelligheid dragen hieraan bij. De plannen voor een evenementenhal, de realisatie van een nieuw popcentrum en de komst van het museum voor grafische vormgeving breiden het aanbod aan culturele voorzieningen uit. Naar verwachting zal de deelname aan culturele activiteiten door de Bredanaars in 2004 met 10% zijn toegenomen.

De Stadsmonitor heeft tot doel de resultaten van de prestatie-afspraken uit de Stadsvisie jaarlijks te toetsen. Dit maakt het mogelijk prestaties, maatschappelijke effecten en trend te volgen en af te zetten tegen beleidsactiviteiten. Het gemeentelijk beleid wordt hierdoor transparanter en de kwaliteit hoger. Een analyse van de resultaten in de Stadsmonitor kan antwoord geven op de vraag of de gemeente haar doelen bereikt en kan inzicht geven in hetgeen daarvoor is gedaan of nog moet worden gedaan. Breda is één van de eerste steden die op deze manier integraal haar activiteiten toetst op effecten in verhouding tot de ambities uit de Stadsvisie.
Het college streeft ernaar de volgende Stadsmonitor vroeg in het voorjaar gereed te hebben zodat resultaten meegenomen kunnen worden in de Kadernota, begroting en jaarverslag. Voor de gegevens in de Stadsmonitor wordt gebruik gemaakt van beschikbare onderzoeken zoals de Burgerenquête en de Bedrijvenenquête.

Breda, 6 juni 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie