Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanmelden voor koninklijke onderscheiding Ede

Datum nieuwsfeit: 06-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Procedure Lintjesregen 2002 van start:

Aanmelden voor koninklijke onderscheiding

Eind april ontvingen zeventien inwoners van de gemeente Ede ter gelegenheid van Koninginnedag een koninklijke onderscheiding. Inmiddels is in het gemeentehuis van Ede de voorbereiding van de Lintjesregen volgend jaar al weer begonnen. Dit gebeurt op verzoek van het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. De voorstellen daarvoor moet de burgemeester medio september indienen bij de Commissaris van de Koningin. Deze aanvraag is bewerkelijk en kost mede door de vakantieperiode geruime tijd. U kunt tot 1 juli kandidaten voordragen voor een koninklijke onderscheiding in april 2002. In deze publicatie leest u meer over het decoratiestelsel en de procedure.

Orde van de Nederlandse Leeuw

Rangorde:


- Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw
- Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Criteria voor verlening:

Een onderscheiding in de orde van de Nederlandse Leeuw wordt toegekend voor zeer exeptionele verdiensten. Het moet dan gaan om persoonsgebonden uitzonderlijke prestaties, inspanningen van zeer uitzonderlijke aard of prestaties op basis van bijzondere talenten, die van invloed zijn op of een vèrstrekkende betekenis hebben voor de samenleving.

In veel gevallen zijn dit prestaties die weliswaar niet direct bedoeld waren om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, maar dat effect wel hebben. Hierbij kunt u denken aan personen die uitmunten op het gebied van sport, kunsten, wetenschappen en economie. Het gaat om de puur individuele genialiteit die voor de samenleving bijzonder waardevol is gebleken; bijvoorbeeld innovatief ondernemerschap en prestaties in de zin van technisch vernieuwende activiteit.

De hoogte van de graad van de onderscheiding is afhankelijk van de aard en de omvang van de exceptionele verdiensten.

Orde van Oranje-Nassau

Rangorde:


- Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau
- Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
- Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

- Officier in de Orde van Oranje-Nassau

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Criteria verlening onderscheiding:

Bij een onderscheiding in de orde van Oranje-Nassau moet sprake zijn van bijzondere verdiensten voor de samenleving. Bijvoorbeeld iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd; of iemand die een of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

Bij de beoordeling wordt bekeken in hoeverre de bijzondere verdiensten meer zijn dan wat kon worden verwacht op grond van zijn/haar scholing of maatschappelijke functie. Ook tellen de aard en het belang van de bijzondere verdiensten mee. Voor het aspect tijd geldt, dat iemand die in korte tijd zeer veel voor de samenleving heeft betekend, net zo goed voor een onderscheiding in aanmerking komt als iemand die dat over langere tijd heeft gedaan, maar met een geringere intensiteit. De maatschappelijke uitstraling en de betekenis van de bijzondere verdiensten wegen dus zwaarder dan de tijdsduur. Overigens kunnen bijzondere verdiensten uit het verleden nog voor decoratie in aanmerking komen, indien er op dit moment nog aantoonbare en ononderbroken verdiensten zijn.

Decoratie in deze orde geldt voor (onbetaalde) activiteiten. Bijzondere verdiensten in de betaalde hoofdfunctie kunnen in combinatie met de onbetaalde activiteiten slechts aanvullend zijn. Maar er kan ook sprake zijn van uitsluitend bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie, bijvoorbeeld als deze niet vreemd zijn aan de hoofdfunctie of in het verlengde daarvan liggen. Relevant is daarbij dat de maatschappelijke uitstraling van deze bijzondere verdiensten uit zal moeten gaan boven wat normaal gesproken van iemand in een der­ gelijke functie mocht worden verwacht. Bovendien moeten deze als bijzondere verdiensten voor de maatschappij herkenbaar zijn en niet alleen tegenover de werkgever. Een en ander zal duidelijk uit de onderbouwing van het decoratievoorstel moeten blijken. De bewijslast ligt derhalve bij de voorsteller.

Wat betreft de hoogte van de graad van de onderscheiding geldt dat deze afhankelijk is van de omvang, intensiteit, diversiteit, duur en maatschappelijke betekenis van de verdiensten.

Gelegenheid voor uitreiking

Een koninklijke onderscheiding kan worden verleend bij algemene gelegenheid, ook wel bekend als "de Lintjesregen" of bij tussentijdse gelegenheid.

De algemene gelegenheid vindt plaats ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin, doorgaans eind april op de laatste werkdag voor Koninginnedag. Decoratie bij algemene gelegenheid geschiedt op grond van de totale verdiensten of wanneer de datum van een tussentijdse gelegenheid niet gehaald kan worden. In het laatste geval dient het voorstel wel vóór 1 november (sluitingsdatum algemene gelegenheid) bij het Kapittel der Civiele Orden te zijn.

Een tussentijdse gelegenheid is een situatie waarmee de bijzondere verdiensten onlosmakelijk verbonden zijn, bijvoorbeeld een jubileum of een afscheid. Een verjaardag telt niet mee als bijzondere gelegenheid.

Verdiensten

Als het decoratievoorstel bijzondere verdiensten vermeldt die niet verbonden zijn met een tussentijdse gelegenheid, dan worden deze in principe meegewogen voor de betreffende gelegenheid. Maar de waardering van deze bijzondere verdiensten mag niet uitstijgen boven de waardering van de verdiensten, die verbonden zijn met de gekozen tussentijdse gelegenheid. Indien de andere bijzondere verdiensten een hogere waardering rechtvaardigen, dan moet het voorstel voor de algemene gelegenheid worden ingediend.

Bij tussentijdse gelegenheid is derhalve altijd sprake van gelijkwaardig gewaardeerde bijzondere verdiensten.

Voorbeelden:

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering: Lid Oranje Nassau. Voorgestelde gelegenheid: jubileum of iets dergelijks bij de vereniging. Daarnaast nog bijzondere verdiensten op andere terreinen; waardering eveneens Lid Oranje Nassau. Voorgestelde (tussentijdse) gelegenheid is mogelijk.

Aanleiding: bijzondere verdiensten voor een vereniging; waardering: Lid Oranje Nassau.
Voorgestelde gelegenheid: jubileum o.i.d. bij de vereniging.

Daarnaast nog bijzondere verdiensten op een veel breder terrein op regionaal en landelijk niveau; waardering: Ridder Oranje Nassau of hoger.
Gelegenheid: niet de voorgestelde gelegenheid maar de eerstvolgende algemene gelegenheid.
Verdiensten in de niet-betaalde nevenfunctie(s) + meer dan karaktervolle vervulling van de hoofdfunctie: decoratie bij Algemene Gelegenheid.

Procedure

Om iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding dient u een formulier voor het doen van een voorstel tot het verlenen van een onderscheiding aan te vragen bij de burgemeester, als de betrokken persoon in de gemeente Ede woont. Dit kunt u doen via de hoofdafdeling Algemene en Juridische Zaken van de sector Burger- en Bestuurszaken (doorkiesnummer 68 04 33). Daar kunt u tevens terecht voor meer informatie.

Op het formulier vult u de persoonsgegevens in van de betrokkene en de voorsteller en motiveert u uitgebreid het voorstel. In ieder geval geeft u de effecten aan die de omschreven verdiensten voor de samenleving hebben of hadden. Het spreekt vanzelf dat betrokkene zelf daarvan niet op de hoogte is. Vervolgens zendt u het formulier met eventueel noodzakelijke bijlagen aan de burgemeester.

De burgemeester beoordeelt in eerste instantie de mogelijkheid tot en de hoogte van de decoratie. Zo nodig laat hij nadere informatie inwinnen. Hij zendt het voorstel met zijn advies naar de Commissaris van de Koningin. Vervolgens zendt deze het voorstel met zijn advies naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Het Kapittel adviseert uiteindelijk de betreffende minister. De minister stelt een ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) op over de toekenning van de voorgestelde onderscheiding. Na ondertekening van het KB door Hare Majesteit de Koningin is de onderscheiding toegekend. Op het gewenste tijdstip worden de versierselen, die bij de koninklijke onderscheiding horen, door de burgemeester uitgereikt.

Wordt het voorstel voor een onderscheiding echter door de minister afgewezen, dan ontvangt de burgemeester daarvan bericht.

Voor 1 juli 2001

Indien u een voorstel doet iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen, dient u er rekening mee te houden dat de periode tussen het moment van indienen van het voorstel en het beoogde moment van uitreiking minimaal vier maanden duurt.

Voorstellen voor decoratie bij algemene gelegenheid (de "Lintjesregen") kunnen het gehele jaar door worden ingediend doch uiterlijk 1 juli 2001 voor de algemene gelegenheid in 2002. Deze voor­ stellen moeten namelijk medio september bij de Commissaris van de Koningin zijn en vóór 1 november 2001 bij het Kapittel der Civiele Orden.

Informatie

Meer informatie over het decoratiestelsel is verkrijgbaar bij de afdeling AJZ van de gemeente Ede (telefoon 68 04 33) en via de landelijke internetsite www.lintjes.nl

Voorts bestaan er boeken over Koninklijke Onderscheidingen: Van bijzondere verdiensten tot Koninklijke Onderscheiding (ISBN 90 12085055) en Doe wel en zie niet om (ISBN 90 12089484).Ede, 6 juni 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie