Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord vragen over Organisatie Verbod Chemische Wapens

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse ZakenAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 8 juni 2001 Auteur Heleen van der Beek

Kenmerk DVB/NN-254/01 Telefoon + 31 70 3485089

Blad /1 Fax + 31 70 348 5684

Bijlage(n) E-mail heleen-(vander.beek@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Van den Doel

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 30 mei 2001, kenmerk 2000111420, waarbij gevoegd waren de door het lid Van den Doel, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Van den Doel

Vraag 1

Kunt u aangeven hoe het budget van de Organisatie tot Verbod van Chemische Wapens (OPCW) is opgebouwd? Hoe groot zijn de vaste jaarlijkse bijdragen van de lidstaten en welk deel van het budget moet komen uit betalingen voor verrichte inspecties?

Antwoord

Het budget van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens bestaat aan de uitgavenkant uit de posten administratie, kosten voor verificatie van vernietiging van chemische wapens (artikel IV en V) en van industrie (artikel VI) en internationale samenwerking. Aan de inkomstenkant kent het budget de posten contributies van de lidstaten en de restituties van gemaakte kosten voor artikel IV en V verificatie.

De jaarlijkse bijdragen van de lidstaten zijn gebaseerd op de "scale of assessments" van de Verenigde Naties.

De restituties van gemaakte kosten in verband met artikel IV en V verificatie die in de begroting werden opgenomen bedroegen in 2000 15 % van het totaal, in 2001 13,5% en in 2002 4,8%.

Vraag 2

Welke landen kennen een betalingsachterstand in de jaarlijkse bijdrage? Voor welk totaalbedrag?

Antwoord

In totaal kenden ultimo april 2001 80 landen een achterstand in de jaarlijkse bijdragen. Het betreft een totaalbedrag van 16.893.093 euro. Dit bedrag betreft de achterstand in betalingen vanaf 1993. De achterstand in contributies voor het jaar 2001 bedraagt in totaal 14.449.568 euro. Het betreft dezelfde 80 landen. Van deze 80 landen hebben 31 hun stemrecht verloren, aangezien hun achterstallige bijdrage de cumulatieve bijdrage van twee jaar overstijgt.

Vraag 3

Welke landen lopen achter bij de inspecties en bij de betaling daarvoor?

Antwoord

Over de periode 1 juni 1997 tot en met 31 december 2000 lopen vijf landen achter in de restitutie van kosten gemaakt voor inspecties onder artikel IV en V. Het betreft Bosnië-Herzegovina, India, de Russische Federatie, de Verenigde Staten en Joegoslavië. In totaal betreffen deze niet ontvangen restituties een bedrag van 3.583.353 euro.

Vraag 4

Is het waar dat Rusland de grootste voorraad aan chemische wapens bezit en een achterstand heeft met betrekking tot de afgesproken vernietiging van dit arsenaal?

Antwoord

De Russische Federatie heeft op grond van de eigen opgave een voorraad van ca. 40.000 ton chemische wapens, hetgeen de grootste gedeclareerde voorraad is. Als partij bij het chemische Wapensverdrag heeft het de volkenrechtelijke verplichting deze wapens te vernietigen. Rusland heeft de intentie categorie 1 chemische wapens te vernietigen binnen de door het verdrag gestelde tijdslijnen, te weten 10 jaar na inwerkingtreding van het verdrag, met de mogelijkheid tot een verlenging met 5 jaar. Het voorziet de vernietiging van categorie 2 en 3 chemische wapens vóór 29 april 2002. Om dit ambitieuze werkprogramma uit te kunnen voeren heeft President Putin het Russisch Wapenagentschap ruimte en middelen gegeven: voor het jaar 2001 is reeds een zesvoudige verhoging van het budget voor vernietiging van chemische wapens doorgevoerd. De OPCW heeft Rusland al eenmaal uitstel verleend voor de vernietiging van de eerste 1% chemische wapens, van 2000 tot 2002, maar het is nog niet zeker of deze datum, ondanks de grotere Russische inspanningen, ook daadwerkelijk zal worden gehaald.

Vraag 5

Heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Ivanov bij zijn recente bezoek aan Nederland gevraagd om internationale hulp c.q. een financiële bijdrage voor de vernietiging van zijn chemische wapen arsenaal, naast de al eerder door Nederland in het kader van de CWC toegezegde bijdrage?

Antwoord

De vernietiging van chemische wapens is een zeer complexe en tevens kostbare aangelegenheid. Rusland heeft daarom andere, met name Westerse landen, verzocht om assistentie, vooral van financiële aard, bij het voldoen aan deze verdragsverplichtingen. Meerdere Westerse landen, waaronder ook Nederland, hebben in de afgelopen jaren dergelijke assistentie toegezegd.

Tijdens de gezamenlijke persverklaring van de Russische Minister van Buitenlandse Zaken, Ivanov, en Directeur Generaal van de OPCW, Bustani, heeft Ivanov gewezen op het feit dat de financiering van de vernietiging van de Russische chemische wapens een nijpend probleem blijft. Ivanov erkende dat de vernietiging van het chemische wapens arsenaal in eerste instantie een Russische verantwoordelijkheid is, doch voegde onmiddellijk toe dat de Russische Federatie tevens geloofde dat de vernietiging een "gezamenlijke oplossing" behoeft. Hij stelde dan ook dat Rusland recht heeft op additionele assistentie.

In mijn gesprek met mijn Russische collega heeft deze laatste niet direct gevraagd naar additionele Nederlandse steun.

Vraag 6

Zo ja, welke (financiële) bijdrage heeft de internationale gemeenschap c.q. Nederland aan Rusland gegeven c.q. toegezegd in het kader van de CWC?

Antwoord

Met Rusland werd in december 1998 een verdrag ondertekend inzake de samenwerking bij de vernietiging van opgeslagen chemische wapens bij de plaats Kambarka (maximaal 25 miljoen gulden). De Russische autoriteiten hebben inmiddels aangegeven prioriteit te geven aan vernietigingsprojecten te Gorni en Shchuch'ye. Nederland is bereid de voorgenomen activiteiten naar Gorni te verleggen. Thans is Nederland doende het verdrag inzake Kambarka te wijzigen - de desbetreffende verdragswijziging zal aan het Parlement worden voorgelegd - en wordt er verder gewerkt aan de totstandkoming van een projectovereenkomst voor Nederlandse financiering van een in Rusland te bouwen transformator voor een voor vernietiging noodzakelijke elektriciteitscentrale.

Vraag 7

Wilt u de Tweede Kamer op korte termijn informeren over de uitkomst van de recente conferentie over de Chemische Wapens Conventie (CWC)?

Antwoord

Ja.

Vraag 8

Welke mogelijkheden ziet u om de financiële noden van de OPCW op te lossen?

Antwoord

De OPCW heeft een bezuinigingsplan ingesteld waarin aanzienlijke bezuinigingen zijn doorgevoerd op niet operationele uitgavenposten van de organisatie. De Uitvoerende Raad zal bezien of het mogelijk is enkele van deze posten in te vullen met vrijwillige additionele fondsen.

Om aan de financiële problemen van 2000 en 2001 tegemoet te komen heeft de Conferentie van Verdragspartijen besloten tot de volgende maatregelen:

a. Het begrotingstekort van 2000 zal worden gecompenseerd met het surplus van 1999. Hiertoe hebben de Verdragspartijen besloten een eenmalige uitzondering toe te staan op de financiële reglementen, die bepalen dat een liquiditeitssurplus teruggestort dient te worden aan de verdragspartijen;

b. De organisatie heeft de bevoegdheid gekregen het "Working Capital Fund" tijdelijk aan te spreken om tegemoet te komen aan eventuele liquiditeitsproblemen in 2001;

c. De inkomsten uit terugbetalingen van voor artikel IV en V inspecties zijn als percentage van de totale inkomsten drastisch verlaagd (zie vraag 1). Het verschil wordt opgevangen door een verhoging van de contributies van lidstaten. Het effect van deze maatregel is dat de organisatie zekerder wordt van haar inkomsten.

d. De begroting voor 2002 zal worden verhoogd met 2,8%.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Hoekema, ingezonden 28 mei 2001

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie