Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten college van B&W van gemeente Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 08-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Flitspalen

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot aanschaf van een extra filmcassette (kosten 5700 gulden) voor de flitspalen die langs de route Rijsdijk-Plantijnlaan-Schoonhout-Couperuslaan staan. Met de extra filmcassette kunnen nog meer snelheidsovertredingen op het traject worden geregistreerd.

Procedure subsidieprogramma's 2002

Burgemeester en wethouders hebben de procedure voor de subsidieprogramma's Welzijn, Sport en Cultuur voor het jaar 2002 vastgesteld.
De ontwerp-subsidieprogramma's worden eind augustus a.s. toegezonden aan de betreffende instellingen en verenigingen, alsmede aan de betrokken raadscommissies. Gedurende de maand september is er gelegenheid om te reageren op de voorstellen; op 13 september is er een hoorzitting over de subsidieprogramma's Welzijn en Sport. Op 23 oktober vergaderen de betrokken raadscommissies over de voorstellen en de reacties er op en in de raadsvergadering van 12 november vindt de vaststelling van de subsidieprogramma's plaats.

Grondaankopen

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op 25 juni voor om een krediet be-schikbaar te stellen voor het doen van grondaankopen in het plangebied Parklaan-Oost, on-derdeel Trivium.

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op 25 juni voor om in te stemmen met het samenwerkingsconvenant voor het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) West-Brabant. Het RPA vloeit voort uit de landelijk vastgestelde structuur uitvoering werk en inkomen. Het heeft als primair doel het afstemmen en coördineren van het arbeidsmarktbeleid en van de daarmee gepaard gaande middelen. Op die manier is het RPA een platform waarbinnen de deelnemende gemeenten de doeltreffendheid van hun eigen beleid en hun eigen middelen kunnen optimaliseren door afstemming te vinden bij andere partijen. Provincie overweegt stappen tegen Isover

Burgemeester en wethouders informeren de betreffende raadscommissie over het voornemen van het Provinciebestuur om het bedrijf Isover te Etten-Leur (opnieuw) een dwangsom op te leggen vanwege overtreding van de milieuvergunning.
Uit resultaten van uitgevoerde emissiemetingen blijkt dat de concentratiewaarde voor ammo-niak wordt overschreden. Daarnaast is vastgesteld dat er sprake is van andere vluchtige koolwaterstoffen dan fenol en formaldehyde, die niet in de vergunning-aanvrage zijn vermeld en dus niet vergund zijn. Niet bekend is om welke stoffen het nu precies gaat en wat de (eventuele) milieuschade van deze stoffen is.
Vanwege de herhaaldelijke overschrijdingen van de vergunde normen voor het onderdeel lucht en de in het geding zijnde hygiënische belangen is de provincie voornemens om Isover weer een dwangsom te gaan opleggen.

Collecte

Aan de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie is toestemming verleend om in de periode van 10 tot en met 16 juni a.s. een collecte te houden.

Opdracht projecttrekker HOV

Burgemeester en wethouders hebben aan Adviesgroep voor verkeer en vervoer (AVG) via de gemeente Breda, opdracht gegeven voor het aantrekken van een externe medewerker die het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) gaat trekken voor een periode van 6 - 8 maanden. De gemeente Etten-Leur zal voor dit project maximaal f. 20.000,= bijdragen in de kosten. De deelnemende gemeentes in het HOV-project zijn Breda, Oosterhout en Etten-Leur.

Aanschaf snorscooter

Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met de aanschaf van een snorscooter voor de reinigingscontroleur. Het doel van deze aanschaf is dat de controleur zich sneller kan verplaatsen, zodat meer tijd kan worden besteed aan de controlerende werkzaamheden.

Algemene Ledenvergadering VNG

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van de agenda en de bijbehorende vergaderstukken voor de algemene vergadering van de VNG op 13 juni aanstaande. Aan VNG zal worden medegedeeld dat niet kan worden ingestemd met de contributie- verhoging van 17,8% in 2002.

2e jeu-de-boules-baan in Brabantpark

Burgemeester en wethouders zijn akkoord gegaan met het verzoek van de wijk voor de aanleg van een tweede jeu-de-boules-baan in het Brabantpark. De kosten van de aanleg bedragen f. 14.875,=. Er wordt nog overleg gevoerd met de aanvragers over een eventuele eigen bijdrage danwel zelfwerkzaamheid, om de aanlegkosten te drukken.

Aankoop tankstation Frederik van Eedenstraat

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad op 25 juni voor om een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van het tankstation aan de Frederik van Eedenstraat van Wereldhave. Het krediet moet nog worden vermeerderd met notariskosten. Het tankstation moet verdwijnen vanwege uitvoering van het centrumplan.

Representatie

Een aantal leden van het college van B&W zal op zondag 10 juni as. aanwezig zijn tijdens de viering in de Heilige Hartkerk bij de presentatie van de nieuwe pastor mevrouw Mirjam Tielemans-Kunen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie